BWYDLEN

Beth yw Discord? – Beth sydd angen i rieni ei wybod

logo anghytgord

A yw'r platfform Discord yn ddiogel? Gyda'r gosodiadau preifatrwydd a diogelwch cywir, gall plant ddefnyddio Discord yn ddiogel. Cofiwch, mae yna risgiau bob amser o ran gwefannau sydd ag opsiynau sgwrsio ar-lein.

Edrychwch isod am yr hyn sydd angen i chi ei wybod am Discord.

Beth yw Discord?

Wedi'i lansio yn 2015, mae Discord yn blatfform i bobl â diddordebau tebyg rannu a chyfathrebu. Mae'n boblogaidd ymhlith y gymuned hapchwarae gan ei fod yn cynnig ffordd i chwaraewyr gêm fideo gyfathrebu â'i gilydd a datblygu cymuned y tu allan i'r gemau eu hunain.

Fodd bynnag, mae wedi tyfu i fod yn rhwydwaith cymdeithasol llawn gyda throsodd 140 miliwn * defnyddwyr misol gweithredol. Nid yw bellach yn boblogaidd ymhlith gamers yn unig.

* Ffynhonnell: Busnes Apiau

Sut mae'n gweithio

Mae'r platfform yn gweithio trwy ddefnyddio gweinyddwyr. Mae'r rhain wedi'u sefydlu gyda ffocws neu thema benodol fel ffordd i bobl gwrdd ar-lein i drafod a chyfnewid delweddau, dolenni a gwybodaeth. Mae'r gweinyddwyr hyn yn cynnig sianeli testun a sgwrs llais trwy feicroffon ar y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio.

Mae gweinyddwyr a nodir gan hashnod (#) yn sianeli testun, sef y rhai mwyaf poblogaidd. Mae defnyddwyr yn rhannu negeseuon yn ogystal â delweddau a GIFs.

Mae gan sianeli llais eicon siaradwr wrth eu hymyl. Pan fydd defnyddwyr yn ymuno, maent yn clywed sgyrsiau parhaus yn awtomatig ac yn gallu ymuno. Yn ogystal, mae swyddogaeth sgwrsio fel y rhai sydd ar gael mewn sianeli testun yn caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu mewn sawl ffordd ar unwaith.

Gellir gwahodd defnyddwyr i weinyddion neu ddod o hyd i ddolenni ar-lein i gael mynediad atynt. Mae'r person sy'n sefydlu'r gweinydd fel arfer yn gosod rhai rheolau sylfaenol ynghylch pwy ydyw a'r ymddygiad disgwyliedig. Gallant hefyd ddarparu canllawiau llym ar gyfer hidlo cynnwys penodol a sicrhau bod cyfrifon eu safonwyr yn ddiogel.

Beth yw Discord Nitro?

Mae Discord Nitro yn fersiwn premiwm o'r platfform. Mae'r tanysgrifiad yn caniatáu i ddefnyddwyr addasu eu proffiliau, defnyddio avatar gwahanol ym mhob gweinydd a defnyddio emojis wedi'u teilwra yn unrhyw le. Mae gan ddefnyddwyr hefyd fynediad at fideos o ansawdd gwell, meintiau uwchlwytho a mwy. Mae prisiau Nitro yn amrywio yn dibynnu ar yr hyn yr hoffech ei gynnwys a gallant ddechrau ar £4.69 y mis.

Beth sydd ei angen arnoch i ddefnyddio'r platfform

 • Cyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar gyda chysylltiad rhyngrwyd
 • Cyfeiriad e-bost i sefydlu cyfrif

Gofyniad oedran lleiaf

13 oed ac i fyny oni bai bod deddfwriaeth leol yn gorfodi oedran hŷn. Fodd bynnag, fe wnaeth Discord “ddiweddaru ei sgôr oedran i 17+ yn Afalau ' cais.” Mae eu gwefan yn nodi eu bod am “helpu i sicrhau nad yw plant dan oed yn agored i gynnwys sy'n amhriodol ar eu cyfer.” Ond gall rhai dan 17 oed gofrestru a defnyddio'r platfform o hyd. Yr Google Chwarae Store mae ganddo sgôr “Teen”.

Oherwydd y gall defnyddwyr rannu delweddau ar sianeli testun neu gymryd rhan mewn sgwrs llais, mae defnyddwyr ifanc mewn perygl o ddod i gysylltiad â chynnwys neu iaith amhriodol.

Cael gwybod mwy am graddfeydd oedran gêm gyda'r canllaw hwn.

Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch Discord

Diweddaraf Discord Adroddiad Tryloywder yn datgelu bod 32.8% o ddefnyddwyr wedi cael eu haflonyddu ar y platfform. Roedd 11% yn ddioddefwyr seiberdroseddu ac yna 8.1% o gynnwys graffig, sy'n cwmpasu cynnwys a nodwyd yn flaenorol fel “Ddim yn Ddiogel i Weithio” (NSFW).

Maent wedi ychwanegu rhai mesurau diogelwch, gan gynnwys:

 • y defnydd o ddeallusrwydd artiffisial (AI) i ganfod cam-drin, sgamiau a Gwe-rwydo
 • cymedrolwyr ymroddedig sy'n helpu i wneud y platfform yn ddiogel
 • nodweddion blocio ac adrodd

Mae Discord yn cynnig y nodweddion preifatrwydd a diogelwch canlynol y gallwch eu galluogi:

Hidlo cynnwys amhriodol allan o negeseuon uniongyrchol

Mae Safe Direct Messaging yn cynnig system cod lliw golau traffig i benderfynu a ddylid gwirio negeseuon am gynnwys amhriodol. Gellir dod o hyd i hyn yn y ddewislen Preifatrwydd a Diogelwch:

 • Cadwch fi'n ddiogel
  (Sganiwch neges uniongyrchol gan bawb)
 • Mae fy ffrindiau yn braf
  (Sganiwch negeseuon uniongyrchol gan bawb oni bai eu bod yn ffrind)
 • Peidiwch â sganio
  (Ni fydd negeseuon uniongyrchol yn cael eu sganio am gynnwys penodol)

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni

Riportiwch rywbeth

Os ydych chi'n gweld unrhyw beth amheus neu ddim ond eisiau riportio defnyddiwr, gallwch chi wneud hynny cyflwyno cais.

Blocio negeseuon uniongyrchol

Gallwch rwystro negeseuon uniongyrchol (DM) gan aelodau eraill trwy weinydd unigol. Cliciwch ar osodiadau'r gweinydd a dad-ddewiswch yr opsiwn 'Negeseuon Uniongyrchol':

 

Fel arall, ewch i ddewislen Preifatrwydd a Diogelwch y cyfrif a dad-ddewis 'Caniatáu negeseuon uniongyrchol gan aelodau'r gweinydd', y gellir eu cymhwyso i bob gweinydd:

Dewiswch pwy all eich ychwanegu chi fel ffrind

Gallwch addasu breintiau cais ffrind gan bwy all eich ychwanegu fel ffrind o'r ddewislen Preifatrwydd a Diogelwch:

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni.

Blocio defnyddwyr

Cliciwch ar enw'r defnyddiwr rydych chi am ei flocio a dewis 'bloc' ar waelod y ddewislen.

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni.

Beth yw manteision Discord?

Gall fod yn ffordd bwerus iawn i bobl ifanc yn eu harddegau ddarganfod pobl eraill sydd â diddordebau tebyg ac adeiladu cymuned. Gall hyn fod o chwarae gêm fideo, ond gall hefyd fod yn unrhyw ddiddordebau eraill, megis chwarae offeryn, hoffi hoff artist neu ddarllen llyfrau gan hoff awdur.

Cymerwch yr amser i gysylltu â'ch plentyn i wneud yn siŵr eich bod ar draws pwy mae'n sgwrsio â nhw. Anogwch nhw bob amser i gadw sgyrsiau yn gadarnhaol ac yn briodol. Gall hefyd roi cyfle i chi roi'r offer iddynt ddelio ag unrhyw sefyllfaoedd peryglus y gallent eu hwynebu ar-lein.

Noder: Gallwch hefyd ddefnyddio rhai offer preifatrwydd a diogelwch ar eich dyfais symudol neu'ch cyfrifiadur i gyfyngu ar ryngweithio a gwybodaeth yn seiliedig ar leoliad ymhellach. Edrychwch ar ein rheolaethau rhieni am fwy o wybodaeth.

Beth i wylio amdano

Nid yw'r platfform yn addas ar gyfer plant ifanc iawn

Mae rhai gweinyddwyr Discord yn cynnwys cynnwys oedolion ac maent wedi'u labelu fel rhai sy'n hygyrch i'r rhai dros 18 oed yn unig. Mae unrhyw un sy'n agor y sianel yn gweld neges rhybudd sy'n gadael iddynt wybod y gallai gynnwys cynnwys graffeg ac yn gofyn iddynt gadarnhau eu bod dros 18. Dylid adrodd am weinyddion sy'n cynnwys deunydd oedolion ond nad ydynt wedi'u labelu.

Mae'r rhan fwyaf o sgyrsiau yn breifat ac yn caniatáu olrhain fideo a lleoliad byw (optio i mewn yn llym)

Mae'r sgyrsiau yn Discord yn breifat i'r grŵp, felly mae'n llai agored a gweladwy na rhwydweithiau cymdeithasol eraill. Ynghyd â hyn, gallwch deipio, siarad, gwrando a gwylio fideos byw o ddefnyddwyr eraill. Mae yna hefyd nodwedd 'Gagos' sy'n eich galluogi i ychwanegu ffrindiau sydd â'r nodweddion lleoliad ar eu dyfais wedi'u troi ymlaen sy'n gorfforol gerllaw.

A yw Discord yn ddiogel i'ch plentyn?

Mae’n ffordd fuddiol o gysylltu â phobl eraill os ydynt o’r oedran cywir a chael y cymorth a’r cyd-destun priodol gan rieni a gofalwyr. Mae plant o bob oed yn debygol o wynebu risgiau ar y platfform ond yn lle hynny dylai plant dan 13 oed ddefnyddio apiau cymdeithasol neu lwyfannau sy’n wedi'i gynllunio'n benodol ar eu cyfer fel YouTube Kids.

Mae'r platfform yn annog defnyddwyr i roi i eraill

Yn ogystal â'r ffi tanysgrifio ar gyfer Discord Nitro, gall defnyddwyr hefyd wario arian ar ddefnyddwyr eraill. Gall defnyddwyr gyfrannu at sianeli y maent yn eu dilyn neu ymuno â gweinyddwyr taledig yn unig. Yn ogystal, gall defnyddwyr sy'n ffrydio ar Discord roi gwerth ariannol ar eu fideos ar wasanaethau fel YouTube. Mae'n bwysig trafod rheoli arian gyda’ch plentyn fel y gall ddeall pwysigrwydd dewis yr hyn sydd orau i wario ei arian arno.

Diweddariadau diweddaraf

 • Camwybodaeth a lleferydd casineb – Yn dod i rym ar 28 Mawrth 2022, diweddarodd Discord ei ganllawiau cymunedol i wahardd gwybodaeth anghywir niweidiol. Mewn rhai achosion, gallant hefyd ystyried ymddygiad oddi ar y platfform. Fe wnaethant hefyd ddiweddaru eu polisi lleferydd casineb i gynnwys castiau, hunaniaeth o ran rhywedd, oedran a salwch difrifol ymhlith eraill. Gweler mwy am y diweddariad hwn yma.
 • Darganfod Ap - Ym mis Tachwedd 2021, cyhoeddodd Discord y gall defnyddwyr yn 2022 archwilio a darganfod apiau a adeiladwyd yn y gymuned. Mae hyn ond yn berthnasol i apiau sydd wedi'u dilysu ac mae'n cyfeirio at bots y mae defnyddwyr yn eu cymhwyso i'w gweinyddwyr.
 • Sianel Lwyfan – Rhyddhaodd Discord Sianeli Llwyfan, sydd ar gael i weinyddion cymunedol. Maent yn caniatáu sgwrs â ffocws rhwng unigolion dethol i gynulleidfa o wrandawyr. Maent yn ddefnyddiol ar gyfer cyfweliadau, clybiau llyfrau, carioci, ac ati. Mae bron i filiwn o gymunedau wedi rhedeg Llwyfan ers rhyddhau ym mis Mawrth 2021.

swyddi diweddar