BWYDLEN

Y gwersi a ddysgwyd o addysg gartref a sut y bydd yn effeithio ar blant yn y dyfodol

Wrth i ysgolion ledled y DU ailagor, mae arolwg newydd gan Internet Matters yn datgelu’r effaith gadarnhaol a negyddol y mae dysgu o bell wedi’i gael ar les a hunan-barch plant.

 • Wrth i blant baratoi i ddychwelyd yn hir-ddisgwyliedig i'r ysgol, dywed Internet Matters 'bydd angen i ni dderbyn y bydd technoleg yn chwarae rhan fwy fyth ym mywyd ysgol bob dydd plant'.
 • Daw fel arolwg newydd sy'n edrych ar effaith dysgu o bell yn ystod y trydydd cloi, yn benodol, gwersi bywyd a sut y gallai effeithio ar blant.
 • Gyda gwersi byw o bell yn dal i fod ar waith i lawer, mae'r Dr Seicolegydd a Llysgennad Materion Rhyngrwyd Dr Linda Papadopoulos yn rhannu awgrymiadau ymarferol i rieni â phlant sy'n profi problemau
 • Mae SWGfL (South West Grid for Learning) yn lansio ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl pobl ifanc wrth ddysgu o bell wrth gloi.

Gofynnodd yr arolwg * i rieni a yw cael eu camera ymlaen yn ystod gwersi byw wedi effeithio ar iechyd meddwl eu plant. Tra bod mwyafrif y rhieni (46%) cytunwyd bod gwersi bywyd yn rhoi cyfle i'w plant barhau i fod â 'chysylltiad amlwg', pedwar allan o 10 (41%) dywedodd eu bod wedi gwneud eu plentyn yn fwy hunanymwybodol am eu hunaniaeth a sut maen nhw'n edrych ar gamera.

Yn ogystal, 43% dywedodd bod eu plentyn yn ei chael hi'n anodd codi llais yn ystod gwersi byw a dywedodd 37% eu bod yn fwy pryderus na'r arfer pan ofynnwyd iddynt fynd gyda'u camera.

Gyda gwersi byw o bell yn debygol o aros yn eu lle i lawer o ddisgyblion ers cryn amser, mae Internet Matters wedi lansio cyfres o fideos gyda'i lysgennad a'i seicolegydd plant Dr Linda Papadopoulos sy'n rhoi cyngor arbenigol ar sut i gefnogi'ch plant os ydyn nhw'n ei chael hi'n anodd gwneud hynny. cael eu camera ymlaen yn ystod gwersi byw.

Mae'r fideos yn targedu rhieni o oedran ysgol gynradd ac uwchradd, gan ganolbwyntio ar ba gamau cadarnhaol y gallant eu cymryd o'u helpu i reoli unrhyw bryderon sydd ganddynt i ddelio â materion unigol.

Mae cyd-sefydliad diogelwch SWGfL (South West Grid for Learning) hefyd yn lansio ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ar gyfer plant 13 - 18 oed gan adael iddynt wybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain yn y materion maen nhw wedi'u hwynebu yn ystod cloi a dysgu o bell. Fe wnaethant gydweithio ag Priory Learning Trust a Headstart Kernow a chyfweld â dros 600 o ddisgyblion a gytunodd y gall technoleg fod yn fendith ond y gallant hefyd gyflwyno nifer o faterion lles. Mae'r ymgyrch yn rhannu profiadau cloi grŵp o blant a'r ffyrdd arloesol y maent yn ymdopi.

Cytunodd y mwyafrif, er ei bod wedi bod yn wych eu galluogi i aros yn gysylltiedig a chadw i fyny â gwaith ysgol, eu bod wedi dod mor ddibynnol ar dechnoleg fel y gallant weithiau deimlo eu bod ynghlwm wrthi. Bydd ymgyrch Instagram yn cyflwyno fideos byr lle mae pobl ifanc 13 - 18 oed yn siarad am sut maen nhw'n ymdopi â phwysau beunyddiol dysgu cloi ac yn codi ymwybyddiaeth o'r hyn y gall pobl ifanc ei wneud i gefnogi eu hiechyd meddwl.

Edrychodd arolwg Internet Matters hefyd ar yr hyn yr oedd rhieni o'r farn fyddai etifeddiaeth addysg gartref. Dros hanner (52%) dywedodd eu bod yn poeni am yr effaith hirdymor y bydd dysgu ar-lein yn ei gael ar hyder a hunan-barch eu plant, gyda bron pedwar allan o 10 (39%) eisiau mwy o help ar sut i ddelio ag ef.

Roedd diogelwch ar-lein hefyd yn bryder cynyddol i rieni o ganlyniad i gloi i lawr - fel dros hanner (53%) eisiau i ysgolion ddysgu mwy am blant a 47% dywedodd fod angen mwy o help arno eu hunain.

Roedd cynyddu amser sgrin yn bryder arall fel dros hanner (52%) dywedodd rhieni eu bod yn poeni am faint o amser y mae'n rhaid i'w plentyn ei dreulio ar ddyfeisiau digidol bob dydd oherwydd cloi.

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae'n ddealladwy y gallai rhieni boeni am effaith hirdymor cloi i lawr ar eu plant ac efallai bod llawer yn ddryslyd ynghylch yr hyn sy'n fuddiol iddyn nhw a beth allai fod yn achosi trallod iddyn nhw.

“Yr hyn sy’n amlwg yw bod angen i ni dderbyn y bydd technoleg yn chwarae rhan fwy fyth ym mywyd ysgol bob dydd plant gan gynnwys gwersi byw o bell.

“Rydym yn falch o allu cynnig help a chefnogaeth trwy'r adnoddau ar ein gwefan gan gynnwys rhai fideos newydd sy'n mynd i'r afael â sut i gefnogi'ch plentyn os yw cael camera ymlaen yn ystod gwersi yn achosi unrhyw bryder iddynt.”

Dywedodd Dr Linda Papadopoulos: “Ar hyn o bryd, mae'n ddealladwy y bydd rhieni'n poeni am effaith dysgu o bell ar eu plant, yn enwedig o ran gwersi fideo. Ond mae yna lawer o gamau cadarnhaol y gallant eu cymryd i helpu.

“I blant iau, mae'n ymwneud â rheoli'r pethau sylfaenol, sicrhau eu bod yn gallu gweld a chlywed yn dda a'u cadw i ymgysylltu â chefnogaeth yr ysgol.

“O ran plant hŷn, maen nhw'n llawer mwy ymwybodol yn gymdeithasol, felly mae'n bwysig eu helpu i reoli unrhyw bryderon a materion unigol sydd ganddyn nhw, heb adael iddyn nhw deimlo eu bod nhw'n fwy agored yn ystod gwersi ar-lein nag ydyn nhw fel arfer.

“Mae hefyd yn ymwneud ag atgyfnerthu’r syniad bod hwn yn foment mewn amser sydd wedi effeithio ar bob un ohonom, ond nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth sy’n effeithio ar bwy ydym ni, dros dro ydyw.”

Dywedodd David Wright, Cyfarwyddwr Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU: “Mae Tech wedi sicrhau y gall pobl ifanc barhau i ddysgu, cymdeithasu a chyfathrebu yn ystod y trydydd cloi hwn - fodd bynnag, rydyn ni'n gwybod bod yna lawer o faterion maen nhw wedi'u hwynebu ar hyd y ffordd.

“Trwy ein harolwg, gwelsom fod llawer o blant yn wynebu’r un brwydrau p'un a yw hynny'n broblemau gyda chael eu camera ymlaen yn ystod gwersi byw o bell i bryderon ynghylch bod yn rhy ddibynnol ar dechnoleg.

“Yr hyn sy’n bwysig yw bod plant yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain yn y materion maen nhw wedi’u hwynebu ac yn gallu teimlo ymdeimlad o gyflawniad wrth iddyn nhw geisio mynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth am y tro cyntaf eleni.”

** ENNILL Y KIT DATHLU GWIRFODDOL ULITMATE ** Dyfalwch beth? Mae'n 24 oed, ac fel gweddill y DU, mae COVID wedi difetha ein cynlluniau plaid. Mae hi bron wedi bod yn flwyddyn gyfan ers i ni ddechrau cloi, sy'n golygu bod bron pawb wedi dathlu pen-blwydd cloi erbyn hyn. Trwy 'ddathlu', rydyn ni'n golygu ymuno â galwad Zoom a mynd i'r gwely am 11pm. Byddwn ni, rydyn ni yma i'ch helpu chi i wneud y gorau o'ch rhith-ddathliadau. I ddathlu ein pen-blwydd, rydyn ni'n rhoi pecyn dathlu rhithwir i ffwrdd i chi a dau ffrind. Rydyn ni'n mynd i sicrhau eich bod chi i gyd yn meddu ar y synau a'r byrbrydau gorau i ddechrau'r parti (rhithwir). #ThatllDo Mae'r pecyn yn cynnwys: Llefarydd Micro Bose Hapiwr 'Gorau o Swydd Efrog' gan ein ffrindiau yng nghwmni Little Yorkshire Hamper. Rydyn ni'n siarad Yorkshire Gin. Crisps Swydd Efrog. Jam Swydd Efrog. Rydych chi'n cael y llun. A thanysgrifiad Spotify 365 diwrnod (oherwydd nad oes unrhyw beth yn lladd naws y parti fel hysbysebion!) I gystadlu, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw 1) dilynwch Plusnet ar Instagram 2) fel y post hwn 3) tagiwch ddau ffrind yn y sylwadau yr hoffech chi i barti gyda. POB LWC! T & Cs mewn bio.
I wylio cyfres fideo Dr Linda Papadopoulos a dysgu mwy am ddiogelwch ar-lein a sut i gefnogi'ch plentyn, ewch i www.internetmatters.org/remote-learning-tips.
I ddilyn ymgyrch Instagram SWGfL ewch i: www.instagram.com/swgfl_official


Awgrymiadau Dr Linda ar gyfer rhieni ysgolion cynradd:

1. Dechreuwch gyda'r pethau sylfaenol

 • A allan nhw weld y sgrin yn dda?
 • A allan nhw glywed yr athro yn dda?
 • Ydyn nhw'n teimlo bod yr athro'n gweld ac yn clywed?
 • Sut mae galw arnyn nhw yn y dosbarth?
 • Os ydyn nhw'n swil, sut allwn ni ddefnyddio technoleg i gefnogi hyn?

2. Daliwch ati i ymgysylltu

 • Trafodwch â'u hysgolion, sut allwch chi gynnal eu diddordebau a'u cyfranogiad, sut ydych chi'n eu dal i ymgysylltu dros gyfnodau estynedig?
 • Pan nad ydyn nhw'n fawr, daw'r ffocws hynny mewn pyliau bach byr i'r ddau, ond yn enwedig i fechgyn
 • Os gallwch chi, gweithiwch yn agos at eich plentyn fel y gallwch chi fod yn gwirio arnyn nhw bob hyn a hyn.
 • Weithiau gall fod datgysylltiad rhwng yr hyn y mae rhieni'n meddwl bod eu plant yn ei wneud a'r hyn maen nhw'n ei wneud mewn gwirionedd, a faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn ei wneud.

3. Daliwch i wirio gyda nhw ac addasu

 • Peidiwch â rhoi'r gorau i wirio gyda'ch plentyn. Mae'n ymwneud â gweithio i'w hanghenion gyda'u hathro a thechnoleg fel y gallant gael profiad gwell.

Awgrymiadau Dr Linda ar gyfer rhieni ysgolion uwchradd:

1. Helpwch nhw i reoli eu pryder

 • Yn yr oedran hwn, mae plant yn hynod ymwybodol yn gymdeithasol, ac mae eu hunan digidol yn aml yn cael ei wahanu oddi wrth eu hunain go iawn.
 • Os yw'ch plentyn yn bryderus am gael ei weld 'ar gamera' yn ystod gwersi byw, mae hyn yn rhywbeth i'w herio.
 • Ceisiwch beidio â dwysáu'r pryder trwy wneud iddyn nhw deimlo eu bod nhw'n fwy agored nag ydyn nhw fel arfer ar gamera. Maent fel arfer yn yr ysgol yn eistedd wrth ymyl cyd-ddisgyblion sy'n agored.
 • Efallai bod eich plentyn yn gweld llun mawr ohono'i hun ar y sgrin, mae'n teimlo'n fwy hunanymwybodol ond mae pawb yn hunanymwybodol iawn ac yn yr un sefyllfa.

2. Dadansoddi materion unigol

 • Edrychwch ar unrhyw fater unigol a meddyliwch sut i'w chwalu.

For example, if your child says “I don't like my room and I don’t want my classmates to see”, there are lots of ways to deal with it. If they genuinely aren’t secure about their room, deal with it by making them feel good about it. Teach them it’s not about money or about belongings.

 • Archwiliwch opsiynau gyda'r ysgol, yn yr achos hwn, a allant newid neu gymylu cefndir eu sgrin?

3. Mae technoleg yn ein gwneud ni'n fwy ymwybodol o faterion

 • A oes gan eich plentyn broblemau yn dod i ffwrdd yn fud ac yn codi llais yn y dosbarth?
 • A oedd ganddyn nhw broblem bob amser yn codi llais? A yw hyn yn rhywbeth newydd? Byddwn yn dyfalu eu bod wedi gwneud hynny ond mae'n debyg eu bod yn llawer mwy ymwybodol ohono nawr.
 • Siaradwch â'r athrawon a'r ysgol i ddarganfod mwy a gweithio gyda nhw ar atebion.

4. Dysgwch hunan-dderbyniad iddyn nhw

 • Mae rhai plant mor gyfarwydd â gweld fersiynau wedi'u hidlo ohonynt eu hunain.
 • Gweld lluniau ar y camera yw'r gwir amdanoch chi am hunan-dderbyn.
 • Os yw hwn yn broblem, gofynnwch iddynt gwestiynu eu meddyliau a'u teimladau a dysgu meddwl beirniadol iddynt.

5. Sicrhewch nhw pwy nad ydyn nhw wedi newid

 • I lawer o bobl ifanc mae eu hunaniaeth ar-lein wedi bod yn gymysg, ond peidiwch â gadael i hynny ddod yn broblem.
 • Mae'n bwysig peidio â chaniatáu i bwynt mewn amser neu newid amser ddod yn nodwedd personoliaeth. Nid yw'r ffaith nad ydyn nhw'n gallu gwneud hobi penodol yn golygu eu bod nhw'n berson diflas.
 • Anogwch nhw i gadw pethau i fyny mewn ffyrdd y gallan nhw p'un a yw hynny'n trefnu rhywbeth ar-lein neu'n mynd am dro mewn parc.
 • Atgyfnerthwch y syniad bod hwn yn foment mewn amser sydd wedi effeithio ar bob un ohonom, ond nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth sy'n effeithio ar bwy ydym ni. Mae'n rhywbeth sy'n effeithio ar eiliad mewn amser, mae'n dros dro.

* Ymchwil a gomisiynwyd gan Internet Matters o 2,001 o oedolion yn y DU ac roedd 497 ohonynt yn rhieni trwy Opinium.

Ynglŷn â Materion Rhyngrwyd
Mae Internet Matters (internetmatters.org) yn gorff aelodau dielw, a ariennir gan ddiwydiant, sy'n helpu teuluoedd i aros yn ddiogel ar-lein, gan ddarparu adnoddau i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol addysg. Fe’i sefydlwyd yn 2014 gan BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media ac mae ei aelodau’n cynnwys BBC, Google, Samsung, Facebook, Huawei, ByteDance, Supercell ac ESET. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol UKCIS (Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU), lle mae'n arwain y gweithgor ar gyfer defnyddwyr bregus ac yn aelod o Dasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio, a sefydlwyd gan Ddug Caergrawnt. Mae'n gweithio gyda phartneriaid o bob rhan o'r diwydiant, y llywodraeth a'r trydydd sector i godi ymwybyddiaeth a darparu cyngor ar y materion sy'n effeithio ar blant yn yr oes ddigidol, gan gynnwys seiberfwlio, amser sgrin, gwytnwch digidol, cynnwys eithafol, preifatrwydd a chamfanteisio.

Cyswllt â'r Cyfryngau ar gyfer Materion Rhyngrwyd
Katie Louden
[e-bost wedi'i warchod]
Symudol: 07850428214

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar