BWYDLEN

Pe baech chi'n gadael eich plant i'w dyfeisiau eu hunain ... Efallai na fyddan nhw byth yn gadael eu dyfeisiau

Mae Internet Matters yn lansio ymgyrch hysbysebu newydd sy'n ysgogi'r meddwl gyda'r nod o helpu rhieni i ddod o hyd i'r cydbwysedd amser sgrin cywir i'w plant

 • Mae mwy na dwy ran o dair o rieni yn credu bod eu plant yn treulio gormod o amser ar-lein - er bod 70% yn dweud ei bod yn hanfodol ar gyfer dysgu a datblygu eu plant
 • Mae un o bob pum rhiant yn poeni nad yw eu plant yn gwneud ffrindiau go iawn oherwydd defnyddio'r rhyngrwyd, yn ogystal â bod â phryderon am amser sgrin sy'n effeithio ar gwsg a gwaith ysgol

Dydd Mawrth, Medi 3, 2019, DU. Heddiw mae Internet Matters yn lansio ymgyrch deledu bwerus newydd i helpu rhieni i ddod o hyd i'r cydbwysedd amser sgrin cywir i'w plant - wrth i ymchwil ddatgelu bod bron i 70% yn poeni bod eu plant yn treulio gormod o amser ar-lein.

Bydd yr hysbyseb deledu gymhellol yn cyd-fynd â miliynau o rieni gan ei bod yn dangos merch naw oed wedi'i swyno gan sgrin ynghyd â'r tagline 'os gwnaethoch adael eich plant i'w dyfeisiau eu hunain ... efallai na fyddant byth yn gadael eu dyfeisiau'.

Yn yr olygfa nesaf, yr un ferch yn defnyddio ei llechen i ddod o hyd i rysáit cacen gyda'i mam - gan dynnu sylw at y ffyrdd y gellir defnyddio'r byd digidol fel adnodd positif.

Mae'r hysbyseb - sy'n lansio i gyd-fynd â dechrau blwyddyn ysgol newydd ac a fydd yn rhedeg trwy gydol mis Medi a mis Hydref - yn rhan o ffocws gan Internet Matters ar bwysigrwydd taro cydbwysedd yn nefnydd plant o'r rhyngrwyd, cytuno ar ffiniau a sicrhau amser ar y rhyngrwyd yn cael ei wario'n dda.

Fe ddaw wrth i ymchwil newydd i rieni 2,000 UK ddangos bod dros draean (37%) yn dweud bod yn rhaid iddyn nhw “ymladd am eu sylw” oherwydd lefelau amser sgrin.

O'r 67% sy'n poeni bod eu plentyn yn treulio gormod o amser ar-lein - p'un a yw'n chwarae gemau neu ar gyfryngau cymdeithasol - mae un o bob pedwar (24%) yn “bryderus iawn”.

Mae bron i ddwy ran o dair o rieni (63%) gyda phlant pedair a phump oed yn dweud eu bod yn poeni bod eu plentyn yn treulio gormod o amser ar-lein. Pryderon brig i rieni â phlant 11-13, gyda bron i dri chwarter (72%) yn mynegi pryder ynghylch gormod o amser yn cael ei dreulio ar eu dyfeisiau.

Mae rhieni plant 14-16 yn arbennig o bryderus am effaith amser sgrin ar batrymau cwsg a gwaith ysgol. Mae hanner (50%) yn dweud bod eu plentyn 14 i 16 “yn aros i fyny’n hwyr gan ddefnyddio eu dyfeisiau ac mae’n effeithio ar eu cwsg”. Dywed mwy na thraean (36%) ei fod yn effeithio ar eu gwaith cartref ac mae 40% yn dweud ei fod yn effeithio ar amser teulu gyda'i gilydd. Mae 63% o rieni yn poeni am yr effaith y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chael ar les meddyliol eu plant.

O'r gweithgareddau maen nhw'n eu gwneud, y pryder mwyaf yw gwylio fideos (59%), ac yna hapchwarae ar gonsolau (41%), hapchwarae ar ffonau smart neu dabledi (36%) a chysylltu â ffrindiau ar gyfryngau cymdeithasol (35%).

Ond datgelodd yr ymchwil hefyd fod 70% o rieni yn credu bod defnyddio dyfeisiau fel tabledi, gliniaduron a ffonau smart, yn hanfodol ar gyfer dysgu a datblygu eu plentyn. Ac mae tua'r un faint (67%) yn credu bod dyfeisiau'n caniatáu i'w plentyn fod yn greadigol.

Yn y cyfamser mae dros draean y rhieni (36%) yn credu nad yw eu plant yn cael digon o amser i chwarae y tu allan oherwydd amser sgrin - tra bod bron i chwarter (22%) yn dweud ei fod yn dal plant yn ôl rhag gwneud ffrindiau go iawn, gan godi i 30% ar gyfer 14 -16-mlwydd-oed.

Er gwaethaf eu pryderon, dywed mwy nag un o bob pum rhiant plant 14-16 nad ydyn nhw'n cymryd unrhyw gamau i gyfyngu ar faint o amser mae eu plant yn ei dreulio ar-lein - o'i gymharu â chyfartaledd 12% ar draws pob grŵp oedran.

Dywedodd llysgennad Internet Matters, Dr Linda Papadopoulos:“Gall rhieni yn aml
cael eu hunain mewn cyfyng-gyngor pan ddaw at eu plant a'u dyfeisiau. Maent yn gwybod bod byd rhyfeddol ar-lein a all fod yn fuddiol i'w plant, ond maent hefyd yn gweld sut mae apiau, gemau a llwyfannau yn eu tynnu i mewn ac yn cadw eu sylw.

“Dyna pam ei bod mor bwysig siarad â'ch plant a chytuno ffiniau â'ch plant o gwmpas nid yn unig am ba hyd maen nhw'n mynd ar-lein, ond am beth maen nhw'n mynd ar-lein; beth yw amser sgrin iach a beth yw amser sgrin afiach. Nid yw'n golygu na allant fyth chwarae gemau na gwylio eu hoff vlogwyr gemau.

“Rhaid i'r sgwrs ymwneud â sut mae'r hyn maen nhw'n ei wneud yn ystod eu hamser sgrin yn hytrach na dim ond faint o amser maen nhw'n ei dreulio a'r rôl y gall rhieni ei chwarae i'w helpu i wneud yr amser maen nhw'n ei dreulio yn fwy buddiol - i ffwrdd o sgrolio difeddwl.

“Mae cydbwysedd yn allweddol. Gofynnwch i'ch plant sut maen nhw am fuddsoddi'r amser sydd ganddyn nhw ar-lein a sicrhau nad yw'n cael ei wastraffu. Po fwyaf y byddwch chi'n cymryd rhan ac yn deall y pethau y mae eich plant yn eu gwneud ar-lein, yr hawsaf yw dylanwadu ar yr hyn maen nhw'n ei wneud yn eu byd digidol. ”

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters:“Mae amser sgrin yn her go iawn i’r mwyafrif o rieni, felly mae ein hymgyrch yn dwyn ynghyd y cyngor a’r arweiniad gorau i rieni fel y gallant helpu eu plant i fyw bywyd digidol cytbwys. Mae'r cyfnod dychwelyd i'r ysgol yn amser pan rydyn ni'n gwybod bod rhieni'n meddwl am ddiogelwch ar-lein eu plant, felly mae'n amser da i gael sgwrs gyda'ch plentyn ac ail-osod rhai ffiniau amser sgrin.

“Ein nod yw rhoi'r offer sydd eu hangen ar rieni fel y gallant chwarae mwy o ran yn yr hyn y mae eu plant yn ei wneud ar-lein a mynd i'r afael â sut i gynnal eu lles digidol.”

I wneud yr hysbyseb mor realistig â phosibl, saethodd gwneuthurwyr ffilm luniau dilys o Evie naw oed yn ffrydio fideo ar ei llechen.

Dywedodd Evie: “Roedd gweld yr hysbyseb yn eithaf rhyfedd oherwydd gwelais fy wyneb a sylweddolais faint rwy’n talu sylw i’r dabled a dim byd arall. Mae'n bwysig iawn bod cyfyngiadau amser imi fynd ar-lein neu fel arall mae'n debyg y byddaf am fynd arno trwy'r amser. Mae'n fy helpu i wneud pethau eraill fel darllen llyfr neu fynd i chwarae y tu allan. Mae gan Mami reolau iddi hi ei hun hefyd ac ni chaniateir iddi ddefnyddio ei ffôn amser bwyd hefyd. ”

Pum awgrym ar gyfer cydbwysedd amser sgrin iach:

 • Arwain trwy esiampl - yn union fel unrhyw beth, mae plant yn copïo gweithredoedd ac ymddygiad eu rhieni. Os byddwch chi'n gosod ffiniau ar gyfer eich sgrin eich hun, bydd yn haws i'ch plant wneud yr un peth.
 • Gosod ffiniau GYDA'ch plant. Gofynnwch iddynt gymryd rhan yn y broses o osod terfynau sy'n briodol i'w hoedran ar ba mor hir y gallant ei dreulio ar-lein, ar ba adegau ac ar ba rai
  llwyfannau. Sefydlu amseroedd neu ystafelloedd heb sgrin lle mae sgriniau o'r golwg a
  felly yn fwy tebygol o fod allan o feddwl. Adolygwch y rhain wrth iddynt heneiddio a'u rhoi
  y lle i gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu defnydd sgrin.
 • Sicrhewch gymysgedd iach o weithgaredd sgrin - Sicrhewch fod ganddynt gydbwysedd da o weithgareddau sgrin sy'n annog creadigrwydd, dysgu ac addysg, cysylltu â theulu a ffrindiau, ynghyd â defnyddio dyfeisiau ar gyfer ymgysylltu'n oddefol â chynnwys.
 • Osgoi defnyddio amser sgrin fel Gwobr - Bydd hyn yn dyrchafu statws amser sgrin uwchlaw gweithgareddau eraill ac fel defnyddio bwyd fel gwobr gallai annog plant i fod eisiau mwy yn unig
 • Mae gweithgaredd corfforol a chwsg yn bwysig iawn - Sicrhewch nad yw sgriniau'n dadleoli'r pethau hyn trwy gadw sgriniau allan o ystafelloedd gwely amser gwely a'ch bod yn creu cyfleoedd i'ch plant fod yn egnïol bob dydd

I gael cyngor mwy penodol i oedran i helpu plant i daro cydbwysedd amser sgrin iach, ewch i:
www.internetmatters.org/screen-time

Nodiadau ar gyfer golygyddion
* Ymchwil a gomisiynwyd gan Internet Matters, a gynhaliwyd gan Trinity McQueen o 2,000 UK
rhieni plant pedair oed i 16.
** Datblygwyd a chynhyrchwyd yr hysbyseb ar gyfer Internet Matters gan asiantaeth profiad creadigol,
Oherwydd - https://www.becausexm.com/.

Ynglŷn â Materion Rhyngrwyd
Mae Internet Matters (internetmatters.org) yn gorff aelodau dielw, a ariennir gan ddiwydiant
yn helpu teuluoedd i gadw'n ddiogel ar-lein, gan ddarparu adnoddau i rieni, gofalwyr ac addysgiadol
gweithwyr proffesiynol. Fe'i sefydlwyd yn 2014 gan BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media a'i
mae'r aelodau'n cynnwys BBC, Google, Samsung, Three, Facebook, Huawei, ByteDance, Supercell
ac ESET. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol UKCIS (Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)
ac arbenigwr diwydiant sy'n gweithio gyda Thasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal
Seiberfwlio, a sefydlwyd gan Ddug Caergrawnt. Mae'n gweithio gyda phartneriaid o bob rhan o'r
diwydiant, y llywodraeth a'r trydydd sector i godi ymwybyddiaeth a darparu cyngor ar y materion
effeithio ar blant yn yr oes ddigidol, gan gynnwys seiberfwlio, amser sgrin, gwytnwch digidol,
cynnwys eithafol, preifatrwydd a chamfanteisio.

Cysylltiadau Cyfryngau ar gyfer Materion Rhyngrwyd
Sophie Willett
[e-bost wedi'i warchod]
07955 376 591
Llinell gyfryngau: 0203 7707612

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar