Datgelwyd: Bywyd cyfrinachol plant chwech oed ar-lein

I nodi Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel, mae Internet Matters yn datgelu arferion ar-lein agoriadol plentyn chwech oed - mor ddatblygedig yn ddigidol heddiw ag yr oedd plant 10 dair blynedd yn ôl yn unig

 • Cynnydd 55% mewn plant chwech oed yn pori'r rhyngrwyd
 • 1 yn 3 gan ddefnyddio gwasanaethau negeseua gwib fel WhatsApp - a 44% yn mynd ar-lein yn eu hystafelloedd gwely
 • Anogir rhieni i feddwl am ddiogelwch ar-lein o'r union eiliad y bydd eu plant yn dechrau defnyddio llechen neu ffôn clyfar

 -EMBARGOED UNTIL 00.01 Chwefror 7, 2017-

Chwefror 7, 2017. Maent yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, yn ffrydio cynnwys, yn pori'r rhyngrwyd heb oruchwyliaeth yn eu hystafelloedd gwely - a hyd yn oed yn uwchlwytho eu fideos eu hunain.

Er bod hyn yn swnio fel y gallai fod yn arferion beunyddiol merch yn ei harddegau, mae ymchwil newydd yn dangos mai bywyd digidol llawer o blant chwech oed ledled Prydain ydyw mewn gwirionedd.

Mae bron i hanner y plant chwech oed yn pori ar y rhyngrwyd, mae tri chwarter (75%) yn chwarae gemau yn unigol ar dabled neu ffôn clyfar - ac eto mae 44% o blant yr oedran hwnnw yn defnyddio'r rhyngrwyd yn eu hystafelloedd gwely a 41% gartref heb goruchwyliaeth.

Rhaid i Internet Matters nodi Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel ar Chwefror 7 ac annog rhieni i'w gwneud yn flaenoriaeth ar yr oedran cynharaf i weithredu i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Cymaint yw cyflymder y newid mewn technoleg, mae'r arolwg o rieni 1,500 * yn dangos sut mae plant chwech oed bellach mor ddatblygedig yn ddigidol heddiw ag yr oedd plant 10 dair blynedd yn ôl.

Mae bron i hanner (48%) plant chwech oed wedi defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer pori cyffredinol - sy'n fwy na nifer y plant 10 dair blynedd yn ôl (46%), ac roedd 32% o blant chwech oed yn defnyddio negeseuon gwib , o'i gymharu â 31% o blant 10-mlwydd-oed yn 2013.

Dangosodd ffigurau hefyd blant chwech oed:

 • 44% mynd ar-lein yn eu hystafelloedd gwely, i fyny o 27% yn 2013.
 • 26% yn defnyddio'r we ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, o'i gymharu â 19% yn 2013.
 • 74% gwneud gwaith ysgol ar y rhyngrwyd gartref, i fyny o 67%.
 • Bron i 3-in-5 (58%) fideo ffrydio o wefannau fel YouTube - cynnydd o 32% mewn 3 blynedd (44% yn 2013).
 • 47% defnyddio neu lawrlwytho apiau o'r App Store neu Google Play, i fyny o 33% yn 2013, cynnydd o 42% mewn tair blynedd.
 • Bron i hanner (48%) yn defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer pori cyffredinol, i fyny o 31% yn 2013.
 • Ffrydio Teledu neu mae cynnwys byw ar wefannau fel BBC iPlayer a Netflix yn dangos yr un duedd, i fyny o lai na thraean (30%) yn 2013, i ychydig llai na hanner (47%) yn 2016, cynnydd o 57%.
 • 27% yn mynd ar-lein y tu allan i'r cartref / wrth fynd / yn nhŷ ffrind - i fyny o 17%

Yn destun pryder, mae nifer y rhieni sy'n dweud eu bod bob amser yn bresennol i oruchwylio eu plentyn yn chwech oed pan fyddant ar-lein, gan ddefnyddio dyfeisiau cyfrifiadurol, wedi gostwng yn ystod y tair blynedd diwethaf o 53% i 43%.

Carolyn Bunting, Rheolwr Cyffredinol Internet Matters, Meddai: “Er y gallai’r ystadegau ynghylch plant chwech oed a’u harferion rhyngrwyd fod yn syndod i rai, mae’n dangos cyflymder cyflym y newid mewn technoleg a pha mor hanfodol yw hi i rieni sefydlu dyfeisiau yn ddiogel a deall rhai o’r risgiau. cymryd rhan pan fydd plentyn yn mynd ar-lein.

“Er ein bod ni eisiau annog plant i archwilio a mwynhau technoleg trwy gydol eu plentyndod, rydyn ni hefyd eisiau sicrhau bod rhieni ar ben yr union beth sydd angen iddyn nhw fod yn ei wneud i sicrhau eu bod nhw'n ei wneud yn ddiogel, o'r pwynt cyntaf un maen nhw'n gallu i godi dyfais, ac mae'n hanfodol siarad â phlant ifanc yn rheolaidd am yr hyn y dylent ei wneud mewn rhai sefyllfaoedd.

“Gall materion y gall plentyn chwech oed ddod ar eu traws amrywio o berygl dieithriaid i wylio cynnwys amhriodol fel trais neu bornograffi, felly mae'n hanfodol bod gennych reolaethau rhieni ar waith ac i sicrhau bod y gwefannau a'r apiau y maent yn eu defnyddio yn addas ar gyfer eu hoedran. grŵp. ”

Dywedodd Dr Linda Papadopoulos: “Mae'r ymchwil hon yn dangos pa mor gyflym y mae plant ifanc yn datblygu yn y byd digidol. Mae hefyd yn atgoffa rhywun pam mae angen i rieni fod yn wyliadwrus ychwanegol a braichio eu plant gyda'r offer i gadw'n ddiogel ar-lein.
“Yn ogystal â sefydlu’r rheolaethau rhieni perthnasol, mae’n bwysig sicrhau eich bod yn gosod ffiniau o ran sut mae eich plant yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref.”

Mae Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel eleni yn canolbwyntio ar ymdrech gyfun i hyrwyddo'r rôl gadarnhaol y gall y rhyngrwyd ei chwarae ym mywydau pobl ifanc, o dan y faner 'Byddwch y newid: Uno am well rhyngrwyd'.

I gael mwy o wybodaeth ar sut i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein a chanllawiau cam wrth gam ewch i http://www.internetmatters.org/. I gael mwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan mewn Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel ewch i www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2017.

Gair i gall

Dysgu mwy am ein panel arbenigol a pha gyngor maen nhw wedi'i roi ar ystod o faterion.

GWELER PROFIADAU

swyddi diweddar