Beth yw ffrydio Kick? Beth sydd angen i rieni ei wybod

Y logo ffrydio Kick o flaen delwedd o'r wefan.

Lansiwyd y llwyfan ffrydio Kick yn 2022. Mae'n parhau i gynyddu mewn poblogrwydd, yn enwedig ar gyfer crewyr sy'n chwilio am lai o gyfyngiadau.

Dysgwch am y platfform, ei risgiau a beth allwch chi ei wneud i amddiffyn pobl ifanc yn eu harddegau.

Beth yw ffrydio Kick?

Mae Kick.com yn blatfform ffrydio sy'n rhannu tebygrwydd â Twitch a YouTube Live. Yn union fel gwasanaethau ffrydio byw eraill, gall defnyddwyr ddarlledu cynnwys i eraill mewn amser real. Gall defnyddwyr hefyd ryngweithio â chrewyr trwy sgwrsio a nodweddion eraill.

An ymchwiliad i Kick gan VoiceBox datgelu amrywiaeth o faterion. Roeddent yn cynnwys harasio rhywiol, iaith dreisgar, casineb a chymeradwyaeth gamblo ymhlith pethau eraill.

Beth yw'r isafswm oedran ar gyfer Cic?

Yn ôl Telerau Gwasanaeth Kick, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 13 oed o leiaf i ddefnyddio Kick (16 yn yr UE). Rhaid i unrhyw un o dan 18 hefyd gael caniatâd rhiant i ddefnyddio'r platfform.

Nid oes unrhyw ofynion oedran ar wahân ar gyfer ffrydio. Fodd bynnag, mae’r Canllawiau Cymunedol yn nodi na all cynnwys wedi’i ffrydio gynnwys plant dan oed nad ydyn nhw “ym mhresenoldeb uniongyrchol rhiant neu warcheidwad cyfreithiol.” Fel y cyfryw, nid oes gan rai dan 18 oed ganiatâd i ffrydio eu hunain heb fod oedolyn yn bresennol.

Y broses adrodd

Os ydych chi neu'ch plentyn yn gweld cynnwys sy'n mynd yn groes i'r Canllawiau Cymunedol neu'r Telerau Gwasanaeth, dylech roi gwybod amdano. Gallwch riportio cynnwys a sianeli yn ogystal â defnyddwyr mewn sgwrs.

Gall crewyr ar Kick riportio defnyddwyr. Fodd bynnag, ychydig o reolaeth sydd ganddynt dros eu ffrydiau byw. Mae hyn oherwydd bod Kick yn annog amgylchedd lle gall defnyddwyr “fynegi eu hunain yn rhydd wrth barchu eraill.”

Mae VoiceBox yn nodi na ychwanegodd Kick y swyddogaeth adrodd tan flwyddyn ar ôl ei lansio. Mae'r Canllawiau Cymunedol hefyd yn awgrymu dull meddal o orfodi rheolau.

Faint o bobl sy'n defnyddio Kick.com?

Ers ei lansio yn 2022, mae defnydd Kick.com wedi cynyddu'n gyflym. Rhwng Ionawr ac Ebrill 2023, er enghraifft, cynyddodd nifer y gwylwyr 404%.

Gallai un rheswm dros y cynnydd hwn mewn traffig ymwneud â faint y gall ffrydwyr ei wneud. Tra bod Twitch yn gadael i grewyr gadw 50% o'u helw, a YouTube yn gadael i grewyr gadw 70%, mae Kick yn gadael i grewyr gadw 95% o'u henillion. O'r herwydd, symudodd rhai crewyr ar lwyfannau eraill drosodd i Kick, ac felly hefyd eu gwylwyr.

Mae Kick.com hefyd yn credu mewn osgoi “adweithiau pen-glin sy'n aml yn gysylltiedig â 'diwylliant canslo'.” Er eu bod yn cadarnhau nad yw hyn yn golygu y gall crewyr ddefnyddio “rhyddiaith” fel “tarian ar gyfer lleferydd casineb,” gallai'r dull llai llym hwn apelio at rai.

Yn ogystal, canfu ymchwiliad VoiceBox i wasanaeth ffrydio Kick fod rhai crewyr yn defnyddio iaith agored atgas heb ganlyniad. Mae rhai ffrydiau hefyd yn rhannu cynnwys i oedolion yn unig, medden nhw, heb labelu'r cynnwys felly.

Daw VoiceBox i'r casgliad bod Kick yn ganlyniad naturiol i lwyfannau poblogaidd ddod yn fwy llym â'u rheolau. Efallai y bydd y rhai sy'n dymuno rhannu deunydd dadleuol a fydd yn eu gwahardd ar Twitch neu YouTube yn gweld Kick fel dewis arall.

Risgiau ar Kick.com i wylio amdanynt

Er mai dim ond 13 oed o leiaf sydd gan Kick.com yn y Deyrnas Unedig, nid yw rhywfaint o'r cynnwys yn briodol i rai dan 18 oed. Yn ogystal, mae'r platfform yn dal yn weddol newydd, sy'n golygu y gallai fod diffyg nodweddion diogelwch cadarn. Mewn gwirionedd, dim ond blwyddyn ar ôl ei lansio y daeth swyddogaeth adrodd ar lwyfan i rym.

Os yw'ch plentyn yn defnyddio neu eisiau defnyddio gwasanaeth ffrydio Kick, dylech chi wybod am y risgiau canlynol.

Hapchwarae ar-lein

Mae gan lwyfan ffrydio Kick gysylltiadau agos â safle hapchwarae poblogaidd. Fodd bynnag, nid yw'r safle hapchwarae yn berchen Kick. Yn lle hynny, sefydlodd perchennog Kick y safle gamblo hefyd. Mae rhai yn awgrymu mai dim ond ffordd arall o gyfeirio defnyddwyr tuag at y safle hapchwarae yw Kick.

Ar wefan Kick.com, mae gamblo yn ffocws clir. Er enghraifft, y prif gategori o dan 'Categorïau Byw Gorau' yw 'Slotiau a Casino'. Yn yr adran hon, rhaid i grewyr farcio'r holl gynnwys fel ar gyfer pobl dros 18 oed.

O dan y categori hwn, mae crewyr yn ffrydio'n fyw eu hunain yn cymryd rhan mewn hapchwarae. Er y bydd defnyddwyr yn cael hysbysiad i ddweud bod y cynnwys ar gyfer pobl dros 18 oed, nid oes unrhyw gyfyngiadau gwirioneddol. Yn wir, gallwch chi eisoes weld y sgwrs cyn clicio ar 'Dechrau gwylio'.

Ar ben hynny, mae crewyr poblogaidd yn aml yn dangos buddugoliaethau mawr, a allai ddylanwadu ar blant dan oed i roi cynnig ar yr un gemau hyn.

Cynnwys amhriodol

Dywedodd VoiceBox eu bod wedi dod o hyd i ffrydiau o grewyr yn sgwrsio ar fideo â merched yn eu dillad isaf. Roedd ffrydiau eraill yn cynnwys ystumiau rhywiol, symudiadau a synau. Mae rhai ffrydiau byw hefyd yn cynnwys deunydd rhywiol awgrymog heb rybudd 18+. Mae ffrydiau eraill yn cynnwys sgyrsiau ar hap ar lwyfannau tebyg i'r awr-gau Omegle.

Mae'r cynnwys hwn yn aml yn:

  • hygyrch;
  • heb ei labelu'n gywir bob amser; a
  • ar gael i'r holl ddefnyddwyr.

Fel y cyfryw, efallai y bydd plant yn baglu ar draws cynnwys oedolion. Mae gan lwyfannau mwy poblogaidd reolau llymach, sy'n lleihau'r tebygolrwydd y byddant yn dod ar draws cynnwys o'r fath. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod y risg yn 0%, felly mae sgyrsiau rheolaidd a rheolaethau rhieni yn hanfodol.

Casineb lleferydd ac ymddygiadau atgas

Mae Canllawiau Cymunedol Kick yn rhybuddio yn erbyn trais a lleferydd casineb ar y platfform. Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn cael ei orfodi. Mewn gwirionedd, mae’r un canllawiau’n amlygu bod “cyd-destun yn hollbwysig wrth benderfynu ar achosion o lefaru casineb.” O'r herwydd, gallai'r platfform ganiatáu rhai lleferydd casineb yn y cyd-destun cywir, er nad yw'n glir beth yw hynny.

Amlygodd ymchwiliad VoiceBox iaith gyfeiliornus a gwrth-LGBTQ+ ymhlith crewyr poblogaidd a'u dilynwyr. Roedd yna hefyd achosion o iaith hiliol yn ogystal â chyfeiriadau at dreisio a hunanladdiad.

Dysgwch fwy am gasineb mewn mannau ar-lein.

Er bod y math hwn o ymddygiad nid yn unig ar Kick.com, mae'n ymddangos yn fwy eang na rhai platfformau tebyg.

Wedi dweud hynny, maent yn cydnabod eu bod yn blatfform mwy newydd. Felly, efallai y byddant yn cyflwyno newidiadau i wrthweithio cynnwys peryglus yn y dyfodol agos.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Arhoswch ar ben apps a llwyfannau

Helpwch i gadw'ch teulu'n ddiogel ar y llwyfannau y maent yn eu defnyddio gyda chyngor personol i reoli risgiau a niwed.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Sut i amddiffyn plant a phobl ifanc

Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn defnyddio Kick (neu wedi ei ddefnyddio eisoes), mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i'w cadw'n ddiogel.

Cael sgwrs agored

Siaradwch â nhw am eu rhesymau dros fod eisiau defnyddio Kick. Oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn ffrydio neu wylio? Beth sydd ganddo nad yw Twitch neu YouTube Live yn apelio atynt? I'r rhai sy'n dymuno ffrydio cynnwys, efallai y byddai platfform arall yn opsiwn gwell nes iddynt gyrraedd 18.

Diweddaru rheolaethau rhieni

Os nad ydych am i'ch plentyn gael mynediad i Kick, efallai y bydd angen i chi ddiweddaru eich rheolaethau rhieni. Mae hyn yn arbennig o wir os ydych chi wedi rhwystro gwefannau penodol. Gallwch ychwanegu Kick.com at eich rhestr flocio ar fand eang a symudol yn ogystal ag apiau rheoli rhieni a phorwyr gwe. Fodd bynnag, mae'n bwysig siarad am wneud hyn gyda'ch plentyn hefyd.

Gosodwch reolau a ffiniau clir

Os byddwch yn gadael i'ch plentyn ddefnyddio Kick, gosodwch ganllawiau clir. Cofiwch fod y Telerau Gwasanaeth yn dweud na all rhai dan 18 oed ymddangos mewn ffrydiau heb riant neu warcheidwad cyfreithiol. Os yw'ch plentyn yn gwylio ffrydiau, efallai y byddwch am osod defnydd o'r platfform mewn ardaloedd cyffredin yn unig fel y gegin. Efallai y byddwch hefyd am wylio ffrydiau gyda'ch gilydd yn lle hynny.

Awgrymu dewisiadau eraill

Os yw'ch plentyn yn dymuno ffrydio cynnwys, ystyriwch adael iddo greu fideos nad ydyn nhw'n cael eu ffrydio'n fyw. Bydd hyn yn eu helpu i ddod yn gyfarwydd ag offer ffrydio heb gamddefnyddio ffrydiau byw. Yn ogystal, ystyriwch wahanol lwyfannau sy'n fwy sefydledig fel Twitch a YouTube i'w ffrydio yn lle hynny.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar