BWYDLEN

Pasbort Digidol wedi'i lansio i helpu i fynd i'r afael â niwed ar-lein i blant mewn gofal

Mae rhieni'n credu bod dibyniaeth eu plant ar dechnoleg yn ystod y pandemig wedi gadael marc cadarnhaol ar eu bywydau - ond eto'n cyfaddef bod angen iddyn nhw ddal i fyny wrth ddelio â'r risgiau a'r niwed cynyddol, mae adroddiad newydd gan Internet Matters yn datgelu heddiw.

  • Mae'r fenter - a lansiwyd heddiw gan y Gweinidog Plant Vicky Ford - wedi'i chynllunio i helpu cyfathrebu rhwng gofalwyr maeth a'r plant yn eu gofal, sydd mewn mwy o berygl ystadegol o niwed ar-lein
  • Dyma'r fenter gyntaf a lansiwyd gan Weithgor Defnyddwyr Bregus Cyngor y DU ar gyfer Diogelwch Rhyngrwyd (UKCIS) - dan gadeiryddiaeth Internet Matters, sy'n ymgyrchu i blant â phrofiad gofal gael cefnogaeth well yn eu bywydau ar-lein.
  • Bydd y Pasbort Digidol yn ddogfen fyw sy'n galluogi gofalwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol i gefnogi plant yn eu trefn ddigidol ddyddiol, o gysylltu â ffrindiau ar gyfryngau cymdeithasol i gemau fideo maen nhw wrth eu bodd yn eu chwarae

O heddiw ymlaen, bydd plant a phobl ifanc sy'n byw gyda gofalwyr maeth yn gallu manteisio ar 'Basbort Digidol' newydd - dogfen fyw sydd wedi'i chynllunio i'w helpu i'w cadw'n ddiogel ac yn hapus yn eu byd ar-lein.

Mae ymchwil yn dangos bod byd gemau fideo, cyfryngau cymdeithasol, a bod ar-lein wedi dod yn lloches hanfodol i bobl ifanc mewn gofal - ac eto maent mewn mwy o berygl o ddod ar draws niwed ar-lein na phlant eraill.

Wrth i lawer o blant symud i rieni maeth newydd sawl gwaith y flwyddyn, bydd y pasbort newydd yn sicrhau, er y gall eu cartref newid, bod pwysigrwydd eu bywyd ar-lein yn cael ei gyfleu i oedolion newydd yn eu bywyd.

Y Pasbort Digidol yn cael ei lansio heddiw gan y Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS, sy'n dweud y bydd yn gweithredu fel offeryn cyfathrebu rhwng gweithwyr cymdeithasol, rhieni maeth, a'u plant. Fe’i crëwyd i hwyluso sgyrsiau aml a chefnogol a chytuno ar gamau rhagweithiol y gallant ill dau eu cymryd i gadw plant yn fwy diogel ar-lein, cofnodi unrhyw ddigwyddiadau diogelu neu bryderus, yn ogystal â dathlu’r hyn y maent yn ei fwynhau ar-lein.

Mae'r lansiad yn cyd-fynd â Pythefnos Gofal Maeth, yr ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut mae'n trawsnewid bywydau.

Dywedodd Claire Levens, cadeirydd Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS a Chyfarwyddwr Polisi yn Internet Matters: “Mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn un o’r cymunedau o blant sydd fwyaf tebygol o ddod ar draws risg ar-lein ac yn lleiaf tebygol o gael cefnogaeth dda, a dyna pam mae Internet Matters yn ymgyrchu i wneud mwy i atal y risgiau rhag niweidio.

“Rwy’n falch iawn bod y Gweithgor a grëwyd gennym ddwy flynedd yn ôl - cydweithrediad o arbenigwyr talentog - wedi creu’r adnodd hwn i rymuso plant mewn gofal i siarad am yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein a rhoi mwy o ddealltwriaeth i ofalwyr maeth o’r hyn y mae plant yn ei fwynhau ar sgriniau tra ar yr un pryd yn eu galluogi i gymryd rhan a’u cadw i ffwrdd o niwed. ”

Dywedodd Adrienne Katz, Cyfarwyddwr Youthworks, a arweiniodd ddatblygiad y Pasbort Digidol: “Mae plant profiadol gofal yn dweud bod cael eu cysylltu ar-lein yn achubiaeth, hyd yn oed yn lloches rhag rhai o'r materion sy'n eu hwynebu. Disgrifiodd rhieni maeth yn eu tro y cyfrifoldebau sydd ganddyn nhw a'r anawsterau maen nhw'n eu cael wrth ddelio â bywyd digidol. Mae'r pasbort Digidol yn un cam tuag at eu helpu i gefnogi plant yn eu gofal i gael mynediad diogel i gyfleoedd ar-lein. "

Dywedodd Vicky Ford AS, y Gweinidog Plant: “Mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo i wneud y DU y lle mwyaf diogel yn y byd i fynd ar-lein ac mae'n rhaid i hynny gynnwys pob plentyn. Rwy'n falch iawn bod y gweithgor Defnyddwyr Bregus wedi creu'r Pasbort Digidol hwn - rwy'n siŵr y bydd gofalwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol yn ei ddefnyddio i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel. "

Mae'r Pasbort Digidol wedi'i greu gan Weithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS - cydweithrediad gwirfoddol o 24 o sefydliadau ac arbenigwyr blaenllaw sy'n gweithio i gadw defnyddwyr bregus gan gynnwys plant yn ddiogel ar-lein. Fe’i lansir heddiw (4pm) mewn gweminar gyda’r Gweinidog Plant Vicky Ford yn rhoi anerchiad i groesawu’r fenter.

Gall gweithwyr cymdeithasol a rhieni maeth lawrlwytho'r Pasbortau Digidol o wefan Internet Matters o heddiw ymlaen - https://www.internetmatters.org/ukcis-vulnerable-working-group/ukcis-digital-passport/

Holi ac Ateb
Beth yw'r pasbort digidol?
Offeryn cyfathrebu yw'r Pasbort Digidol a grëwyd i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal i siarad â'u gofalwyr am eu bywydau ar-lein.
Bydd yn:

  • Helpwch i alluogi bywyd digidol y plentyn mewn ffordd gadarnhaol a chefnogol
  • Rhowch offeryn i ofalwyr egluro a chefnogi trafodaeth a dealltwriaeth am fywyd ar-lein
  • Helpu i drafod cytundebau ynghylch mynediad i'r rhyngrwyd a defnyddio dyfeisiau rhwng gofalwr a phlentyn
  • Rhowch gysondeb os oes rhaid i blentyn neu berson ifanc symud i leoliad arall neu amgylchedd cartref
  • Creu cofnod i wella diogelu a gwneud y gorau o'r hyn y mae technoleg yn ei gynnig ac agor cyfleoedd i blant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai sydd mewn gofal neu'n gadael gofal

Sut y bydd yn gweithio?
Gellir defnyddio'r Pasbort fel ffordd o gofnodi cytundebau a wnaed, ynghyd â gwirio a ydyn nhw'n dal i weithio i'r plentyn. Gall siarad am y Pasbort hefyd agor y ffordd i ddatblygu cytundebau newydd a rhoi ffordd i blant mewn gofal agor sgwrs am y ffordd orau o gael eu cefnogi.
Mae dwy brif ran i'r Pasbort Digidol. Mae un yn dwyn ynghyd wybodaeth ar gyfer y gofalwr maeth a gweithwyr proffesiynol eraill am fywyd digidol y plentyn. Y llall yw i'r plentyn fynegi ei ddymuniadau a'i deimladau, ei obeithion a'i ddiddordebau.

Pam mae ei angen arnom?
Gwyddom mai'r ffordd fwyaf effeithiol o gadw plant yn ddiogel ar-lein yw i'w gofalwyr fod â diddordeb yn eu bywydau ar-lein a'u cefnogi, ac i sgyrsiau fod yn ystyrlon ac yn rheolaidd.
Rydym hefyd yn gwybod bod llawer o ofalwyr maeth yn dechnegol-betrusgar ac efallai eu bod yn methu â symud dyfeisiau a chyfyngu mynediad digidol, pan mai dyma'r unig ffordd sydd gan lawer o bobl ifanc mewn gofal i gysylltu â ffrindiau a lle bo hynny'n briodol, teulu. Mae'r Pasbort Digidol yn gweithredu fel adnodd i gynorthwyo gofalwyr maeth i reoli'r sgyrsiau hanfodol a fydd yn eu helpu i ddeall, cefnogi a diogelu bywyd ar-lein eu plentyn.

A fydd yn orfodol i ofalwyr maeth ddefnyddio Pasbort Digidol?
Mae'r Pasbort yn ddewisol, i'w ddefnyddio pryd a sut mae'r gofalwr a'r plentyn yn teimlo sydd orau. Nid yw'n orfodol nac yn bwriadu bod yn fodd i orfodi rheolau ar-lein.
Gellid gwireddu potensial llawn y Pasbort pe bai'r Safonau Isafswm Cenedlaethol ar gyfer gofalwyr maeth (yn Lloegr) yn gofyn am hyfforddiant gorfodol, ystyrlon mewn diogelwch ar-lein y gellid ei ategu gan offer fel Pasbort.

Pwy fydd yn ei ddefnyddio?
Er bod y Pasbort Digidol wedi'i ddylunio ar gyfer plant mewn gofal a'u gofalwyr maeth, gall unrhyw weithiwr proffesiynol neu berson a ddewisir gan y plentyn ei ddefnyddio. Dylai plant allu dweud eu dweud ynglŷn â phwy sy'n gweld eu rhan o'r pasbort.
Anogir y tîm o amgylch y plentyn i weld hyn fel rhan o'u cofnod. Mae gan weithwyr cymdeithasol ran i'w chwarae wrth ddarparu gwybodaeth gychwynnol i'r rhiant maeth. Mae'n ddogfen fyw a fydd yn datblygu ac yn newid a dylai wneud cyfraniad parhaus at adolygiadau a goruchwyliaeth ar gyfer gofalwyr maeth.

AM UKCIS

Mae Cyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU (UKCIS) yn fforwm cydweithredol lle mae'r llywodraeth, y gymuned dechnoleg, a'r trydydd sector yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau mai'r DU yw'r lle mwyaf diogel yn y byd i fod ar-lein.
Cefnogir UKCIS gan yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, yr Adran Addysg, a'r Swyddfa Gartref.
Gellir dod o hyd i fwy yma.

Aelodaeth Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS

Cynghrair Gwrth Fwlio
Cymdeithas Arbenigwyr Diogelwch Ar-lein Oedolion a Phlant
Assoc. Arweinwyr Ysgol a Choleg
Barnardo's
Cymdeithas Gynghori a Seicotherapi Prydain
Canolfan Diogelu ac Ymarfer Digidol ac Ymchwil
Childnet Rhyngwladol
DCMS
DfE
Rhwydwaith Amddiffyn Plant Plant Anabl [Yr Alban]
Materion Rhyngrwyd
Grid Llundain ar gyfer Dysgu
Mencap
NCA - CEOP
NSPCC
Ofcom
Swyddfa'r Comisiynydd Plant
Parth Rhieni
Y Samariaid
Grid De Orllewin Lloegr ar gyfer Dysgu
Stonewall
Prifysgol East Anglia
Llywodraeth Cymru
Youthworks

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar