BWYDLEN

Beth yw Omegle? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Wedi'i lansio ym mis Mawrth 2009, gan berson 18 oed ar y pryd, mae Omegle wedi dod yn boblogaidd eto yn ddiweddar oherwydd y pandemig COVID-19. Mae'r 'ystafell sgwrsio rithwir' hon yn cynnig i ddefnyddwyr ar hap gael sgyrsiau heb eu modiwleiddio neu wedi'u cymedroli gyda'i gilydd o unrhyw le yn y byd.

Beth yw Omegle?

Omegle, gwefan sgwrsio fideo sy'n paru defnyddwyr ar hap a nodwyd fel 'Chi' a 'Dieithryn' i sgwrsio ar-lein trwy 'Text', 'Video' neu'r ddau. Gall defnyddiwr hefyd ddewis ychwanegu ei ddiddordebau, a bydd Omegle yn ceisio paru defnyddiwr â rhywun sydd â diddordebau tebyg. Os na, fe allech chi gwrdd ag unrhyw un. Mae sgyrsiau yn anhysbys oni bai bod y defnyddiwr yn nodi pwy ydyn nhw, mae am ddim ac nid oes angen cofrestru cyfrif.

Mae'n ymddangos bod yna lawer o apiau cysylltiedig fel 'Chat for Omegle', 'Free Omegle Chat', 'Omeglers', ond nid oes ap swyddogol Omegle bellach. Mae'n ymddangos bod pob gwefan ac ap yn rhannu'r un nodweddion a phwrpas, ond dim ond rhai sy'n honni eu bod yn gysylltiedig ag Omegle ac mae eraill yn nodi nad ydyn nhw'n gysylltiedig.

Dylai rhieni / gofalwyr wirio a yw eu plant wedi gosod yr amrywiadau hyn o'r apiau hyn ar eu ffonau.

Pwy sy'n defnyddio Omegle?

Mae gan Omegle isafswm sgôr oedran o 13 oed neu'n hŷn gyda chaniatâd rhieni i rai dan 18 oed. Mae Omegle yn arbennig o boblogaidd yn yr UD, y DU, India a Mecsico. Mae hefyd yn hynod boblogaidd ymhlith plant a phobl ifanc (mor ifanc â 7) wrth i lawer o ddylanwadwyr iau ddod i Omegle o TikTok ac yna rhannu eu profiadau ar TikTok gan greu ymchwydd enfawr i'r platfform. Mae gan yr hashnod #omegle oddeutu 5 biliwn o olygfeydd ar TikTok.

A yw Omegle yn ddiogel?

Perygl o rannu neu wylio cynnwys amhriodol

Nid yw'n ymddangos bod cymedroli cadarn gan Omegle ac nid oes cofrestriad na dilysiad oedran yn eu gwneud yn darged posib i ysglyfaethwyr ar-lein. Mae ei safle yn nodi “gwyddys bod ysglyfaethwyr wedi defnyddio Omegle, felly byddwch yn ofalus.”
Efallai y bydd dieithriaid yn gofyn i blant a phobl ifanc rannu eu henw, eu hoedran a'u lleoliad. Felly, mae'n bwysig siarad â'ch plentyn am rannu gwybodaeth bersonol ar-lein â dieithriaid - mae rhywfaint o ganllawiau wedi'u cysylltu isod.

Mae adroddiad diweddar Ymchwiliad y BBC datgelu fideos rhywiol rhywiol a ffrydiau byw (yn cynnwys plant dan oed mor ifanc â 7 neu 8) a ymledodd ar draws y safle yn ystod pandemig Covid-19. Ers hynny mae'r BBC wedi rhybuddio'r awdurdodau perthnasol.

Yn ôl ymchwiliad y BBC, mae ysgolion, heddluoedd, a llywodraethau wedi cyhoeddi rhybuddion am Omegle yn y DU, yr UD, Ffrainc, Norwy, Canada, ac Awstralia.

Cafwyd ymchwiliadau hefyd i gam-drin plant ar-lein ar Omegle ynghyd ag adroddiadau o hiliaeth, safbwyntiau eithafol, sgamiau a seiberfwlio.

Diffyg cymedroli ar sgwrs fideo
Mae gan y sgwrs fideo opsiwn oedolyn, wedi'i gymedroli a heb ei fodiwleiddio y gall defnyddwyr dan oed fod yn hygyrch iddo. Wrth glicio ar y botwm, bydd y defnyddwyr yn uniongyrchol ar fideo byw a sgwrs testun, heb rybudd sy'n anffodus yn caniatáu i blant fod yn agored i risgiau posibl mewn ychydig eiliadau. Yn ogystal, mae'r sgwrs fideo yn agor y posibilrwydd i recordio a dosbarthu lluniau heb gydsyniad y defnyddiwr.
Mathau o opsiynau sgwrsio:

  • Oedolion - gall unrhyw un gyrchu hwn sy'n cynnwys cynnwys hynod eglur. Dim ond trwy glicio botwm y mae angen i'r defnyddiwr gadarnhau yna mae'n cael ei ailgyfeirio i safle pornograffi oedolion allanol
  • Sgwrs wedi'i chymedroli - yn ôl Ymwadiad Omegle maen nhw'n cymedroli sgyrsiau ac yn dweud “… nid yw cymedroli'n berffaith. Efallai y byddwch chi'n dal i ddod ar draws pobl sy'n camymddwyn. ” Fodd bynnag, nid ydynt yn nodi sut y mae'n gwneud hyn yn effeithiol neu'n aml
  • Sgwrs heb ei modiwleiddio - daw'r opsiwn hwn gyda blwch rhybuddio sy'n cynghori'r defnyddiwr bod angen iddo fod yn 18+ ond gall defnyddiwr dan oed glicio 'Iawn' yn hawdd ac fe'u caniateir i mewn. Mae defnyddwyr yn debygol iawn o ddod ar draws risgiau fel meithrin perthynas amhriodol ar-lein, cynnwys rhywiol eglur a threisgar

Sgwrs testun anhysbys
Mae gan y sgwrs testun swyddogaeth 'ysbïwr' lle gall defnyddwyr naill ai fod yn 'ysbïwr' a mewngofnodi fel 3ydd parti cudd mewn sgwrs testun rhwng dau berson.

Yna gall yr 'ysbïwr' ofyn i'r ddau ddefnyddiwr arall drafod pwnc / cwestiwn penodol a gweld eu hatebion. Fel arall, gall defnyddiwr fod yn gyfranogwr a thrafod y cwestiwn gyda defnyddiwr arall.

Gall 'ysbïwr' adael heb ddiweddu'r sgwrs rhwng y ddau ddefnyddiwr arall.

A oes gan Omegle unrhyw reolaethau rhieni?

Er bod awgrymiadau i annog defnydd diogel o'r platfform, nid oes gosodiadau rheoli rhieni ar yr app.
Yn ôl Omegle, maen nhw'n monitro sgyrsiau, ond er gwaethaf nodi bod 'fideo yn cael ei fonitro, ei gadw'n lân', mae plant a phobl ifanc sy'n ymweld â'r adran hon yn debygol o ddod ar draws nifer o ddefnyddwyr eraill sy'n cymryd rhan mewn sgwrs a gweithgaredd rhywiol eglur gan eu rhoi mewn perygl.

Nid oes unrhyw gyfarwyddiadau ar sut y gall defnyddiwr riportio defnyddwyr neu gynnwys eraill, er bod Ymwadiad Omegle yn cynghori y gall defnyddwyr wneud hynny. Nid oes unrhyw nodwedd bloc na mud ychwaith ychwaith ac nid oes system ddigon cadarn o fonitro na hidlo sgyrsiau fideo / testun, felly mae'n bwysig galluogi rheolaethau rhieni ar eu ffôn a / neu fand eang eich cartref.

Yn ychwanegol at y risgiau ar-lein posibl, dylai rhieni hefyd fod yn ymwybodol o'r perygl y bydd y sgyrsiau hyn yn symud o gyfarfodydd ar-lein i all-lein a chyfarfodydd posibl.
Mae'n bwysig deall bod Omegle yn cysylltu plant â dieithriaid o unrhyw oedran, felly byddem yn cynghori rhieni i ystyried cyfyngu'r defnydd o'r platfform ar gyfer plant dan 18 oed.

Ffyrdd o gadw plant yn ddiogel ar-lein

  • Mae cael sgyrsiau rheolaidd â bywyd ar-lein eich plentyn yn ffordd bwysig o'u cadw'n ddiogel ar-lein - fel sgwrsio â dieithriaid ar-lein
  • Sefydlu rheolaethau rhieni - gallwch chi alluogi hidlwyr, blocio gwefannau penodol a llawer mwy. Ewch draw i'n Canolbwynt Rheolaethau Rhieni am fwy o wybodaeth
  • Riportiwch hi! Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn wedi dioddef cam-drin rhywiol ar-lein, riportiwch ef ar unwaith CEOP neu cysylltwch â'r heddlu