Beth yw dadwisgo AI? Canllawiau i rieni a gofalwyr

Mae merch yn eistedd gyda'i ffôn gyda mynegiant trist.

Mae deallusrwydd artiffisial yn parhau i gynyddu mewn gallu a thechnoleg. Mae dadwisgo AI yn un enghraifft a allai adael pobl ifanc yn agored i niwed.

Dysgwch beth ydyw fel y gallwch amddiffyn eich plentyn yn well ar-lein.

Beth yw 'dadwisgo AI'?

Mae Undress AI yn disgrifio math o offeryn sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial i dynnu dillad unigolion mewn delweddau.

Er y gallai sut mae pob ap neu wefan yn gweithio amrywio, mae pob un ohonynt yn cynnig y gwasanaeth tebyg hwn. Er nad yw'r ddelwedd wedi'i thrin yn dangos corff noethlymun go iawn y dioddefwr mewn gwirionedd, gall awgrymu hyn.

Gallai cyflawnwyr sy'n defnyddio offer AI dadwisgo gadw'r delweddau drostynt eu hunain neu efallai eu rhannu'n ehangach. Gallent ddefnyddio'r delweddau hyn ar gyfer gorfodaeth rhywiol (sectortion), bwlio/cam-drin neu fel ffurf ar bornograffi dial.

Mae plant a phobl ifanc yn wynebu niwed ychwanegol os bydd rhywun yn eu 'dadwisgo' gan ddefnyddio'r dechnoleg hon. A adroddiad gan y Internet Watch Foundation dod o hyd i dros 11,000 o ddelweddau o blant a allai fod yn droseddwyr AI ar un fforwm gwe dywyll wedi’i neilltuo i ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol (CSAM). Aseswyd tua 3,000 o ddelweddau fel rhai troseddol.

Dywedodd yr IWF ei fod hefyd wedi dod o hyd i “lawer o enghreifftiau o ddelweddau a gynhyrchwyd gan AI yn cynnwys dioddefwyr hysbys a phlant enwog.” Dim ond os yw'n dysgu o ddeunydd ffynhonnell cywir y gall AI cynhyrchiol greu delweddau argyhoeddiadol. Yn y bôn, byddai angen i offer AI sy'n cynhyrchu CSAM ddysgu o ddelweddau go iawn sy'n cynnwys cam-drin plant.

Risgiau i edrych amdanynt

Mae offer Dadwisgo AI yn defnyddio iaith awgrymiadol i ddenu defnyddwyr i mewn. Fel y cyfryw, mae plant yn fwy tebygol o ddilyn eu chwilfrydedd yn seiliedig ar yr iaith hon.

Efallai nad yw plant a phobl ifanc yn deall y gyfraith eto. Fel y cyfryw, efallai y byddant yn ei chael yn anodd gwahanu offer niweidiol oddi wrth y rhai sy'n hyrwyddo hwyl diniwed.

Cynnwys ac ymddygiad amhriodol

Gallai chwilfrydedd a newydd-deb offeryn AI dadwisgo wneud plant yn agored iddo cynnwys amhriodol. Gan nad yw'n dangos delwedd noethlymun 'go iawn', efallai y byddan nhw'n meddwl ei bod hi'n iawn defnyddio'r offer hyn. Os ydyn nhw wedyn yn rhannu'r ddelwedd gyda'u ffrindiau 'am hwyl', maen nhw'n debygol o dorri'r gyfraith heb yn wybod.

Heb ymyrraeth gan riant neu ofalwr, gallent barhau â’r ymddygiad, hyd yn oed os yw’n brifo eraill.

Risgiau preifatrwydd a diogelwch

Mae angen taliad neu danysgrifiad ar lawer o offer AI cynhyrchiol cyfreithlon i greu delweddau. Felly, os yw gwefan deepnude yn rhad ac am ddim, gallai gynhyrchu delweddau o ansawdd isel neu fod â diogelwch llac. Os yw plentyn yn uwchlwytho delwedd ddillad ohono'i hun neu ffrind, efallai y bydd y wefan neu'r ap yn ei chamddefnyddio. Mae hyn yn cynnwys y 'dwfn' y mae'n ei greu.

Mae plant sy'n defnyddio'r offer hyn yn annhebygol o ddarllen y Telerau Gwasanaeth neu'r Polisi Preifatrwydd, felly maen nhw'n wynebu risg efallai nad ydyn nhw'n ei deall.

Creu deunydd cam-drin plant yn rhywiol (CSAM)

Adroddodd yr IWF hefyd fod achosion o Cynyddodd CAM 'hunan-gynhyrchu' sy'n cylchredeg ar-lein 417% rhwng 2019 a 2022. Sylwch fod y term 'hunan-gynhyrchu' yn amherffaith gan fod camdrinwyr, yn y rhan fwyaf o achosion, yn gorfodi plant i greu'r delweddau hyn.

Fodd bynnag, trwy ddefnyddio AI dadwisgo, gallai plant yn ddiarwybod greu CSAM a gynhyrchir gan AI. Os byddan nhw'n uwchlwytho llun dillad ohonyn nhw eu hunain neu blentyn arall, gallai rhywun 'noethi' y ddelwedd honno a'i rhannu'n ehangach.

Seiberfwlio, cam-drin ac aflonyddu

Yn union fel mathau eraill o ffugiau dwfn, gall pobl ddefnyddio offer AI dadwisgo neu 'ddwfn' i fwlio eraill. Gallai hyn gynnwys honni bod cyfoed wedi anfon delwedd noethlymun ohonynt eu hunain pan na wnaethant hynny. Neu, gallai gynnwys defnyddio AI i greu noethlymun gyda nodweddion y mae bwlis wedyn yn eu gwatwar.

Mae'n bwysig cofio hynny mae rhannu delweddau noethlymun o gyfoedion yn anghyfreithlon ac yn sarhaus.

Pa mor gyffredin yw technoleg 'dwfn'?

Mae ymchwil yn dangos bod y defnydd o'r mathau hyn o offer AI yn cynyddu, yn enwedig i dynnu dillad oddi ar ddioddefwyr benywaidd.

Dywed un safle AI dadwisgo nad oedd eu technoleg “wedi’i bwriadu i’w defnyddio gyda phynciau gwrywaidd.” Mae hyn oherwydd iddynt hyfforddi'r offeryn gan ddefnyddio delweddaeth fenywaidd, sy'n wir am y rhan fwyaf o'r mathau hyn o offer AI. Gyda'r CSAM a gynhyrchwyd gan AI y bu'r Internet Watch Foundation yn ymchwilio iddo, roedd 99.6% ohonynt hefyd yn cynnwys plant benywaidd.

Ymchwil gan Graphika amlygodd gynnydd o 2000% mewn sbam cyswllt atgyfeirio ar gyfer dadwisgo gwasanaethau AI yn 2023. Canfu’r adroddiad hefyd fod 34 o’r darparwyr hyn wedi derbyn dros 24 miliwn o ymwelwyr unigryw i’w gwefannau mewn un mis. Maen nhw'n rhagweld “achosion pellach o niwed ar-lein,” gan gynnwys sextortion a CSAM.

Mae'n debygol y bydd cyflawnwyr yn parhau i dargedu merched a menywod dros fechgyn a dynion, yn enwedig os yw'r offer hyn yn dysgu o ddelweddau benywaidd yn bennaf.

Beth mae cyfraith y DU yn ei ddweud?

Tan yn ddiweddar, nid oedd y rhai sy'n creu delweddau dwfn rhywiol amlwg yn torri'r gyfraith oni bai bod y delweddau o blant.

Fodd bynnag, cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder a gyfraith newydd yr wythnos hon bydd hynny'n newid hyn. O dan y gyfraith newydd, bydd y rhai sy'n creu delweddau rhywiol dwfn ffug o oedolion heb eu caniatâd yn wynebu erlyniad. Bydd y rhai a geir yn euog hefyd yn wynebu “dirwy anghyfyngedig.”

Mae hyn yn gwrth-ddweud a datganiad a wnaed yn gynnar yn 2024. Dywedodd nad oedd creu delwedd bersonol ddwfn “yn ddigon niweidiol neu feius fel y dylai fod yn drosedd.”

Mor ddiweddar â'r llynedd, gallai troseddwyr greu ac rhannu'r delweddau hyn (o oedolion) heb dorri'r gyfraith. Fodd bynnag, mae'r Deddf Diogelwch Ar-lein ei gwneud yn anghyfreithlon i rannu delweddau personol a gynhyrchir gan AI heb ganiatâd ym mis Ionawr 2024.

Yn gyffredinol, dylai'r gyfraith hon gwmpasu unrhyw ddelwedd sy'n rhywiol ei natur. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n cynnwys pynciau noethlymun neu rannol noethlymun.

Un peth i'w nodi, fodd bynnag, yw bod y gyfraith hon yn dibynnu ar y bwriad i achosi niwed. Felly, rhaid i berson sy'n creu ffug ffug rywiol wneud hynny i fychanu neu niweidio'r dioddefwr fel arall. Y broblem gyda hyn yw ei bod yn weddol anodd profi bwriad. Fel y cyfryw, gallai fod yn anodd erlyn partïon mewn gwirionedd gan greu ffugiau dwfn rhywiol.

Sut i gadw plant yn ddiogel rhag dadwisgo AI

P'un a ydych chi'n poeni am eich plentyn yn defnyddio offer AI dadwisgo neu'n dod yn ddioddefwr, dyma rai camau i'w cymryd i'w hamddiffyn.

Cael y sgwrs gyntaf

Mae dros chwarter o blant y DU yn adrodd eu bod wedi gweld pornograffi erbyn eu bod yn 11 oed. Dywed un o bob deg bod y cyntaf wedi gweld porn yn 9 oed. Gallai chwilfrydedd arwain plant hefyd i chwilio am offer deallusrwydd artiffisial dadwisgo. Felly, cyn iddynt gyrraedd y pwynt hwnnw, mae'n bwysig siarad am gynnwys priodol, perthnasoedd cadarnhaol ac ymddygiad iach.

GWELER CANLLAWIAU SGWRS PORN

Gosod terfynau gwefan ac ap

Rhwystro gwefannau a gosod cyfyngiadau cynnwys ar draws rhwydweithiau band eang a symudol yn ogystal â dyfeisiau ac apiau. Bydd hyn yn lleihau'r siawns y byddant yn baglu ar gynnwys amhriodol wrth iddynt archwilio ar-lein. Gall cyrchu'r gwefannau hyn fod yn rhan o sgwrs ehangach gyda chi.

DEWIS ARWEINIAD

Adeiladu gwytnwch digidol plant

Mae gwytnwch digidol yn sgil y mae'n rhaid i blant ei meithrin. Mae'n golygu y gallant nodi niwed posibl ar-lein a gweithredu os oes angen. Maent yn gwybod sut i adrodd, blocio a meddwl yn feirniadol am gynnwys y dônt ar ei draws. Mae hyn yn cynnwys gwybod pryd mae angen iddynt gael cymorth gan eu rhiant, gofalwr neu oedolyn arall y maent yn ymddiried ynddo.

GWELER PECYN CYMORTH DIGIDOL GWYDNWCH

Adnoddau ar gyfer cymorth pellach

Dysgwch fwy am ddeallusrwydd artiffisial a dewch o hyd i adnoddau i gefnogi dioddefwyr dadwisgo AI.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar