BWYDLEN

Gwers newydd i ddysgu seiberfwlio ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio 2023

Edrychwch ar y wers Materion Digidol ddiweddaraf ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio 2023
Arddangos trawsgrifiad fideo

Paratowch ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio gyda gwers newydd gan Digital Matters.

'A yw'n ddoniol neu a yw'n gasineb?' yn cael ei rannu yn ddwy ran.

Mae'r rhan gyntaf yn defnyddio cwisiau a thrafodaethau i ddysgu myfyrwyr am sut y gall jôcs a thynnu coes frifo - hyd yn oed ymhlith ffrindiau - a pham efallai nad yw ymatebion chwerthin bob amser yn dweud y stori gyfan.

Mae'r ail ran yn cynnwys y stori 'Chwarae Gyda Chasineb', sy'n serennu Nia sy'n wynebu casineb yn ei hoff gêm ar-lein.

Rhaid i fyfyrwyr ei helpu i wneud dewisiadau cadarnhaol i fynd i'r afael â'r casineb a chefnogi ei lles wrth barhau i gael hwyl ar-lein.

Ar ddiwedd y stori, gall myfyrwyr lawrlwytho eu crynodeb stori i'w helpu i wneud y daith eto gartref gyda'u rhieni.

Yn y pecyn athrawon, gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o adnoddau gwersi fel cynllun gwers manwl a chanllaw athrawon, dolenni cwricwlwm i bynciau eraill, sleidiau gwersi a thaflenni all-lein i gefnogi eich anghenion ystafell ddosbarth.

Gwnewch sŵn am fwlio yn internetmatters.org/digital-matters.

Cynhelir Wythnos Gwrth-fwlio 2023 o 13-17 Tachwedd. Thema eleni yw 'Gwnewch swn am fwlio'.

I gefnogi athrawon a rhieni, rydym wedi lansio a gwers seiberfwlio newydd o Digital Matters i ddysgu plant 9-11 oed am effaith geiriau ar-lein.

Beth yw Wythnos Gwrth-fwlio?

Mae Wythnos Gwrth-fwlio yn fenter sy'n cael ei rhedeg gan y Gynghrair Gwrth-fwlio (ABA) ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’n annog athrawon, rhieni a phlant i sefyll yn erbyn bwlio.

Yn Internet Matters, rydym yn cefnogi’r ABA a’r rôl y gall dyfeisiau a thechnoleg ei chwarae mewn bwlio.

Thema eleni yw 'Gwnewch swn am fwlio'. Galwadau i weithredu eleni yw codi llais pan welwn fwlio—gan gynnwys geiriau a olygir fel tynnu coes neu jôcs. Mae’r ABA eisiau i ni “ddod at ein gilydd i gael trafodaethau am yr hyn y mae bwlio yn ei olygu i ni, sut mae tynnu coes yn gallu troi’n rhywbeth mwy niweidiol a beth allwn ni ei wneud i atal bwlio.”

Beth i'w ddysgu ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio

Mae Materion Digidol yn blatfform rhad ac am ddim sy’n llawn adnoddau i athrawon, rhieni a myfyrwyr addysgu a dysgu am ddiogelwch ar-lein. Mae'n nodweddion ar hyn o bryd 9 gwers wahanol i athrawon ddewis o’u plith ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio 2023.

Cofrestru i gael mynediad llawn i'r holl ddeunyddiau gwers gan gynnwys ar gyfer ein gwers ddiweddaraf, 'A yw'n ddoniol neu a yw'n gasineb?'

A yw'n ddoniol neu a yw'n gasineb?

Mae'r wers seibrfwlio newydd hon gan Digital Matters yn edrych ar y geiriau rydyn ni'n eu defnyddio a sut nad yw pethau'n cael eu hystyru fel jôcs bob amser yn ddoniol.

Fel gyda phob gwers Materion Digidol, 'A yw'n ddoniol neu a yw'n gasineb?' wedi'i rannu'n ddwy ran: Interactive Learning ac Once Upon Online.

Cwisiau a thrafodaethau rhyngweithiol

Mae Dysgu Rhyngweithiol yn gweithio orau yn yr ystafell ddosbarth ac yn dilyn yn agos y cynllun gwers sydd ar gael ym mhecyn gwers yr athro. Rhaid i athrawon ymuno â Digital Matters i gael mynediad at y deunyddiau gwersi a'r senario sy'n cefnogi'r adran hon.

Mae'r senario yn cynnwys dau ffrind, Devin a Jay, yn cyfnewid cellwair. Pan mae Devin yn gwneud y 'jôc' anghywir, mae Jay yn teimlo'n brifo. Fodd bynnag, mae Jay yn cuddio ei frifo gydag emoji chwerthin, felly dim ond pan fydd mam Devin yn cael galwad y mae hi hyd yn oed yn gwybod ei fod wedi brifo!

Dau ffôn clyfar yn dangos sgrinluniau o'r rhan Gweithgaredd Rhyngweithiol o'r adran 'A yw'n ddoniol neu a yw'n gas?' gwers seiberfwlio gan Digital Matters.

Mae'n gyffredin i blant wneud jôcs am gostau eraill, ond efallai nad ydyn nhw'n deall eto ble mae cyfyngiadau. Mewn Dysgu Rhyngweithiol, gall athrawon arwain trafodaethau o amgylch y senario, gan ganolbwyntio ar effaith ein geiriau a pham nad yw ymatebion bob amser yn dweud y stori gyfan. Bydd myfyrwyr hefyd yn trafod gwahanol gamau y gall dioddefwyr, gwylwyr a chyflawnwyr eu cymryd i wneud pethau'n iawn.

Cymhwyso dysgu trwy adrodd straeon

Mae Once Upon Online yn cynnwys y stori 'Playing With Hate', gyda Nia yn serennu. Yn y stori antur, mae Nia yn ymuno â gêm ar-lein newydd ac yn cael sioc o weld geiriau atgas yn cael eu cyfeirio ati. Rhaid i fyfyrwyr helpu Nia (a'i nain) i wneud dewisiadau i gefnogi amser Nia ar-lein.

Delwedd clawr ar gyfer stori seiberfwlio Once Upon Online gan Digital Matters o'r enw Playing With Hate.

Trwy gydol y stori, mae myfyrwyr yn dysgu am swyddogaethau adrodd a blocio sydd ar gael yn y gemau maen nhw'n eu chwarae, canllawiau cymunedol a ble i gael cefnogaeth. Gall myfyrwyr helpu Nia i estyn allan at ei nain, ffonio Childline, cymryd seibiant a mwy i gefnogi ei lles a'i hamser cadarnhaol ar-lein.

Gall athrawon ddefnyddio Once Upon Online yn uniongyrchol ar ôl Dysgu Rhyngweithiol, fel adolygiad ar gyfer gwers flaenorol neu fel gweithgaredd gwaith cartref i fyfyrwyr ei wneud gyda'u rhiant.

Sut mae Materion Digidol yn cefnogi’r cwricwlwm?

Gall athrawon ddefnyddio Materion Digidol mewn unrhyw ffordd sy’n addas iddyn nhw. Yn gyffredin, maent yn ei ddefnyddio mewn gwersi cyfrifiadureg neu ABCh (Lloegr). Fodd bynnag, mae pob pecyn athrawon yn cynnwys canllaw cysylltiadau cwricwlwm i ystod o feysydd pwnc.

Defnyddio Materion Digidol mewn gwersi Saesneg neu Lythrennedd i addysgu sgiliau darllen a deall a thrafod. Neu, gallwch ei ddefnyddio mewn Iechyd a Lles neu Addysg Perthnasoedd i addysgu ymddygiad cadarnhaol, neu wersi llythrennedd digidol a chyfrifiadureg i ddeall y gofod ar-lein.

Gweler enghraifft o'r pecyn athrawon am fwy >>

Mwy o adnoddau am ddim ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio 2023

Archwiliwch amrywiaeth o adnoddau eraill ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio 2023 o Internet Matters. Gall athrawon gyrchu'r canllawiau cwis sy'n cydymaith i helpu i greu gwersi ar bynciau cwis, neu gallant rannu adnoddau gyda rhieni, gofalwyr ac addysgwyr eraill.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar