Panel Cynghori

Mae ein Panel Cynghori Arbenigol (EAP) yn cynnwys nifer ddethol o arbenigwyr diogelwch ar-lein uchel eu parch sy'n arbenigo mewn amddiffyn plant a theuluoedd ar-lein.

Mae'r EAP yn cynghori ar ystod o faterion ac yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu'r wybodaeth a'r adnoddau gorau a mwyaf perthnasol. Mae'r EAP yn cynnwys cynrychiolwyr o CEOP, yr NSPCC, a Childnet. Mae pob un o'n EAP yn aelodau o UKCCIS, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd Plant y DU.

icon icon

John Carr

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein

John Carr yw un o brif awdurdodau'r byd ar ddefnydd plant a phobl ifanc o'r rhyngrwyd a thechnolegau newydd cysylltiedig. Ar hyn o bryd mae'n Uwch Gynghorydd Arbenigol i'r Undeb Telathrebu Rhyngwladol (ITU) a chyn hynny bu'n Gynghorydd Arbenigol i'r Undeb Ewropeaidd.

cysylltwch â

icon icon

Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape

Mae Lauren Seager-Smith yn Brif Swyddog Gweithredol Kidscape - elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i gadw plant yn ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth. Mae gan Lauren flynyddoedd lawer o brofiad yn darparu arbenigedd ac arweiniad yn ymwneud â phob math o fwlio ac mae ganddi gefndir sy'n darparu eiriolaeth addysg.

cysylltwch â

icon icon

Marie Smith

Pennaeth Addysg

Marie Smith yw Pennaeth Addysg - CommandP CEO, NCA. Mae atal amlygiad plant a lleihau eu bregusrwydd i niwed ar-lein yn nod strategol allweddol i CEOP gorchymyn amddiffyn plant yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol.

cysylltwch â

icon icon

Jonathan Baggaley

Prif Weithredwr, Cymdeithas PSHE

Jonathan Baggaley yw Prif Weithredwr Cymdeithas PSHE a chyn Bennaeth Addysg CEOP. Roedd yn gyfrifol am gyflwyno rhaglen ddiogelwch ar-lein Thinkuknow arobryn CEOP ar gyfer pobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac addysgwyr.

cysylltwch â

icon icon
icon icon

Martha Evans

Cyfarwyddwr, Cynghrair Gwrth-fwlio

Mae Martha yn arwain gwaith y Gynghrair Gwrth-fwlio (ABA), gan gefnogi ei aelodau ym mhob agwedd ar atal ac ymateb i fwlio. Mae hi hefyd yn cydlynu Wythnos Gwrth-fwlio bob mis Tachwedd. Mae hi wedi gweithio yn NCB ers dros saith mlynedd a chyn hynny roedd hi'n rhan o dîm y Cyngor Plant Anabl (CDC).

cysylltwch â

icon icon

Parc Pamela

Dirprwy Brif Weithredwr, Family Lives

Mae Pamela Park yn Ddirprwy Brif Weithredwr Family Lives. Mae hi'n gyfrifol am waith Timau Codi Arian, Hyfforddi ac Ymgysylltu y sefydliad, a marc ansawdd CANparent. Ymunodd Pamela â Family Lives yn 2012, ar ôl gwasanaethu fel Prif Weithredwr Parenting UK ers mis Medi 2008.

cysylltwch â

icon icon

Steve Bailey

Rheolwr Datblygu Rhaglenni Cenedlaethol: Cam-drin Plant yn Rhywiol, Barnardo's

cysylltwch â

icon icon

Will Gardner

Prif Swyddog Gweithredol Childnet International a Chyfarwyddwr Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU

Mae Will Gardner wedi arwain datblygiad ystod Childnet o ddeunyddiau diogelwch rhyngrwyd arobryn sydd wedi'u hanelu at blant, rhieni a gofalwyr, ac athrawon ac ysgolion ac mae'n gyfrifol am drefnu Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel yn y DU.

cysylltwch â

Sgroliwch i Fyny