Dysgu am secstio

Cael mewnwelediad i'r rhesymau pam y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn secstio, yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud a'r effaith y gall ei chael ar eu lles digidol.

Beth sydd ar y dudalen?

Beth sydd angen i mi ei wybod am secstio?

Mae yna lawer o resymau pam y gallai person ifanc gymryd rhan mewn secstio. Mae archwilio rhyw a pherthnasoedd yn rhan naturiol o lencyndod. Mae pobl ifanc yn aml yn teimlo eu bod yn caru ac yn ymddiried yn eu partner ac eisiau mynegi eu teimladau rhywiol.

Gwyliwch i weld beth sydd angen i chi ei wybod am secstio i gefnogi'ch plentyn
Arddangos trawsgrifiad fideo

Efallai y bydd pobl ifanc yn ei ystyried yn ddiniwed, ond gall gael effaith hirhoedlog ar eu hunan-barch.

Gall secstio arwain at blant yn derbyn sylwadau negyddol trwy gywilydd y cyhoedd, yn dioddef seiberfwlio, neu'n wynebu canlyniadau cyfreithiol.

Gall cynnwys penodol ledaenu'n gyflym iawn ac effeithio ar enw da plentyn nawr ac yn y dyfodol. Gallai hefyd effeithio ar eu rhagolygon addysg a chyflogaeth.

Pan fydd plant yn cymryd rhan mewn secstio maen nhw'n creu delwedd anweddus o berson o dan 18 sydd, hyd yn oed os ydyn nhw'n ei gymryd ei hun, yn erbyn y gyfraith.

Mae dosbarthu delwedd anweddus o blentyn hefyd yn anghyfreithlon. Mae'n annhebygol iawn y byddai plentyn yn cael ei erlyn am drosedd gyntaf, ond efallai y bydd yr heddlu am ymchwilio.

Weithiau gall plant gael eu rhoi dan bwysau i naill ai dynnu lluniau ohonyn nhw eu hunain neu drosglwyddo'r rhai a dynnir gan eraill. Efallai y byddan nhw eisiau plesio cariad neu gariad heriol, neu wneud yr hyn maen nhw'n meddwl mae pawb arall yn ei wneud. Efallai bod oedolyn neu rywun y maen nhw wedi cwrdd â nhw ar-lein wedi siarad ag ef hyd yn oed.

Gan nad oes gan blant unrhyw reolaeth dros sut a ble y gallai delweddau a negeseuon gael eu rhannu ar-lein gan bobl eraill, gall secstio eu gadael yn agored i fwlio, cywilyddio ac embaras, neu hyd yn oed i flacmelio.

Adnodd i ddysgu am secstio

Mae'r pedwar fideo hyn o raglen addysg Thinkuknow NCA-CEOP Command o'r enw '

Rhywio: Ffeithiau ac ystadegau

delwedd pdf

Pa mor gyffredin yw hi?

Mae twf secstio wedi aros yn isel dros y blynyddoedd ond ymhlith plant 15 a throsodd mae wedi codi flwyddyn ar ôl blwyddyn yn ôl y Cybersurvey 2017.

delwedd pdf

Pa apiau maen nhw'n eu defnyddio i sext?

WhatsApp a Snapchat yw'r apiau a ddefnyddir amlaf i gymryd rhan mewn sextings gan bobl ifanc yn ôl a astudiaeth ddiweddar.

Beth yw canlyniadau posibl secstio?

Efallai y bydd pobl ifanc yn gweld secstio yn weithgaredd diniwed ond gall cymryd, rhannu neu dderbyn delwedd gael effaith hirhoedlog ar hunan-barch plentyn.

Gall achosi trallod emosiynol

Gall rhannu cynnwys amhriodol arwain at sylwadau negyddol a bwlio a gall beri gofid mawr.

Gallai effeithio ar enw da eich plentyn

Gall cynnwys penodol ledaenu'n gyflym iawn dros y rhyngrwyd ac effeithio ar enw da eich plentyn yn yr ysgol ac yn ei gymuned nawr ac yn y dyfodol. Gallai hefyd effeithio ar eu rhagolygon addysg a chyflogaeth.

Mae secstio yn anghyfreithlon

Pan fydd plant yn cymryd rhan mewn secstio maen nhw'n creu delwedd anweddus o berson o dan 18 sydd, hyd yn oed os ydyn nhw'n ei gymryd ei hun, yn erbyn y gyfraith. Mae dosbarthu delwedd anweddus o blentyn - ee ei hanfon trwy neges destun - hefyd yn anghyfreithlon. Mae'n annhebygol iawn y byddai plentyn yn cael ei erlyn am drosedd gyntaf, ond efallai y byddai'r heddlu eisiau ymchwilio. Hyn crynodeb byr gan UKCCIS yn darparu mwy o wybodaeth am secstio a sut y dylai ysgolion ymateb iddo.

Adnoddau dogfen

Mynychder sawl math o ymddygiad secstio ymysg ieuenctid - adroddiad gan JAMA Pediatrics.

Darllenwch yr adroddiad

Cwestiynau Cyffredin: Sut mae ysgolion yn cefnogi plant ar secstio?

Er mwyn cefnogi plant ar y mater hwn mae ysgolion yn dilyn fframwaith o'r enw Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n edrych ar iechyd, lles a ffordd o fyw ac yn mynd i'r afael â phethau fel cwsg a'r pwysau y gall cyfryngau cymdeithasol ei roi ar ei ddefnyddwyr. Mae hwn yn darparu canllaw ar gyfer yr hyn y dylai plant allu ei wneud a'r hyn y dylent ei wybod ar wahanol oedrannau a chyfnodau.

Fel rhan o hyn, mae ysgolion yn siarad â phlant am sut i reoli eu hamser sgrin a rhoi strategaethau i blant helpu fel diffodd hysbysiadau gwthio pan fyddant yn gwneud gwaith cartref. Maent hefyd yn tynnu sylw at y technolegau newydd hynny Android ac Afal wedi ymgorffori yn eu dyfeisiau sy'n cadw rheolaeth amser sgrin o flaen meddwl felly maent yn fwy ymwybodol o faint o amser y maent yn ei dreulio ar-lein a'r effaith.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw sextortion?

Fideo i'w rannu gyda'ch plentyn yn ei arddegau: Stop Sextortion - fideo a grëwyd gan sefydliad Thorn yn yr UD sydd wedi'i anelu at blant i godi ymwybyddiaeth o'r mater

Beth yw barn rhieni ar secstio?

Rhywio a phobl ifanc: barn y rhiant- datgelodd darn o ymchwil gan yr NSPCC i archwilio gwybodaeth rhieni am secstio y mewnwelediadau canlynol:

Rhyw rhag niweidio

Mae 73% o rieni yn credu bod secstio bob amser yn niweidiol.

Digwyddiadau posib

Mae 39% o rieni yn poeni y gallai eu plentyn ddod yn rhan o secstio yn y dyfodol.

Sôn am secstio

Mae 42% o rieni wedi siarad â'u plentyn am secstio o leiaf unwaith, ond nid yw 19% yn bwriadu cael sgwrs amdano byth.

Sgroliwch i Fyny