BWYDLEN

Beth yw ap BeReal? — Beth sydd angen i rieni ei wybod

Beth yw ap BeReal? Ap cyfryngau cymdeithasol newydd

Ap cyfryngau cymdeithasol yw BeReal sy'n rhoi 2 funud i ddefnyddwyr uwchlwytho cynnwys go iawn eu hunain. Sut gallai hyn effeithio ar bobl ifanc a beth ddylech chi wylio amdano?

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw ap BeReal?

Ap rhannu lluniau cyfryngau cymdeithasol Ffrengig yw BeReal a ryddhawyd yn 2020, gan ddod yn boblogaidd yn 2022. Mae'n annog defnyddwyr i bostio llun ohonyn nhw eu hunain a'u bywydau heb hidlyddion na golygu i'r delweddau bob dydd ar amser gwahanol.

Mae'n debyg mewn rhai ffyrdd i Gair oherwydd ei gylchred dyddiol sy'n hyrwyddo cymedroli amser sgrin yn lle sgrolio diddiwedd.

Sut mae'n gweithio

Creu cyfrif

Pan fydd defnyddiwr yn lawrlwytho ap BeReal, rhaid iddo ychwanegu ei rif ffôn, ei enw a'i oedran. Yna maen nhw'n creu enw defnyddiwr a chyfrinair i ddefnyddio'r app. Ar y pwynt hwn, gofynnir iddynt greu eu post BeReal cyntaf i ddechrau gweld lluniau eraill hefyd.

Postio llun

Yna bob dydd ar amser gwahanol, mae'r app yn rhybuddio defnyddwyr ei bod hi'n bryd tynnu llun o'r hyn maen nhw'n ei wneud ar hyn o bryd. Mae gan ddefnyddwyr 2 funud i dynnu llun a'i gyflwyno i BeReal i eraill ei weld. Mae'r llun yn cynnwys beth bynnag y canolbwyntiodd y defnyddiwr arno yn ogystal â delwedd o'r defnyddiwr yn ei gyflwr presennol yn y gornel uchaf.

Cyn cyflwyno'r llun, rhaid iddynt ddewis cynulleidfa (ffrindiau yn unig neu bawb). Gall defnyddwyr hefyd rannu eu lleoliad ac arbed y ddelwedd i'w dyfais. Ar ôl i'r defnyddiwr bostio'r llun, gallant ychwanegu capsiwn. Os rhennir y llun y tu allan i'r ffenestr safonol o ddwy funud, gall defnyddwyr eraill weld nodyn sy'n dweud hyn wrthynt.

Ni allwch weld llun rhywun arall os nad ydych wedi postio eich llun eich hun am y diwrnod eto.

Rhyngweithio ag eraill

Ar ôl i ddefnyddiwr bostio ei ddelwedd ei hun, gall weld pobl eraill ac ymateb iddynt. I wneud sylwadau ar lun rhywun, rhaid i ddefnyddwyr fod yn ffrindiau. Fodd bynnag, os gall 'pawb' weld y llun, yna gall unrhyw un ymateb iddo.

Mae yna chwe emojis safonol i ymateb iddynt ynghyd ag opsiwn i greu RealMoji. Gyda RealMoji, gall defnyddwyr greu eu rhai eu hunain trwy dynnu llun ohonyn nhw eu hunain. Er enghraifft, yn lle'r emoji bodiau i fyny, gallai defnyddiwr anfon ei hun i roi bawd i fyny.

Rhoi gwybod am gynnwys amhriodol

Mae Telerau Defnyddio BeReal yn annog defnyddwyr i adrodd am unrhyw gynnwys sy’n rhywiol neu’n bornograffig, neu’n ymwneud â lleferydd casineb, eithafiaeth, trais, hunanladdiad neu hunan-niweidio. Gellir adrodd am luniau, RealMojis a sylwadau os ydynt yn perthyn i'r categorïau hyn neu'n torri eitemau eraill ar y Telerau Defnyddio. Mae hyn yn cynnwys sbam a hysbysebu yn ogystal â bwlio a gwahaniaethu. Fodd bynnag, mae'r cwmni ei hun yn gwmni cynnal, sy'n golygu nad yw'n ofynnol iddo fonitro'r wybodaeth y mae eraill yn ei phostio.

Mae BeReal yn ap rhannu lluniau newydd

Beth yw'r cyfyngiad oedran?

Yn ôl Telerau Defnyddio BeReal, mae'r ap ar gyfer pobl 13 oed a hŷn. Mae'r ap yn gofyn am ddyddiad geni'r defnyddiwr cyn caniatáu mynediad.

Manteision BeReal

Mewn oes lle mae cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys lluniau wedi'u golygu'n helaeth, gall ap fel BeReal annog dilysrwydd. Mae llawer o bobl ifanc wedi cofleidio'r app oherwydd hyn, gan weld llawer o fanteision.

 • Nid oes modd golygu lluniau ac nid oes modd ychwanegu hidlwyr. Dim ond dwy funud sydd ganddyn nhw i gyflwyno eu llun. Gall helpu pobl ifanc i symud i ffwrdd o'r pwysau sy'n aml yn gysylltiedig â gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol eraill.
 • Dim ond unwaith y dydd y gall defnyddwyr bostio, sy'n helpu i wneud hynny rheoli faint o amser a dreulir ar yr ap yn enwedig o ran cynnwys y maent yn ei bostio.
 • Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau ar lun fod yn ffrindiau â'r defnyddiwr, sy'n lleihau'r tebygolrwydd y bydd dieithriaid yn gwneud sylwadau ar luniau.
 • Nid oes unrhyw gyfrif dilynwyr wedi'u postio, hashnodau nac unrhyw beth arall sy'n hyrwyddo diwylliant dylanwadwyr yn yr un modd ag ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.
 • Ni all defnyddwyr gysylltu ag eraill yn breifat. Mae unrhyw sylwadau yn gyhoeddus i bawb eu gweld.

Beth i wylio amdano

Fel unrhyw ap neu lwyfan lle gallai defnyddwyr ryngweithio â dieithriaid, mae gan BeReal rai nodweddion y dylai rhieni fod yn ymwybodol ohonynt:

 • Mae'r lluniau heb eu cymedroli: mae hyn yn golygu os yw'ch plentyn yn sgrolio trwy'r porthiant Discovery, efallai y bydd yn dod ar draws eitem y mae rhywun wedi'i phostio sy'n cynnwys cynnwys amhriodol. Yn ogystal, gallai RealMojis gynnwys yr un math o gynnwys. Mae'n bwysig bod defnyddwyr yn adrodd am y math hwn o gynnwys os caiff ei weld i'w adolygu.
 • Dim rheolaethau rhieni: oherwydd natur y app hwn, mae yna ychydig iawn o reolaethau preifatrwydd a dim rheolaethau rhieni. Nid yw hynny'n golygu ei fod yn anniogel. Fodd bynnag, os yw eich plentyn o dan 13 oed, efallai na fydd yn deall natur yr ap ac yn ei gamddefnyddio.
 • Mae lluniau'n defnyddio'r camera blaen a chefn: er y gallai'r defnyddiwr bwyntio at un peth i dynnu llun, bydd y camera hefyd yn tynnu llun o'r defnyddiwr ei hun. Mae'n bwysig i bobl ifanc fod yn ymwybodol o'u hamgylchoedd er mwyn osgoi postio unrhyw beth nad ydyn nhw eisiau ar-lein.
 • Tynnir llun rhai pobl heb eu caniatâd: mae sgrolio trwy BeReal yn datgelu delweddau y mae defnyddwyr wedi'u tynnu sy'n cynnwys pobl eraill nad ydynt efallai'n ymwybodol eu bod yn cael tynnu eu llun. Er nad yw hyn yn erbyn y gyfraith os yw ar eiddo cyhoeddus, mae hwn weithiau’n fater o gydsyniad na fydd rhai pobl ifanc o bosibl yn ei ystyried. Yn ogystal, gallai rhywfaint o ymddygiad wrth gipio fideo neu luniau o eraill gael ei ystyried yn aflonyddu, sy'n anghyfreithlon. Os ar eiddo preifat, mae cyfreithiau ychwanegol i'w hystyried.
 • Mae'n hawdd cysylltu â dieithriaid: gall rhai pobl ifanc anfon neu dderbyn ceisiadau ffrind gan ddieithriaid trwy'r tab Darganfod os ydynt yn rhannu gyda phawb. Unwaith y bydd defnyddiwr arall ar y rhestr 'Ffrindiau', gallant wneud sylwadau ar luniau. Efallai y byddant hefyd yn derbyn hysbysiadau am eich postiadau. Fodd bynnag, gall defnyddwyr ddileu eraill o'r rhestr hon yn hawdd iawn.

Sut i gadw pobl ifanc yn eu harddegau yn ddiogel ar BeReal

Gydag unrhyw newydd ap cyfryngau cymdeithasol, llwyfan hapchwarae neu rywbeth tebyg, mae'n bwysig trafod y manteision a'r risgiau gyda'ch plentyn i sicrhau eu bod yn ymwybodol o sut i gael cymorth lle bo angen. Gallai rhai pwyntiau sgwrsio gynnwys:

 • sut i adrodd am gynnwys amhriodol
 • pwysigrwydd ystyried eu hamgylchedd wrth dynnu lluniau. Os na fyddent yn hoffi i'w llun gael ei bostio heb ganiatâd, dylent ymestyn yr un cwrteisi i'r rhai o'u cwmpas
 • gyda phwy maen nhw'n rhyngweithio; ydyn nhw wedi cyfarfod y tu allan i BeReal?

Gwiriwch yn rheolaidd sut mae'ch plentyn yn defnyddio ei ddyfais. Gall sgyrsiau agored sicrhau eu bod yn dod atoch os oes angen cymorth neu gefnogaeth ychwanegol arnynt.

swyddi diweddar