Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol

Cyngor i helpu plant i ddod yn fwy gwydn ar-lein
Yn union fel dysgu plentyn i reidio beic neu groesi'r ffordd, mae gwytnwch digidol yn ffordd arall o dynnu sylw at yr angen i helpu plant i ymdopi â beth bynnag mae'r byd ar-lein yn ei daflu atynt.

Ynghyd â'r seicolegydd Dr Linda Papadopoulos, rydym wedi creu nifer o adnoddau oed-benodol i'ch rhoi ar ben ffordd.

Bachgen gyda mam ar dabled

Pecyn cymorth: Cefnogi plant 6 - 10 oed

Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol i'w helpu i adeiladu eu dealltwriaeth o'r byd ar-lein a chreu lle diogel iddynt ei archwilio.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn cynnig cyngor ymarferol ar sut i gefnogi plant ifanc wrth iddynt gyrraedd eiliadau carreg filltir ar ac oddi ar-lein.
delwedd pdf

Gwyliwch y fideo sy'n cynnwys iaith arwyddion BSL

Gwyliwch fideo

Merch a bachgen ar eu ffôn

Pecyn Cymorth: Cefnogi plant 11-13 oed

Helpwch eich plentyn i addasu i'r heriau newydd y gallant eu hwynebu yn yr oedran hwn fel cael eu ffôn clyfar eu hunain neu ymuno â rhwydwaith cymdeithasol am y tro cyntaf. Gweler y canllaw am bethau hanfodol y gallwch eu gwneud i'w cefnogi.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn cynnig cyngor ymarferol ar sut i gefnogi tweens a phobl ifanc wrth iddynt gyrraedd eiliadau carreg filltir ar ac oddi ar-lein.
delwedd pdf

Gwyliwch y fideo sy'n cynnwys iaith arwyddion BSL

Gwyliwch fideo

Pobl ifanc yn defnyddio ffôn

Pecyn cymorth: Cefnogi plant 14 + oed

Wrth iddynt barhau i ffurfio eu hunaniaeth ar-lein a defnyddio mwy a mwy ar-lein, gwelwch awgrymiadau ar sut y gallwch aros ar ben yr hyn y maent yn ei wneud a dangos cefnogaeth pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn cynnig cyngor ymarferol ar sut i gefnogi pobl ifanc wrth iddynt gyrraedd eiliadau carreg filltir ar ac oddi ar-lein.
delwedd pdf

Gwyliwch y fideo sy'n cynnwys iaith arwyddion BSL

Gwyliwch fideo

Tad gyda mab yn defnyddio tabled

Pa fath o riant ydych chi?

Dewch i ddeall sut rydych chi'n rhiant i wella'r ffordd y mae'ch plentyn yn addasu ac yn ffurfio ei farn am y byd ar-lein. Cymerwch gip ar y canllaw am awgrymiadau gan Dr Linda.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn cynnig cyngor ar y rôl y gall rhieni ei chwarae wrth sicrhau bod eu plentyn wedi'i gyfarparu i reoli risgiau wrth iddynt gysylltu, creu a rhannu ar-lein.

Canllaw oedran diogelwch ar-lein

Canllawiau oedran diogelwch ar-lein

Beth bynnag fo'u hoedran, mae gennym ychydig o gyngor ymarferol ar y camau y gallwch eu cymryd fel rhiant i'w cadw mor ddiogel â phosibl ar-lein.

Teulu yn gwenu yn edrych ar gyfrifiadur

Canllaw rhyngweithiol

Dechreuwch sgwrs - mynnwch awgrymiadau arbenigol sy'n benodol i oedran i'ch helpu chi i siarad am seiberfwlio gyda phlant.

Monitro bywydau digidol plant

Gall dod o hyd i'r amser iawn i siarad â phlant am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein fod yn anodd. I Eileen mam briod i ddau o blant mae'n arbennig o anodd wrth iddi rannu ei stori.

Pan aiff pethau o chwith ar-lein

Mae Sharon yn Mam sy'n gweithio gyda phedwar o blant o 10 i 17. Nid yw'n syndod eu bod yn siarad am y Rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, ond mae Sharon yn deall o lygad y ffynnon y gall pethau fynd o chwith o hyd!