BWYDLEN

Canllaw rhieni i Roblox a sut y gall eich plant ei chwarae'n ddiogel

Mae vlogger rhieni Adele Jennings o Ourfamilife.co.uk yn rhannu mewnwelediad ar blatfformrom Roblox

A yw Roblox yn ddiogel i blant chwarae? Dyma'r cwestiwn y mae llawer o rieni yn mynd i'r afael ag ef, yn dilyn y pryderon diweddar a godwyd yn y cyfryngau. Er mwyn helpu i leddfu'r ofnau hynny, mae newyddiadurwr technoleg Pocket-lint ac Arbenigwr Gemau, Andy Robertson yn taflu goleuni ar y gêm a sut y gellir ei chwarae'n ddiogel.

Mae Roblox wedi bod yn boblogaidd iawn gyda phlant ledled y byd, er ei bod yn gêm od ac yn aml yn ddryslyd. I rieni o leiaf.

Fel Minecraft o'i flaen, mae ei atyniad i bobl ifanc yn rhannol oherwydd nad yw mam a dad yn ei gael. Mae hynny'n ei gwneud yn llawer mwy cyffrous ond gall hefyd arwain at ofnau ynghylch ei ddiogelwch. Wedi'r cyfan, mae llawer o Roblox yn cael ei chwarae ar-lein.

Mae yna lawer o sibrydion Roblox, straeon dychryn ffug, a chyngor anghywir ar y cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed mewn papurau newydd sy'n pardduo'r gêm. Fodd bynnag, gall plant ei chwarae'n ddiogel ac yn ddifyr heb fawr o oruchwyliaeth a dealltwriaeth.

Dyna pam rydyn ni wedi llunio canllaw cyflym i'ch helpu chi i ddeall beth sy'n gwneud Roblox mor boblogaidd a sut i sicrhau nad yw'ch plant yn cael unrhyw bethau annisgwyl cas.

Beth yw Roblox?

System crëwr gemau ar-lein yw Roblox lle mae mwyafrif y cynnwys yn cael ei greu gan grewyr gemau “amatur”. Mae'r gwneuthurwyr gemau hyn yn gallu creu a chyhoeddi gemau i'r gymuned gan ddefnyddio offer syml. Ac mae hynny'n golygu y gallant roi cynnig ar syniadau na fyddent yn cael eu hariannu ar gyfer datganiad masnachol.

Yna gall plant ledled y byd chwarae'r gemau hyn, yn aml ar-lein gyda'i gilydd, trwy raglen ffôn neu lechen neu borwr gwe.

Mae gemau fel Dianc Carchardai, Gweithio mewn Lle Pizza, Ymosodiad Siarcod neu Goroesi Trychineb yn cynnig ffordd chwareus i brofi senarios tebyg i oedolion mewn rowndiau cystadleuol cyflym a chwaraeir yn gymdeithasol.

Mae gemau Roblox yn adlewyrchu'r math o chwarae dychmygus a welwch yn aml ar y maes chwarae. Mae gan un plentyn syniad am gêm i'w chwarae, mae eraill yn ymuno ag ef neu hi ac mae'r rheolau yn newid yn araf wrth i'r grŵp benderfynu sut i gael hwyl gyda'i gilydd. Gall crewyr Roblox ddiweddaru ac addasu eu gemau yn gyflym i gyd-fynd â gofynion y gymuned chwarae enfawr.

Mae'r llyfrgell hon o gemau sy'n newid ac yn ehangu yn rhan fawr o boblogrwydd Roblox. Cyfunwch hyn â'r miliynau o chwaraewyr eraill i gystadlu yn eu herbyn ac mae gennych y rysáit perffaith i bobl ifanc ei mwynhau.

Fodd bynnag, fel gydag unrhyw gêm ar-lein, mae rhai peryglon i fod yn ymwybodol ohonynt, serch hynny, y byddwn yn mynd drwyddynt nawr.

Graddfeydd oedran Roblox

Oherwydd bod y cynnwys yn Roblox yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr, nid yw'n dod o dan yr un graddfeydd oedran trwyadl â chynnwys a wneir gan gwmnïau masnachol. Mae Roblox ei hun yn cael ei raddio fel PEGI 7 yn y DU, gyda manylion graddio sy'n dweud yn benodol nad oes gwaed.

Mae'r VSC sy'n gweinyddu'r graddfeydd PEGI sy'n rhwymo'n gyfreithiol yn nodi bod y sgôr yn cwmpasu'r system sylfaenol ac ychydig o gemau sampl yn unig. Mae'r un peth yn wir mewn tiriogaethau eraill, gyda'r ESRB yn cymryd agwedd debyg yn yr UD.

Mae Roblox ei hun yn hidlo ac yn gwirio'r gemau sy'n cael eu creu am ddelweddau amhriodol a halogrwydd. Fodd bynnag, caniateir gemau o hyd a all fod â themâu arswyd, llofruddiaeth neu waedlyd. Un gêm y gwnaethon ni roi cynnig arni, Gwifren, rhoddodd Roblox dasg i chwaraewyr guro ei gilydd gyda gynnau neu gyllyll cyn curo pen ei gilydd nes iddyn nhw farw gyda splatters gwaed.

Delwedd o'r gêm roblox

Yr ateb gorau i hyn yw nodi'r gosodiad Cyfyngiadau Cyfrif yn y cyfrif Roblox cysylltiedig. Mae hyn yn cyfyngu'r gemau chwaraeadwy i'r rhai a ddewiswyd gan Roblox ei hun. Er nodwch nad yw gosod oedran plentyn fel o dan 13 yn cyfyngu ar y gemau y gallant eu cyrchu.

screenshot o osodiadau cyfrif gêm roblox

Prynu yn y gêm Roblox

Er bod gêm wirioneddol Roblox yn rhad ac am ddim i'w chwarae, mae plant yn cael eu cymell i brynu yn y gêm gydag arian go iawn. Gall plant brynu Robux am arian parod sydd wedyn yn cael ei wario ar offer a gwisgoedd yn y gemau.

Sicrhewch eich bod yn olrhain ac yn amddiffyn cardiau credyd ar eich systemau, felly ni wneir unrhyw bryniannau annisgwyl. Mae'n werth siarad â'ch plentyn am yr agwedd fasnachol hon ar y gêm cyn iddo chwarae.

Mae'r gemau i gyd yn gweithio'n iawn heb gynnwys ychwanegol, ond ar yr un pryd byddant yn cyfeirio chwaraewyr at fuddion o wario arian gan mai dyma sut mae gwneuthurwyr gemau yn gwneud elw o'u creadigaethau.

Rheolaethau rhieni Roblox

Mae eraill rheolaethau rhieni gellir ei ddefnyddio yn y gêm i sicrhau bod Roblox yn hynod ddiogel i chwaraewyr iau. Mae'n werth edrych ar y Gwefan Roblox am arweiniad.

Yn gyntaf, mae'n bwysig eich bod yn nodi'r dyddiad geni cywir ar gyfer cyfrif eich plentyn. Bydd hyn yn sbarduno'r sgwrs ddiogel briodol gyda lefel uwch o hidlo. Yn ogystal, mae hyn yn golygu y byddwch chi'n cael mewngofnodi rhiant ar wahân er mwyn i chi allu gwirio rhyngweithiadau eich plentyn.

Dylech gyfyngu gemau i'r rhai a guradwyd gan staff Roblox fel a ganlyn:

 • Mewngofnodi i roblox.com
 • Cliciwch yr eicon Gear yn y dde uchaf
 • Dewiswch Gosodiadau yna Diogelwch
 • Galluogi'r llithrydd Cyfyngiadau Cyfrif

Monitro cyfrif eich plentyn

Mae gan Roblox sawl ffordd i fonitro gweithgaredd cyfrifon. Wrth fewngofnodi, gallwch weld yr hanesion canlynol o'u hadrannau cysylltiedig:

 • Sgwrs grŵp uniongyrchol a bach (nodwedd Sgwrs a Pharti i'w gweld yng nghornel dde isaf yr apiau). Yno, gallwch weld hanesion sgwrsio unigol. Mae'r nodwedd hon wedi'i chyfyngu i Ffrindiau, a Chyfeillion Cyfeillion.
 • Hanes neges breifat (Negeseuon)
 • Ffrindiau a Dilynwyr (Ffrindiau)
 • Hanes prynu a masnach eitemau rhithwir (My Transactions, porwr yn unig)
 • Creadigaethau fel gemau, eitemau, synau, hysbysebion… ac ati (Creu, porwr yn unig)
 • Gemau a chwaraewyd yn ddiweddar (Cartref, Daliwch i Chwarae neu Fy Diweddar)

Rhyngweithiadau ar-lein Roblox

Mae bod yn gêm ar-lein yn golygu y gall chwaraewyr yn Roblox ryngweithio a chyfathrebu â'i gilydd mewn sawl ffordd. Gall hyn fod trwy lais neu destun ysgrifenedig unwaith y bydd ceisiadau ffrind wedi'u gwneud.

Mae'n syml cyfyngu'r rhyngweithiadau hyn ar y gosodiadau ar gyfer eich cyfrif:

 • Mewngofnodi i roblox.com
 • Cliciwch yr eicon Gear yn y dde uchaf
 • Dewiswch Gosodiadau yna Preifatrwydd
 • Cyfyngu rhyngweithiadau trwy Gosodiadau Cynnwys a Gosodiadau Eraill

Dylech nodi nad yw hyn yn analluogi ceisiadau ffrind yn Roblox. Felly, mae'n bwysig edrych ar y dudalen Ceisiadau Ffrindiau ar y wefan i sicrhau nad yw dieithriaid yn cael eu derbyn.

Roblox ar Xbox

Ychydig flynyddoedd yn ôl gêm Roblox i'r Xbox. Mae sut mae'r rheolyddion rhieni yn gweithio ar yr Xbox ychydig yn wahanol i gyfrifiadur personol, Mac neu dabled.

Er bod gan yr Xbox reolaethau ar gyfer ceisiadau ffrind, nid yw hyn yn cyfyngu ar y rhai yn Roblox gan eu bod yn cael eu hystyried yn fath gwahanol o ffrind “yn y gêm”. Fodd bynnag, mae telerau gwasanaeth Microsoft ar gyfer gwneuthurwyr gemau yn golygu na all chwaraewyr wneud ffrindiau newydd wrth chwarae ar Xbox. Dim ond ffrindiau a wnaed eisoes ar y cyfrifiadur personol, Mac neu dabled y byddant yn eu gweld.

Yn ogystal, gallwch gyfyngu ymhellach ar y rhyngweithio â chwaraewyr eraill ar yr Xbox fel a ganlyn:

 • Dechreuwch Roblox
 • Dewiswch y dudalen Gosodiadau Cyfrif
 • Nodi'r Cyfrif Cysylltiedig
 • Cymhwyso cyfyngiadau trwy roblox.com ar gyfer y cyfrif hwn.
 • Toglo ymlaen / oddi ar Gameplay Traws-blatfform i gyfyngu gyda phwy y gall eich plant chwarae (Nodyn: Ar hyn o bryd nid yw Roblox yn cefnogi negeseuon traws-blatfform, felly ni all chwaraewyr Xbox negesu chwaraewyr ar lwyfannau eraill)

Rhybuddion heddlu Roblox

Gobeithio y dylai hynny glirio beth yn union yw Roblox a sut i gadw'ch plant yn ddiogel wrth ei chwarae. Y peth olaf i'w grybwyll yw nad oedd y lladd tweets, postiadau Facebook, e-byst, a sgwrsio giât yr ysgol am rybuddion yr heddlu ar noethni a pherygl dieithriaid yn y gêm yn tarddu o Heddlu Caint fel y bu adroddir yn eang.

Y gwir berygl yma yw dychryn rhieni i wahardd y gêm a chau'r cyfle i gael sgyrsiau iach a defnyddiol am ymddygiad priodol ar-lein. Y ffordd orau erioed i liniaru unrhyw un o'r risgiau hyn yn eich teulu yw chwarae'r gêm gyda'i gilydd a chadw dyfeisiau a chonsolau mewn lleoedd teuluol a rennir.

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch ein canllawiau Sefydlu Diogelwch a Sefydlu Preifatrwydd Sefydlu i greu lle ar-lein mwy diogel i blant ei archwilio.

Gweler Canllaw Sefydlu Diogel