Barn Arbenigol

Gweler y newyddion diogelwch ar-lein diweddaraf, ymchwil, straeon rhieni a mwy i gael y wybodaeth ddiweddaraf
Sut ydw i'n gwybod a yw fy mhlentyn yn agored i radicaleiddio ar-lein?
Cymdeithasu cyngor diogelwch ar-lein i blant iau
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei amser sgrin orau?
Sut i siarad am les a thechnoleg gyda phlant
Pa effaith y gall hunluniau ei chael ar hunan-barch ac iechyd meddwl fy mhlentyn?
Beth alla i ei wneud i sicrhau diogelwch fy mhlentyn dros wyliau'r haf?
Pam mae plant yn annog eraill i'w 'rhostio' ar-lein?
Cipolwg ar adroddiad llythrennedd digidol newydd ac effeithiau ar y cwricwlwm
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am noethlymunau a secstio
Mae rhywbeth maen nhw wedi'i weld ar-lein wedi effeithio'n negyddol ar fy mhlentyn - beth ydw i'n ei wneud?
Hunan-niwed digidol - a yw'n gri am help?
Sut alla i wneud cymdeithasu ar-lein yn fwy diogel i'm teulu?
Yn oes y cyfryngau cymdeithasol, sut alla i helpu fy mhlentyn i gynnal delwedd gorff bositif?
Sut mae cychwyn sgwrs i egluro beth yw eithafiaeth a radicaleiddio i'm plentyn?
A all gemau fideo treisgar annog fy mhlentyn i fod yn ymosodol?
Sut alla i gefnogi fy mhlentyn os ydyn nhw'n cael anhawster i reoli gyda chlo Covid-19?
Beth ddylwn i fod yn ymwybodol ohono wrth reoli data fy mhlentyn ar-lein?
Beth ddylai rhieni ei wybod am bobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein?
Sut alla i helpu fy mhlentyn i deimlo'n rhydd i fod yn bwy maen nhw ar-lein wrth aros yn ddiogel?
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am actifiaeth ar-lein
Beth yw caniatâd ar-lein a sut alla i drafod hyn gyda fy mhlentyn?
Cefnogi'ch plentyn yn ystod y cyfnod cloi-firws
Pa mor debygol y bydd seiberfwlio yn digwydd i'm plentyn a sut y gallaf eu hamddiffyn?
Sut gall seiberfwlio effeithio ar iechyd meddwl fy mhlentyn?
Beth yw effaith lleferydd casineb ar-lein yn y byd go iawn ar bobl ifanc?
Sut alla i annog fy mhlentyn i riportio rhywbeth os ydyn nhw'n credu bod ffrind yn hunan-niweidio?
Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol i'w amddiffyn rhag dylanwadau eithafol?
Sut i annog pobl ifanc i wneud dewisiadau diogel am berthnasoedd
Mae fy mhlentyn wrthi'n chwilio am ddilynwyr i adeiladu brand ar-lein, sut alla i eu cadw'n ddiogel?
Sut alla i helpu fy mhlentyn i gymryd 'cod traws gwyrdd' digidol newydd i fod yn ddiogel ar-lein?
Sut i siarad am #BlackLivesMatter, casineb ar-lein a hiliaeth gyda phlant

Cyfarfod â'n Panel Arbenigol

Mae ein harbenigwyr yn cynnig cyngor i rieni ar faterion diogelwch ar-lein y maen nhw'n poeni fwyaf amdanyn nhw.

Atebwch y bleidlais

Pa bwnc diogelwch ar-lein yr hoffech chi wybod mwy amdano?
Ffyrdd o wella lles digidol
48
Rheoli amser sgrin plant
80
Effaith cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc
97

Cymerwch arolwg

Helpwch ni, helpwch chi, rhowch eich adborth i ni er mwyn sicrhau ein bod ni'n cynnig y cyngor gorau ar y wefan.

Ewch i'n hybiau cyngor materion ar-lein i gael cefnogaeth

Sgroliwch i Fyny