Apiau i helpu plant i fod yn egnïol

O ffordd iach o fyw i apiau chwarae awyr agored, rydyn ni wedi creu rhestr fer o apiau sy'n briodol i'w hoedran sy'n cyfuno hud y byd ar-lein â'r byd all-lein i gael plant i symud ac archwilio'r awyr agored.

Gwneud amser sgrin yn weithredol gydag apiau gwych

O ein hymchwil, rydym yn gwybod bod mwy na hanner y rhieni yn poeni bod amser sgrin yn achosi i blant dreulio gormod o amser yn eistedd i lawr. Fodd bynnag, mae'r apiau canlynol yn cynnig ffyrdd i wneud i dechnoleg weithio i blant a theuluoedd yn gyffredinol. Llywiwch y canllaw i weld pa apiau y gallwch eu lawrlwytho heddiw i helpu'ch plentyn ni waeth pa mor hen ydyn nhw.

Nani Plant

Yn dysgu plant i yfed dŵr

Habitz

Yn helpu plant i ffurfio arferion da

Push2Play

Darganfyddwr gêm ar gyfer chwarae yn yr awyr agored

Persil a'r Rhwydwaith Gwyllt

Ap chwarae awyr agored

Plant Sworkit

Ymarferion wedi'u teilwra ar gyfer plant

Mileniwm Elusennau

Symud am achos da

Persil a'r Rhwydwaith Gwyllt

Ap chwarae awyr agored

Cardiau Chwilfrydedd Planhigion Rebecca

Adnodd ar gyfer gemau awyr agored

Walkr: Antur gofod ffitrwydd

Gêm strategaeth ac archwilio

Habitz

Yn helpu plant i ffurfio arferion da

Mileniwm Elusennau

Symud am achos da

Nani Plant

Yn dysgu plant i yfed dŵr

Push2Play

Darganfyddwr gêm ar gyfer chwarae yn yr awyr agored

Persil a'r Rhwydwaith Gwyllt

Ap chwarae awyr agored

Walkr: Antur gofod ffitrwydd

Gêm strategaeth ac archwilio

Zombie, Rhedeg!

Antur rhedeg i blant

Mileniwm Elusennau

Symud am achos da

Plant Sworkit

Ymarferion wedi'u teilwra ar gyfer plant

Gall fod yn anodd cael plant i godi rhai arferion iach fel dŵr yfed, bwyta ffrwythau ac ati. Mae'r apiau hyn yn ffordd wych o gymell arferion da a'i gwneud yn hwyl ac yn ddeniadol i lynu wrthynt wrth iddynt dyfu.

Ap Habitz

Mae defnyddio ap tocynnau gwobr yn dysgu plant i ddysgu arferion da

Addas ar gyfer: 0 - 5s, 6 - 10s

Mae Habitz yn caniatáu ichi osod nodau i'ch plant eu cymell i ddatblygu arferion da.

Sut mae'n gweithio?

Gall eich plentyn fewngofnodi i'r ap ar ei ddyfais ei hun a gwirio nodau y maent wedi'u cwblhau ar y diwrnod hwnnw a phostio llun. Fe welwch hyn ar eu log gweithgaredd trwy eu cyfrif eu hunain.

Gallwch ddewis o restr o nodau a osodwyd ymlaen llaw neu greu eich un eich hun. Mae'r adran Bwyta'n Iachach yn cynnwys opsiynau fel: Bwyta ffrwythau, wyau, yfed cwpanau 2 o ddŵr y dydd ac ati. A hefyd “Osgoi bwyd sothach. osgoi byrbrydau melys. ”Mae yna opsiynau eraill i’w helpu i reoli amser sgrin, hy“ terfyn amser sgrin 2 ”a“ Brwsiwch eich dannedd ”a hefyd ymarfer 7-munud y gall plant ddewis ohono.

Bob tro mae'r plentyn yn cwblhau tasg maen nhw'n ennill “Coinz”, y gallant fasnachu ynddo am wobrau fel prynu cynhyrchion go iawn ar Amazon neu gael diwrnod allan.

Mae'r hyfforddwr ffordd o fyw Awtomataidd Vicki ar yr ap hefyd yn cynnig awgrymiadau a ffeithiau iechyd trwy straeon sgwrsio a fideos hwyliog a chyfeillgar i blant er mwyn ennyn diddordeb plant.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Datblygu ffordd iach o fyw
 • Newid arferion gwael
 • Gwneud dewisiadau iach
 • Gwella iechyd cyffredinol

Rated: + 4
Ar gael ar: iOS
Cost: AM DDIM

Nani Plant

Yn annog plant i dyfu planhigion rhithwir i aros yn hydradol

Addas ar gyfer: 0-5s, 6-10s

Mae'r ap yn rhoi noethni bach hwyliog i blant i'w helpu i fynd i'r arfer o yfed dŵr yn rheolaidd trwy gydol y dydd trwy ei gyfuno â'r broses o dyfu planhigyn.

Sut mae'n gweithio?

Gallwch ddewis o ddetholiad o blanhigion rhithwir a nodi gwybodaeth sylfaenol fel pwysau eich plentyn a faint o ddŵr y dylent fod yn ei yfed.

Pan fyddwch wedi sefydlu hyn, bydd eich plentyn yn cael ei annog i ddyfrio'r planhigyn trwy gydol y dydd er mwyn ei gadw'n fyw a bydd yn rhaid iddo yfed dŵr ar yr un pryd.

Ar ôl i'r planhigyn dyfu'n llawn gellir ei blannu mewn gardd ddigidol a gallwch gynhyrchu hadau newydd i ddechrau'r broses gyfan eto.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Arhoswch yn hydradol trwy gydol y dydd
 • Adeiladu ar arferion da

Graddiwyd: 4+
Ar gael ar: iOS ac Android
Cost: AM DDIM

Gellir defnyddio amser sgrin hefyd i gael plant i symud - mae'r apiau hyn yn annog plant i osod a chyflawni nodau ffitrwydd a chynhyrchu syniadau ar ba gemau y gallant eu chwarae i wneud amser sgrin yn egnïol.

Cam Prynu Cam: Antur pedomedr

Troi yn cerdded i mewn i gêm antur
Addas ar gyfer: 6 - 10s, 11 - 13s

Mae hwn yn ap pedomedr sy'n olrhain camau eich plentyn ac yn troi pob cam yn arian cyfred y gallant ei ddefnyddio i brynu ystod o anifeiliaid i gerdded gyda chi wrth i chi fynd ar daith o amgylch y byd.

Sut mae'n gweithio?

Wedi'i greu gan wneuthurwyr Zombies, Run! mae'r ap yn olrhain yn awtomatig faint o gamau rydych chi'n eu cymryd y dydd ac yn rhoi dadansoddiad wythnosol i chi o faint o gamau rydych chi wedi'u cymryd.

Bob tro y byddwch chi'n cyrraedd nifer penodol o gamau gallwch brynu cydymaith anifail i barhau â'r daith.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn annog plant i fwynhau cerdded
 • Yn cymell plant i gyrraedd nodau

Graddiwyd: +4
Ar gael ar: iOS
Cost: £ 1.99

Walkr: Antur gofod ffitrwydd

Mae'n cynnig archwilio gofod i blant gyda phob cam maen nhw'n ei gymryd
Addas ar gyfer: 6 - 10s, 11 - 13s

Dyma ap pedomedr arall eto sy'n annog plant i gerdded gyda'r cymhelliant i archwilio'r gofod a galaethau pell po fwyaf y maent yn cerdded.

Sut mae'n gweithio?

Gan ddefnyddio “egni cerdded” gallwch danio llong ofod i'ch galluogi i ddarganfod planedau anhygoel 50 fel Heart of Flames ac Octopus Cavern.

Gallwch hefyd greu eich galaeth eich hun a gweithio allan sut i gynyddu'r boblogaeth ynddo a mynd ar deithiau i helpu creaduriaid coll i ddod o hyd i'w cartrefi.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Ffordd ddeniadol i'w cael i gerdded
 • Yn caniatáu iddynt fod yn greadigol a datrys problemau

Graddiwyd: +4
Ar gael ar: Android
Cost: Am ddim

Ap Elusen Miles

Yn caniatáu i blant fod yn egnïol dros achos da
Addas ar gyfer: 11-13s, 14 +

Nid dim ond i blant, mae'r app hon yn ffordd wych o ddefnyddio technoleg er daioni fel yr ap
yn rhoi arian i elusennau yn dibynnu ar faint rydych chi'n cerdded, rhedeg neu feicio.

Sut mae'n gweithio?

Ar ôl i chi greu cyfrif, byddwch chi'n gallu dewis o ddetholiad o
elusennau ac yna gyda chymorth GPS a synwyryddion symud ar eich dyfais, mae'r
Bydd yr app yn dechrau olrhain ystod o symudiadau o ddawnsio i feicio. Am bob
milltiroedd rydych chi'n symud, gallwch chi helpu i ennill arian ar gyfer yr elusen a'ch ffrindiau o'ch dewis
gall hefyd eich noddi.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn helpu gyda ffitrwydd cyffredinol
 • Mae'n rhoi rhywbeth i blant weithio tuag ato
 • Yn annog plant i roi yn ôl wrth gadw'n heini

Graddiwyd: +4
Ar gael ar: iOS ac Android
Cost: Am ddim

Plant Sworkit

Ap gêm ffitrwydd ar gyfer plant sydd â gweithiau wedi'u haddasu
Addas ar gyfer: 6 - 10, 11-13, 14 +

Nodweddion dros arferion ymarfer fideo hwyl 200 ar gyfer pob rhan o'r corff, gan wneud
mae'n haws i blant ei ddilyn.

Sut mae'n gweithio?

Ar ôl i chi sefydlu cyfrif gallwch chwilio trwy'r amrywiaeth o fideo
workouts - 5 i 30 + munud - a dilynwch ymlaen.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gwella ffitrwydd cyffredinol

Graddiwyd: +4
Ar gael ar: iOS ac Android
Cost: Am ddim

Rhedwr Dungeon: Quest Ffitrwydd

Ap antur hapchwarae cadw'n heini
Addas ar gyfer: 14 +

Yn herio pobl ifanc i chwarae gêm cropian dungeon trwy berfformio cyfres o ymarferion ffitrwydd yn y byd go iawn.

Sut mae'n gweithio?

Trwy gameplay olrhain cynnig, mae eich symudiad yn cael ei drawsnewid yn ddyrnod i ymladd gelynion. Gallwch agor tramwyfeydd cyfrinachol wrth wneud sgwatiau ac osgoi trapiau yn y gêm gyda neidiau seren. Mae yna bum lefel yn y gêm sy'n eich herio chi i drechu minions gan obeithio trechu'r Arglwydd Dungeon.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gwell ffitrwydd corfforol
 • Yn annog datrys problemau a chreadigrwydd

Graddiwyd: + 4
Ar gael ar: iOS
Cost: Am ddim

Rhedeg Zombie!

Yn mynd â phlant ar antur ymgolli i'w cael i redeg
Addas ar gyfer: 14 +

Gyda dros 1 miliwn o chwaraewyr Zombies, Rhedeg! yn ap poblogaidd sy'n olrhain eich symudiadau GPS i'ch galluogi i chwarae'r gêm. Wrth i chi redeg gyda'ch clustffonau i mewn, gallwch glywed y zombies yn agosáu at eich annog i redeg hyd yn oed ymhellach.

Sut mae'n gweithio?

Gallwch gerdded neu redeg wrth ichi ddod yn brif gymeriad ym mrwydr dynoliaeth am oroesi. Mae'n olrhain eich cyflymder a'ch pellter wrth i chi gasglu cyflenwadau rhithwir i arbed eich hun rhag y zombies sy'n dod i mewn. Mae'r ap yn cadw cofnod o'ch holl rediadau a gallwch rannu'ch rhediadau â'ch ffrindiau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn gwella eu lefel ffitrwydd
 • Yn annog problem i'w datrys a meddwl yn greadigol

Graddiwyd: 12 +
Ar gael ar: iOS ac Android
Cost: Am ddim

Ap Push2Pay

Mae'n cynnig ystod o gemau i helpu plant i wneud amser sgrin yn egnïol
Addas ar gyfer: 0-5s, 6-10s, 11-13s

Yn cynnwys nifer fawr o gemau i gemau y gallwch eu gwneud gyda nifer benodol o berson, mae'r ap yn addasu awgrym gêm i gadw plant yn ddifyr ac yn egnïol.

Sut mae'n gweithio?

Mae ganddo ddarganfyddwr gêm sy'n helpu plant i ddod o hyd i gemau yn seiliedig ar ble maen nhw'n rae a faint o chwaraewr sydd ganddyn nhw. Mae hefyd yn cynnig opsiwn i gofnodi'r holl weithgareddau corfforol y mae plant yn eu gwneud.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Annog chwarae creadigol
 • Yn logio gweithgaredd corfforol

Graddiwyd: 4+
Ar gael ar y: iOS
Cost: Am ddim

Cardiau Chwilfrydedd Planhigion Rebecca

Yn awgrymu gweithgareddau awyr agored y gall y teulu cyfan eu chwarae gyda'i gilydd
Addas ar gyfer: 0-5s, 6-10s, 11-13s

Mae'n offeryn gwych i wneud y mwyaf o amser teulu gan fod yr ap yn cynnwys cwestiynau penagored 50 sy'n eich helpu i ddarganfod mwy am eich gilydd ac a all fynd â'r diflastod allan o daith mewn car.

Mae'r cardiau wedi'u hysbrydoli gan lyfrau Rebecca P. Cohen “15 munud y tu allan: 365 Ffyrdd o fynd allan o'r tŷ a chysylltu â'ch plant”.

Sut mae'n gweithio?

Gallwch ddewis o'r cwestiynau syml 50 ar yr ap i ddechrau sgwrs fel 'Pe byddech chi'n gallu hedfan fel aderyn, ble fyddech chi'n mynd neu Beth ydych chi'n ei hoffi am fod y tu allan? ".

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn annog meddwl yn greadigol
 • Yn gwella cyfathrebu

Graddiwyd: 4+
Ar gael ar: iOS
Cost: £ 1.99

Persil a'r Rhwydwaith Gwyllt

Yn helpu plant i feddwl am ffyrdd creadigol o fwynhau'r awyr agored
Addas ar gyfer: 6-10, 11-13

Sut mae'n gweithio?

Mae Persil a The Wild Network wedi ymuno i greu ap sydd â mwy na
Syniadau 100 ar gyfer gweithgareddau awyr agored.

Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap rydych chi'n ei roi lle rydych chi, naill ai stepen drws, coetir
neu arfordir, pa mor hir rydych chi am chwarae, ac yna pa mor hen yw'ch plant.

Yna mae'n creu rhestr o weithgareddau i'w gwneud, e.ge.g. “Ewch am dro ar y lleuad” i geisio gweld y lleuad, “Build A Wormery”, “Start a Wild Journal”, “Tree Hugs”, “Nature in Focus” lle mae eich plentyn yn defnyddio ei gamera ffôn i archwilio'r awyr agored. Ar ôl i chi gwblhau eich tasg, mae eich “Amser Gwyllt” yn cael ei olrhain a'i gadw
fel cofnod ar eich proffil.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn gwella lefel ffitrwydd
 • Yn annog chwarae creadigol

Graddiwyd: 4+
Ar gael ar: iOS
Cost: Am ddim

Sgroliwch i Fyny