Apiau dienw a decoy

Gall defnyddio apiau decoy i guddio cynnwys ar ddyfeisiau neu apiau anhysbys i bostio pethau na fyddech yn eu rhannu mewn bywyd go iawn ddatgelu plant i amrywiaeth o faterion ar-lein os cânt eu camddefnyddio. Dysgu mwy am beth yw'r rhain a chael awgrymiadau ymarferol i gadw pobl ifanc yn ddiogel.

Beth sydd ar y dudalen?

Beth yw apiau anhysbys?

Mae apiau dienw yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu a rhyngweithio â'i gilydd heb ddatgelu pwy ydyn nhw. Yn wahanol i wefannau cyfryngau cymdeithasol, mae llawer o'r apiau hyn yn annog defnyddwyr i aros yn anhysbys a sgwrsio â'i gilydd neu bostio cwestiynau ac atebion ar ystod o bynciau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu twf mewn gonestrwydd neu apiau adborth sy'n caniatáu i ddefnyddwyr bostio delweddau neu bostiau 'dweud wrth bawb' i gael adborth 'gonest' gan ddieithriaid a all weithiau arwain at fwlio.

Beth yw'r risgiau sy'n gysylltiedig ag apiau Dienw?

Gall apiau dienw ddatgelu plant i ystod o risgiau ar-lein, gan gynnwys seiberfwlio cynnwys amhriodol a secstio.

O dan glawr anhysbysrwydd, gall pobl deimlo'n llai atebol am yr hyn maen nhw'n ei ddweud ac efallai y byddan nhw'n rhannu pethau na fydden nhw ar lwyfannau cymdeithasol agored.

Gweler y canllaw llawn ar Apps Dienw i ddysgu mwy:

Gweler ein canllaw awgrymiadau da i mynd i'r afael â phryderon cyfryngau cymdeithasol

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch ein pecynnau cymorth gwytnwch digidol i helpu'ch plentyn i fabwysiadu arferion da ar-lein a diogelu ei les digidol.

Canllaw ymweld

Enghreifftiau o apiau anhysbys poblogaidd

GOFYNNWCH

Mae'r app Ask.fm yn estyniad o'r safle bwrdd gwaith, lle gall defnyddwyr ofyn ac ateb cwestiynau, naill ai gyda'u henw neu'n ddienw. Amlygwyd enw da Ask.fm fel platfform ar gyfer seiberfwlio yn y gorffennol ac ers hynny mae'r sefydliad wedi gweithio gydag elusennau gwrth-fwlio i helpu i greu offer a pholisïau diogelwch i ddelio â hyn a chynnwys niweidiol arall ar ei blatfform.

Nodweddion diogelwch allweddol:

 • Adrodd / bloc / Dad-ddadlennu
 • Cyfyngiadau ar chwiliadau o gynnwys niweidiol
 • Analluoga gwestiynau dienw mewn gosodiadau preifatrwydd

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13
Risg: Dod i gysylltiad â chynnwys amhriodol a

omegle

y ap omegle yn safle sgwrsio ar-lein am ddim a ddefnyddir i siarad â dieithriaid trwy we-gamera.
Fel Chaftroulete, mae'r ap ar hap yn paru defnyddwyr â'i gilydd ar gyfer sgyrsiau un i un anhysbys.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Risgiau: Amlygiad i gynnwys rhywiol a mathau eraill o gynnwys amhriodol

Sarahah

Sarahah yn ap cyfryngau cymdeithasol rhad ac am ddim sefydledig sy'n eich galluogi i dderbyn sylwadau gan ffrindiau a dieithriaid yn ddienw. Ystyr yr enw yw 'gonestrwydd' mewn Arabeg ac fe'i cynlluniwyd i ddechrau i weithwyr rannu adborth gyda'i gilydd yn ddienw. Nawr ei fod yn gysylltiedig â Snapchat, mae llawer o bobl ifanc wedi cymryd ato ac erbyn hyn mae ganddo filiynau o ddefnyddwyr.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 17

Risgiau: Seiberfwlio, trais

Ap SayAt.Me

Ap SayAt yn unig yw SayAt.Me sy'n eich galluogi i ofyn cwestiynau i eraill a chael 'adborth gonest'. Fel apiau tebyg, gall ddatgelu plant i seiberfwlio oherwydd gall pobl ifanc ddefnyddio anhysbysrwydd i aflonyddu ar eraill. Hefyd, gall cael adborth gonest effeithio ar hunan-barch pobl ifanc os yw'r sylwadau a wneir yn brifo ac yn greulon.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 16 (gyda chaniatâd rhieni)

Risgiau: Seiberfwlio

Sibrwd

Mae Whisper yn ap negeseuon anhysbys lle mae defnyddwyr yn cael eu hannog i rannu straeon na fyddent am roi eu henw iddynt. Sibrwd yn cynnwys categori lle gall defnyddwyr chwilio am 'Meet Up' - yn y categori hwn mae delweddau a negeseuon rhywiol. Mae Whisper yn cael ei raddio 17 + yn y siop app, ond gallai llawer o bobl ifanc ei ddefnyddio beth bynnag.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 17
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, rhannu lleoliad, seiberfwlio, cynnwys amhriodol

Ap Yolo

Yn debyg i apiau fel Kik a Sarahah, mae'r Ap Yolo yn caniatáu i bobl ifanc ofyn 'adborth gonest' ar ffurf ymatebion dienw i gwestiwn. Defnyddir yr ap o fewn Snapchat lle gall defnyddwyr bostio cwestiynau a sylwadau dienw ar stori Snapchat a hefyd atodi delwedd. Ar ôl i chi gysylltu'r ap â chyfrif Snapchat, mae'n eich annog i 'gael negeseuon dienw' a chreu cwestiwn i annog eraill i 'Anfon negeseuon gonest ataf'.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 17
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, seiberfwlio, cynnwys amhriodol

Ap Mwnci

Fel llawer o apiau anhysbys, mae Tellonym yn caniatáu ichi ofyn ac ateb cwestiynau am ddefnyddwyr ar y platfrom yn ddienw. Gellir cysylltu'r ap â chyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill (Instagram, Twitter neu Snapchat) i ganiatáu i'r defnyddiwr gael negeseuon sy'n dod i mewn gan ffrindiau a phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod. Mae cysylltu Tellonym â phlatfform arall yn cynyddu'r risg y gallai dieithriaid dargedu plant ar draws llwyfannau.

Diogelwch ar y Dienw

 • Hidlwyr iaith i gael gwared ar iaith sarhaus, sbam neu aflonyddu rhywiol
 • Hidlwyr geiriau wedi'u teilwra i eithrio pynciau penodol
 • Addasu gosodiadau preifatrwydd
 • Riportio a rhwystro defnyddwyr

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 17
Risgiau: cynnwys amhriodol, seiberfwlio

Psst! Dienw

Fel llawer o apiau anhysbys, Psst! Mae anhysbys yn caniatáu ichi rannu cyfrinachau, profiadau beunyddiol heb rannu'ch hunaniaeth. Gallwch bleidleisio, rhoi sylwadau a neges breifat eraill ar y platfform. Gall hyn ddatgelu pobl ifanc i ddigwyddiadau seiberfwlio gan fod rhai yn defnyddio'r anonestrwydd i dargedu eraill a dweud pethau na fyddent yn eu dweud mewn bywyd go iawn.

Hefyd, fel Snapchat, unwaith y bydd neges wedi'i hagor, caiff ei dileu o fewn eiliadau 30 fodd bynnag, ni allwch dynnu llun ar gyfer sgwrs yn ddiweddarach sy'n golygu os ydych chi'n derbyn cynnwys amhriodol, ni allwch gasglu tystiolaeth.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 17
Risgiau: cynnwys amhriodol, seiberfwlio

Beth yw apiau decoy?

Mae rhai apiau wedi'u creu gyda'r pwrpas penodol o ganiatáu i'r defnyddiwr guddio cynnwys ynddynt. Gall yr apiau decoy hyn amddiffyn gwybodaeth bersonol rhag dieithriaid ond hefyd caniatáu i bobl guddio cynnwys nad ydyn nhw am i unrhyw un arall ei weld.

Er mwyn taflu'r llygad anhysbys, mae eiconau app decoy yn aml yn edrych fel eicon camera rheolaidd, ap cerddoriaeth, app ffotograffau neu gyfrifiannell. Mae'r apiau hyn yn wych ar gyfer sicrhau gwybodaeth sensitif gan ddieithriaid, ond maent hefyd yn ei gwneud hi'n anodd i rieni fonitro pa wybodaeth y mae plant yn ei chyrchu a'i chadw ar eu dyfeisiau.

Pa risgiau y gall apiau decoy ddatgelu plant iddynt?

Os cânt eu camddefnyddio, gellir eu defnyddio i gyfnewid cynnwys penodol a all fod yn niweidiol i les plant. Hefyd, fel rhiant mae'n bwysig cael tryloywder gyda'ch plentyn ynglŷn â sut maen nhw'n defnyddio eu dyfeisiau, mae'r rhain yn rhoi rhwystr i hyn a all ei gwneud hi'n anoddach amddiffyn plant rhag risgiau ar-lein.

Os byddwch chi'n gweld ap decoy ffôn eich plentyn mae'n bwysig gwneud hynny;

 • Siaradwch pam eu bod yn ei ddefnyddio ar gyfer a thrafod materion yn ymwneud â diogelwch ar-lein fel eu bod yn ymwybodol o'ch pryderon ynghylch defnyddio'r apiau hyn.
 • Sicrhewch eu bod yn ymwybodol nad oes unrhyw beth ar-lein yn wirioneddol breifat felly mae'n bwysig meddwl cyn i chi rannu.
 • Gwnewch a yn rheolaidd gwiriad iechyd symudol i sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r apiau a'r llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio.
 • Peidiwch â neidio i gasgliad, rhowch fudd yr amheuaeth iddynt oherwydd gallent fod yn defnyddio'r ap am resymau synhwyrol fel amddiffyn rhywbeth sensitif rhag ffrind.
Erthygl dogfen

Erthygl cyngor arbenigol: Pam mae plant yn dewis apiau decoy a pham y dylai rhieni ofalu - gan Efengylydd Diogelwch Teulu Toni Birdsong McAfee

Darllenwch yr erthygl

Enghreifftiau o apiau decoy

Ap Cyfrifiannell Cyfrinachol

Gan ymddangos fel eicon cyfrifiannell, yr unig roddion y gallai hyn fod yn ap decoy yw os ydych chi'n gweld mwy nag un eicon cyfrifiannell ar ddyfais eich plentyn. Gellir cuddio gwybodaeth breifat, fideos a ffotograffau yn yr ap hwn.

Cost: Freemium gyda phrynu mewn-app | Isafswm oed: Dim isafswm oedran
Risg: Rhannu neu dderbyn cynnwys amhriodol

Claddgell Albwm Lluniau

Mae'r Photo Album Vault yn ymddangos fel sgrin glo nodweddiadol ac yn caniatáu ichi storio lluniau yn y cwmwl gyda storfa ddiderfyn. Gallwch hefyd gymryd a storio fideos a lluniau yn yr app.

Cost: Am ddim gyda phrynu mewn-app | Isafswm oed: dim isafswm oedran

Risgiau: Rhannu neu dderbyn cynnwys amhriodol

Stashword - Negesydd Olion Bysedd Preifat

Ni ellir gweld ap Stashword gan ei fod yn estyniad i negeseuon yn unig. Mae angen sgan PIN neu olion bysedd er mwyn agor negeseuon preifat. Gallwch chi ddileu sgwrs yn hawdd a gellir ei defnyddio hefyd i arbed a rheoli cyfrineiriau.

Cost: 99p Isafswm oed: Dim isafswm oedran
Risgiau: Anfon neu dderbyn cynnwys amhriodol

Clwy'r Llun KeepSafe

Mae'r ap Keepsafe yn caniatáu ichi storio lluniau a fideos y tu ôl i PIN, ID cyffwrdd olion bysedd ac amgryptio gradd milwrol. Mae fersiwn am ddim ac â thâl o'r app yn seiliedig ar nodweddion estynedig fel nodweddion diogelwch datblygedig, megis PINau mewngofnodi ffug, rhybuddion torri i mewn a'r gallu i ddiarddel yr app fel rhywbeth arall.

Cost: Am ddim gyda phrynu mewn-app | Isafswm oed: dim isafswm oedran
Risgiau: Rhannu neu dderbyn delweddau amhriodol

Sgroliwch i Fyny