Panel Cynghori

Mae ein Panel Cynghori Arbenigol (EAP) yn cynnwys nifer ddethol o arbenigwyr diogelwch ar-lein uchel eu parch sy'n arbenigo mewn amddiffyn plant a theuluoedd ar-lein.

Mae'r EAP yn cynghori ar ystod o faterion ac yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu'r wybodaeth a'r adnoddau gorau a mwyaf perthnasol. Mae'r EAP yn cynnwys cynrychiolwyr o CEOP, yr NSPCC, a Childnet. Mae pob un o'n EAP yn aelodau o UKCCIS, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd Plant y DU.

icon icon

John Carr

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein

John Carr yw un o brif awdurdodau'r byd ar ddefnydd plant a phobl ifanc o'r rhyngrwyd a thechnolegau newydd cysylltiedig. Ar hyn o bryd mae'n Uwch Gynghorydd Arbenigol i'r Undeb Telathrebu Rhyngwladol (ITU) a chyn hynny bu'n Gynghorydd Arbenigol i'r Undeb Ewropeaidd.

cyswllt

icon icon

Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape

Mae Lauren Seager-Smith yn Brif Swyddog Gweithredol Kidscape - elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i gadw plant yn ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth. Mae gan Lauren flynyddoedd lawer o brofiad yn darparu arbenigedd ac arweiniad yn ymwneud â phob math o fwlio ac mae ganddi gefndir sy'n darparu eiriolaeth addysg.

cyswllt

icon icon

Marie Smith

Pennaeth Addysg

Marie Smith yw Pennaeth Addysg - CommandP CEO, NCA. Mae atal amlygiad plant a lleihau eu bregusrwydd i niwed ar-lein yn nod strategol allweddol i CEOP gorchymyn amddiffyn plant yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol.

cyswllt

icon icon

Jonathan Baggaley

Prif Weithredwr, Cymdeithas PSHE

Jonathan Baggaley yw Prif Weithredwr Cymdeithas PSHE a chyn Bennaeth Addysg CEOP. Roedd yn gyfrifol am gyflwyno rhaglen ddiogelwch ar-lein Thinkuknow arobryn CEOP ar gyfer pobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac addysgwyr.

cyswllt

icon icon

NSPCC

Cefnogwr elusen

cyswllt cyswllt

icon icon

Martha Evans

Cyfarwyddwr, Cynghrair Gwrth-fwlio

Mae Martha yn arwain gwaith y Gynghrair Gwrth-fwlio (ABA), gan gefnogi ei aelodau ym mhob agwedd ar atal ac ymateb i fwlio. Mae hi hefyd yn cydlynu Wythnos Gwrth-fwlio bob mis Tachwedd. Mae hi wedi gweithio yn NCB ers dros saith mlynedd a chyn hynny roedd hi'n rhan o dîm y Cyngor Plant Anabl (CDC).

cyswllt

icon icon

Parc Pamela

Dirprwy Brif Weithredwr, Family Lives

Mae Pamela Park yn Ddirprwy Brif Weithredwr Family Lives. Mae hi'n gyfrifol am waith Timau Codi Arian, Hyfforddi ac Ymgysylltu y sefydliad, a marc ansawdd CANparent. Ymunodd Pamela â Family Lives yn 2012, ar ôl gwasanaethu fel Prif Weithredwr Parenting UK ers mis Medi 2008.

cyswllt

icon icon

Steve Bailey

Rheolwr Datblygu Rhaglenni Cenedlaethol: Cam-drin Plant yn Rhywiol, Barnardo's

cyswllt

icon icon

Will Gardner

Prif Swyddog Gweithredol Childnet International a Chyfarwyddwr Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU

Mae Will Gardner wedi arwain datblygiad ystod Childnet o ddeunyddiau diogelwch rhyngrwyd arobryn sydd wedi'u hanelu at blant, rhieni a gofalwyr, ac athrawon ac ysgolion ac mae'n gyfrifol am drefnu Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel yn y DU.

cyswllt

Sgroliwch i Fyny