BWYDLEN

Anogwyd rhieni ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio: 'Mae'n bryd dysgu moesau Rhyngrwyd i'ch plant'

Mae traean o ddisgyblion ysgolion uwchradd yn difaru’r hyn maen nhw wedi’i ddweud ar-lein, yn ôl arolwg newydd

 • Awgrymiadau gorau a ryddhawyd i rieni ar sut i arfogi eu plant â'r moesau rhyngrwyd cywir a dysgu'r Ps & Qs digidol iddynt
 • Mae mam merch ysgol a gafodd ei bwlio ar-lein yn dweud y dylid dysgu plant am effeithiau niweidiol posib yr hyn maen nhw'n ei bostio ar y we

Llundain, 10 Tachwedd 2015. Heddiw mae Internet Matters yn lansio ymgyrch newydd i gefnogi Wythnos Genedlaethol Gwrth-fwlio - gan roi awgrymiadau a chyngor i rieni ar sut i ddysgu eu plant 'Rhyngrwyd moesau' a dod â nhw i fyny i fod yn ddinasyddion digidol da.

Mae'r sefydliad dielw - a sefydlwyd gan gwmnïau rhyngrwyd mwyaf y DU BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media - yn annog rhieni i egluro i'w plant ganlyniadau'r hyn maen nhw'n ei bostio ar-lein.

Daw wrth i ymchwil * o blant dros oed ysgol 7,000, ddangos sut (30%) o ddisgyblion ysgolion uwchradd yn cyfaddef eu bod yn difaru pethau y maent wedi'u dweud ar-lein.

Yn aml, gall plant ei chael hi'n rhy hawdd gadael sylwadau creulon ar-lein a all brifo'r unigolyn yn ddifrifol ar y diwedd derbyn.

Wythnos Genedlaethol Gwrth-fwlio eleni, sy'n cychwyn ar yr 16th ym mis Tachwedd, a'i nod yw 'gwneud rhywfaint o sŵn am fwlio' ac i gefnogi'r ymgyrch, mae Internet Matters yn canolbwyntio ar sut y gall rhieni arfogi eu plant gyda'r offer sydd eu hangen arnynt i atal seiber-fwlio.

Mae Sarah Jones ** yn fam y cafodd ei merch 12 oed ei bwlio mor wael ar-lein nes iddi orfod galw'r heddlu.

Meddai: “Nid wyf yn credu bod y plant a oedd yn bwlio fy merch wir yn deall canlyniadau'r hyn yr oeddent yn ei ddweud. Dechreuodd pan ddywedodd merch y byddai'n aros am fy merch wrth gatiau'r ysgol yn barod i'w churo. Nid oedd fy merch erioed wedi cwrdd â'r ferch hon o'r blaen ac nid oedd yn gwybod pwy oedd hi. Fodd bynnag, cafodd grŵp o ferched eraill ar-lein, gan gynnwys rhai a aeth i ysgol fy merch. Roedd yn ddinistriol iddi. Roedd y ffaith y gwnaed y sylwadau tra roedd fy merch ar y cyfrifiadur yn ein tŷ ein hunain yn gwneud iddo deimlo mor ymledol. ”

Ychwanegodd Sarah: “Daeth fy merch ataf mewn dagrau, gan ddangos y negeseuon i mi ar-lein. Roedd hi wedi dychryn a dywedodd ei bod hi'n rhy ofnus i fynd i'r ysgol drannoeth.

“Fe wnes i ei riportio i’r heddlu a’r ysgol. Fe wnes i hefyd gysylltu â mam y ferch a oedd wedi postio hwn ar-lein ac awgrymu iddi egluro i'w merch y difrod a gafodd un swydd fygythiol ar gyfryngau cymdeithasol ar ferch 12 oed.

“Dywedodd y ferch nad oedd ganddi unrhyw fwriad i guro fy merch - roedd yn rhywbeth roedd hi wedi'i ddweud ar-lein ond heb ei olygu. Ond i fy merch roedd yn real iawn. ”

Dywed Sarah fod hyn yn nodweddiadol o blant yn postio negeseuon heb feddwl am y canlyniadau

Meddai: “Dyma enghraifft o rywbeth sy’n digwydd i gynifer o blant ledled y wlad yn ddyddiol. Mae'n hanfodol nawr, gyda chymaint o blant yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, i rieni eu haddysgu i feddwl cyn iddynt bostio. Rydyn ni'n siarad am fwlio yn yr ysgol trwy'r amser ond mae bwlio ar-lein, unwaith y bydd gatiau'r ysgol wedi cau am y dydd, yr un mor hanfodol. "

Dywedodd Carolyn Bunting, Rheolwr Cyffredinol Internet Matters: “O ran dysgu dinasyddiaeth ddigidol dda i blant, nid yw mor syml â 'os gwelwch yn dda' a 'diolch'. Gyda phlant yn treulio mwy o amser nag erioed ar-lein, mae angen iddynt ddysgu meddwl yn feirniadol am y cynnwys y maent yn ei bostio a'i rannu, a'r effaith y gallai ei chael ar eraill. Mae ein canllaw yn helpu rhieni i ddechrau sgwrs am y mater pwysig hwn, gan fod sylwadau llai niweidiol ar-lein yn golygu llai o ddioddefwyr seiberfwlio. ”

Mae'r canllaw sydd ar gael yma sy'n cynnwys moesau Rhyngrwyd 12 yn cynnwys:

 1. Trin eraill sut yr hoffech chi gael eich trin
 2. Os na fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun yn bersonol, peidiwch â'i ddweud ar-lein
 3. Ni all pobl weld iaith eich corff, mynegiant eich wyneb na chlywed tôn eich llais ar-lein felly peidiwch â gor-ddefnyddio eiconau ac atalnodi i gyfleu ystyr
 4. Peidiwch â gwneud sefyllfa'n waeth trwy ysgogi pobl hyd yn oed yn fwy
 5. Peidiwch â dechrau sibrydion na lledaenu clecs am rywun ar-lein
 6. Peidiwch â gwneud hwyl am ben rhywun mewn sgwrs ar-lein
 7. Postiwch bethau a fydd yn ysbrydoli ac yn cymell pobl mewn ffordd gadarnhaol
 8. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n creu amgylchedd negyddol mewn byd neu gêm ar-lein trwy alw enwau
 9. Ni allwch adfer deunydd ar ôl ei anfon neu ei bostio ar-lein, felly os gallai godi cywilydd arnoch chi neu rywun arall peidiwch â'i roi ar-lein
 10. Cynhwyswch bobl mewn gemau ar-lein a fforymau cymdeithasol a pheidiwch â gadael pobl allan yn fwriadol
 11. Parchwch breifatrwydd pobl eraill

Parchwch amser eich ffrindiau ar-lein trwy beidio â'u peledu â gwybodaeth

Gair i gall

Dysgu mwy am ein panel arbenigol a pha gyngor maen nhw wedi'i roi ar ystod o faterion.

gweler arbenigwyr

swyddi diweddar