Mae 1 o bob 3 bachgen yn gweld cynnwys ar-lein yn eu hannog i 'swmpio'u corff'

Mae adroddiad cynyddol yn datgelu nifer cynyddol o blant yn agored i gynnwys ar-lein a allai fod yn niweidiol, gan eu hannog yn arbennig i swmpio'u cyrff.

  • Mae astudiaeth ar raddfa eang o bron i 15,000 o blant ysgol yn y DU yn datgelu bod y niferoedd sy'n gwylio cynnwys ar-lein a allai fod yn niweidiol wedi cynyddu'n ddramatig dros y pedair blynedd diwethaf
  • 28% mae plant wedi bod yn agored i gynnwys gan eu hannog i 'swmpio'u cyrff' - yn bennaf ymhlith bechgyn a allai obeithio cyflawni physique rhwygo perffaith
  • Mae dros chwarter y merched wedi gweld cynnwys pro-anorecsia ac mae nifer y bobl ifanc sy'n gwylio cynnwys o blaid hunanladdiad wedi mwy na dyblu ers 2015 - a welwyd gan un o bob pedwar o bobl ifanc
  • Anogir rhieni i chwarae rhan fwy gweithredol ym mywydau digidol eu plant wrth i ffigurau newydd ddangos bod llai o bobl ifanc yn eu harddegau yn dilyn cyngor diogelwch ar-lein

Mae adroddiadau Seiberarolwg - a gynhaliwyd gan Youthworks mewn partneriaeth â Internet Matters - yw'r arolwg mwyaf a mwyaf cadarn o'i fath yn y DU, gyda bron i 15,000 o blant rhwng 11 a 17 oed yn cymryd rhan ar draws 82 o ysgolion ledled y wlad.

Mae ei adroddiad diweddaraf, a gyhoeddwyd heddiw, yn datgelu bod nifer y plant sy’n gwylio cynnwys niweidiol ar-lein wedi cynyddu’n ddramatig dros gyfnod o bedair blynedd, rhwng 2015 a 2019, gyda phryder arbennig yn ymwneud â delwedd y corff a’r “pwysau i edrych yn berffaith”.

Mae tuedd newydd frawychus wedi dod i'r amlwg ymhlith plant - yn enwedig bechgyn - sy'n dyheu am gyrff cyhyrol a chwe phecyn, y credir eu bod yn cael eu hysgogi gan y delweddau y maent yn eu gweld ac eisiau eu copïo.

Mae bron i draean y bechgyn (29%) dywedodd eu bod wedi bod yn agored i gynnwys yn eu hannog i adeiladu eu cyrff - gyda llawer yn cael eu hannog i brynu sylweddau na fyddai efallai'n ddiogel. Y grŵp mwyaf tebygol o fod yn edrych ar y cynnwys oedd bechgyn 13 oed.

Canfu'r adroddiad fod y rhai a oedd yn aml yn edrych ar gynnwys yn eu hannog i swmpio eu cyrff yn is na'r rhai na welsant y math hwn o gynnwys erioed. Roeddent hefyd yn llai tebygol o ddweud 'Rwy'n teimlo'n hapus gyda mi fy hun, 69% mewn cyferbyniad ag 85% o'r rhai nad ydyn nhw byth yn edrych ar y math hwn o ddeunydd.

Yn yr arolwg ledled y DU o Pobl ifanc 11-17 oed, un o bob pedwar (25%) dywedodd pobl ifanc eu bod wedi gweld cynnwys o blaid hunanladdiad - i fyny o 11% yn 2015. Bron i un o bob tri (28%) ymwelodd merched â safleoedd neu weld negeseuon sy'n “fy mhwyso i fod yn rhy denau”.

Yn y cyfamser, un o bob wyth o blant (13%) gwelodd gynnwys am hunan-niweidio.

Dros chwarter (27%) dywedodd plant fod eu bywyd ar-lein yn dylanwadu ar y ffordd yr oeddent yn ceisio edrych, mwy na hanner (53%) dywedodd eu bod yn fwy hyderus y tu ôl i sgrin, a 21% cyfaddefodd bod eu bywyd ar-lein yn eu gwneud bob amser neu weithiau'n “anhapus ynglŷn â sut rydw i'n edrych”.

Roedd yr adroddiad, “Yn Eu Geiriau Eu Hunain - Bywydau Digidol Plant Ysgol”, hefyd yn tynnu sylw at brofiadau cadarnhaol - gyda 37% o'r rhai a holwyd yn dweud eu bod yn teimlo'n dda oherwydd eu hamser yn cael ei dreulio ar-lein, 52% mae dweud bod eu bywyd ar-lein wedi eu helpu i ddod o hyd i bobl fel nhw y rhan fwyaf o'r amser neu rywfaint ohonynt. Mwy nag wyth allan o 10 (84%) dywedodd bod eu bywyd ar-lein yn eu helpu i ymlacio ar ôl ysgol.

Fodd bynnag, canfu nad oedd digon o blant yn dilyn cyngor diogelwch ar-lein a addysgwyd yn yr ysgol neu gan eu rhieni, yn enwedig wrth iddynt heneiddio.

Er mai plant 11 oed oedd y grŵp oedran mwyaf tebygol o ddilyn cyngor diogelwch ar-lein, erbyn 15 oed, pan fo'r risgiau'n uwch, dim ond 46% bob amser yn dilyn y cyngor.

Ac er two-draean dywedodd pobl ifanc yn eu harddegau y byddent yn troi at eu rhiant neu ofalwr pe bai ganddynt broblem ar-lein, 50% dywedodd eu rhieni “ddim yn deall digon am faterion ar-lein”.

Dywedodd Adrienne Katz o Youthworks, a gyd-awdurodd yr adroddiad gydag Aiman ​​El Asam o Brifysgol Kingston yn Llundain: “Y neges fawr o’r adroddiad hwn yw bod cynnwys niweidiol wedi goddiweddyd seiberfwlio fel bygythiad mawr i bobl ifanc. Gwelir negeseuon, sylwadau, hysbysebion a chyrff delfrydol ar-lein yn gallu cyfuno i wneud pobl ifanc yn eu harddegau yn obsesiwn am eu cyrff. Mae'n rhy hawdd prynu cynhyrchion sy'n addo perffeithrwydd.

“O ystyried cymaint y maent yn ei garu ac yn elwa o’r byd ar-lein, mae arnom i bobl ifanc helpu i’w wneud yn brofiad mwy diogel. Nid yw cyngor diogelwch ar-lein hen ffasiwn yn mynd i weithio yn y degawd newydd hwn a dylid mynd i’r afael yn gyflym â chynnwys hunanladdiad. ”

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae cynnwys niweidiol wedi dod yn un o'n pryderon mwyaf yn y gofod ar-lein, gyda nifer y plant sy'n edrych ar y deunydd hwn yn cynyddu dros y pedair blynedd diwethaf.

“Gyda rhy ychydig o blant yn dilyn cyngor diogelwch ar-lein maen nhw wedi cael eu dysgu yn yr ysgol neu gan eu rhieni, yn enwedig wrth iddyn nhw heneiddio, mae angen deialog newydd ar gyfer plant yng nghanol eu harddegau er mwyn i ni allu ymgysylltu mwy â nhw ar ddiogelwch ar-lein.

“Nid oes unrhyw riant eisiau i’w plentyn fod yn gwneud penderfyniadau sy’n newid bywyd ar ôl bod yn agored i’r cynnwys hwn, felly mae’n hanfodol bod rhieni’n cymryd rhan ym mywydau digidol eu plant i ddeall yr hyn y maent yn ei weld a darparu cefnogaeth lle bo angen.”

Dywedodd Dr Linda Papadopoulos, seicolegydd plant a llysgennad Internet Matters: “Wrth weld eich plant yn cymryd ffitrwydd ac yn gofalu am eu cyrff, wrth gwrs, rhaid eu hannog, mae yna rai arwyddion amlwg i edrych amdanynt fel rhiant pryd y gallai hyn fod yn dod yn obsesiynol neu hyd yn oed yn gri am help.

“Mae siarad â nhw am ble maen nhw'n cael eu gwybodaeth am iechyd a ffitrwydd yn hollbwysig, yn ogystal â'u hannog i gadw llygad am ddeunydd di-fudd y gallen nhw fod yn dod ar ei draws ar gyfryngau cymdeithasol neu wefannau. Mae cychwyn sgwrs am ble maen nhw'n deillio o'u 'ysgwyddau' a'u 'gorfod gwneud' o ran ymddangosiad yn ddefnyddiol gan y bydd hyn yn caniatáu iddyn nhw feddwl yn fwy beirniadol am ddelwedd a hunaniaeth y corff.

“Mae blynyddoedd yn eu harddegau yn amser hanfodol wrth ddod o hyd i hunaniaeth rhywun ac mae hyn yn aml yn cael ei chwarae allan ar-lein a gall hoff, dilyn a'r ecwiti cymdeithasol sy'n deillio o gael eraill ymgysylltu â physt a lluniau effeithio arno. Mae'n hanfodol felly siarad â'ch plant am eu bywyd ar-lein a rhoi gwybod iddynt eich bod yno ar eu cyfer os oes angen iddynt siarad â chi, fel y gallwch godi'r mathau hyn o broblemau cyn gynted â phosibl a gofyn am gyngor proffesiynol os oes angen i. ”

Gweithiodd Internet Matters gydag Instagram i gynhyrchu'r Pecyn cymorth Pwysau i Fod yn Berffaith i rieni a gofalwyr sy'n rhoi cyngor ar lawer o'r materion a amlygwyd yn yr adroddiad, gan gynnwys ymddygiad cadarnhaol ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol a chydbwyso amser plant.

I gael mwy o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein, ewch i rhyngrwydmatters.org.

Am Y Cybersurvey
Mae Adrienne Katz, cyfarwyddwr Youthworks wedi ymgynghori â 14,944 o bobl ifanc rhwng 11 a 17 oed am eu bywydau ar-lein. Yn yr arolwg blynyddol hwn, mae tueddiadau yn cael eu tracio, archwilir materion newydd a rhennir meddyliau a theimladau pobl ifanc gyda'r rhai sy'n byw gyda nhw neu'n gweithio gyda nhw. Datblygwyd y rhaglen ymchwil gyda’r Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Kingston, Llundain, ac yn 2019 partnerodd Youthworks â Internet Matters i fynd â’r arolwg ledled y wlad.

Ynglŷn â Materion Rhyngrwyd
Materion Rhyngrwyd (rhyngrwydmatters.org) yn gorff aelodau dielw, a ariennir gan ddiwydiant, sy'n helpu teuluoedd i aros yn ddiogel ar-lein, gan ddarparu adnoddau i rieni, gofalwyr a gweithwyr addysg proffesiynol. Fe’i sefydlwyd yn 2014 gan BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media ac mae ei aelodau’n cynnwys BBC, Google, Samsung, Facebook, Huawei, ByteDance, Supercell ac ESET. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol UKCIS (Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU), lle mae'n arwain y gweithgor ar gyfer defnyddwyr bregus ac yn aelod o Dasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio, a sefydlwyd gan Ddug Caergrawnt. Mae'n gweithio gyda phartneriaid o bob rhan o'r diwydiant, y llywodraeth a'r trydydd sector i godi ymwybyddiaeth a darparu cyngor ar y materion sy'n effeithio ar blant yn yr oes ddigidol, gan gynnwys seiberfwlio, amser sgrin, gwytnwch digidol, cynnwys eithafol, preifatrwydd a chamfanteisio.

Cysylltiadau Cyfryngau ar gyfer Materion Rhyngrwyd
Katie Louden
[e-bost wedi'i warchod]
Symudol: +44 (0) 7850428214

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar