Barn Arbenigol

Gweler y newyddion diogelwch ar-lein diweddaraf, ymchwil, straeon rhieni a mwy i gael y wybodaeth ddiweddaraf
Beth yw effaith lleferydd casineb ar-lein yn y byd go iawn ar bobl ifanc?
Beth yw caniatâd ar-lein a sut alla i drafod hyn gyda fy mhlentyn?
Beth yw cyfrifoldeb yr ysgol i amddiffyn fy mhlentyn rhag eithafiaeth?
A all gemau fideo treisgar annog fy mhlentyn i fod yn ymosodol?
Beth ddylai rhieni ei wybod am bobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein?
Sut alla i helpu fy mhlentyn i gymryd 'cod traws gwyrdd' digidol newydd i fod yn ddiogel ar-lein?
Yn oes y cyfryngau cymdeithasol, sut alla i helpu fy mhlentyn i gynnal delwedd gorff bositif?
Cipolwg ar adroddiad llythrennedd digidol newydd ac effeithiau ar y cwricwlwm
Sut i annog pobl ifanc i wneud dewisiadau diogel am berthnasoedd
Sut ydw i'n gwybod a yw fy mhlentyn yn agored i radicaleiddio ar-lein?
Hunan-niwed digidol - a yw'n gri am help?
Sut gall seiberfwlio effeithio ar iechyd meddwl fy mhlentyn?
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei amser sgrin orau?
Pa mor debygol y bydd seiberfwlio yn digwydd i'm plentyn a sut y gallaf eu hamddiffyn?
Pa effaith y gall hunluniau ei chael ar hunan-barch ac iechyd meddwl fy mhlentyn?
Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol i'w amddiffyn rhag dylanwadau eithafol?
Mae fy mhlentyn wrthi'n chwilio am ddilynwyr i adeiladu brand ar-lein, sut alla i eu cadw'n ddiogel?
Pam mae plant yn annog eraill i'w 'rhostio' ar-lein?
Sut alla i helpu fy mhlentyn i deimlo'n rhydd i fod yn bwy maen nhw ar-lein wrth aros yn ddiogel?
Sut alla i annog fy mhlentyn i riportio rhywbeth os ydyn nhw'n credu bod ffrind yn hunan-niweidio?
Sut mae cychwyn sgwrs i egluro beth yw eithafiaeth a radicaleiddio i'm plentyn?
Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol am y dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n eu dilyn?
Mae rhywbeth maen nhw wedi'i weld ar-lein wedi effeithio'n negyddol ar fy mhlentyn - beth ydw i'n ei wneud?

Cyfarfod â'n Panel Arbenigol

Mae ein harbenigwyr yn cynnig cyngor i rieni ar faterion diogelwch ar-lein y maen nhw'n poeni fwyaf amdanyn nhw.

Atebwch y bleidlais

Pa bwnc diogelwch ar-lein yr hoffech chi wybod mwy amdano?
Ffyrdd o wella lles digidol
48
Rheoli amser sgrin plant
51
Effaith cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc
52

Cymerwch arolwg

Helpwch ni, helpwch chi, rhowch eich adborth i ni er mwyn sicrhau ein bod ni'n cynnig y cyngor gorau ar y wefan.

Ewch i'n hybiau cyngor materion ar-lein i gael cefnogaeth

Sgroliwch i Fyny