Amddiffyn plant rhag secstio

Helpwch blant i ddeall yr effaith y gallai secstio ei chael ar eu lles i sicrhau eu bod yn meddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei rannu ag eraill.

Cyngor ar sut i ddechrau sgwrs am fater secstio gyda'ch plentyn
Arddangos trawsgrifiad fideo
Cael sgwrs sy'n briodol i'w hoedran gyda'ch plentyn am secstio wrth iddo ddod yn fwy annibynnol ar-lein - yn enwedig tua'r adeg pan fydd yn dechrau cael perthnasoedd rhamantus.

Anogwch eich plentyn i feddwl yn feirniadol am yr hyn y mae'n ei rannu a'r effaith y gallai ei gael pe bai'n cael ei rannu gyda'r bobl anghywir. Atgoffwch nhw, unwaith y bydd delwedd wedi'i hanfon, nad oes unrhyw ffordd i'w chael yn ôl, nac o wybod ble y bydd yn y pen draw.

Siaradwch am effeithiau pwysau cyfoedion a'u helpu i ddeall y gall canlyniadau rhoi i mewn iddo fod yn llawer gwaeth na sefyll i fyny ag ef.

Siaradwch â'ch plentyn am gael rhai ymatebion yn barod os gofynnir iddynt anfon delwedd benodol.

Beth sydd ar y dudalen?

Sôn am secstio gyda'ch plentyn

Yr amser i siarad am secstio gyda'ch plentyn yw cyn gynted ag y byddant yn dechrau defnyddio'r rhyngrwyd neu'n cael ffôn symudol.

Esboniwch beth all ddigwydd i ddelwedd

Atgoffwch eich plentyn, unwaith y bydd delwedd wedi'i hanfon, nid oes unrhyw ffordd o'i chael yn ôl na gwybod ble y bydd yn y pen draw. Gofynnwch iddyn nhw feddwl cyn iddyn nhw anfon llun ohonyn nhw eu hunain: 'a fyddwn i eisiau i'm teulu, athrawon neu gyflogwyr y dyfodol ei weld?'

Bydda'n barod

Siaradwch â'ch plentyn am gael rhai ymatebion yn barod os gofynnir iddynt anfon delweddau eglur. Mae ChildLine wedi creu ap am ddim sydd â delweddau ffraeth i'w anfon i mewn ynghyd â chyngor ar sut i gadw'n ddiogel.

Mynd i'r afael â phwysau cyfoedion

Dangoswch eich bod chi'n deall sut y gallen nhw deimlo eu bod yn cael eu gwthio i anfon rhywbeth er eu bod nhw'n gwybod nad dyna'r peth iawn i'w wneud. Helpwch nhw i ddeall y gallai canlyniadau ildio pwysau fod yn llawer gwaeth na sefyll i fyny ato.

Dyma ychydig o awgrymiadau ar y math o sgyrsiau y gallwch chi eu cael gyda'ch plentyn i'w helpu i ddeall beth yw secstio a'r effaith y gall ei gael arnyn nhw ac eraill.

Canolbwyntiwch ar sefyllfaoedd 'beth os'

Archwiliwch sut y byddent yn delio â sefyllfa o'r fath ac a fyddai'n rhywbeth y byddent yn ystyried ei wneud

  • Ydych chi'n adnabod pobl sydd wedi ei wneud - a ddigwyddodd unrhyw beth - a aeth o'i le?
  • Ydyn nhw'n ei wneud i fflyrtio neu am hwyl?
  • A fyddech chi byth yn anfon noethlymunau?

Perthnasoedd iach

Os yw'n briodol, trafodwch sut y dylai perthynas rywiol gariadus iach edrych fel eu bod yn ymwybodol o'r hyn i edrych amdano os oes pwysau arnynt i secstio. Defnyddiwch y fideo hon o Amaze.org fel cychwyn sgwrs i'w cael i feddwl amdano.

Cael trafodaethau agored a gonest

Sicrhewch eu bod yn gwybod y gallant ddod atoch chi i rannu eu pryderon a chael cefnogaeth heb farn.

Hyder y corff

Siarad am sut maen nhw'n teimlo am eu delwedd y corff a hyder y corff a gall rôl pwysau cyfoedion ei chwarae.

Defnyddiwch straeon newyddion i siarad amdano

Defnyddio enghreifftiau bywyd go iawn y gallant uniaethu â nhw, i egluro'r risgiau.

Newidiadau mewn perthynas

Esboniwch, hyd yn oed os ydyn nhw'n anfon delweddau at bobl maen nhw'n ymddiried ynddynt, gall perthnasoedd newid ac achosi problemau.

Nid yw pawb yn ei wneud

Gwnewch y pwynt nad yw 'pawb yn ei wneud' os oes pwysau arnynt byth.

Dylanwadu ar sioeau teledu a chyfryngau cymdeithasol

Trafodwch sut gweld delweddau o Instagram a sêr teledu realiti mewn 'ystumiau rhywiol'' yn gallu eu hannog i wneud yr un peth a hefyd sioeau teledu prif ffrwd fel Naked Attraction.

Pethau y gallwch chi eu gwneud i'w cefnogi

Dyma ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud i amddiffyn eich plentyn a'i arfogi â'r offer i fynd i'r afael ag ef.

Creu cytundeb teulu

Rhowch a cytundeb teulu i'w le i'w helpu i ddeall yr hyn sy'n briodol i'w bostio

Defnyddiwch senarios i'w dysgu sut i ymateb i geisiadau am noethlymunau

Helpwch nhw i feddwl am ymatebion posib os gofynnir iddyn nhw rannu noethlymun,  Ap Zipit o Childline gall helpu

Dysgwch iddynt sut i riportio digwyddiadau sy'n adrodd

Adolygu eu gosodiadau preifatrwydd ar gyfryngau cymdeithasol felly dim ond gyda phobl maen nhw'n eu hadnabod maen nhw'n rhannu

Cyfeiriwch ffynonellau dibynadwy i gael help

Os na allant siarad â chi, eu cyfeirio at gefnogaeth ddibynadwy fel Childline i siarad â chynghorwyr hyfforddedig

Awgrymiadau ar sut i siarad am secstio i helpu plant i amddiffyn eu hunain
Adnoddau dogfen

Creu amgylchedd mwy diogel i helpu plant i rannu eu bywyd digidol gydag awgrymiadau arbenigol.

Gweler y canllaw