BWYDLEN

Beth yw seiberddiogelwch?

Cyngor arbenigol i gadw teuluoedd yn ddiogel ar-lein

Mae seiberddiogelwch yn rhan bwysig o fywyd bob dydd, p'un a ydych chi'n cysylltu â mannau problemus WiFi cyhoeddus neu'n sgrolio trwy gyfryngau cymdeithasol gartref. Fel y cyfryw, mae'n bwysig dysgu popeth a allwch.

Dysgwch sut i gadw'ch teulu'n ddiogel gydag erthyglau arbenigol a chanllawiau ar bynciau seiberddiogelwch.

Beth yw cybersecurity?

Rydych chi yn: Beth yw seiberddiogelwch?

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw seiberddiogelwch?

Mae seiberddiogelwch yn golygu amddiffyniad yn y gofod ar-lein. Felly, gall gyfeirio at y gosodiadau diogelwch rydych chi'n eu defnyddio ar eich cyfrifon gemau cymdeithasol a fideo ar-lein neu'r feddalwedd rydych chi'n ei defnyddio ar ddyfeisiau eich teulu.

Mae seiberddiogelwch da yn golygu bod y risg y bydd gwybodaeth bersonol eich teulu’n syrthio i’r dwylo anghywir yn llai tebygol. O'r herwydd, mae'n bwysig gweithredu mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich dyfeisiau.

Archwiliwch y canllaw hwn i ddysgu am y gwahanol fathau o ymosodiadau seiber a'r amddiffyniadau y gallwch eu rhoi ar waith i gadw'ch teulu'n ddiogel.

Archwiliwch bynciau sy'n ymwneud â seiberddiogelwch

Mae seiberddiogelwch yn cwmpasu llawer o wahanol rannau o dechnoleg gwybodaeth a defnydd ar-lein. O we-rwydo i fôr-ladrad, mae cymaint i'w wybod. Felly, rydym wedi llunio rhai pynciau i'w harchwilio'n fanylach i helpu gyda diogelwch ar-lein eich plentyn.

Creu cyfrifon diogel

Eicon gosodiadau, eicon clo clap ac eicon marc ticio gyda thestun sy'n darllen 'Helpu plant i greu cyfrifon diogel: Gosodwch gyfrineiriau cryf, defnyddiwch ddilysiad dau ffactor a mwy.'

Canllaw rhyngweithiol i helpu i ddiogelu cyfrifon ar-lein plant.

gwe-rwydo a nwyddau pridwerth

Dysgwch am ymosodiadau seiber, gwe-rwydo a nwyddau pridwerth.

Beth yw toriad data?

Gall gosod cyfrinair cryf helpu i ddiogelu rhag toriadau data

Darganfyddwch sut mae cyfrineiriau cryf yn amddiffyn rhag torri data.

Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Mae seiberddiogelwch yn golygu amddiffyn eich preifatrwydd a'ch hunaniaeth.

Dysgwch am ddwyn hunaniaeth, sut y gallai eich plentyn gael ei dargedu a beth allwch chi ei wneud.

Beth yw doxxing?

Mae Doxxing yn fygythiad i seiberddiogelwch, sy'n golygu ei bod yn bwysig cymryd camau i amddiffyn eich plentyn.

Dysgwch sut i helpu'ch plentyn i amddiffyn ei wybodaeth breifat.

Peryglon môr-ladrad digidol

Darganfyddwch erchylltra cudd delwedd fôr-ladrad

Dysgwch am risgiau môr-ladrad digidol a sut i weithredu.

Beth yw amgryptio?

Dysgwch am amgryptio a sut y gallai effeithio ar eich plentyn.

Mathau o ymosodiadau seiber

Mae seiberddiogelwch gwael yn gadael eich dyfeisiau mewn perygl o ymosodiad, a all edrych fel llawer o bethau. Gall felly effeithio ar eich dyfeisiau a diogelwch gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd. Dyma rai ymosodiadau seiber y gallai eich teulu fod yn agored iddynt:

Cryptojacking

Mae hyn yn perthyn yn agos i arian cyfred digidol a chanlyniadau clicio ar ddolenni amheus neu hysbysebion ar-lein. Pan fydd hyn yn digwydd, mae malware yn cael mynediad heb awdurdod i'ch dyfais ac yn ei ddefnyddio i gloddio arian cyfred digidol. Mae mwyngloddio cryptocurrency yn defnyddio llawer o ynni a phŵer, felly byddwch yn sylwi ar eich dyfais yn arafu. Fodd bynnag, nid yw wedi'i ganfod fel arall.

Sut i gadw'n ddiogel

Sicrhewch mai’r holl feddalwedd y mae eich teulu’n ei defnyddio yw’r fersiwn ddiweddaraf, gosodwch atalyddion hysbysebion lle bo’n bosibl a siaradwch â’ch plentyn am beryglon clicio ar ddolenni dirgel neu hysbysebion.

Torri cyfrinair

Mae rhannu cyfrinair yn gyffredin ymhlith plant nad ydynt yn deall pwysigrwydd seiberddiogelwch. Mewn rhai achosion, mae ffrindiau'n camddefnyddio cyfrifon ei gilydd, sy'n arwain at drafferth i ddeiliad y cyfrif. Fodd bynnag, gall torri cyfrinair ddigwydd mewn ffyrdd eraill hefyd.

Pan fyddwch yn cofrestru i wefannau newydd, mae bob amser risg o ddiogelwch data gwael sy'n arwain at dorri data. Gallai'r toriadau hyn arwain at ryddhau cyfrineiriau a'u defnyddio gan drydydd partïon. Os ydych chi'n defnyddio'r un cyfrinair ar gyfer pob cyfrif, mae hyn yn creu mwy o fregusrwydd. Yn anffodus, mae llawer o blant yn defnyddio'r un cyfrinair ar draws cyfrifon.

Sut i gadw'n ddiogel

Defnyddiwch reolwyr cyfrinair i greu cyfrineiriau diogel a gwirio gwefannau fel Ydw i Wedi Cael fy Pwnio? i weld a dorrwyd eich data ac ymhle. Ailosod cyfrineiriau ar unrhyw gyfrifon sydd wedi'u peryglu a dileu cyfrifon sydd wedi dod i ben.

Dyn-yn-y-canol (MITM)

Yn ystod pandemig Covid-19, daeth ymosodiadau MITM yn amlach oherwydd y defnydd o feddalwedd cyfarfod rhithwir. Pan fydd dau barti yn cyfathrebu (hy, y cleient a'r gwesteiwr), efallai y bydd ymosodwr yn cymryd drosodd y sesiwn i ddwyn gwybodaeth.

Er bod llawer o lwyfannau cyfarfod rhithwir wedi cynyddu diogelwch i atal yr ymosodiadau seiber hyn, mae defnyddio cysylltiadau WiFi bregus yn gadael defnyddwyr yn agored i niwed.

Sut i gadw'n ddiogel

Osgowch gysylltu â WiFi cyhoeddus lle bo modd neu sicrhewch ei fod yn ddibynadwy ac yn ddiogel.

Gwe-rwydo

Gwe-rwydo gall arwain at osod malware ar eich dyfais neu ddwyn gwybodaeth sensitif. Mae'n aml yn gysylltiedig â negeseuon e-bost gan anfonwyr nad ydynt yn cael eu cydnabod ond gall hefyd ddefnyddio cysylltiadau sefydledig. Er enghraifft, efallai y byddant yn defnyddio enw cyntaf ac olaf cyswllt ond yn defnyddio e-bost gwahanol. Fel arall, gallai e-bost eich cyswllt gael ei hacio a'i ddefnyddio i we-rwydo.

Sut i gadw'n ddiogel

Pan fyddwch chi neu'ch plentyn yn derbyn e-bost, mae'n bwysig meddwl yn ofalus am y cynnwys:

 • Ydy e-bost yr anfonwr yn anghyfarwydd?
 • Neu, os yw'n gyfarwydd, a yw'r ffordd y mae'r e-bost wedi'i ysgrifennu yn rhyfedd?
 • A yw'r e-bost yn annisgwyl (ee, gan gorff y llywodraeth nad yw fel arfer yn anfon e-byst)?
 • Ydy'r anfonwr yn gofyn i chi glicio ar ddolenni ar hap?

Dysgwch eich plentyn i ddileu e-byst o'r fath neu ofyn i chi a yw'n ansicr. Ni ddylent byth glicio ar ddolenni pan nad ydynt yn gwybod i ble maent yn arwain. Mae hyn yn wir ar gyfryngau cymdeithasol, ar draws gwahanol wefannau a thrwy sgyrsiau gêm fideo ar-lein hefyd.

malware

Efallai eich bod wedi clywed am malware ond a wyddoch chwi beth ydyw ? Yn fyr, drwgwedd (neu malmeddal rhewllydware) yn feddalwedd a gynlluniwyd i gael mynediad i system gyfrifiadurol heb ganiatâd. Unwaith y bydd malware ar gyfrifiadur, gall niweidio ffeiliau neu amharu ar seiberddiogelwch personol. Mae firws cyfrifiadurol yn fath o ddrwgwedd.

Efallai y bydd rhywun yn defnyddio drwgwedd i ddwyn gwybodaeth bersonol, manylion ariannol neu unrhyw beth arall a allai fod o fudd iddynt ond a allai niweidio'ch teulu.

Sut i gadw'n ddiogel

Gosodwch feddalwedd ar eich cyfrifiadur i frwydro yn erbyn malware. Yn ogystal â hyn, gwnewch yn siŵr bod eich plant yn deall sut y gallai ymosodwyr eu targedu.

ransomware

Math o faleiswedd, mae ransomware yn rhwystro mynediad i system gyfrifiadurol er budd ariannol. Gelwir hyn yn 'locker ransomware' ac nid yw'n caniatáu unrhyw ddefnydd o'r cyfrifiadur.

Fodd bynnag, weithiau mae cyfrifiadur yn dal i fod yn ddefnyddiadwy ond mae'r ffeiliau wedi'u hamgryptio ac yn anhygyrch. Gelwir hyn yn 'crypto ransomware'. Mae seiberdroseddwyr yn parhau i rwystro mynediad nes bod y perchennog yn talu swm o arian i'w ryddhau.

Sut i gadw'n ddiogel

Gall Ransomware ddod i ben ar eich cyfrifiadur trwy e-byst gwe-rwydo gydag atodiadau heintiedig neu drwy wendidau mewn seiberddiogelwch. Yn ogystal, gall clicio ar ddolenni dirgel neu fynd i wefannau annibynadwy arwain at ddyfeisiau heintiedig. Dysgwch eich plant i feddwl cyn iddynt glicio a gofynnwch i chi a ydyn nhw byth yn ansicr.

Gallai môr-ladrad digidol fygwth seiberddiogelwchDewch i weld sut y daeth un teen, Hannah, yn darged bygythiadau seiberddiogelwch ar liniadur ysgol a sut y cafodd help.

GWELER ERTHYGL

Dysgwch blant am seiberddiogelwch

P'un a ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr gartref neu'n athro yn yr ystafell ddosbarth, gall yr adnoddau canlynol eich helpu i addysgu seiberddiogelwch. Ar gyfer gwersi llawn neu ganllawiau llawn gwybodaeth, dewiswch opsiwn isod.

Meddalwedd seiberddiogelwch poblogaidd i deuluoedd

Y cynhyrchion canlynol yw'r meddalwedd seiberddiogelwch mwyaf poblogaidd i deuluoedd yn seiliedig ar sgôr o bob rhan o'r we. Maent i gyd yn cynnig eu helfennau unigryw eu hunain ar gyfer diogelwch rhwydwaith. Felly, rydym wedi amlinellu'r manteision a'r anfanteision i'ch helpu i wneud y dewisiadau gorau ar gyfer diogelwch ar-lein eich teulu.

Meddalwedd taledig

Os oes gennych chi'r gyllideb ar gyfer meddalwedd seiberddiogelwch o safon, mae defnyddio un o'r gwasanaethau taledig hyn yn lle gwych i ddechrau.

Norton 360 Uwch

Norton 360 yw un o'r darparwyr meddalwedd seiberddiogelwch mwyaf poblogaidd

Pam mae teuluoedd yn ei ddefnyddio

Meddalwedd seiberddiogelwch popeth-mewn-un yw Norton 360 Advanced. O'r herwydd, mae'n darparu ystod o nodweddion diogelwch, gan gynnwys amddiffyniad rhag firysau a malware. Yn ogystal, mae'n darparu gwasanaeth VPN diogel ynghyd â monitro cyfryngau cymdeithasol a chymorth dwyn hunaniaeth. Mae'r meddalwedd hwn yn darparu amddiffyniad trwy gydol y flwyddyn ar gyfer hyd at ddeg dyfais.

Cost: £39.99 am y flwyddyn gyntaf

Manteision

 • 200GB o le i wneud copi wrth gefn o'ch cyfrifiadur personol ar y cwmwl
 • amddiffyniad â sgôr uchel rhag ysbïwedd, malware, firysau a ransomware
 • gwybodaeth breifat wedi'i diogelu gyda waliau tân a rheolwyr cyfrinair
 • amddiffyn dwyn hunaniaeth
 • diogel VPN a diogelwch gwe-gamera
 • rheolaethau rhieni, rheoli amser sgrin a monitro cyfryngau cymdeithasol

Mae gan Norton 360 hefyd opsiynau rhatach ar gael sy'n gweddu orau i anghenion eich teulu. Nid yw rhai o'r buddion uchod ar gael ym mhob fersiwn.

anfanteision

Er bod defnyddwyr yn caru lefel yr amddiffyniad rhag Norton, y gŵyn fwyaf yw'r pris. Er bod £39.99 y flwyddyn yn ymddangos yn rhesymol i'r rhan fwyaf, mae adnewyddu awtomatig yn £149.99 y flwyddyn. Felly, mae llawer o ddefnyddwyr yn adrodd am ganslo ac ailbrynu, a all achosi rhai cur pen.

McAfee Total Protection

McAfee Total Protection yw un o'r meddalweddau seiberddiogelwch mwyaf poblogaidd yn y DU

Pam mae teuluoedd yn ei ddefnyddio

Ochr yn ochr, mae McAfee yn arwain y farchnad fel meddalwedd gwrthfeirysol poblogaidd i deuluoedd. Serch hynny, mae Total Protection yn cynnig mwy na gwasanaethau gwrthfeirysol. Mae hefyd yn darparu mur gwarchod i deuluoedd, VPN diogel, rheolaethau rhieni a chymorth technegol gwych gan dîm McAfee. Ar y lefel Premiwm, gallwch ychwanegu hyd at 10 dyfais i Total Protection.

Cost: £49.99 am y flwyddyn gyntaf

Manteision

 • amddiffyniad gwrthfeirws arobryn
 • VPN diogel, wal dân, peiriant rhwygo ffeiliau a rheolwr cyfrinair i gadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel
 • rheolaethau rhieni ar draws dyfeisiau
 • amddiffyn hunaniaeth
 • cefnogaeth dda i gwsmeriaid

Mae gan McAfee hefyd opsiynau rhatach ar gael sy'n gweddu orau i anghenion eich teulu. Nid yw rhai o'r buddion uchod ar gael ym mhob fersiwn.

anfanteision

 • Mae rhai defnyddwyr yn cwyno am y broses ailosod. Os oes gennych chi McAfee ar eich dyfais eisoes, efallai y byddwch chi'n wynebu rhywfaint o drafferth wrth osod fersiwn newydd
 • Ar ôl y flwyddyn gyntaf, mae'r feddalwedd yn adnewyddu'n awtomatig ar £99.99 y flwyddyn, sy'n ddwbl pris y flwyddyn gyntaf

Diogelwch Premiwm Bitdefender

Bitdefender yw un o brif ddewisiadau PC Mag ar gyfer seiberddiogelwch, sy'n golygu ei fod yn ddewis gwych i deuluoedd.

Pam mae teuluoedd yn ei ddefnyddio

Mae Bitdefender Premium Security yn feddalwedd popeth-mewn-un ar gyfer gwell seiberddiogelwch. O'r herwydd, mae'n cynnig amddiffyniad i'ch data a'ch cyfrineiriau yn ogystal ag yn erbyn sbam, twyll a gwe-rwydo. Yn ogystal, mae'n cynnig amddiffyniad ar gyfer hyd at 10 dyfais, sy'n opsiwn gwych i deulu aml-ddyfais.

Cost: £ 54.99

Manteision

 • amddiffyniad rhagorol rhag bygythiadau seiber fel gwe-rwydo, ransomware, malware a mwy
 • amddiffyniad ar gyfer bancio ar-lein
 • VPN diderfyn dewisol ar gyfer pori diogel
 • opsiynau rheolaeth rhieni

anfanteision

 • mae rhai yn cwyno am adnewyddu awtomatig
 • mae cwynion eraill yn dweud bod gwasanaeth cwsmeriaid Bitdefender yn wael

Meddalwedd am ddim

Nid yw cyllideb dynn yn golygu bod seiberddiogelwch yn amhosibl. Er y gallai fod gan y feddalwedd taledig uchod fersiynau am ddim hefyd, mae'r isod yn rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd ymhlith y meddalwedd am ddim sydd ar gael.

Avast Un Hanfodol

Mae Avast yn amddiffyn eich seiberddiogelwch, sy'n golygu eich bod yn ddiogel rhag ymosodiadau seiber am ddim.

Pam mae teuluoedd yn ei ddefnyddio

Mae Avast One Essential yn feddalwedd boblogaidd ar gyfer amddiffyn rhag bygythiadau seiberddiogelwch. Mae'n cynnig nodweddion tebyg i opsiynau y telir amdanynt fel amddiffyniad malware a VPN dewisol, ond mae'r opsiwn rhad ac am ddim yn ei wneud yn opsiwn da i deuluoedd sy'n ymwybodol o arian.

Manteision

 • amddiffyniad â sgôr uchel yn erbyn meddalwedd maleisus a gwe-rwydo ynghyd ag amddiffyniad rhag ransomware
 • VPN dewisol
 • opsiynau i wirio am doriadau data a chyfrineiriau dan fygythiad
 • sganiau i lanhau storfa a gwneud y gorau o apiau
 • yn sganio ymddygiad apiau i ganfod unrhyw beth amheus

anfanteision

 • tra ei fod ar gael ar draws dyfeisiau, mae'r amddiffyniad yn gyfyngedig ar Android ac iOS
 • gallai ddefnyddio opsiynau mwy cadarn ar gyfer amddiffyn waliau tân
 • mae rhai yn sôn am anawsterau gyda gosod a'i gyflymder
 • mae rhai yn honni bod y sganiau'n arafu'r system

Am ddim AVV AntiVirus

Gall AVG AntiVirus free helpu i amddiffyn eich cyfrifiadur rhag bygythiadau sy'n golygu bod eich seiberddiogelwch yn gryfach

Pam mae teuluoedd yn ei ddefnyddio

Mae miliynau o ddefnyddwyr ledled y byd yn defnyddio AVG AntiVirus Free. Yn union fel opsiynau taledig, mae'n cynnig sganiau rheolaidd ac amddiffyniad yn erbyn amrywiaeth o fygythiadau ar-lein heb gostio dim i chi. Mae hefyd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer defnydd personol a theuluol yn hytrach na busnes, sy'n golygu ei fod yn cynnig yr amddiffyniad cywir.

Manteision

 • gallu rhagorol i fynd i'r afael â meddalwedd faleisus, gwe-rwydo a ransomware
 • opsiwn i ddefnyddio'r Porwr Diogel AVG a VPN
 • estyniad porwr dewisol i wella preifatrwydd a diogelwch
 • yr opsiwn i drosysgrifo ffeiliau cyn eu dileu ar gyfer diogelwch ychwanegol

anfanteision

 • Mae cwynion cyffredin yn cynnwys faint o amser y mae'r meddalwedd yn ei gymryd i redeg sgan, a all hefyd wneud i'ch cyfrifiadur redeg yn arafach
 • Mae rhai yn cwyno bod y rhyngwyneb defnyddiwr yn gymhleth ac nad yw'n hawdd ei ddefnyddio
 • Bydd angen i chi ei osod â llaw ar unrhyw ddyfais rydych chi am ei diogelu

Amddiffynwr Microsoft

Mae Windows Defender yn golygu seiberddiogelwch ar gyfer holl systemau gweithredu Windows

Pam mae teuluoedd yn ei ddefnyddio

Mae Microsoft Defender yn cael ei osod yn awtomatig ar systemau gweithredu Windows. Os nad oes gennych unrhyw feddalwedd amddiffyn rhag firysau neu seiberddiogelwch arall, mae Microsoft Defender yn gwneud gwaith da o amddiffyn defnyddwyr.

Manteision

 • gosod yn awtomatig ar gyfrifiaduron personol gyda systemau gweithredu Windows
 • amddiffyniad mawr yn erbyn malware a ransomware
 • mae bob amser ymlaen os nad oes meddalwedd gwrthfeirws arall wedi'i osod

anfanteision

 • canfu profion fod ganddo allu gwael i amddiffyn rhag gwe-rwydo
 • Mae hidlwyr porwr yn gweithio i borwyr Microsoft yn unig, felly os yw'ch teulu'n defnyddio porwr gwahanol, maen nhw'n colli'r diogelwch hwn

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella