BWYDLEN

Beth yw Omegle? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Mae delwedd o omegle yn dangos ei fod wedi cau.

Mae Omegle ar gau yn barhaol ym mis Tachwedd 2023.

Wedi'i lansio ym mis Mawrth 2009, roedd Omegle yn 'ystafell sgwrsio rithwir' a oedd yn cynnig sgyrsiau heb eu cymedroli neu eu cymedroli i ddefnyddwyr ar hap â'i gilydd o unrhyw le yn y byd.

Beth yw Omegle?

Omegle yw un o'r safleoedd sgwrsio fideo mwyaf poblogaidd sydd ar gael ar-lein. Mae'n paru defnyddwyr ar hap a nodwyd fel 'Chi' a 'Dieithryn' i sgwrsio ar-lein trwy 'Text', 'Fideo' neu'r ddau.

Gall defnyddiwr hefyd ddewis ychwanegu ei ddiddordebau, a bydd Omegle yn ceisio paru defnyddiwr â rhywun sydd â diddordebau tebyg. Os na, fe allech chi gwrdd ag unrhyw un. Mae sgyrsiau yn ddienw oni bai bod y defnyddiwr yn nodi pwy ydyn nhw. Mae'n rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru cyfrif.

Mae yna lawer o apiau ffug fel 'Sgwrsio am Omegle', 'Sgwrs Omegle Am Ddim' ac 'Omeglers', ond nid oes ap Omegle swyddogol bellach. Mae'n ymddangos bod pob gwefan ac ap yn rhannu'r un nodweddion a phwrpas, ond dim ond rhai sy'n gysylltiedig ag Omegle. Fel y cyfryw, pdylai arentiaid a gofalwyr wirio i weld pa apiau mae plant wedi'u gosod ar eu ffonau a'r risgiau a gyflwynir gyda phob un.

Mae gwefan Omegle bellach ar gau.

Beth ddigwyddodd i Omegle?

Mae omegle ar gau yn barhaol. Mewn llythyr agored at ddefnyddwyr ar sgrin gartref Omegle, esboniodd y sylfaenydd Leif K-Brooks y penderfyniad. I grynhoi, eglurodd y pwyntiau canlynol fel rhesymau dros gau Omegle i lawr.

  • camddefnyddio'r platfform, gan gynnwys “cyflawni troseddau erchyll iawn.”
  • y “brwydr ddiddiwedd” cymedroli ac ymladd troseddau o'r fath.
  • ymosodiadau wedi'u cyfeirio at y platfform. Dywedodd K-Brooks, “yr unig ffordd i blesio’r bobl hyn [ymosod ar y platfform] yw rhoi’r gorau i gynnig y gwasanaeth.” Mae hefyd yn esbonio bod yr ymosodiadau hyn yn arwain at ofn eang, ac nid dyna'r hyn yr oedd yn bwriadu i Omegle ei wneud.
  • straen a threuliau o ymladd i gadw Omegle i redeg yn ddiogel ac yn gadarnhaol.

Daeth y penderfyniad yn fuan wedyn daeth y Ddeddf Diogelwch Ar-lein yn gyfraith yn y DU. Bydd y gyfraith hon yn ei gwneud yn ofynnol i lwyfannau wella nodweddion diogelwch i rai dan 18 oed.

Pwy sy'n defnyddio Omegle?

Fel y rhan fwyaf o wefannau cyfryngau cymdeithasol, mae gan Omegle isafswm oedran o 13 mlynedd gyda chaniatâd rhieni. Heb ganiatâd rhieni, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

Mae omegle yn arbennig o boblogaidd yn yr Unol Daleithiau, y DU, India a Mecsico. Mae hefyd yn hynod boblogaidd ymhlith plant a phobl ifanc oherwydd mae llawer o ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yn ei ddefnyddio ac yn postio amdano. Er enghraifft, mae gan yr hashnod #omegle tua 5 biliwn o olwg arno TikTok.

A yw Omegle yn ddiogel?

Perygl o rannu neu wylio cynnwys amhriodol


Nid yw'n ymddangos bod gan omegle gymedroli pwerus. Nid yw ychwaith yn gofyn am gofrestriad na chael dilysu oedran, sy'n gwneud pobl ifanc yn darged posibl ar gyfer cam-drin ar-lein. Mae ei wefan yn nodi “mae'n hysbys bod ysglyfaethwyr yn defnyddio Omegle, felly byddwch yn ofalus.”

Efallai y bydd dieithriaid yn gofyn i blant a phobl ifanc rannu eu henw, eu hoedran a’u lleoliad. Felly, mae hefyd yn bwysig siarad â'ch plentyn am rannu gwybodaeth bersonol ar-lein gyda dieithriaid.

A Ymchwiliad y BBC dod o hyd i fideos rhywiol eglur a ffrydiau byw yn cynnwys plant dan oed mor ifanc â 7 neu 8 oed a oedd yn lledaenu ar draws y wefan yn ystod pandemig Covid-19. Hysbysodd y BBC yr awdurdodau perthnasol. Fodd bynnag, mae risg o hyd y bydd defnyddwyr yn dod ar draws yn annisgwyl pornograffi a mathau eraill o gynnwys amhriodol.

Yn ôl ymchwiliad y BBC, mae ysgolion, heddluoedd a llywodraethau wedi cyhoeddi rhybuddion am Omegle yn y DU, UDA, Ffrainc, Norwy, Canada ac Awstralia. Roedd yna hefyd ymchwiliadau i gam-drin plant ar-lein ar Omegle ynghyd ag adroddiadau o hiliaeth, safbwyntiau eithafol, sgamiau a seiberfwlio.

Diffyg cymedroli ar sgwrs fideo

Mae gan y sgwrs fideo opsiwn oedolyn, wedi'i gymedroli a heb ei gymedroli y gall defnyddwyr dan oed ei gyrchu'n hawdd. Wrth glicio ar y botwm, bydd y defnyddwyr yn uniongyrchol ar fideo byw a sgwrs destun, heb rybudd sydd yn anffodus yn caniatáu i blant fod yn agored i cynnwys amhriodol mewn ychydig eiliadau.

Yn ogystal, mae'r sgwrs fideo yn agor y posibilrwydd i ffilm gael ei recordio a'i ddosbarthu heb ganiatâd y defnyddiwr. Gall hyn fod yn gyfrannwr blaenllaw at dwf mewn chwiliadau am fideos porn Omegle.

'Sut mae mynd i'r afael â chasineb ar-lein? Cymerwch y cwis rhyngweithiol i ddechrau arni' gyda logo The Online Together Project.

Mynd i'r afael â chasineb ar-lein

Helpwch i gadw gofod ar-lein eich plentyn yn bositif gyda'r cwis rhyngweithiol hwn a grëwyd gyda Samsung.

CHWARAE NAWR >>

Mathau o opsiynau sgwrsio:

  • Oedolion – gall unrhyw un gael mynediad at hwn, sy'n cynnwys cynnwys amlwg iawn a gweithredoedd pornograffig. Dim ond trwy glicio botwm y mae angen i'r defnyddiwr gadarnhau ei fod yn cael ei ailgyfeirio i wefan allanol
  • Sgwrs wedi'i chymedroli – yn ôl ymwadiad Omegle, maen nhw'n cymedroli sgyrsiau ac yn dweud “…nid yw cymedroli yn berffaith. Efallai y byddwch chi’n dod ar draws pobl sy’n camymddwyn o hyd.” Fodd bynnag, nid ydynt yn datgan sut y mae'n gwneud hyn yn effeithiol na pha mor aml
  • Sgwrs heb ei modiwleiddio – daw'r opsiwn hwn gyda blwch rhybuddio sy'n hysbysu'r defnyddiwr bod angen iddynt fod yn 18+, ond gall defnyddiwr dan oed glicio 'OK' yn hawdd i fynd i mewn. Mae defnyddwyr yn debygol iawn o ddod ar draws risgiau fel ymbincio ar-lein ynghyd â chynnwys rhywiol eglur a threisgar

Sgwrs testun anhysbys

Mae gan y sgwrs destun swyddogaeth 'ysbïwr' lle gall defnyddwyr fod yn 'ysbïwr' a mewngofnodi fel trydydd parti cudd mewn sgwrs testun rhwng dau berson.

Yna gall yr 'ysbïwr' ofyn i'r ddau ddefnyddiwr arall drafod pwnc / cwestiwn penodol a gweld eu hatebion. Fel arall, gall defnyddiwr fod yn gyfranogwr a thrafod y cwestiwn gyda defnyddiwr arall.

Gall 'ysbïwr' adael heb ddiweddu'r sgwrs rhwng y ddau ddefnyddiwr arall.

Atebion a chwiliadau cyffredin

Fel sy'n wir am unrhyw wefan neu ap sydd wedi'i rwystro, efallai y bydd plant yn ceisio dod o hyd i ddewisiadau eraill. Felly, mae'n bwysig cael sgyrsiau am pam mae gwefannau fel Omegle yn cael eu rhwystro a sut mae hyn yn helpu i'w cadw'n ddiogel. Gall llawer o ddewisiadau amgen Omegle arwain at ymosodiadau seiber, risg o niwed ar-lein a mwy os cyrchir hwy.

Eto i gyd, mae chwiliadau poblogaidd a allai ddod gan bobl ifanc yn cynnwys 'Omegle unblocked' yn ogystal â 'Sut i gael eich gwahardd rhag Omegle', a allai fod wedi deillio o gamddefnyddio'r platfform neu fynediad dan oed.

Omegle dewisiadau amgen i wylio amdanynt

Mae yna lwyfannau ac apiau eraill y gallai pobl ifanc geisio eu defnyddio os yw Omegle wedi'i rwystro yn eu porwr. Efallai y byddant hefyd yn defnyddio'r apiau hyn gan feddwl eu bod yn Omegle ei hun. Gweler rhai o'r apps mwy cyffredin fel Omegle isod i'ch helpu i gadw'n ymwybodol o weithgaredd ar-lein eich plentyn.

Gwefannau Copycat

Gwiriwch am URLau Omegle camarweiniol

Mae rhai fersiynau gwe copycat a allai fod yn niweidiol o Omegle yn bodoli ac yn ymddangos mewn canlyniadau chwilio gwe.

Gall rhai o'r URLau hyn osgoi porwyr neu rhwydweithiau band eang sy'n rhwystro'r wefan wreiddiol. O'r herwydd, pan fydd defnyddiwr yn chwilio am 'Omegle' ar beiriant chwilio sy'n blocio'r wefan, efallai y bydd yr URLau copi hyn yn ymddangos yn ei le.

Er bod y parth yn edrych fel ei fod yn Omegle.com, mae'r estyniad parth (lle dylai '.com' fod) yn wahanol i'r wefan swyddogol.

Gwyliwch am wefannau sy'n esgus bod yn Omegle

Yn ogystal, gall y copicats Omegle hyn arwain at fygythiadau diogelwch malware neu ymosodiadau seiber eraill, felly mae'n bwysig bod plant yn gwybod peidio â chlicio ar ddolenni anghyfarwydd.

Mae’r wefan swyddogol mae’n Omega.com, nid unrhyw ddewisiadau eraill.

sgwrs fach

Beth yw Tinychat?

Mae Tinychat yn ystafell sgwrsio ar-lein sy'n caniatáu i ddefnyddwyr sgwrsio trwy negeseuon gwib, sgwrs llais neu sgwrs fideo. Yn wahanol i Omegle, gall defnyddwyr ddewis ystafell sgwrsio i ymuno â hi i siarad â phobl o ddiddordebau tebyg. Rhaid i ddefnyddwyr fod yn 18+ ond nid oes proses gwirio oedran yn bodoli i atal defnyddwyr iau.

Os yw'ch plentyn yn chwilio am gymunedau ar-lein, anogwch nhw i ddefnyddio byrddau negeseuon diogel ar wefannau fel Childline a Ditch the Label. Neu, os oes angen cymorth ar eich plentyn yn ymwneud â chwestiynau neu hunaniaeth LGBTQ+, gweler canllawiau ac awgrymiadau yma.

sgwrsior

Mae Chatrandom yn ymddangos mewn gwahanol ffurfiau. Mae'r rhain yn cynnwys:

Dolen omegle gamarweiniol

Mae’r wefan hon wedi’i chuddio i edrych fel y gallai fod yn perthyn i Omegle. Fodd bynnag, mae'r tudalennau Polisi Preifatrwydd a Thelerau ac Amodau yn dangos anghysondebau â'r dudalen wreiddiol. Yn ogystal, nod y dolenni, y cynllun a'r cynnwys yw camarwain defnyddwyr.

Os yw defnyddiwr yn chwilio 'Omegle' neu 'Chatrandom' trwy beiriant chwilio sy'n rhwystro'r gwreiddiol, gall y ddolen gamarweiniol hon ymddangos yn y canlyniadau chwilio.

Dysgwch sut i adnabod gwahanol fathau o gynnwys camarweiniol gyda'n canllaw i newyddion ffug a gwybodaeth anghywir.

Ap y gellir ei lawrlwytho

Mae Chatrandom yn wefan sy'n gweithio'n debyg i Omegle ac y gellir ei lawrlwytho ar ffôn symudol hefyd. Fel Omegle, mae ar gyfer defnyddwyr 18 oed a hŷn. Mae hefyd yn cynnwys canllawiau yn ei delerau yn erbyn cynnwys rhywiol eglur. Fodd bynnag, gall defnyddwyr fod mewn perygl o hyd o weld cynnwys amhriodol neu bornograffig. Ni ddylai plant ddefnyddio Chatrandom.

Chatroulette

Beth yw Chatroulette?

Mae sgwrsio yn debyg iawn i Omegle gyda'r ddau yn cael eu lansio yn yr un flwyddyn. Yn union fel Omegle, mae defnyddwyr mewn perygl o ddod i gysylltiad â chynnwys amhriodol a phornograffig. Mae hefyd wedi'i fwriadu ar gyfer defnyddwyr dros 18 oed.

Gwefannau Copycat

Chatroulette.com yw'r wefan swyddogol. Fodd bynnag, mae llawer o gopïau yn bodoli gyda gwahanol estyniadau parth (yn hytrach na .com, bydd ganddynt rywbeth fel .io) yn union fel gydag Omegle. Gall y rhain osgoi'r rheolaethau rhieni rydych wedi'u gosod, felly mae'n bwysig trafod y peryglon gyda phlant.

Gall paru sgwrs fideo ar hap gyda dieithriaid eu gadael yn agored i risgiau fel cynnwys amhriodol, cam-drin, meithrin perthynas amhriodol, porn a mwy.

Ti'n gwybod

Mae YouNow yn ap gwe sy'n rhannu tebygrwydd ag Omegle, YouTube ac Yubo.

Beth yw YouNow?

Mae YouNow yn blatfform sy'n annog defnyddwyr i ryngweithio â dilynwyr, cwrdd â phobl newydd a sgwrsio am ystod o bynciau. Anogir defnyddwyr i fynd yn fyw a darlledu eu cynnwys i amrywiaeth o ddefnyddwyr.

Gofynion oedran YouNow

Rhaid i ddefnyddwyr ar YouNow fod yn 13 oed o leiaf gyda goruchwyliaeth rhieni. Fel arall, rhaid iddynt fod yn 18+.

Pryderon diogelwch

  • natur anrhagweladwy darllediadau byw: er bod gan YouNow Ganllawiau Cymunedol sy'n rhybuddio yn erbyn cynnwys rhywiol eglur neu dreisgar, aflonyddu a lleferydd casineb ac annog ymddygiad peryglus, mae union natur ffrydio byw yn gadael defnyddwyr yn agored i risg o'r holl bethau hyn.
  • dim cyfyngiadau oedran o amgylch darllediadau byw: Nid yw'n ymddangos bod gan YouNow gyfyngiadau ar ba oedran y mae'n rhaid i ddefnyddwyr fod i ddarlledu'n fyw. Mae rhai apps yn hoffi TikTok, ar y llaw arall, ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod o leiaf 18-mlwydd-oed i livestream i hyrwyddo diogelwch plant dan oed.

Dysgwch fwy am gyfryngau cymdeithasol a sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel gyda'r Hwb Cyngor Cyfryngau Cymdeithasol.

Mwnci

Beth yw Mwnci?

Mae Mwnci yn app sgwrsio fideo sydd, fel Yubo, yn annog defnyddwyr i wneud ffrindiau. Fel Omegle, mae ar gyfer defnyddwyr dros 18 oed ond nid oes ganddo unrhyw rai prosesau gwirio oedran. O'r herwydd, mae yna lawer o adroddiadau am blant dan oed ar ap Monkey yn cynhyrchu neu'n cymryd rhan mewn cynnwys amhriodol.

Yn wahanol i Omegle, mae Monkey yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr gofrestru i gadw golwg ar eu sgyrsiau a'r bobl y buont yn sgwrsio â nhw. Cyn gynted ag y bydd gan ddefnyddiwr gyfrif, gallant ddechrau sgwrsio â dieithriaid.

Apiau fel Mwnci

Mae Mwnci ar gyfer defnyddwyr unigol ond mae hefyd yn cysylltu â Duo, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr wahodd eu ffrindiau i'r sgwrs trwy ddolen. Mae Mwnci hefyd yn hyrwyddo fersiwn Grŵp o'r enw Three a fersiwn Global o'r enw Hay.

A oes gan Omegle unrhyw reolaethau rhieni?

Er bod awgrymiadau i annog defnydd diogel o'r platfform, nid oes gan Omegle unrhyw reolaethau rhieni.

Yn ôl Omegle, maen nhw'n monitro sgyrsiau, ond er gwaethaf nodi bod 'fideo yn cael ei fonitro, ei gadw'n lân', mae plant a phobl ifanc sy'n ymweld â'r adran hon yn debygol o ddod ar draws nifer o ddefnyddwyr eraill sy'n cymryd rhan mewn sgwrs a gweithgaredd rhywiol eglur gan eu rhoi mewn perygl.

Nid oes unrhyw gyfarwyddiadau ar sut y gall defnyddiwr riportio defnyddwyr neu gynnwys eraill, er bod ymwadiad Omegle yn cynghori y gall defnyddwyr wneud hynny. Nid oes ychwaith nodwedd bloc na mud ychwaith ac nid oes system ddigon cadarn o fonitro neu hidlo sgyrsiau fideo/testun, felly mae'n bwysig galluogi rheolaethau rhieni ar eu ffôn a / neu fand eang eich cartref.

Yn ogystal â'r risgiau posibl ar-lein, dylai rhieni hefyd fod yn ymwybodol o'r perygl y bydd y sgyrsiau hyn yn symud o Omegle i lwyfannau eraill, neu o ar-lein i all-lein, a chyfarfodydd posibl.

Mae'n bwysig deall bod Omegle yn cysylltu plant â dieithriaid o unrhyw oedran, felly byddem yn cynghori rhieni i ystyried cyfyngu'r defnydd o'r platfform ar gyfer plant dan 18 oed.

Ffyrdd o gadw plant yn ddiogel ar-lein

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar