Beth yw Google Family Link a sut mae'n cefnogi plant | Mae'r Rhyngrwyd yn bwysig

Mae ap Google Family Link yn helpu rhieni i osod canllawiau ar-lein ar gyfer plant

Gall technoleg llywio fod yn anodd, dyna pam mae Google wedi creu Google Family Link, ap newydd sydd wedi'i gynllunio i helpu rhieni i osod canllawiau ar gyfer plant. Yn ogystal, mae wedi ymrwymo i gyrraedd 1 miliwn o blant trwy ei raglenni Be Internet Legends a Be Internet Citizens i roi'r offer i blant ifanc fod yn archwilwyr hyderus o'r byd ar-lein.

Sut mae cyswllt Google Family yn gweithio?

Mae Family Link yn cysylltu eich Android neu iPhone â ffôn neu dabled Android eich plentyn, i helpu rhieni i osod a theilwra rheolau sylfaenol digidol sy'n gweithio i'w teulu, fel:

 • Rheoli'r apiau y gall eu plentyn eu defnyddio
 • Cymeradwyo neu rwystro'r apiau y mae'r plentyn eisiau eu lawrlwytho o Google Play Store
 • Cadwch lygad ar amser sgrin
 • Gweld faint o amser y mae eu plentyn yn ei dreulio ar eu hoff apiau gydag adroddiadau gweithgaredd wythnosol neu fisol, a gosod terfynau amser sgrin dyddiol ar gyfer eu dyfais
 • Gosod amser gwely dyfais
 • Gweld lleoliad eu plentyn
 • Cloi dyfais eu plentyn o bell pan mae'n amser chwarae, astudio neu gysgu.

I ddefnyddio Family Link, byddai angen dyfais ar blentyn sy'n rhedeg o leiaf Android Nougat (7.0) neu iPhone iOS 9. Yna, mae rhiant yn lawrlwytho Family Link i'w ddyfais ei hun ac yn creu Cyfrif Google ar gyfer eu plentyn trwy'r app Family Link.

Wrth sôn am y lansiad, Saurabh Sharma, rheolwr cynnyrch ar gyfer Family Link Meddai: “Rydym yn credu’n ddwfn yng ngallu technoleg i ddatgloi creadigrwydd ac ymgysylltu ond rydym hefyd yn gweithio’n galed i sicrhau bod gan rieni’r offer cywir i wneud y dewisiadau cywir ar gyfer eu plant.

Gyda Family Link, gall rhieni a phlant archwilio'r byd digidol gyda'i gilydd, gan ei gwneud hi'n haws iddyn nhw ddarganfod, creu a rhannu fel teulu. A gyda'n rhaglenni diogelwch rhyngrwyd, ein nod yw helpu plant i gael y sgiliau angenrheidiol i archwilio a chael profiadau cadarnhaol ar-lein. "

Beth yw'r Rhaglen Be Internet Legends?

Cyflwyniad i Be Internet Legends gan Google

Cefnogi diogelwch digidol plant

Mae Be Internet Legends yn rhaglen addysgol wedi'i anelu at blant 7 - 11 oed i'w helpu i fod yn archwilwyr diogel, hyderus o'r byd ar-lein - trwy lwyfannau ar-lein, adnoddau addysgu, gweithdai a chynulliadau wyneb yn wyneb, ac adnoddau hyfforddi am ddim i dros 19,000 o athrawon y DU. Crëwyd Be Internet Legends mewn partneriaeth ag arbenigwyr diogelwch rhyngrwyd teulu yn Parth Rhieni ac wedi'i achredu gan y Cymdeithas PSHE. Mae'n cynnwys pum colofn allweddol i helpu plant i ddysgu hanfodion sut i gadw'n ddiogel ar-lein:

 • Byddwch yn Sharp Rhyngrwyd - Meddyliwch Cyn i Chi Rhannu
 • Byddwch yn Rhybudd Rhyngrwyd - Gwiriwch ei fod ar gyfer Real
 • Byddwch yn Ddiogel ar y Rhyngrwyd - Amddiffyn Eich Stwff
 • Byddwch yn Garedig ar y Rhyngrwyd - Parchwch eich gilydd
 • Byddwch yn Ddewr Rhyngrwyd - Pan ydych chi mewn amheuaeth, trafodwch

Gêm ryngwlad - ffordd ryngweithiol i ddysgu am ddiogelwch ar-lein

Fel rhan o'r rhaglen Chwedlau Rhyngrwyd, mae Google yn lansio Interland, gêm ar-lein llawn antur sy'n gwneud dysgu am ddiogelwch rhyngrwyd yn rhyngweithiol ac yn hwyl. Yn Interland, gall plant ddysgu am osgoi hacwyr, phishers a bwlis sy'n ymddwyn yn wael trwy ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn archwilwyr ar-lein hyderus. Gall rhieni ac athrawon archwilio Interland gyda'u plant yn Byddwch yn Chwedlau Rhyngrwyd.

Beth yw'r Rhaglen Byddwch yn Ddinasyddion Rhyngrwyd?

Cyflwyniad i Ddinasyddion Rhyngrwyd Google

Byddwch yn Ddinasyddion Rhyngrwyd yn rhaglen addysg sydd wedi'i hanelu at bobl ifanc 13 - 15 oed sydd wedi'i chynllunio i ddysgu llythrennedd cyfryngau, meddwl beirniadol a dinasyddiaeth ddigidol; gyda'r nod o annog pobl ifanc i fod yn lleisiau cadarnhaol ar-lein. Mae'r rhaglen yn adeiladu'r sylfaen i roi'r hyder i blant gael eu grymuso i gynhyrchu cynhyrchwyr cynnwys ar-lein i fynegi eu hunaniaethau, rhannu eu straeon, cael effaith gymdeithasol, a dod â chymunedau ynghyd. Byddwch yn ddinasyddion Rhyngrwyd Mae adnoddau ar gyfer ysgolion uwchradd hefyd wedi'u hachredu gan PSHE.

Dywedodd Margot James, y Gweinidog Gwladol dros Ddiwydiannau Digidol a'r Diwydiannau Creadigol: “Rydyn ni am i’r DU fod y lle mwyaf diogel yn y byd i fod ar-lein. Rwy’n falch bod Google yn cefnogi gwaith y llywodraeth yn y maes hwn trwy ddarparu’r offer a’r addysg i helpu rhieni, athrawon, a phlant i wneud y penderfyniadau gorau wrth iddynt archwilio’r byd ar-lein gyda’i gilydd. ”

Adnoddau dogfen

Gweld sut y gall Google Family Link eich helpu i gefnogi bywyd digidol eich plentyn

Ymweld â'r safle

Sgroliwch i Fyny