BWYDLEN

Mae adroddiad secstio Cybersurvey newydd yn tynnu sylw at berthnasoedd digidol i bobl ifanc heddiw

Dywedodd bron i un rhan o bump o blant ysgol, sydd wedi anfon sexts eu bod dan bwysau neu i flacmelio i wneud hynny, mae'r Cybersurvey newydd yn datgelu.

Fel rhan o'r Seiberarolwg by Youthworks, atebodd dros 6,000 o bobl ifanc gwestiynau ar secstio, perthnasoedd a chyfarfodydd. Ymhlith y bobl ifanc hynny 13+ oed a rannodd ddelweddau noethlymun neu eglur, 18% dywedodd eu bod dan bwysau neu'n cael eu blacmelio i'w wneud.

Beth arall mae'r Cybersurvey yn ei ddatgelu?

Mae ffigurau'n dangos, rhwng 14 a 15 oed - bod y tebygolrwydd y bydd plentyn yn anfon delwedd benodol yn fwy na dyblu. 4% o blant 13 oed a ddywedodd eu bod wedi anfon delweddau eglur ohonynt eu hunain, mae hyn yn codi i 7% yn 14 oed ac yn 15 oed a hŷn, mae hyn yn dyblu i 1 yn 6. (17%).

Mae bechgyn ychydig yn fwy tebygol o rannu delweddau (7%) yn erbyn merched (6%). Y rhai nad oeddent am nodi eu rhyw - 6% o'r astudiaeth gyfan - oedd y mwyaf tebygol (15%) o anfon delweddau eglur

Er bod gormod plant yn cael eu blacmelio neu dan bwysau - 15% o bobl ifanc 13 oed dywedodd eu bod dan bwysau i anfon y delweddau - cododd hyn i 17% o bobl ifanc 14 oed a 23% o'r rhai dros 15 oed; dangosodd ffigurau hefyd fod llawer yn rhannu oherwydd eu bod eisiau gwneud hynny.

Roedd y prif resymau dros gymryd rhan mewn secstio yn cynnwys: 38% a anfonodd ddelweddau oherwydd eu bod mewn perthynas ac eisiau gwneud hynny; 31% a roddodd gynnig arni am hwyl; 27% a ddywedodd mai oherwydd 'roeddwn i'n edrych yn dda' a 19% a ddywedodd 'Roeddwn i eisiau gweld yr ymateb a gefais gan y person arall'.

Roedd bechgyn yn fwyaf tebygol o'i ystyried yn rhan 'ddisgwyliedig' o fod mewn perthynas (35%) tra bod merched yn dweud 'Roeddwn i mewn perthynas ac roeddwn i eisiau gwneud hynny' (41%).

Beth yw profiadau plant agored i niwed?

Amlygodd yr ymchwil hefyd fod pobl ifanc a oedd eisoes yn agored i niwed all-lein yn fwy tebygol o fod wedi rhannu delweddau rhywiol.

Mae'r rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl bron ddwywaith yn fwy tebygol o anfon delweddau eglur (12%) o gymharu â'r rhai heb unrhyw broblemau (6%).

Mae plant sy'n profi ystod o wendidau eraill hefyd yn llawer mwy tebygol o anfon delweddau gan gynnwys 23% o'r rhai sydd ag anhwylder bwyta, 20% o bobl ifanc sydd â salwch hirsefydlog, 16% gyda cholled clyw, 16% o'r rhai ag awtistiaeth a 15% sy'n profi anawsterau lleferydd.

O ran canlyniadau secstio, nid oedd bron i 8 o bob 10 o blant yn wynebu unrhyw ganlyniadau ar ôl rhannu delweddau (78%), a allai fod wedi eu harwain i anghredu cyngor diogelwch ar-lein traddodiadol.

Fodd bynnag, i eraill, roedd y canlyniadau'n ddinistriol:

  • Un o bob chwech o blant (17%) pe bai eu delwedd wedi'i rhannu heb eu caniatâd, cafodd 14% eu bwlio neu eu haflonyddu, tra bod 14% arall dan bwysau neu'n bygwth anfon mwy o ddelweddau.
  • Mae'r plant a rannodd ddelweddau yn bum gwaith yn fwy tebygol i ddod ar draws delweddau eglur na wnaethant chwilio amdanynt ar-lein (35%) o gymharu â'r rhai nad ydynt erioed wedi rhannu delweddau (7%).

Effaith gadarnhaol sgyrsiau diogelwch ar-lein 

Mae plant a ddysgodd am ddiogelwch ar-lein gan eu rhieni neu ofalwyr yn llai tebygol o rannu delweddau noethlymun: Yn Unig 39% Dywedodd y plant a rannodd ddelweddau eu bod wedi dysgu am ddiogelwch ar-lein gan eu rhieni neu eu gofalwyr. Roedd hyn yn cyferbynnu â 59% o'r rhai nad oeddent yn rhannu delweddau.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters, Carolyn Bunting: “I blant sy’n anfon delweddau ac yn wynebu canlyniadau, gall yr effeithiau fod yn ddinistriol a gallant arwain at niwed tymor hir i’w lles emosiynol.

A chan fod pobl fwyaf agored i niwed y gymdeithas yn anghymesur o debygol o anfon delweddau, mae'n hanfodol bod pobl ifanc sy'n profi gwendidau yn cael eu cefnogi'n llawn gan eu rhieni sy'n deall y pwysau i anfon delweddau y mae rhai o'r plant hyn yn eu hwynebu.

Mae atal yn allweddol yma - felly mae'n hanfodol bod rhieni a gofalwyr yn mynd i'r afael â secstio yn uniongyrchol â'u plentyn - pa mor lletchwith bynnag y gallant ragweld y bydd y sgwrs - gan ei fod yn allweddol i'w cadw'n ddiogel ac yn iach yn emosiynol. "

Ychwanegodd y seicolegydd Dr Linda Papadopoulos: “Efallai y bydd pobl ifanc yn meddwl bod 'anfon noethlymunau' yn ddiniwed, fodd bynnag, mae'n hanfodol ein bod ni'n edrych ar y rhesymau pam mae plant yn anfon delweddau eglur a pha bwrpas maen nhw'n teimlo y mae'n ei wasanaethu.

Ai oherwydd eu bod yn ei ystyried yn rhan o berthynas? “Os felly, beth yw eu disgwyliadau o ran parch a pherthnasoedd. “A yw ar gyfer dilysu? Os felly, pam mae hunan-barch plentyn wedi'i seilio'n llawn ar ei olwg, ble mae ei werth?

Yn sylfaenol, mae plant yn anfon delweddau oherwydd 'maen nhw eisiau' a bydd mynd i'r afael â'r rhesymau pam maen nhw eisiau gwneud hynny - fel rhan o sgwrs fwy gartref a gyda gweithwyr proffesiynol yn lleihau'r siawns y bydd plant yn wynebu canlyniadau a allai fod yn niweidiol. "

Dywedodd Cyfarwyddwr Youthworks, Adrienne Katz: “Mae’r bobl ifanc hyn wedi dweud wrthym am eu profiad byw. Mae'n bryd cael dull newydd sy'n deall eu cymhellion a'r pwysau i rannu delweddau. Rhaid cynnwys archwilio perthnasoedd iach a chydsyniad mewn addysg ddiogelwch ar-lein.

Dylai'r adroddiad hwn hefyd ddarparu galwad deffro i athrawon a gweithwyr proffesiynol i weld bod secstio fel ymddygiad baner goch sy'n sbarduno ymyrraeth a sgyrsiau cefnogol oherwydd gwelsom fod y rhai sy'n rhannu delweddau noeth neu eglur, hefyd yn dod ar draws sefyllfaoedd risg uchel eraill. ar-lein. Mae'n rhaid i ni wella ar ddarparu addysg ddiogelwch ar-lein berthnasol - yn yr ysgol a'r tu allan iddi. "

Beth mae arbenigwyr yn ei ddweud am secstio? 

Ewch i'n canolbwynt cyngor secstio i ddysgu sut i fynd i'r afael â secstio gyda'ch plentyn a darllen y llawn Edrychwch arna i - adroddiad pobl ifanc, secstio a risgiau.

Adroddiad Sexting 2020 bwlb golau

Gweld ein hadroddiad diweddaraf 'Edrychwch arna i - Pobl ifanc, secstio a risgiau' mewn cydweithrediad ag Youthworks, ar secstio.
Edrych arnaf ddelwedd

Gweld yr adroddiad

swyddi diweddar