Esbonio cyfraith gwirio oedran y DU

Canllaw rhieni: Sut bydd cyfraith newydd yn amddiffyn plant ar-lein?

Y tu mewn i'r canllaw

Yn 2019, bydd y DU yn cyflwyno deddf newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob ymwelydd â gwefannau pornograffi masnachol brofi eu bod yn 18 neu fwy. Bwriad dilysu oedran neu y cyfeirir ato hefyd fel 'bloc / cyfraith porn y DU' yw lleihau'r risg y bydd plant yn cyrchu neu'n baglu ar draws pornograffi a bydd yn gosod model rhyngwladol o amddiffyn plant ar-lein.

Beth yw cyfraith gwirio oedran?

Cymeradwywyd dilysu oedran fel rhan o'r Bil Economi Ddigidol mewn ymgais i stopio o dan 18s rhag cyrchu cynnwys amhriodol ac mae'r Llywodraeth wedi dynodi'r Bwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain fel y rheolydd gwirio oedran.

Ym mis Ionawr, cymeradwywyd cynlluniau i wirio oedran holl ddefnyddwyr safleoedd porn masnachol gan gorff y llywodraeth - y Pwyllgor Polisi Rheoleiddio - a'u galwodd yn 'addas at y diben'.

Yn ôl y gyfraith, rhaid gosod pornograffi masnachol ar-lein y tu ôl i rwystrau dilysu oedran cadarn i atal plant rhag gweld cynnwys nad yw'n briodol ar eu cyfer.

Hefyd, ni ddylai gynnwys pornograffi eithafol, fel y'i diffinnir gan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 2008.

Dim ond gwefannau pornograffi masnachol y bydd y newidiadau hyn yn effeithio arnynt. Mae hyn yn golygu na fydd pornograffi a geir mewn man arall ar-lein, efallai ar blatfform cyfryngau cymdeithasol, yn cael sylw ac felly na fydd y tu ôl i wal oedran.

Mae'n ofynnol i'r rheolydd, y BBFC, adrodd i'r Senedd yn flynyddol ar effeithiolrwydd y rheoliadau ac felly efallai y bydd lle i newid y rheoliadau yn y dyfodol.

Pam mae dilysu oedran yn cael ei gyflwyno?

Fel rhan o’u hymrwymiad i wneud y DU yn arweinydd byd ym maes diogelwch plant ar-lein, roedd y Llywodraeth yn ei Maniffesto 2017 eisiau ffrwyno mynediad hawdd i porn ar-lein a delio â deunydd a fyddai o’r blaen wedi cael ei ystyried yn eithafol yn dod yn rhan o bornograffi ar-lein prif ffrwd.

Hefyd, roedd pryder mawr pan fyddai pobl ifanc yn cyrchu'r deunydd hwn y byddai'n normaleiddio ymddygiad niweidiol ac yn effeithio ar eu datblygiad emosiynol a seicolegol yn y dyfodol.

Datgelodd adolygiad diweddar o wefannau porn ar-lein masnachol 200 gan Fwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain (BBFC) nad oedd 82% yn cynnig unrhyw ffurf na rhwystr i weld y cynnwys ac o'r rhai a ofynnodd i ddefnyddwyr gadarnhau eu hoedran, caniataodd 89% hyn gyda dim ond cliciwch ar fotwm, hy 'Rydw i dros 18 mlwydd oed'.

Beth yw'r gyfraith gyfredol ar reoli safleoedd pornograffi masnachol?

Mae pedwar math o ddeunydd pornograffig ar-lein sy'n cael ei reoleiddio:

Pornograffi Eithafol

Dyma unrhyw beth sy'n cynnwys rhywun sy'n bygwth bywyd rhywun, gweithred sy'n arwain at anaf difrifol, gorau neu necroffilia. Mae'n anghyfreithlon meddu ar y delweddau neu'r fideos hyn ac mae ganddo a dedfryd rhwng 2 -3 mlynedd a dirwy ddiderfyn.

Delweddau Anweddus o blant

Delweddau anweddus o blant yn anghyfreithlon i'w cael ar unrhyw safle neu i wylio a chario dedfryd uchaf o 10 mlynedd o garchar.

Pornograffi dial

Dyma pryd y rhennir delwedd neu fideo eglur neu rywiol o berson heb eu caniatâd. Mae hyn bellach yn drosedd yn cario dedfryd o hyd at 2 mlynedd yn y carchar.

Graddiodd cynnwys pornograffi 18

O dan ein cyfraith gyfredol, dim ond ar bobl dros 18 y dylid gwerthu hwn ar DVDs ar safle siopau rhyw trwyddedig. Fodd bynnag, y mae ar gael yn rhwydd ar-lein. Bydd dilysu oedran yn ceisio delio â'r bwlch hwn yn y gyfraith a sicrhau y bydd deunydd o'r fath ar gael yn gyfreithlon ar-lein ar wefannau sydd â dilysu oedran.

Sut bydd gwirio oedran yn gweithio?

Pwy fydd yn gorfodi'r gyfraith ar wefannau pornograffi masnachol?

Daeth Bwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain (BBFC) sydd eisoes yn rheoleiddio ffilm trwy ddarparu graddfeydd oedran wedi'u dewis gan fod y rheolydd a fydd yn gyfrifol am bob gwefan porn fasnachol yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Gall Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd a darparwyr rhwydwaith symudol rwystro safleoedd pornograffi ar-lein nad ydynt yn cydymffurfio â'r gyfraith trwy beidio â dilysu oedran neu ddangos pornograffi eithafol yn seiliedig ar gais gan y BBFC.

Gellir eu tynnu hefyd o beiriannau chwilio, gwasanaethau talu a gwefannau cyfryngau cymdeithasol i atal mynediad i'w gwefannau.

Sut y bydd defnyddwyr yn cyrchu gwefannau pornograffi?

Bydd gofyn i oedolion ddefnyddio ystod o atebion a ddarperir fel arfer gan drydydd partïon i ddangos eu bod yn 18 a throsodd. Gallai hyn gynnwys prynu cerdyn dros y cownter mewn siop lle mae'r dilysiad wyneb yn wyneb, fel prynu alcohol neu ddefnydd mwy traddodiadol o ddogfennau adnabod ar-lein. Gellid defnyddio apiau digidol hefyd i wirio oedran defnyddio ffonau symudol os yw hidlwyr oedolion wedi'u tynnu. Mae'n bwysig nodi mai'r unig briodoledd sydd ei angen ar wefannau cynnwys oedolion yw oedran. Nid oes angen iddynt fod ag unrhyw ddynodwyr eraill - fel enw, cyfeiriad ac ati.

Mae'r penderfyniad ar ba ddull (iau) o ddilysu oedran y mae'r safleoedd cynnwys oedolion yn ei ddefnyddio, yn fater iddynt hwy.

Beth mae hyn yn ei olygu i ddiogelu data?

Er mwyn sicrhau bod darparwyr gwirio oedran yn cynnal safonau uchel, gan gynnwys ar breifatrwydd a diogelwch data, mae'r BBFC wedi datblygu cynllun ardystio gwirfoddol. Mae hyn yn cynnwys archwiliad trydydd parti ac mae'n cynnwys asesiad o gydymffurfiad datrysiad gwirio oedran â gofynion preifatrwydd a diogelwch data caeth.

  • Bydd darparwyr ardystiedig yn derbyn Tystysgrif Gwirio Oedran y BBFC i sicrhau bod y gwiriadau diogelwch defnyddwyr wedi'u gwneud
  • Adroddir ar ganlyniadau'r archwiliad trydydd parti ar wefan gwirio oedran y BBFC

Bydd gan bob datrysiad gwirio oedran a darparwr pornograffi ar-lein rwymedigaeth gyffredinol o hyd i gydymffurfio â'r GDPR a orfodir gan yr ICO.

Pryd fydd oedran yn gwirio safleoedd porn masnachol?

Y DU fydd y wlad gyntaf yn y byd i ddod â dilysu oedran ar gyfer pornograffi ar-lein pan ddaw'r mesurau i rym yn ddiweddarach eleni ar ôl i'r llywodraeth gyhoeddi y byddai'n cael ei ohirio chwe mis o'r dyddiad y disgwylir dyddiad 15 Gorffennaf 2019. Bydd hyn yn dilyn cyfnod gweithredu i ganiatáu amser i wefannau gydymffurfio â'r safonau newydd.

Adnoddau dogfen

Gwelwch ein hyb cyngor cynnwys amhriodol i ddysgu mwy am y mater a dod o hyd i ffyrdd ymarferol o amddiffyn eich plentyn.

Ymweld â hyb cyngor

Defnyddiwch ein canllawiau rheolaethau rhieni i osod rheolaethau ar ddyfeisiau plant

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae dilysu oedran yn ei olygu i'ch plentyn?

Yn yr un ffordd ag y mae amddiffyniadau ar waith i gyfyngu plant rhag mynd i siopau rhyw ar y stryd fawr, bydd hyn yn creu rhwyd ​​ddiogelwch i blant gael eu hamddiffyn ar-lein. Er nad yw dilysu oedran yn fwled arian ac efallai y bydd merch ifanc benderfynol yn dod o hyd i ffyrdd o'i chwmpas i gael mynediad at bornograffi, bydd yn golygu na fydd plant iau bellach yn baglu ar draws porn ar wefannau porn masnachol.

Beth yw barn rhieni ac arbenigwyr am gyfraith gwirio oedran?

Barn rhieni ar ddilysu oedran

Mwy na 8 allan o rieni 10 (83%) teimlo y dylai gwefannau porn masnachol fynnu bod defnyddwyr yn gwirio eu hoedran cyn eu bod yn gallu cyrchu cynnwys. Canfu ein hymchwil ddiweddaraf hefyd fod 76% o rieni’r DU yn teimlo y dylid cael mwy o gyfyngiadau ar-lein i atal plant rhag gweld cynnwys oedolion.

Ac mae 69% o rieni plant pedair oed i 16 yn dweud eu bod yn hyderus y bydd cyfyngiadau ID newydd y llywodraeth yn gwneud gwahaniaeth.

Barn arbenigol ar ddilysu oedran

Dywedodd ein llysgennad Dr Linda Papadopoulos:

“Rydyn ni’n cydnabod bod hwn yn gam gwych; yn enwedig ar gyfer plant iau a allai faglu ar ei draws. Fodd bynnag, fel gyda phob offeryn, mae siawns o hyd y bydd cynnwys oedolion yn llithro trwy'r rhwyd. Mae'n bwysig iawn bod rhieni'n cael sgyrsiau â'u plentyn am bornograffi - pa mor lletchwith bynnag maen nhw'n rhagweld y byddan nhw.

“Mae'n hanfodol bod rhieni'n helpu eu plant i ddysgu am y gwahaniaeth rhwng ymddygiad rhywiol arferol a phornograffi fel nad ydyn nhw'n cael golwg warped. Bydd cael sgyrsiau agored a siarad â'ch plentyn yn rheolaidd am eu byd digidol, yn caniatáu iddynt deimlo fel y gallant ddod atoch os ydynt yn gweld cynnwys oedolion sydd wedi gwneud iddynt deimlo'n ddryslyd neu'n ofidus ac yn caniatáu ichi fynd i'r afael ag ef gyda'i gilydd. "

Adnoddau

Gweler awgrymiadau gan rieni ar sut i helpu plant i wella pan aiff pethau o chwith ar-lein.

Darllenwch stori rhiant

Camau eraill i'w cymryd i amddiffyn plant rhag pornograffi ar-lein

Er bod dilysu oedran yn symud i'r cyfeiriad cywir i helpu i atal plant rhag gweld cynnwys oedolion, mae'n bwysig cyfuno hyn ac offer eraill yn ein pecyn cymorth i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Nid oes unrhyw beth yn lle cymryd rhan ym myd digidol plant. Mae'n bwysig cael sgyrsiau rheolaidd, gonest ac agored gyda phlant am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein. Gall eu harfogi â'r wybodaeth am beth i'w wneud os ydyn nhw'n gweld rhywbeth sy'n eu cynhyrfu eu helpu i wella'n well ar ôl dod i gysylltiad a'u hannog i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein.

Pa gamau allwch chi eu cymryd os yw'ch plentyn yn gweld cynnwys amhriodol?

Os yw'ch plentyn wedi dod ar draws pornograffi ar ddamwain neu wedi mynd ati i chwilio amdano, bydd yn ysgogi cwestiynau am yr hyn y mae wedi'i weld. Ewch i'n canolbwynt cyngor pornograffi ar-lein i weld ein cynghorion ymarferol a chael cyngor oed-benodol am sgyrsiau i gael.

Sgroliwch i Fyny