Diogelwch ap anghytgord - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod | Materion Rhyngrwyd

Diogelwch ap anghytgord - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

logo anghytgord

A yw'r platfform Discord yn ddiogel? Gyda'r gosodiadau preifatrwydd a diogelwch cywir, gall plant ddefnyddio Discord yn ddiogel. Cofiwch, mae yna risgiau bob amser o ran gwefannau sydd ag opsiynau sgwrsio ar-lein.

Edrychwch isod am yr hyn sydd angen i chi ei wybod am Discord.

Beth yw Discord?

Wedi'i lansio yn 2015, mae Discord yn llwyfan i bobl sydd â diddordebau tebyg ei rannu a'i gyfathrebu. Mae'n boblogaidd ymhlith y gymuned hapchwarae gan ei fod yn cynnig ffordd i chwaraewyr gemau fideo gyfathrebu â'i gilydd a datblygu cymuned y tu allan i'r gemau eu hunain. Fodd bynnag, ers hynny, mae wedi tyfu i fod yn rhwydwaith cymdeithasol llawn gydag ystod eang o ffyrdd i ryngweithio â drosodd 140 miliwn * defnyddwyr misol gweithredol. Nid yw bellach yn boblogaidd ymhlith gamers yn unig.

* Ffynhonnell: Busnes Apiau

Sut mae Discord yn gweithio

Mae'r platfform yn gweithio ar sail gweinyddwyr. Sefydlir y rhain gyda ffocws neu bwyslais penodol fel ffordd i bobl ymgynnull, trafod a chyfnewid delweddau, dolenni a gwybodaeth. Mae'r gweinyddwyr hyn yn cynnig cyfathrebu testun a llais trwy feicroffon ar y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio.

Gellir gwahodd defnyddwyr i weinyddion neu ddod o hyd i ddolenni ar-lein i gael mynediad atynt. Mae'r person sy'n sefydlu'r gweinydd fel arfer yn gosod rhai rheolau sylfaenol ynghylch pwy ydyw a lefel ddisgwyliedig cwrteisi ac moesau. Gallant hefyd ddarparu canllawiau llym ar gyfer hidlo cynnwys penodol a sicrhau bod cyfrifon eu cymedrolwyr yn ddiogel.

Beth sydd angen i chi ddefnyddio Discord

 • Cyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar gyda chysylltiad rhyngrwyd
 • Cyfeiriad e-bost i sefydlu cyfrif

Beth yw'r sgôr oedran?

13 oed ac i fyny oni bai bod deddfwriaeth leol yn gorfodi oedran hŷn. Fodd bynnag, fe wnaeth Discord “ddiweddaru ei sgôr oedran i 17+ yn Afalau ' cais. ” Mae eu gwefan yn nodi eu bod am “helpu i sicrhau nad yw plant dan oed yn agored i gynnwys amhriodol ar eu cyfer.” Fodd bynnag, gwelsom y gall plant dan 17 oed gofrestru a defnyddio'r platfform o hyd. Mae'r Google Chwarae Store mae ganddo sgôr “Teen”.

Cael gwybod mwy am Esbonio graddfeydd oedran gemau.

Beth yw'r gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar Discord?

Diweddaraf Discord Adroddiad Tryloywder yn datgelu bod 32.8% o ddefnyddwyr wedi dioddef aflonyddu ar y platfform, roedd 11% yn ddioddefwyr seiberdroseddu ac yna 8.1% o gynnwys graffig, sy'n cwmpasu cynnwys a farciwyd yn flaenorol fel “Ddim yn Ddiogel i Weithio” (NSFW).

Maent wedi gweithredu rhai mesurau diogelwch, gan gynnwys:

 • defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) i ganfod camdriniaeth, sgamiau a gwe-rwydo
 • cymedrolwyr ymroddedig sy'n rhan allweddol o wneud y platfform yn ddiogel ac sy'n “ymateb yn ystyrlon i nifer cynyddol o adroddiadau wrth gynnal ymdrechion rhagweithiol i gadw'r actorion sydd â'r niwed uchaf oddi ar y platfform”
 • nodweddion blocio ac adrodd

Mae Discord yn cynnig y nodweddion preifatrwydd a diogelwch canlynol y gallwch eu galluogi:

Hidlo cynnwys amhriodol allan o negeseuon uniongyrchol

Mae Safe Direct Messaging yn cynnig system cod lliw golau traffig i benderfynu a ddylid gwirio negeseuon am gynnwys amhriodol. Gellir dod o hyd i hyn yn y ddewislen Preifatrwydd a Diogelwch:

 • Cadwch fi'n ddiogel
  (Sganiwch neges uniongyrchol gan bawb)
 • Mae fy ffrindiau yn braf
  (Sganiwch negeseuon uniongyrchol gan bawb oni bai eu bod yn ffrind)
 • Peidiwch â sganio
  (Ni fydd negeseuon uniongyrchol yn cael eu sganio am gynnwys penodol)

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni

Riportiwch rywbeth

Os ydych chi'n gweld unrhyw beth amheus neu ddim ond eisiau riportio defnyddiwr, gallwch chi wneud hynny cyflwyno cais.

Blocio negeseuon uniongyrchol

Gallwch rwystro negeseuon uniongyrchol (DM) gan aelodau eraill trwy weinydd unigol. Cliciwch ar osodiadau'r gweinydd a dad-ddewiswch yr opsiwn 'Negeseuon Uniongyrchol':

 

Fel arall, ewch i ddewislen Preifatrwydd a Diogelwch y cyfrif a dad-ddewis 'Caniatáu negeseuon uniongyrchol gan aelodau'r gweinydd', y gellir eu cymhwyso i bob gweinydd:

Dewiswch pwy all eich ychwanegu chi fel ffrind

Gallwch addasu breintiau cais ffrind gan bwy all eich ychwanegu fel ffrind o'r ddewislen Preifatrwydd a Diogelwch:

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni.

Blocio defnyddwyr

Cliciwch ar enw'r defnyddiwr rydych chi am ei flocio a dewis 'bloc' ar waelod y ddewislen.

Dysgwch fwy am Discord Rheolaethau rhieni.

Beth yw manteision Discord?

Gall fod yn ffordd wirioneddol bwerus i blant o oedran priodol wneud hynny darganfod pobl eraill sydd â diddordebau tebyg ac adeiladu cymuned. Gall hyn fod o chwarae gêm fideo, ond gall hefyd fod o unrhyw ddiddordebau eraill, megis chwarae offeryn, hoff arlunydd neu hoff awdur.

Cymerwch yr amser i gwiriwch gyda nhw i sicrhau eich bod ar draws pwy maen nhw'n sgwrsio â nhw a'u hannog bob amser i gadw sgyrsiau'n gadarnhaol ac yn briodol. Gall hefyd roi cyfle i chi eu harfogi â'r offer i ddelio ag unrhyw sefyllfaoedd peryglus y gallent eu hwynebu ar-lein.

Noder: Gallwch hefyd ddefnyddio rhai offer preifatrwydd a diogelwch ar eich dyfais symudol neu'ch cyfrifiadur i gyfyngu ar ryngweithio a gwybodaeth yn seiliedig ar leoliad ymhellach. Edrychwch ar ein rheolaethau rhieni am fwy o wybodaeth.

Beth i wylio amdano ar y Discord

Nid yw'r platfform yn addas ar gyfer plant ifanc iawn

Mae Discord yn cynnwys cynnwys oedolion a rhaid ei labelu fel rhywbeth sydd ond yn hygyrch i'r rhai dros 18 oed. Bydd unrhyw un sy'n agor y sianel yn gweld neges rhybuddio yn rhoi gwybod iddynt y gallai gynnwys cynnwys graffig a gofyn iddynt gadarnhau eu bod dros 18 oed. Dylid rhoi gwybod am weinyddion sy'n cynnwys deunydd oedolion ond nad ydynt wedi'u labelu.

Mae'r rhan fwyaf o sgyrsiau yn breifat ac yn caniatáu olrhain fideo a lleoliad byw (optio i mewn yn llym)

Mae'r sgyrsiau yn Discord yn breifat i'r grŵp felly mae'n llai agored a gweladwy na rhwydweithiau cymdeithasol eraill. Ynghyd â hyn, gallwch deipio, siarad, gwrando a gwylio fideos byw o ddefnyddwyr eraill. Mae yna hefyd nodwedd 'Gerllaw' sy'n eich galluogi i ychwanegu ffrindiau sydd â'r nodweddion lleoliad ar eu dyfais wedi'u troi ymlaen sydd yn gorfforol gyfagos.

A yw Discord yn ddiogel i'ch plentyn?

Mae'n ffordd fuddiol i gysylltu â phobl eraill os ydyn nhw'r oedran iawn i'w ddefnyddio a chael y gefnogaeth a'r cyd-destun priodol gan rieni a gofalwyr. Mae plant o bob oed yn debygol o ddod ar draws risgiau ar y platfform ond dylai plant iau ddefnyddio apiau neu lwyfannau cymdeithasol sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar eu cyfer, fel YouTube Kids a PopJam.

Diweddariadau diweddaraf

 • Darganfod Ap - Ym mis Tachwedd 2021, cyhoeddodd Discord y bydd defnyddwyr yn 2022 yn gallu archwilio a darganfod apiau a adeiladwyd yn y gymuned. Dim ond i apiau wedi'u gwirio y bydd hyn yn berthnasol ac yn cyfeirio at bots y mae defnyddwyr yn eu cymhwyso i'w gweinyddwyr.
 • Sianel Lwyfan - Sianeli Llwyfan a ryddhawyd gan Discord, sydd ar gael i weinyddion cymunedol. Maent yn caniatáu sgwrs â ffocws rhwng unigolion dethol i gynulleidfa o wrandawyr. Fe'u hysbysebir fel rhai defnyddiol ar gyfer cyfweliadau, clybiau llyfrau, carioci, ac ati. Mae bron i filiwn o gymunedau wedi rhedeg Llwyfan ers eu rhyddhau ym mis Mawrth 2021. Mae'r nodwedd ychwanegol o Stage Discovery a oedd yn caniatáu i ddefnyddwyr arddangos digwyddiadau wedi dod i ben ym mis Hydref 2021 , er efallai na fydd y symudiad hwn yn barhaol.
Sgroliwch i Fyny