BWYDLEN

Sut y gallai un gair fod yn cuddio angst digidol eich plentyn yn y flwyddyn ysgol newydd

Mae Internet Matters yn lansio ymgyrch hysbysebu drawiadol wrth i ymchwil newydd ddatgelu na fyddai plant ysgol 1 yn 2 yn siarad â'u rhieni pe bai rhywbeth ar-lein yn eu cynhyrfu.

  • Wrth i blant wynebu pwysau digidol cynyddol yn ystod y cyfnod yn ôl i'r ysgol, mae ymgyrch ledled y DU yn helpu rhieni i ddadgodio eu bywydau digidol
  • Mae astudiaeth newydd o blant ysgol 10,000 yn datgelu mwy na 1/2 ni fyddent yn troi at eu rhieni pe byddent wedi cynhyrfu gan rywbeth a ddigwyddodd ar-lein
  • Mae llysgennad Internet Matters a seicolegydd plant Dr Linda Papadopoulos yn rhoi awgrymiadau ar sut i ddatgelu pryderon digidol eich plentyn yn ystod y cyfnod dychwelyd i'r ysgol
  • Ymgyrch yn mynd i'r afael â materion gan gynnwys secstio, seiberfwlio, cynnwys amhriodol a phwysau cyfoedion ar-lein

 

Dydd Llun, Medi 4, 2017. DU. Heddiw mae Internet Matters yn lansio ymgyrch newydd bwerus i helpu rhieni i ddeall pryderon digidol cudd eu plant wrth iddynt fynd yn ôl i'r ysgol.

 

Mewn cyfres o hysbysebion trawiadol, mae'r sefydliad dielw yn tynnu sylw at sut y gall plant deimlo'n amharod i agor i'w rhieni os ydyn nhw'n mynd i drafferthion ar-lein - yn ystod amser o'r flwyddyn lle mae pwysau uwch ar bobl ifanc bywydau digidol.

 

Mae pedwar fideo ar wahân wedi'u creu LINK canolbwyntio ar y gwahanol faterion allweddol gan gynnwys seiberfwlio, secstio, cynnwys amhriodol a'r pwysau i fod yn boblogaidd ar-lein.

 

Mae pob un yn chwarae ar sut mae plant fel arfer yn rhoi diflastod i'w rhieni, mae un gair yn ateb cwestiynau - ond sut y gallai'r un gair hwnnw fod yn cuddio eu poenydio ar-lein.

 

Mae un o'r fideos - sy'n canolbwyntio ar secstio - yn datgelu sgwrs rhwng mam a merch am gariad newydd.

 

“Dim ond ers dau funud y mae Sophie wedi bod yn ôl yn yr ysgol ac rwy’n credu ei bod hi eisoes yn gweld rhywun. Felly gofynnais iddi 'pryd allwn ni gwrdd â'r cariad newydd hwn i chi?' Fe wnaeth hi ddim ond shrugged a dweud 'dunno'. ”Yna datgelir bod y gair 'dunno' yn asgwrn cefn brawddeg gudd.

 

Mae'r fideos yn cyd-fynd â'r cyfnod Nôl i'r Ysgol - amser pan allai plant deimlo dan straen ychwanegol yn eu bywydau digidol wrth iddynt geisio cadw mewn cysylltiad â hen ffrindiau ysgol, cysylltu â ffrindiau newydd, cadw i fyny â'r apiau, dyfeisiau a theimlo'n rhan o gymuned ar-lein.

 

Fe ddaw wrth i arolwg newydd gan Internet Matters o blant ysgol dros 10,000 ddatgelu na fyddai 52% yn siarad â’u rhieni pe byddent wedi cynhyrfu gan rywbeth ar-lein, o’i gymharu â 91% a ddywedodd y byddent yn troi atynt pe byddent yn cynhyrfu wyneb yn wyneb.

 

Yn yr un modd, dywedodd naw allan o 10 (92%) o blant y byddent yn troi at eu hathro pe byddent wedi cynhyrfu wyneb yn wyneb. Ac eto dim ond 33% fyddai'n troi atynt pe bai rhywbeth ar-lein wedi cynhyrfu.

 

Yn rhyfeddol, roedd plant yn fwy tebygol o droi at yr heddlu (60%), eu ffrindiau (59%) neu aelod arall o'r teulu (50%) cyn iddynt ddweud wrth eu rhieni am eu pryderon ar-lein.

 

Datgelodd yr arolwg o chwech i blant 18 hefyd fod 24% o blant yn cyfaddef na allent gysgu weithiau oherwydd eu bod yn meddwl am bethau a ddigwyddodd ar-lein.

 

Cyfaddefodd un o bob saith o blant (14%) eu bod yn treulio mwy na chwe awr ar-lein y dydd tra cyfaddefodd un o bob tri (35%) eu bod yn treulio gormod o amser ar-lein.

 

Fel rhan o'r ymgyrch, mae Internet Matters wedi creu cyfres o ganllawiau diogelwch rhyngrwyd, fideos a chyngor yn www.internetmatters.org/start-school-safe-online Mae hyn yn cynnwys cychwyn sgwrs i helpu rhieni i siarad â'u plant am eu byd digidol, yn ogystal ag offeryn gwirio iechyd dyfeisiau i'w helpu i sicrhau bod ffôn clyfar neu lechen eu plentyn yn ddiogel.

 

Llysgennad Internet Matters Dr Linda Papadopoulos - seicolegydd plant ac arbenigwr iaith y corff - dywedodd bod angen i rieni fynd y tu hwnt i ymatebion un gair eu plant a dechrau 'datgodio eu byd digidol'.

 

Meddai: “Gall blwyddyn ysgol newydd fod yn amser dwys i blant, yn llawn newid ac yn llawn cyffro. Y tu hwnt i'r pwysau emosiynol o ddydd i ddydd o ddechrau tymor newydd gyda ffrindiau newydd a heriau ffres, gallant hefyd wynebu pwysau ychwanegol yn eu byd ar-lein, a all eu gwneud yn bryderus.

 

“Efallai eu bod yn teimlo dan fwy o straen i gael persona ar-lein, cadw i fyny gyda ffrindiau hen a newydd, neu ddim ond ceisio teimlo’n rhan o grŵp.

 

“Wrth i’w dynameg newid, mae’n bwysig bod rhieni’n annog eu plant i agor am eu gweithgareddau ar-lein a darganfod a yw eu plant yn bryderus am unrhyw beth, yn ogystal â dysgu am rai o’r materion y gallent fod yn eu hwynebu gan gynnwys seiberfwlio, secstio neu weld cynnwys amhriodol. ”

 

Carolyn Bunting, Rheolwr Cyffredinol Internet Matters Meddai: “Gall blwyddyn ysgol newydd fod yn amser cyffrous i blant, ond mae hefyd yn dod ag ystod o faterion newydd i rieni fod yn ymwybodol ohonynt o ran diogelwch ar-lein eu plentyn. Bydd llawer o blant yn cael eu blas cyntaf ar annibyniaeth ddigidol wrth iddynt symud i fyny i'r ysgol fawr, gallai eraill fod yn cael ffonau smart neu dabledi newydd, neu'n cymysgu â grwpiau newydd o ffrindiau all-lein ac ar-lein.

 

“Mae angen i rieni sicrhau bod dyfeisiau eu plant yn cael eu sefydlu’n ddiogel a sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r materion y mae angen iddynt siarad â’u plant amdanynt o ran eu diogelwch ar-lein.”

 

Gall rhieni wirio bod dyfeisiau symudol eu plant wedi'u sefydlu'n ddiogel yma (gan gynnwys tiwtorial fideo syml). I gael canllaw i bryderon diogelwch ar-lein cyffredin cliciwch yma. Ac i gael awgrymiadau da ar sut i ddechrau sgwrs am ddiogelwch ar-lein ewch yma.

 

I gael mwy o wybodaeth ar sut i gadw'ch plant yn ddiogel ewch ar-lein rhyngrwydmatters.org

Gair i gall

Gweler ein hadroddiad Effaith i ddysgu sut rydyn ni wedi bod yn helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein

Gweler yr arbenigwr

swyddi diweddar