BWYDLEN

Canllaw rhieni i Roblox a sut y gall eich plant ei chwarae'n ddiogel

Mae vlogger rhiant Adele Jennings o Our Family Life yn rhannu mewnwelediad ar lwyfan Roblox
Arddangos trawsgrifiad fideo

helo Adele ydw i o'n cod bywyd teuluol

o'r DU ac rydym wedi ymuno â'r Rhyngrwyd

materion i siarad â chi heddiw amdanynt

roblox mae'n anodd cadw i fyny ag ef

popeth y mae ein plant yn mynd allan iddo ar eu

dyfeisiau ond os yw eich plentyn yn unrhyw beth

fel fy un i mae'n debyg eich bod chi'n bert

gyfarwydd â roblox mae popeth

roblox roblox roblox ar gyfer roblox felly gwnes

ychydig o ymchwil a darganfyddais ei fod

un enfawr o'r gemau ar-lein mwyaf

llwyfannau ac yn y bôn mae ganddo a

elfen cyfryngau cymdeithasol sy'n caniatáu plant

i siarad ag unrhyw un felly sut mae'n gweithio

gellir chwarae roblox ar ystod o

dyfeisiau ac mae'n rhaid ei lawrlwytho unwaith

mae'n cael ei lawrlwytho y mae pob chwaraewr yn ei greu

eu avatar bach eu hunain yna mae a

porthiant o ble y gall pob chwaraewr ddewis

pa gêm yr hoffent ymuno ynddi

fodd bynnag mae'n rhaid i ni fod ychydig

yn wyliadwrus gyda roblox oherwydd gall unrhyw un

siarad ag unrhyw un trwy'r offeryn negeseuon

ac yn ail nid oes terfyn oedran felly

gall unrhyw un ymuno sy'n golygu y gallai

byddwch yn unrhyw un y tu ôl i'r avatar arall eich

plentyn yn siarad â beth sy'n fwy yw hynny

cost ategolion roblox gan gynnwys

dillad arfau hetiau ac anifeiliaid anwes adio i fyny

costio llyfrau rhes llyfrau rhes yn costio go iawn

arian felly os ydych chi wedi gadael yn ddamweiniol

eich mewngofnodi PayPal i'ch teulu

cyfrifiadur neu fanylion eich cerdyn yn cael eu storio

gallai fod yn hawdd iawn iddynt gychwyn

gwario'ch arian parod caled arno

eitemau rhithwir felly gan fod hyn yn gyfyngedig

cyfyngiadau ar roblox mae'n hanfodol

rydych chi'n siarad â'ch plentyn am y gêm

a dywedwch wrthynt eich pryderon

taliadau cloi mewn-app ac wedi

sgyrsiau parhaus am ba gemau

maen nhw'n chwarae a beth maen nhw'n ei wneud

yn yr app ac ymgyfarwyddo yn y bôn

eich hun gyda'r nodweddion diogelwch

ar gael i rieni gall y rhain helpu i gadw

rheolaethau rhieni diogel eich plentyn yn galluogi

y gallu sgwrsio i gael ei gau oddi ar y

oed y defnyddiwr yn fwy gweladwy felly chi

yn gallu penderfynu yn hawdd a yw'r gosodiadau

priodol i oedran mae sgwrsio tynnach

rheolaethau ar gyfer rhai dan 13 oed yn cyfyngu a

ystod ehangach o eiriau y gall rhieni eu gosod

cyfrif eu plentyn i ganiatáu iddynt wneud hynny

dim ond cyrchu rhestr ddethol o

gemau sy’n briodol i’w hoedran i rai dan 13 oed

mae roblox yn honni ei fod yn fwy ymatebol i

cael gwared ar gemau a chynnwys hynny

torri eu rheolau ymddygiad chwaraewyr

yn gallu riportio negeseuon sgwrsio amhriodol

neu gynnwys trwy ddefnyddio eu riportio cam-drin

system ac fel bob amser yn cadw'r

sgwrs agored ei wneud fel eu bod yn teimlo

fel y gallant roi gwybod ichi os cânt a

neges nad ydyn nhw'n ei hoffi am fwy o help

roblox yn ymweld â rhyngrwyd materion ci

[Cerddoriaeth]

Sut alla i helpu fy mhlentyn i aros yn ddiogel wrth chwarae Roblox? Dyma'r cwestiwn y mae llawer o rieni yn mynd i'r afael ag ef o ran y platfform poblogaidd. Er mwyn helpu i leddfu'r ofnau hynny, mae'r newyddiadurwr technoleg a'r arbenigwr gemau Andy Robertson yn taflu goleuni ar y gêm a sut y gellir ei chwarae'n ddiogel.

Mae Roblox wedi bod yn boblogaidd iawn gyda phlant ledled y byd, er ei bod yn gêm od ac yn aml yn ddryslyd. I rieni o leiaf.

Fel Minecraft o'i flaen, mae ei atyniad i bobl ifanc yn rhannol oherwydd nad yw mam a dad yn ei gael. Mae hynny'n ei gwneud yn llawer mwy cyffrous ond gall hefyd arwain at ofnau ynghylch ei ddiogelwch. Wedi'r cyfan, mae llawer o Roblox yn cael ei chwarae ar-lein.

Mae yna lawer o sibrydion Roblox, straeon dychryn ffug, a chyngor anghywir ar y cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed mewn papurau newydd sy'n pardduo'r gêm. Fodd bynnag, gall plant ei chwarae'n ddiogel ac yn ddifyr heb fawr o oruchwyliaeth a dealltwriaeth.

Dyna pam rydyn ni wedi llunio canllaw cyflym i'ch helpu chi i ddeall beth sy'n gwneud Roblox mor boblogaidd a sut i sicrhau nad yw'ch plant yn cael unrhyw bethau annisgwyl cas.

Beth yw Roblox?

System creu gemau ar-lein yw Roblox lle mae mwyafrif y cynnwys yn cael ei greu gan grewyr gemau “amatur” yn stiwdio Roblox. Mae'r gwneuthurwyr gemau hyn yn gallu creu a chyhoeddi gemau i'r gymuned gan ddefnyddio offer syml. Ac mae hynny'n golygu y gallant roi cynnig ar syniadau na fyddent yn cael eu hariannu ar gyfer datganiad masnachol.

Yna gall plant ledled y byd chwarae'r gemau hyn, yn aml ar-lein gyda'i gilydd, trwy raglen ffôn neu lechen neu borwr gwe.

Mae gemau fel Dianc Carchardai, Gweithio mewn Lle Pizza, Ymosodiad Siarcod neu Goroesi Trychineb yn cynnig ffordd chwareus i brofi senarios tebyg i oedolion mewn rowndiau cystadleuol cyflym a chwaraeir yn gymdeithasol.

Mae gemau Roblox yn adlewyrchu'r math o chwarae dychmygus rydych chi'n ei ddarganfod yn aml ar yr iard chwarae. Mae gan un plentyn syniad am gêm i'w chwarae, mae eraill yn ymuno ag ef neu hi ac mae'r rheolau'n newid yn araf wrth i'r grŵp benderfynu sut i gael hwyl gyda'i gilydd. Gall crewyr ddiweddaru ac addasu eu gemau yn gyflym gyda stiwdio Roblox i gyd-fynd â gofynion y gymuned chwarae enfawr.

Mae'r llyfrgell gemau hon sy'n newid ac yn ehangu yn rhan fawr o pam mae cymaint yn chwarae Roblox. Cyfunwch hyn gyda'r miliynau o chwaraewyr eraill i gystadlu yn eu herbyn mewn heriau ac mae gennych chi'r rysáit perffaith i bobl ifanc ei fwynhau.

Fodd bynnag, fel gydag unrhyw gêm ar-lein, mae rhai peryglon i fod yn ymwybodol ohonynt, serch hynny, y byddwn yn mynd drwyddynt nawr.

Graddfeydd oedran Roblox

Oherwydd bod y cynnwys yn Roblox yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr nid yw'n dod o dan yr un graddfeydd oedran trwyadl â chynnwys a wneir gan gwmnïau masnachol. Fodd bynnag, mae PEGI wedi newid eu sgôr o PEGI 7 i Ganllawiau Rhieni a Argymhellir oherwydd maint y cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr.

Mae Roblox yn cynnwys argymhellion oedran ar yr holl gynnwys ar y platfform. Y categorïau hyn yw:

 • pob oed: mae cynnwys yn addas i bawb sydd â thrais ysgafn yn unig neu ychydig o waed afrealistig
 • 9+: mae’r cynnwys yn addas i bawb 9 oed a hŷn gyda mwy o achosion o drais ysgafn neu lawer iawn o waed afrealistig
 • 13+: mae’r cynnwys yn addas i bawb 13 oed a hŷn gydag achosion mynych o drais mwy difrifol a symiau bach o waed realistig

Mae Roblox yn hidlo ac yn gwirio'r gemau sy'n cael eu creu am ddelweddau amhriodol a cabledd.

Un gêm y ceisiasom, Hotline, dasg i chwaraewyr guro ei gilydd drosodd gyda gynnau neu gyllyll cyn curo pen ei gilydd nes iddynt farw gyda gwaed yn gwaedu.

Delwedd o'r gêm roblox

Y camau i'w cymryd yw nodi'r gosodiad Cyfyngiadau Cyfrif yn y cyfrif Roblox cysylltiedig. Mae hyn yn cyfyngu'r gemau chwaraeadwy i'r rhai a ddewiswyd gan Roblox ei hun. Ond cofiwch nad yw gosod oedran plentyn dan 13 oed yn cyfyngu ar y gemau y gallant gael mynediad iddynt.

screenshot o osodiadau cyfrif gêm roblox

Prynu yn y gêm Roblox

Er bod y Roblox yn gêm rhad ac am ddim i'w chwarae, mae plant yn cael eu cymell i brynu yn y gêm gydag arian go iawn. Gall plant brynu Robux am arian parod sydd wedyn yn cael ei wario ar offer a gwisgoedd yn y gemau.

Sicrhewch eich bod yn olrhain ac yn amddiffyn cardiau credyd ar eich systemau, felly ni wneir unrhyw bryniannau annisgwyl. Mae'n werth siarad â'ch plentyn am yr agwedd fasnachol hon ar y gêm cyn iddo chwarae.

Mae'r holl gemau'n gweithio'n iawn heb gynnwys ychwanegol, ond ar yr un pryd byddant yn cyfeirio chwaraewyr at fuddion gwario arian. Dyma sut mae gwneuthurwyr gemau yn gwneud elw o'u creadigaethau a wneir ar Roblox Studio.

Rheolaethau rhieni Roblox

Mae eraill rheolaethau rhieni gellir ei ddefnyddio yn y gêm i sicrhau bod Roblox yn hynod ddiogel i chwaraewyr iau. Mae'n werth edrych ar y Gwefan Roblox am arweiniad.

Yn gyntaf, mae'n bwysig eich bod yn nodi'r dyddiad geni cywir ar gyfer cyfrif eich plentyn. Bydd hyn yn sbarduno'r sgwrs ddiogel briodol gyda lefel uwch o hidlo. Yn ogystal, mae hyn yn golygu y byddwch chi'n cael mewngofnodi rhiant ar wahân er mwyn i chi allu gwirio rhyngweithiadau eich plentyn.

Dylech gyfyngu gemau i'r rhai a guradwyd gan staff Roblox fel a ganlyn:

 • Mewngofnodi i roblox.com
 • Cliciwch yr eicon Gear yn y dde uchaf
 • Dewiswch Gosodiadau yna Diogelwch
 • Galluogi'r llithrydd Cyfyngiadau Cyfrif

Monitro cyfrif eich plentyn

Mae gan Roblox sawl ffordd i fonitro gweithgaredd cyfrifon. Wrth fewngofnodi, gallwch weld yr hanesion canlynol o'u hadrannau cysylltiedig:

 • Sgwrs grŵp uniongyrchol a bach (nodwedd Sgwrs a Pharti i'w gweld yng nghornel dde isaf yr apiau). Yno, gallwch weld hanesion sgwrsio unigol. Mae'r nodwedd hon wedi'i chyfyngu i Ffrindiau, a Chyfeillion Cyfeillion.
 • Hanes neges breifat (Negeseuon)
 • Ffrindiau a Dilynwyr (Ffrindiau)
 • Hanes prynu a masnach eitemau rhithwir (My Transactions, porwr yn unig)
 • Creadigaethau fel gemau, eitemau, synau, hysbysebion… ac ati (Creu, porwr yn unig)
 • Gemau a chwaraewyd yn ddiweddar (Cartref, Daliwch i Chwarae neu Fy Diweddar)
Adnoddau dogfen

Cymeriadau Roblox a graffeg

Defnyddiwch ein canllawiau Sefydlu Diogelwch a Sefydlu Preifatrwydd Sefydlu i greu lle ar-lein mwy diogel i blant ei archwilio.

Gweler Canllaw Sefydlu Diogel

Rhyngweithiadau ar-lein Roblox

Mae bod yn gêm ar-lein yn golygu y gall chwaraewyr yn Roblox ryngweithio a chyfathrebu â'i gilydd mewn sawl ffordd. Gall hyn fod trwy lais neu destun ysgrifenedig unwaith y bydd ceisiadau ffrind wedi'u gwneud.

Mae'n syml cyfyngu'r rhyngweithiadau hyn ar y gosodiadau ar gyfer eich cyfrif:

 • Mewngofnodi i roblox.com
 • Cliciwch yr eicon Gear yn y dde uchaf
 • Dewiswch Gosodiadau yna Preifatrwydd
 • Cyfyngu rhyngweithiadau trwy Gosodiadau Cynnwys a Gosodiadau Eraill

Dylech nodi nad yw hyn yn analluogi ceisiadau ffrind yn Roblox. Felly, mae'n bwysig edrych ar y dudalen Ceisiadau Ffrindiau ar y wefan i sicrhau nad yw dieithriaid yn cael eu derbyn.

'Sut mae mynd i'r afael â chasineb ar-lein? Cymerwch y cwis rhyngweithiol i ddechrau arni' gyda logo The Online Together Project.

Mynd i'r afael â chasineb ar-lein

Helpwch i gadw gofod ar-lein eich plentyn yn bositif gyda'r cwis rhyngweithiol hwn a grëwyd gyda Samsung.

CHWARAE NAWR >>

Roblox ar Xbox

Ychydig flynyddoedd yn ôl, daeth y gêm am ddim i'r Xbox. Mae sut mae rheolaethau rhieni yn gweithio ar yr Xbox ychydig yn wahanol i gyfrifiadur personol, Mac, llechen neu drwy hapchwarae symudol.

Er bod gan yr Xbox reolaethau ar gyfer ceisiadau ffrind, nid yw hyn yn cyfyngu ar y rhai yn Roblox gan eu bod yn cael eu hystyried yn fath gwahanol o ffrind “yn y gêm”. Fodd bynnag, mae telerau gwasanaeth Microsoft ar gyfer gwneuthurwyr gemau yn golygu na all chwaraewyr wneud ffrindiau newydd wrth chwarae ar Xbox. Dim ond ffrindiau a wnaed eisoes ar y cyfrifiadur personol, Mac neu dabled y byddant yn eu gweld.

Yn ogystal, gallwch gyfyngu ymhellach ar y rhyngweithio â chwaraewyr eraill ar yr Xbox fel a ganlyn:

 • Dechreuwch Roblox
 • Dewiswch y dudalen Gosodiadau Cyfrif
 • Nodi'r Cyfrif Cysylltiedig
 • Cymhwyso cyfyngiadau trwy roblox.com ar gyfer y cyfrif hwn.
 • Toglo ymlaen / oddi ar Gameplay Traws-blatfform i gyfyngu gyda phwy y gall eich plant chwarae (Nodyn: Ar hyn o bryd nid yw Roblox yn cefnogi negeseuon traws-blatfform, felly ni all chwaraewyr Xbox negesu chwaraewyr ar lwyfannau eraill)

Rhybuddion heddlu Roblox

Gobeithio y dylai hynny glirio beth yn union yw Roblox a sut i gadw'ch plant yn ddiogel wrth ei chwarae. Y peth olaf i'w grybwyll yw nad oedd y lladd tweets, postiadau Facebook, e-byst, a sgwrsio giât yr ysgol am rybuddion yr heddlu ar noethni a pherygl dieithriaid yn y gêm yn tarddu o Heddlu Caint fel y bu adroddir yn eang.

Y gwir berygl yma yw dychryn rhieni i wahardd y gêm a chau'r cyfle i gael sgyrsiau iach a chymwynasgar am ymddygiad priodol ar-lein. Fel erioed, y ffordd orau o liniaru unrhyw un o'r risgiau hyn yn eich teulu yw dechrau chwarae Roblox gyda'i gilydd a chadw dyfeisiau a chonsolau mewn mannau teuluol a rennir.

Blychau loot a gamblo

Mae blychau loot yn gyffredin mewn llawer o gemau fideo ar-lein. Maent yn gadael i ddefnyddwyr ddatgloi eitemau a gwobrau fel arfer i'w prynu ar hap. Fodd bynnag, gall prinder yr eitemau amrywio o gêm i gêm. Er bod y term yn dod o eitemau siâp blwch, mae'r rhyngweithiadau hyn yn dod mewn sawl ffurf. Er enghraifft, gallai defnyddiwr daflu darn arian i mewn i ffynnon a derbyn eitem rithwir ar hap y ffordd honno.

Yn Roblox, mae'r Telerau Defnyddio yn nodi bod yn rhaid i Grewyr sy'n cynnig eitemau rhithwir ar hap (hy blychau ysbeilio) i'w talu nodi'r tebygolrwydd o bob math o eitem y gallai defnyddiwr ei derbyn. Ond oherwydd nad yw defnyddwyr yn gwybod pa eitem y byddant yn ei derbyn mewn gwirionedd, mae rhai wedi cymharu blychau ysbeilio â hapchwarae.

O'r herwydd, mae llawer wedi cwestiynu a ddylai plant gael y gallu i brynu blychau ysbeilio. Mewn gwirionedd, galwodd rhai am waharddiad ar blant rhag eu prynu (naill ai gyda Robux neu arian cyfred arall). O fis Gorffennaf 2022, mae'r Nid yw DU yn gwahardd blychau loot.

Mae rhai Crewyr yn gwneud gemau ar thema gamblo hefyd. Fodd bynnag, ni all defnyddwyr ennill arian go iawn o'r gemau hyn. Yn lle hynny, maen nhw'n ennill Robux. Os gallant ennill eitemau, mae'r un rheolau uchod yn berthnasol - rhaid i ddefnyddwyr nodi'n glir pa mor debygol yw hi o ennill pob eitem.

A yw'n rhan o'r metaverse?

Mae'r metaverse yn dod yn fwy poblogaidd gyda gwaith Meta a llwyfannau fel Roblox. Yn ei hanfod mae'n weledigaeth lle bydd defnyddwyr yn gallu cyfathrebu, rhyngweithio, chwarae, siopa a mwy i gyd mewn un lle. Gall hyn hyd yn oed gynnwys trosglwyddo'n ddi-dor o un platfform i'r llall.

Mae Roblox yn cyd-fynd yn dda â'r syniad hwn oherwydd bod defnyddwyr yn gallu cymryd rhan mewn gemau, cyngherddau a mwy i gyd o fewn y platfform. Maent yn creu cynnwys i'w gilydd, sy'n syniad mawr i'r metaverse. Yr oedd seiliedig ar y syniad o “gyd-brofiad dynol: pobl yn gwneud pethau gyda’i gilydd mewn gofodau 3D cydamserol.” Yn y modd hwn, mae'n ymddangos yn rhan fawr o'r metaverse.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar