BWYDLEN

Cymdeithasu'n ddiogel ar-lein

Dau blentyn bach ar eu dyfeisiau

Rhoddir cysylltu a rhannu ar-lein gan ei fod yn cynnig mynediad i'r byd digidol wrth gyffyrddiad botwm. A chyda 47% o blant 3-10 oed yn berchen ar ffôn symudol *, mae'n bwysig aros ar ben pwy a beth maen nhw'n ei wneud pan maen nhw'n cymdeithasu ar-lein. Isod, rydym wedi argymell gweithgareddau cymdeithasol hwyliog a chyfeillgar i blant ar-lein ar gyfer plant dan 12 oed.

Gweithgareddau cymdeithasol ar-lein

Dyma rai gweithgareddau cymdeithasol y gall eich teulu eu gwneud i ddiddanu'ch plant a pheidio â theimlo eu bod yn colli allan!

 • Gwnewch gelf gyda'ch gilydd. Beth am adael i'ch plant FaceTime eu ffrindiau? Ac ar yr un pryd, a yw'r ddau wedi dilyn tiwtorial lluniadu neu her? Gallwch ddod o hyd i rai sesiynau tiwtorial / heriau lluniadu yma ac ewch yma.
 • chwarae Heads Up! Fel charades, mae'n ap rhyngweithiol y gall y ddau barti ei lawrlwytho. Mae chwaraewyr yn dal eu ffôn hyd at eu talcen, ac mae'r lleill yn rhoi cliwiau i'w helpu i ddyfalu o wahanol gategorïau.
 • Gemau ac apiau cymdeithasol - mae yna lawer o apiau a llwyfannau gemau ar gyfer plant, fel Roblox. Am fwy o argymhellion, edrychwch ar ein Gemau fideo gorau y mae plant eisiau eu chwarae erthygl.
 • Cael cymdeithasu rhithwir neu barti! Gallwch ddefnyddio Zoom , FaceTime or Cyfarfod Google dim ond i enwi ond ychydig.
 • Cael parti gwylio! Gyda phartïon gwylio, gallwch wylio ffilmiau neu sioeau ar-lein wrth sgwrsio â ffrindiau a theulu i gyd ar yr un pryd. Yn sownd ar beth i'w wylio? Cymerwch gip ar ein sesiynau gwylio argymelledig.
 • Caniatáu cymdeithasu cyfryngau cymdeithasol. Gydag amser sgrin yn fwy tebygol o gynyddu, mae'n bwysig sylweddoli y bydd amser sgrin plentyn yn cynyddu, er nad yw o reidrwydd yn beth drwg, sicrhau bod gan eich plentyn diet digidol cytbwys. Yn ogystal, rydym yn argymell yn gryf cadw llygad ar bwy a beth maen nhw'n ymgysylltu ag ef.

Awgrymiadau diogelwch ar-lein

 • Siaradwch â'ch plant am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein - ydych chi'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud ar-lein? Gofynnwch iddyn nhw gyda phwy maen nhw'n rhyngweithio ar-lein a soniwch iddyn nhw am beidio â derbyn ceisiadau ffrind gan ddieithriaid.
 • Os ydych chi'n galw fideo, gwnewch yn siŵr eich bod chi naill ai'n adolygu neu'n sefydlu gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar y ddyfais ymlaen llaw. Edrychwch ar ein rheolaethau rhieni lle byddwch chi'n dod o hyd i leoliadau amrywiol ar gyfer gwahanol lwyfannau, apiau a dyfeisiau.
 • Dysgwch nhw i gyfyngu ar yr hyn maen nhw'n ei rannu, hy eu manylion personol fel eu henw llawn, ysgol, cyfeiriad, gwybodaeth teulu / ffrind, ac ati. Defnyddiwch enw sgrin diogel.
 • Sicrhewch eich bod chi a'ch plant yn gwybod sut i wneud hynny blocio, mudio neu adrodd ar wahanol lwyfannau.
 • Atgoffwch blant na allant fynd ag ef yn ôl unwaith y byddant yn postio rhywbeth ar-lein. Hyd yn oed os caiff y wybodaeth ei dileu o wefan, nid oes gennych fawr o reolaeth, os o gwbl, dros fersiynau hŷn a allai fodoli ar gyfrifiaduron pobl eraill ac a allai gylchredeg ar-lein.
 • Adolygwch restrau ffrindiau eich plant yn rheolaidd - efallai yr hoffech chi gyfyngu rhestr eu ffrindiau i'r bobl rydych chi'n eu hadnabod yn unig
 • Creu cytundeb digidol i osod rhai rheolau digidol ynghylch defnyddio technoleg i mewn ac allan o'r cartref.
* Ymchwil gan Super Awesome, ymchwil desg helaeth a data o Borth Data Insights People 2020

swyddi diweddar