Panel Cynghori

Mae ein Panel Cynghori Arbenigol (EAP) yn cynnwys nifer ddethol o arbenigwyr diogelwch ar-lein uchel eu parch sy'n arbenigo mewn amddiffyn plant a theuluoedd ar-lein.

Mae'r EAP yn cynghori ar ystod o faterion ac yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu'r wybodaeth a'r adnoddau gorau a mwyaf perthnasol.

icon icon

Jonathan Baggaley

Cymdeithas PSHE

Jonathan yw Prif Weithredwr Cymdeithas PSHE a chyn Bennaeth Addysg CEOP. Roedd yn gyfrifol am ddarparu rhaglen ddiogelwch ar-lein Thinkuknow arobryn CEOP ar gyfer pobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac addysgwyr.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

John Carr

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein

Mae John yn un o brif awdurdodau'r byd ar ddefnydd plant a phobl ifanc o'r rhyngrwyd a thechnolegau newydd cysylltiedig. Ar hyn o bryd mae'n Uwch Gynghorydd Technegol i gyrff anllywodraethol byd-eang, ECPAT International ac yn ymgynghorydd i Gyngor Ewrop.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Martha Evans

Cynghrair Gwrth-fwlio

Mae Martha yn Gyfarwyddwr ac yn arwain gwaith y Gynghrair Gwrth-fwlio, gan gefnogi ei aelodau ym mhob agwedd ar atal ac ymateb i fwlio. Mae hi hefyd yn cydlynu Wythnos Gwrth-fwlio bob mis Tachwedd. Bu'n gweithio yn y Swyddfa Blant Genedlaethol am dros saith mlynedd.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Will Gardner

Childnet International a Chanolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU

Ymunodd Will â Childnet yn 2000 a phenodwyd ef yn Brif Swyddog Gweithredol yn 2009. Mae wedi arwain datblygiad ystod o raglenni ac adnoddau diogelwch rhyngrwyd arobryn Childnet. Mae'n Gyfarwyddwr Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU (UKSIC) sy'n trefnu Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel yn y DU. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU ac yn cadeirio eu Gweithgor Rhybudd Cynnar.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Dr Mark Griffiths

 Prifysgol Nottingham Trent

Mae Dr Mark yn Athro Nodedig mewn Caethiwed Ymddygiadol ym Mhrifysgol Nottingham Trent. Mae wedi treulio 33 yn y maes ac yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei waith ym maes gamblo, hapchwarae, a chaethiwed ymddygiadol. Mae wedi cyhoeddi dros 1050 o bapurau ymchwil dyfarnedig, chwe llyfr, ac wedi ennill 22 o wobrau cenedlaethol a rhyngwladol am ei waith.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Dr Simon P Hammond

Prifysgol East Anglia

Mae Dr Simon yn Seicolegydd Cymhwysol a Darlithydd mewn Addysg sydd â diddordeb yn y modd y mae technolegau digidol yn ail-lunio posibiliadau cymdeithasol bob dydd ar gyfer gweithredu a goblygiadau ein byd cynyddol ar-lein i'n hiechyd meddwl. Mae ei waith yn archwilio sut mae pobl ifanc, yn enwedig y rhai sydd wedi'u labelu fel pobl agored i niwed, yn profi cynhwysiant digidol, gwytnwch, cyfranogiad a chydraddoldeb.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

emma James

Barnado's

Mae Emma yn Uwch Gynghorydd Polisi ac yn arwain ar bolisi ac ymchwil sy'n effeithio ar blant sy'n dioddef cam-drin domestig, camfanteisio rhywiol a cham-drin, camfanteisio troseddol, trais ieuenctid difrifol a gofalwyr ifanc. Mae hi wedi gweithio ar faterion sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc sy'n agored i niwed ers dros 15 mlynedd, gan gynnwys gweithio i awdurdod lleol sy'n cynnal adolygiadau manwl ar Wasanaethau Plant ac fel Pennaeth Materion Cyhoeddus Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Yr Athro Victoria Nash

Sefydliad Rhyngrwyd Rhydychen

Dr Victoria yw'r Dirprwy Gyfarwyddwr a'r Uwch Gymrawd Polisi yn Sefydliad Rhyngrwyd Rhydychen, sy'n gyfrifol am arwain ymgysylltiad â materion polisi digidol. Archwiliodd ei phrosiect ymchwil diweddaraf gysyniad y 'plentyn algorithmig' a'r risgiau data a berir i blant gan deganau cysylltiedig a Rhyngrwyd Pethau. Mae ganddi sawl rôl ymgynghorol polisi digidol, gan gynnwys aelodaeth o Grŵp Tystiolaeth UKCIS, Panel Cynghori Making Sense of Media a Bwrdd Cynghori COADEC gan OfCom.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Dr Linda Papadopoulos

Seicolegydd a Llysgennad Materion Rhyngrwyd

Mae Dr Linda yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd Cysylltiol Cymdeithas Seicolegol Prydain. Yn ogystal â sefydlu rhaglenni ôl-raddedig a Doethuriaeth llwyddiannus mewn Seicoleg, mae hi hefyd yn ymchwilydd sydd â chofnod cyhoeddi toreithiog. Mae ei gwaith ar effeithiau rhywioli ar bobl ifanc ac effaith cyfryngau cymdeithasol ar iechyd meddwl a gwybyddol wedi derbyn cydnabyddiaeth gan lunwyr polisi a rhanddeiliaid.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Alison Preston

Ofcom

Mae Alison yn cyd-gyfarwyddo ac yn arwain cydrannau ymchwil rhaglen Making Sense of Media gan Ofcom. Nod y rhaglen yw helpu i wella sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ar-lein oedolion a phlant y DU, trwy ddarparu ymchwil a chydweithio cadarn gyda rhanddeiliaid perthnasol. Cyn hynny roedd hi'n Bennaeth Ymchwil Llythrennedd y Cyfryngau yn Ofcom.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Lauren Seager-Smith

Kidscape

Mae Lauren yn Brif Swyddog Gweithredol Kidscape - elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i gadw plant yn ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth. Mae gan Lauren flynyddoedd lawer o brofiad yn darparu arbenigedd ac arweiniad yn ymwneud â phob math o fwlio ac mae ganddi gefndir mewn darparu eiriolaeth addysg.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Marie Smith

Gorchymyn NCA-CEOP

Mae Marie yn Bennaeth Addysg ac yn rheoli rhaglen Thinkuknow CEOP yr NCA a'r holl weithgaredd gysylltiedig, gan gynnwys ei chynhyrchiad o ystod eang o adnoddau addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc 4-18 oed, eu teuluoedd a'u haddysgwyr, ochr yn ochr â hyfforddiant Llysgennad CEOP NCA a ddarperir gan y tîm Addysg. Mae Marie hefyd yn cadeirio Gweithgor Addysg UKCIS sy'n creu adnoddau i gefnogi ysgolion a sefydliadau eraill sy'n canolbwyntio ar blant i ddarparu addysg o ansawdd uchel.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Simone Vibert

Swyddfa'r Comisiynydd Plant

Mae Simone yn Uwch Ddadansoddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ac mae'n arwain ar bolisi digidol yn Swyddfa'r Comisiynydd Plant, sy'n hyrwyddo ac yn amddiffyn hawliau plant, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, ac yn sefyll dros eu barn a'u diddordebau. Cyn hynny, roedd hi'n ymchwilydd yn y felin drafod Demos.

cysylltwch â cysylltwch â

Sgroliwch i Fyny