Dysgu am secstio

Cael mewnwelediad i'r rhesymau pam y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn secstio, yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud a'r effaith y gall ei chael ar eu lles digidol.

Beth sydd ar y dudalen?

Beth sydd angen i mi ei wybod am secstio?

Mae yna lawer o resymau pam y gallai person ifanc gymryd rhan mewn secstio. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

Deunydd hunan-gynhyrchu cam-drin plant yn rhywiol (CSAM)

Mae deunydd cam-drin plant yn rhywiol 'hunan-gynhyrchu' (CSAM) yn disgrifio delweddau anweddus a gynhyrchir ac a rennir gan blant a phobl ifanc. Fodd bynnag, mae'n derm amherffaith.

Mae llawer o resymau pam y gall plentyn ddewis tynnu ac anfon delweddau rhywiol ohonynt eu hunain. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Rhannu cydsyniol mewn perthynas ramantus
  • Cael eich rhoi dan bwysau, eich twyllo neu eich gorfodi i rannu delwedd
  • Ymbincio a chamfanteisio

Ar ôl eu hanfon, mae perygl y caiff delweddau eu rhannu ymhellach, heb ganiatâd y gwrthrych. Er enghraifft, gallai'r delweddau gael eu 'gollwng' o fewn grwpiau cyfoedion neu eu dosbarthu trwy rwydweithiau troseddwyr sy'n oedolion.

Er ei bod yn dechnegol wir bod y plentyn wedi 'creu' delwedd rywiol o'i hun, mae'n bwysig peidio ag awgrymu ei fod ar fai mewn unrhyw ffordd am ei gam-drin. Cyfrifoldeb y troseddwr/wyr yw hyn.

Rydym yn croesawu gwaith parhaus gyda phartneriaid yn y sector i ddatblygu iaith gyffredin ar gyfer deunydd ‘hunan-gynhyrchu’ sy’n adlewyrchu’n gywir ddeinameg a chyflawniad y math hwn o gam-drin plant yn rhywiol.

Gwyliwch i weld beth sydd angen i chi ei wybod am secstio i gefnogi'ch plentyn
Arddangos trawsgrifiad fideo

Efallai y bydd pobl ifanc yn ei ystyried yn ddiniwed, ond gall gael effaith hirhoedlog ar eu hunan-barch.

Gall secstio arwain at blant yn derbyn sylwadau negyddol trwy gywilydd y cyhoedd, yn dioddef seiberfwlio, neu'n wynebu canlyniadau cyfreithiol.

Gall cynnwys penodol ledaenu'n gyflym iawn ac effeithio ar enw da plentyn nawr ac yn y dyfodol. Gallai hefyd effeithio ar eu rhagolygon addysg a chyflogaeth.

Pan fydd plant yn cymryd rhan mewn secstio maen nhw'n creu delwedd anweddus o berson o dan 18 sydd, hyd yn oed os ydyn nhw'n ei gymryd ei hun, yn erbyn y gyfraith.

Mae dosbarthu delwedd anweddus o blentyn hefyd yn anghyfreithlon. Mae'n annhebygol iawn y byddai plentyn yn cael ei erlyn am drosedd gyntaf, ond efallai y bydd yr heddlu am ymchwilio.

Weithiau gall plant deimlo dan bwysau i naill ai dynnu lluniau o’u hunain neu drosglwyddo’r rhai a dynnwyd gan eraill. Efallai y byddan nhw eisiau plesio cariad neu gariad heriol, neu wneud yr hyn maen nhw'n meddwl mae pawb arall yn ei wneud. Efallai eu bod hyd yn oed wedi cael eu gorfodi gan oedolyn neu rywun maen nhw wedi cyfarfod ar-lein.

Gan nad oes gan blant unrhyw reolaeth dros sut a ble mae delweddau a negeseuon yn lledaenu ar-lein, mae secstio yn eu gadael yn agored i fwlio, cywilydd ac embaras, neu hyd yn oed flacmel.

Dysgu mwy am berthnasoedd a dyddio pobl ifanc i'w helpu i wneud dewisiadau da.

Rhywio: Ffeithiau ac ystadegau

delwedd pdf

Pa mor gyffredin yw hi?

Er gwaethaf yr hyn y mae oedolion yn ei gredu, mae pobl ifanc yn ein Cybersurvey 2020 dweud wrthym nad yw rhannu noethlymun yn 'endemig.'

Mae'n fwyaf cyffredin ymhlith y rhai 15 oed a hŷn, gyda 17% dweud eu bod wedi rhannu llun noethlymun neu rywiol ohonynt eu hunain. Mae hyn yn cynyddu yng nghanol yr arddegau, o 4% yn 13 oed i 7% yn 14 oed. Mae'r gyfradd wedyn yn fwy na dyblu rhwng y grwpiau oedran 14 a 15+, pan o gwmpas 1 yn 6 wedi anfon delwedd ohonyn nhw eu hunain at rywun arall.

delwedd pdf

Cyfrannu at ddeunyddiau cam-drin plant yn rhywiol (CSAM)

Yn adroddiad Ofcom ar rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos o 2022, roedd deunydd rhywiol hunan-gynhyrchiol fel secstio neu noethlymun yn ysgogydd sylweddol o niwed ar-lein.

Yn 2021, adolygodd y Internet Watch Foundation (IWF) dros 250,000 o dudalennau gwe a chanfod bod 72% yn cynnwys CSAM hunan-gynhyrchu. Mae hyn yn gynnydd o 163% ers y flwyddyn flaenorol. Yn ogystal, fe wnaethant adrodd am dwf o 360% yn nifer y plant 7 i 10 oed a gynhyrchwyd gan eu hunain o'r CSS o'i gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

Mae llwyfannau fel OnlyFans ac omegle yn debygol o gyfrannu at ledaeniad delweddaeth rywiol hunan-greu gan nad oes gan y naill na’r llall wiriadau gwirio oedran cadarn ar waith.

delwedd pdf

Pam mae pobl ifanc yn ei wneud?

Nid yw pob person ifanc yn rhannu noethlymun. Fodd bynnag, mae'r rhai sy'n gwneud hynny yn fwyaf tebygol o fod yn agored i niwed, yn ôl y Cybersurvey 2020. Mwy na 1 yn 5 o'r rhai ag anhwylder bwyta a mwy na 1 yn 4 o'r rhai mewn gofal yn rhannu'r delweddau hyn.

Pan ofynnwyd i bobl ifanc pam eu bod yn cymryd rhan mewn secstio:

38% dweud eu bod mewn perthynas ac eisiau, 31% dweud eu bod yn ei wneud er hwyl, 27% dywedodd ei fod oherwydd eu bod yn edrych yn dda a 19% dywedodd eu bod am weld ymateb y person arall

Roedd bechgyn yn fwy tebygol o deimlo ei fod yn rhan ddisgwyliedig o fod mewn perthynas (35%) tra dywedodd merched eu bod eisiau gwneud hynny oherwydd eu bod mewn perthynas (41%).

I’r bobl ifanc hynny sydd wedi secstio, dywedodd 78% nad oeddent wedi wynebu unrhyw ganlyniadau, gan arwain at anghrediniaeth o gyngor diogelwch ar-lein traddodiadol.

delwedd pdf

Pa apiau mae pobl ifanc yn eu defnyddio i secstio?

Mae pobl ifanc yn debygol o ddefnyddio apiau poblogaidd fel Whatsapp a Snapchat. Fodd bynnag, efallai y byddant hefyd yn gwneud defnydd o apps llai adnabyddus fel Winc a Swipr or apps dienw. Er bod gan rai platfformau fesurau diogelu ar waith i wrthod delweddau rhywiol, gall secstio gynnwys iaith amhriodol yn ogystal â delweddau.

Gall pobl ifanc hefyd gwrdd â phobl yn yr apiau hyn ac yna parhau â sgyrsiau ar lwyfannau eraill.

Adnoddau dogfen

Mynychder sawl math o ymddygiad secstio ymysg ieuenctid - adroddiad gan JAMA Pediatrics.

Darllenwch yr adroddiad

Beth yw canlyniadau posibl secstio?

O'n Cybersurvey 2020, 78% Dywedodd o bobl ifanc nad oedd dim byd drwg wedi digwydd ar ôl iddynt rannu llun noethlymun. Fodd bynnag, er y gall pobl ifanc weld secstio fel gweithgaredd diniwed trwy gymryd, rhannu neu dderbyn delwedd, gall gael effaith hirdymor ar hunan-barch plentyn.

Gall achosi trallod emosiynol

Gall rhannu cynnwys amhriodol arwain at sylwadau negyddol a bwlio, sy’n gallu peri gofid mawr.

Yn ogystal, mae rhannu lluniau noeth neu bron yn noeth o rywun yn fath o cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein pan wneir rhwng rhai dan 18 oed.

Gallai effeithio ar enw da eich plentyn

Gall cynnwys penodol ledaenu'n gyflym iawn dros y rhyngrwyd ac effeithio ar enw da eich plentyn. Gall hyn arwain at driniaeth wahanol yn yr ysgol ac yn eu cymuned nawr ac yn y dyfodol. Gallai hefyd effeithio ar eu rhagolygon addysg a chyflogaeth gan fod enw da ar-lein yn tueddu i aros o gwmpas yn hirach.

Fodd bynnag, os bydd delweddau noethlymun eich plentyn yn dod i ben ar-lein, riportiwch nhw i'r Internet Watch Foundation i gael gwared. Cofiwch fod unrhyw ddelweddau noethlymun o rai dan 18 oed yn cael eu hystyried yn gamdriniaeth waeth beth fo'r cyd-destun.

Mae secstio yn anghyfreithlon (i rai dan 18 oed)

Pan fydd plant yn cymryd rhan mewn secstio maen nhw'n creu delwedd anweddus o berson o dan 18 sydd, hyd yn oed os ydyn nhw'n ei gymryd ei hun, yn erbyn y gyfraith.

Mae dosbarthu delwedd anweddus o blentyn - ee ei hanfon trwy neges destun - hefyd yn anghyfreithlon. Mae'n annhebygol iawn y byddai plentyn yn cael ei erlyn am drosedd gyntaf, ond efallai y bydd yr heddlu am ymchwilio.

Mae hyn yn crynodeb byr gan UKCCIS yn darparu mwy o wybodaeth am secstio a sut y dylai ysgolion ymateb iddo.

Cwestiynau Cyffredin: Sut mae ysgolion yn cefnogi plant ar secstio?

Er mwyn cefnogi plant ar y mater hwn mae ysgolion yn dilyn fframwaith o'r enw Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n edrych ar iechyd, lles a ffordd o fyw. Mae'n mynd i'r afael â phethau fel cwsg a'r pwysau y gall cyfryngau cymdeithasol ei roi ar ei ddefnyddwyr. Mae hwn yn rhoi arweiniad ar yr hyn y dylai plant allu ei wneud a'r hyn y dylent ei wybod ar wahanol oedrannau a chyfnodau.

Fel rhan o hyn, mae ysgolion yn siarad â phlant am sut i reoli eu hamser sgrin ac yn rhoi strategaethau iddynt i'w helpu megis diffodd hysbysiadau gwthio pan fyddant yn gwneud gwaith cartref.

Efallai y byddant hefyd yn tynnu sylw at y technolegau newydd hynny Android ac Afal wedi ymgorffori yn eu dyfeisiau i helpu i gadw rheolaeth amser sgrin o flaen meddwl.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw sextortion?

Math o flacmel yw sextortion lle mae rhywun yn cael ei orfodi i gyflawni gweithredoedd rhywiol ar-lein (fel arfer ar we-gamera), anfon lluniau rhywiol o'u hunain, darparu arian neu wasanaethau eraill. Yn gyffredinol, y bwriad yw osgoi cynnwys eu cynnwys yn cael ei rannu gyda'u ffrindiau neu deulu.

Mae'r rhesymau pam mae pobl yn ceisio cribddeiliaeth y delweddau hyn yn amrywiol. Gallai fod i gael arian allan o'r dioddefwr neu ar gyfer pleser rhywiol.

Fideo i'w rannu gyda'ch plentyn yn ei arddegau: Stop Sextortion - fideo a grëwyd gan sefydliad Thorn yn yr UD sydd wedi'i anelu at blant i godi ymwybyddiaeth o'r mater

Beth yw barn rhieni ar secstio?

Datgelodd ymchwil gan yr NSPCC i archwilio gwybodaeth rhieni am secstio y mewnwelediadau canlynol:

Rhyw rhag niweidio

Mae 73% o rieni yn credu bod secstio bob amser yn niweidiol.

Digwyddiadau posib

Mae 39% o rieni yn poeni y gallai eu plentyn ddod yn rhan o secstio yn y dyfodol.

Sôn am secstio

Mae 42% o rieni wedi siarad â'u plentyn am secstio o leiaf unwaith, ond nid yw 19% yn bwriadu cael sgwrs amdano byth.