Rhwydweithiau cymdeithasol a wneir ar gyfer plant

Gweler ein rhestr o apiau cyfryngau cymdeithasol sy'n gyfeillgar i blant sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ddysgu sut i ryngweithio â'i gilydd a rhannu'n ddiogel ar-lein.

Rhwydweithiau cymdeithasol gorau i blant

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi parhau i dyfu mewn poblogrwydd ymhlith pobl ifanc a phobl ifanc. Yn ôl a Arolwg y BBC mae mwy na thri chwarter y plant iau rhwng 10 a 12 oed yn defnyddio o leiaf un rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol.

Os yw'ch plentyn yn awyddus i ddechrau trydar, postio neu rannu ond rydych chi'n teimlo nad ydyn nhw'n barod i ddefnyddio pethau fel Facebook neu Instagram, yna mae yna nifer o rwydweithiau cymdeithasol amgen yn cael eu gwneud i blant y gallwch chi dynnu sylw atynt.

Mae'r rhain yn cynnig nodweddion sy'n addas i blant fel gemau a chystadlaethau ond maent hefyd yn rhoi cyfle i chi eu defnyddio fel offeryn addysgu i'w cael i rannu'n ddiogel.

Yn y pen draw, mae'r rhwydweithiau cymdeithasol hyn yn rhoi amgylchedd mwy diogel i blant lle gallant rannu eu profiadau ac ymgysylltu â ffrindiau maen nhw'n eu hadnabod.

11-13 Blynyddoedd

Kidzworld

Popjam

14 + Blynyddoedd

Gromsocial

Rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer Blynyddoedd 6-10

Kudos

Ap tebyg i Instagram ar gyfer plant sydd â diogelwch adeiledig

Spotlite Gynt (Kudos Kids) - Rhiant a'i ferch yn siarad am yr ap cyfryngau cymdeithasol i blant

Nodweddion sy'n addas i blant

Mae'r ap cyfryngau cymdeithasol sy'n rhannu lluniau yn rhoi cyfle i blant archwilio byd rhwydweithio cymdeithasol mewn amgylchedd diogel.

Gall plant olygu eu lluniau trwy ychwanegu testun a lluniadau ac yna rhannu'r delweddau gyda rhestr gymeradwy o ffrindiau. Dim ond hoffi, ymateb (wedi'i gyfyngu i dri ymateb cadarnhaol) y gall ffrindiau sy'n derbyn y ddelwedd wneud sylwadau a rhoi sylwadau ar y lluniau.

Gan mai prif nod yr ap yw dysgu moesau rhyngweithio ar-lein, mae ganddo atgoffa cyson i gadw pethau'n bositif fel y blwch sylwadau sy'n cyfarwyddo defnyddwyr i 'adael sylw braf'. Mae'r ap hefyd yn dewis defnyddwyr sydd wedi modelu ymddygiad da i fod yn llysgenhadon i ddefnyddwyr Spotlite eraill.

Nodweddion diogelwch

 • Mae pob cyfrif yn ei gwneud yn ofynnol i riant neu ofalwr ddarparu dilysiad a chymeradwyaeth e-bost. Ni ellir ychwanegu unrhyw ffrindiau nes bod rhiant yn cymeradwyo'r cyfrif.
 • Ni chynigir geo-dargedu felly ni fydd delweddau'n rhannu lleoliad eich plentyn.
 • Mae lluniau'n cael eu monitro i sicrhau nad ydyn nhw'n amhriodol a bod yr holl bethau tebyg i luniau yn anhysbys.

Oedran: 8+
Cost: Am ddim
Ar gael ar y Android a iOS

Sgwrs PlayKids

Ap negeseuon gwib diogel i helpu plant i ddysgu sut i gyfathrebu ar-lein

Nodweddion sy'n addas i blant

Gall plant addurno lluniau ac anfon emojis at ffrindiau a theulu. Mae'n dynwared nodweddion tebyg i rai tebyg i Instragram i wneud iddo deimlo fel y peth go iawn.

Nodweddion diogelwch

 • Er mwyn sefydlu cyfrif y plentyn mae'n ofynnol i rieni fynd trwy ddilysu oedran.
 • Gall rhieni reoli pob agwedd ar gyfrif y plentyn fel cysylltiadau a phroffil.
 • Mae gan rieni fynediad i'r cyfrif ar eu ffonau hefyd i gadw llygad ar yr hyn sy'n cael ei rannu mewn amser real

Oedran: 7 +
Cost: Am ddim
Ar gael ar y iOS a Android

GoBubble

Mae'n blatfform cymdeithasol diogelwch ar-lein a ddefnyddir gan ysgolion a theuluoedd

Ap cyfryngau cymdeithasol GoBubble ar gyfer plant dan 13 oed

Mae ChatFOSS yn galluogi plant i gael ymarferoldeb imessage, snapchat (heb ei ddileu) Oovoo a instagram. Gallant rannu negeseuon, lluniau a sgwrs fideo gyda ffrindiau ar unwaith.

GoBubble yn blatfform cymdeithasol arbenigol a ddyluniwyd gyda phlant iau mewn golwg. Dyma greu cyn-ringyll yr heddlu a guru e-ddiogelwch Henry Platten a gyd-sefydlodd yr eCadets sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae'n rhoi ysgolion yng nghanol yr ap i'w galluogi i helpu plant i gydweithredu ar brosiectau ysgol, dysgu am ddiwylliannau newydd, datblygu ffrindiau pen, dysgu plant am ddefnydd diogel o'r cyfryngau cymdeithasol, ac anfon negeseuon at rieni trwy'r wefan.

Y gwahaniaeth allweddol gyda Go Bubble o gymharu â gwefannau eraill fel Facebook yw bod ysgolion yn cofrestru disgyblion, gyda chymeradwyaeth rhieni, yn hytrach na'r plant yn cofrestru drostynt eu hunain.

Mae'r fersiwn gwe ac ap o Go Bubble ar gael am ddim i ysgolion. Y tu allan i'r ysgol, gall rhieni a phlant gyrchu Go Bubble trwy'r we am ddim neu gael yr opsiwn o lawrlwytho'r ap i'w llechen, gliniadur neu ddyfais symudol.

Nodweddion diogelwch

 • Tîm cymedroli byw sy'n adolygu negeseuon fflag
 • Yn dileu unrhyw ddelweddau, testun, sain, fideo neu emojis amhriodol
 • Hysbysebu am ddim
 • Oherwydd ei nodweddion diogelwch cynhwysfawr, dyfarnwyd sgôr PEGI 3 i'r safle - y sgôr oedran fwyaf diogel sydd ar gael gan y corff llywodraethu (Gwybodaeth Hapchwarae Pan Ewropeaidd).

Oedran: 3+
Cost: Am ddim am y pythefnos ac yna £ 1 y mis
Ar gael ar y iOS a Android

Yn ôl i'r brig

Rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer Blynyddoedd 11- 13

Kidzworld

Mae'n cynnig ystafelloedd sgwrsio wedi'u cymedroli ac yn annog plant i fod yn greadigol

Nodweddion sy'n addas i blant:

Gall plant fynegi eu hunain trwy bostio blogiau, gwaith celf neu bostio sylwadau mewn fforymau. Mae yna hefyd gemau a darllen erthyglau o gwmpas pynciau sydd o ddiddordeb iddyn nhw.

Nodweddion diogelwch:

 • Yn defnyddio staff i gymedroli'r cynnwys sy'n cael ei bostio trwy'r wefan
 • Mae yna hidlwyr hefyd sy'n darganfod ac yn dileu unrhyw gynnwys amhriodol

Oedran: 11 +
Cost: Am ddim
Ar gael ar y iOS

Popjam

Ap cymunedol creadigol i blant

Nodweddion sy'n addas i blant:

Mae defnyddwyr yn creu cynnwys ar gyfer eu tudalennau eu hunain gan ddefnyddio sticeri, ffotograffau ac offer lluniadu a gallant ddilyn pobl neu frandiau y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt; o'u hoff gemau, 'gair y dydd' neu ddysgu iaith newydd!

Nodweddion diogelwch:

 • Mae cymedrolwyr pwrpasol yn monitro PopJam 24 oriau'r dydd ac yn aelodau gweithgar o'r gymuned
 • Dim ond os ydych chi'ch dau yn dilyn eich gilydd y gellir anfon negeseuon at rywun
 • Mae pob swydd yn cael ei monitro
 • Gallwch riportio cynnwys amhriodol a rhoi'r gorau i'w ddilyn yn hawdd

Oedran: 9 +
Cost: Am ddim
Ar gael ar y iOS a Android

Yn ôl i'r brig

Rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer 14 + Blynyddoedd

Gromsocial

Gwefan rhwydweithio cymdeithasol wedi'i chreu “gan blant i blant”

Nodweddion sy'n addas i blant

Gall pobl ifanc greu afatarau ohonyn nhw eu hunain ond nid yw eu henwau go iawn yn ymddangos ar y wefan. Gallant hefyd gael help gyda gwaith cartref, rhannu delweddau a fideos.

Nodweddion diogelwch

 • Yn defnyddio hidlydd i gael gwared ar unrhyw iaith ymosodol
 • Yn gofyn am ddilysiad e-bost gan riant i agor cyfrif
 • Mae gan rieni fynediad at gyfrif plentyn i fonitro gweithgaredd fel yr hyn y mae ffrindiau'n cael ei ychwanegu a'r hyn sy'n cael ei rannu

Oedran: 13 +
Cost: Am ddim
Ar gael ar y iOS ac Android

Yn ôl i'r brig

Sgroliwch i Fyny