Diogelwch ap anghytgord - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod | Materion Rhyngrwyd

Diogelwch ap anghytgord - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

logo anghytgord

A yw'r platfform Discord yn ddiogel? Rydym yn argymell, gyda'r gosodiadau preifatrwydd a diogelwch cywir, y gall plant ddefnyddio Discord yn ddiogel. Cofiwch, mae yna risgiau bob amser o ran gwefannau sydd ag opsiynau sgwrsio ar-lein.

Edrychwch isod ar yr hyn sydd angen i chi ei wybod am Discord.

Beth yw Discord?

Mae Discord a lansiwyd yn 2015 yn llwyfan i bobl sydd â diddordebau tebyg eu rhannu a'u cyfathrebu. Mae'n boblogaidd ymhlith y gymuned hapchwarae gan ei fod yn cynnig ffordd i chwaraewyr gemau fideo gyfathrebu â'i gilydd a datblygu cymuned y tu allan i'r gemau eu hunain. Fodd bynnag, ers hynny, mae wedi tyfu i fod yn rhwydwaith cymdeithasol llawn gydag ystod eang o ffyrdd i ryngweithio â throsodd 140 miliwn * defnyddwyr misol gweithredol.

Nodyn: Mae Discord nid yn unig yn cael ei ddefnyddio gan gamers y dyddiau hyn.

* Ffynhonnell: Busnes Apiau

Sut mae Discord yn gweithio

Mae'r platfform yn gweithio ar sail gweinyddwyr. Sefydlir y rhain gyda ffocws neu bwyslais penodol fel ffordd i bobl ymgynnull, trafod a chyfnewid delweddau, dolenni a gwybodaeth. Mae'r gweinyddwyr hyn yn cynnig cyfathrebu testun a llais trwy feicroffon ar y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio.

Gellir gwahodd defnyddwyr i weinyddion neu ddod o hyd i ddolenni ar-lein i gael mynediad atynt. Mae'r person sy'n sefydlu'r gweinydd fel arfer yn gosod rhai rheolau sylfaenol ynghylch pwy ydyw a lefel ddisgwyliedig cwrteisi ac moesau.

Beth sydd angen i chi ddefnyddio Discord

 • Cyfrifiadur, llechen, neu ffôn clyfar
 • Cyfeiriad e-bost i sefydlu cyfrif

Beth yw'r sgôr oedran?

13 oed ac i fyny, fodd bynnag, fe wnaeth Discord “ddiweddaru ei sgôr oedran i 17+ yn Afalau ' cais ”. Mae eu gwefan yn nodi eu bod am “helpu i sicrhau nad yw plant dan oed yn agored i gynnwys amhriodol ar eu cyfer”. Fodd bynnag, gwelsom y gall plant dan 17 oed gofrestru a defnyddio'r platfform o hyd. Mae'r Google Chwarae Store mae ganddo sgôr 'Teen'.

Cael gwybod mwy am Esbonio graddfeydd oedran gemau

Beth yw'r gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar Discord?

Diweddaraf Discord Adroddiad Tryloywder yn datgelu bod 37% o ddefnyddwyr wedi dioddef aflonyddu ar y platfform, 12% yn ddioddefwyr seiberdroseddu ac yna 9% o gynnwys nad oedd yn ddiogel i weithio (FfGC).

Maent wedi gweithredu rhai mesurau diogelwch, gan gynnwys:

 • defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) i ganfod camdriniaeth, sgamiau a gwe-rwydo
 • cymedrolwyr ymroddedig sy'n rhan allweddol o wneud y platfform yn ddiogel, “ymateb yn ystyrlon i nifer cynyddol o adroddiadau wrth gynnal ymdrechion rhagweithiol i gadw'r actorion sydd â'r niwed uchaf oddi ar y platfform”
 • nodweddion blocio ac adrodd

A dyma'r nodweddion preifatrwydd a diogelwch y gallwch eu galluogi ar y platfform:

Dewiswch pwy all eich neges yn uniongyrchol

Mae Safe Direct Messaging yn cynnig system â chodau lliw golau traffig i benderfynu a ddylid gwirio negeseuon am gynnwys amhriodol:

 • Cadwch fi'n ddiogel
  (Sganiwch neges uniongyrchol gan bawb)
 • Mae fy Ffrindiau'n braf
  (Peidiwch â sganio negeseuon ffrindiau)
 • Rwy'n byw ar yr ymyl
  (Peidiwch â sganio unrhyw beth)

Credyd: Discord

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni

Riportiwch rywbeth

Os ydych chi'n gweld unrhyw beth amheus neu ddim ond eisiau riportio defnyddiwr, gallwch chi wneud hynny cyflwyno cais.

Blocio negeseuon uniongyrchol

Gallwch rwystro negeseuon uniongyrchol (DM) gan aelodau eraill trwy fynd i'ch gosodiadau Preifatrwydd:

Credyd: Discord

Dewiswch pwy all eich ychwanegu chi fel ffrind

Gallwch addasu breintiau cais ffrind gan bwy all eich ychwanegu fel ffrind o'r ddewislen Preifatrwydd a Diogelwch:

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni

Blocio defnyddwyr

Cliciwch ar enw'r defnyddiwr rydych chi am ei rwystro.

bloc screenshot defnyddiwr

Credyd: Discord

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni

Beth yw manteision Discord?

Gall fod yn ffordd wirioneddol bwerus i blant o oedran priodol wneud hynny darganfod pobl eraill sydd â diddordebau tebyg ac adeiladu cymuned. Gall hyn fod o chwarae gêm fideo, ond gall hefyd fod o ddiddordebau eraill, megis chwarae offeryn, hoff arlunydd, neu hoff awdur.

Cymerwch yr amser i gwiriwch gyda nhw i sicrhau eich bod ar draws pwy maen nhw'n sgwrsio â nhw a'u hannog bob amser i gadw sgyrsiau'n gadarnhaol ac yn briodol. Gall hefyd roi cyfle i chi eu harfogi â'r offer i ddelio ag unrhyw sefyllfaoedd peryglus y gallent eu hwynebu.

Noder: Gallwch hefyd ddefnyddio rhai offer preifatrwydd a diogelwch ar eich dyfais symudol neu'ch cyfrifiadur i gyfyngu ar ryngweithio a gwybodaeth yn seiliedig ar leoliad ymhellach. Edrychwch ar ein rheolaethau rhieni am fwy o wybodaeth.

Beth i wylio amdano ar y Discord

Nid yw'r platfform yn addas ar gyfer plant ifanc iawn

Mae Discord yn cynnwys cynnwys oedolion a rhaid ei labelu fel rhywbeth sydd ond yn hygyrch i rai dros 18 oed. Maent wedi ychwanegu opsiwn i dros 18 o ddefnyddwyr labelu eu cyswllt 'ddim yn ddiogel i weithio'.

Bydd unrhyw un sy'n agor y sianel yn gweld neges rhybuddio yn rhoi gwybod iddynt y gallai gynnwys deunydd FfGC a gofyn iddynt gadarnhau eu bod dros 18 oed.

Mae'r rhan fwyaf o sgyrsiau yn breifat ac yn caniatáu olrhain fideo a lleoliad byw (optio i mewn yn llym)

Mae'r sgyrsiau yn Discord yn breifat i'r grŵp felly mae'n llai agored a gweladwy na rhwydweithiau cymdeithasol eraill. Ynghyd â hyn, gallwch deipio, siarad, gwrando a gwylio fideos byw o ddefnyddwyr eraill. Mae yna hefyd nodwedd 'Gerllaw' sy'n eich galluogi i ychwanegu ffrindiau sydd â'r nodweddion lleoliad ar eu dyfais wedi'u troi ymlaen sydd yn gorfforol gyfagos.

A yw Discord yn ddiogel i'ch plentyn?

Mae'n ffordd fuddiol o gysylltu â phobl eraill os ydyn nhw'r oedran iawn i'w ddefnyddio a chael y gefnogaeth a'r cyd-destun priodol gan rieni a gofalwyr. Mae plant o bob oed yn debygol o ddod ar draws risgiau ar y platfform ond dylai plant iau ddefnyddio apiau neu lwyfannau cymdeithasol sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar eu cyfer, fel YouTube Kids a PopJam.

Diweddariadau diweddaraf

 • Darganfod Llwyfan - Cyhoeddwyd Discord ar 13 Mai, nodwedd sain newydd yn lansio ddechrau mis Mehefin. Gyda Stage Discovery, gall defnyddwyr Discord ddod o hyd i sgyrsiau sain byw yn digwydd ar draws yr amrywiol gymunedau sy'n bodoli ar yr ap.
 • Sianel Lwyfan - Bydd Discord hefyd yn dechrau profi digwyddiadau â thocynnau ar gyfer sgyrsiau Stage Channel y mis hwn.

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny