BWYDLEN

Delio â secstio

Os yw'ch plentyn wedi anfon neu dderbyn noethlymun, mynnwch gyngor ar ba gymorth y gallwch ei ddisgwyl gan sefydliadau a beth allwch chi ei wneud i ddatrys y sefyllfa.

Beth sydd ar y dudalen?

Beth ddylwn i ei wneud os yw secstio yn effeithio ar fy mhlentyn?

Awgrymiadau i helpu'ch plentyn gyda digwyddiad secstio a ble i fynd am help.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Os bydd yn digwydd, gall plentyn fod yn amharod i siarad amdano, oherwydd gallant ofni cywilydd, cael ei farnu, neu gael ei ddyfais i ffwrdd.

Er mwyn eu helpu drwyddo, cynigiwch eich cefnogaeth a cheisiwch beidio â chynhyrfu.

Darganfyddwch gyda phwy y rhannwyd y cynnwys i ddechrau, i bwy y cafodd ei drosglwyddo, p'un a gafodd ei wneud yn faleisus neu a oedd jôc wedi mynd o'i le.

Bydd ysgol eich plentyn yn gallu'ch helpu chi i ddelio â'r ôl-effeithiau a chefnogi'ch plentyn yn yr ysgol.

Chwiliwch enw llawn eich plentyn mewn sawl peiriant chwilio a gweld pa wybodaeth a delweddau sy'n gyhoeddus.

Os ydych yn amau ​​bod y ddelwedd wedi'i rhannu ag oedolyn, cysylltwch â'r Ganolfan Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein (CEOP), sef yr arweinydd plismona cenedlaethol ar gyfer camfanteisio rhywiol ar-lein.

Dylai gwefannau rhwydweithio cymdeithasol dynnu delwedd os gofynnir iddynt wneud hynny. Os yw'r ddelwedd wedi'i rhannu trwy ffôn symudol, cysylltwch â'r gweithredwr a ddylai allu darparu cefnogaeth.

Os yw'ch plentyn yn ffonio ChildLine ac yn riportio'r ddelwedd, bydd Childline yn gweithio gyda'r Internet Watch Foundation i gael gwared ar yr holl gopïau hysbys o'r ddelwedd oddi ar y rhyngrwyd.

Camau i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn gweld secstio fel problem ac maent yn amharod i siarad ag oedolion amdano oherwydd eu bod yn ofni cael eu barnu neu gael eu ffonau i ffwrdd. Os yw'ch plentyn wedi rhannu llun neu fideo eglur ohono'i hun, gallant fod yn ofidus iawn, yn enwedig os yw wedi'i gylchredeg yn eang. Os byddwch chi'n dod yn ymwybodol o hyn, ceisiwch beidio â chynhyrfu a rhoi sicrwydd iddyn nhw fod ganddyn nhw eich cefnogaeth a byddwch chi'n eu helpu trwy gymryd y camau canlynol:

Adnoddau dogfen

Felly aethoch yn noeth ar-lein…. yn cynnig cyngor i bobl ifanc sydd wedi bod yn rhan o ddigwyddiad secstio ac nad ydyn nhw'n gwybod beth i'w wneud.

Lawrlwytho

Archwiliwch y ffeithiau

Darganfyddwch gyda phwy y rhannwyd y cynnwys i ddechrau, i bwy y cafodd ei drosglwyddo, p'un a gafodd ei wneud yn faleisus neu a oedd jôc wedi mynd o'i le.

Cysylltwch â'r wefan neu'r darparwr

Dylai gwefannau rhwydweithio cymdeithasol dynnu delwedd os gofynnir iddynt wneud hynny. Os yw'r ddelwedd wedi'i rhannu trwy ffôn symudol, cysylltwch â'r darparwr a ddylai allu rhoi rhif newydd i chi. Ewch i'n tudalen adrodd it i gael cyngor ar sut i'w riportio ar y llwyfannau mwyaf poblogaidd.

Cysylltwch â Childline

Os yw'ch plentyn yn galw Childline ac yn adrodd ar y ddelwedd, bydd ChildLine yn gweithio gyda sefydliad o'r enw Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd i gael gwared ar yr holl gopïau hysbys o ddelwedd eich plentyn oddi ar y rhyngrwyd.

Ffoniwch yr ysgol

Bydd ysgol eich plentyn yn gallu'ch helpu chi i ddelio â'r ôl-effeithiau a chefnogi'ch plentyn yn yr ysgol. Os yw'r ddelwedd wedi'i rhannu â phlant eraill yn yr ysgol dylent gael proses ar gyfer delio â hi a byddant yn gallu helpu i atal y ddelwedd rhag cael ei rhannu ymhellach.

Rhowch wybod amdano

Os ydych chi'n amau ​​bod y ddelwedd wedi'i rhannu ag oedolyn, cysylltwch â'r Canolfan Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein (CEOP), sef yr arweinydd plismona cenedlaethol ar gyfer camfanteisio rhywiol ar-lein ar blant.

Adnoddau i'w defnyddio gyda'i gilydd

Dyma rai fideos y gallwch eu rhannu gyda'ch plant y gellir eu defnyddio i'w helpu i ailadrodd yr effaith y gall secstio ei chael arnyn nhw ac eraill.

Amddiffyn eu chwilfrydedd - stori April - enghraifft o sut y gall secstio fynd yn anghywir
Amaze.org fideo esboniwr i helpu plant i ddeall canlyniadau secstio

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw aflonyddu rhywiol ar-lein?

Disgrifir aflonyddu rhywiol ar-lein fel 'ymddygiad rhywiol digroeso ar unrhyw blatfform digidol ac fe'i gwelir fel math o drais rhywiol. Gall gynnwys ystod o ymddygiadau sy'n defnyddio cynnwys ar-lein (delweddau, negeseuon, postiadau neu fideos) ar nifer y llwyfannau.

Gall wneud i bobl ifanc deimlo:

  • dan fygythiad
  • hecsbloetio
  • gorfodi
  • bychanu
  • cynhyrfu
  • rhywioli
  • gwahaniaethu yn ei erbyn

Accoding to Adroddiad deSHAME Project Childnet, mae aflonyddu rhywiol ar-lein yn digwydd rhwng pobl ifanc gan fod bron i draean o ferched 13-17 oed (31%) wedi derbyn negeseuon rhywiol diangen ar-lein gan eu cyfoedion (o gymharu ag 11% o fechgyn) yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Sut allwch chi gefnogi pobl ifanc ar y mater hwn?

  • Cynghorwch eich plentyn i adrodd amdano os bydd yn ei weld. Gweld sut y gallwch chi adrodd ar wahanol lwyfannau.
  • Dywedwch wrthyn nhw am beidio â mynd gydag e ond ei alw allan os yw'n digwydd
  • Sicrhewch eich plentyn eu bod yn dod i siarad â chi neu oedolyn dibynadwy neu sefydliadau fel Childline i gael cefnogaeth gyfrinachol. Y Cymysgedd darparu llinell gymorth cymorth ar gyfer o dan 25s a Stonewall hefyd yn cynnig cyngor i bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, bi a thraws i'w helpu i ddod o hyd i wasanaethau lleol.
Adnoddau dogfen

Adroddiad ymchwil Project deSHAME gan Childnet - yn cynnig mewnwelediad i brofiadau pobl ifanc o aflonyddu rhywiol ar-lein.

Gweler yr adroddiad

Ble i fynd am help

Os ydych chi'n pryderu ac angen help i ddelio â'r mater gyda'ch plentyn, dyma restr o sefydliadau a all eich cefnogi.

Adnoddau dogfen

Felly aethoch yn noeth ar-lein…. yn cynnig cyngor i bobl ifanc sydd wedi bod yn rhan o ddigwyddiad secstio ac nad ydyn nhw'n gwybod beth i'w wneud.

Lawrlwytho