BWYDLEN

Zoombombing - yr hyn sydd angen i chi ei wybod am hyn i amddiffyn eich teulu

Mae'r arbenigwr diogelwch ar-lein Karl Hopwood yn taflu goleuni ar beth yw zoombombio a sut y gallwch reoli eich profiad teuluol yn well ar chwyddo ac apiau cynadledda fideo eraill.

Mwy o ddefnydd o apiau gwe i addasu i 'normal newydd'

Rydyn ni i gyd wedi bod ar gromlin ddysgu sydyn dros yr ychydig fisoedd diwethaf - yn mynd i’r afael â bywyd wrth gloi ac ystod eang o apiau a llwyfannau newydd sydd wedi caniatáu inni ddal ati i ddysgu, gweithio ac i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu nid yw bob amser wedi bod yn hawdd.

Rydym hefyd wedi dechrau clywed rhai termau newydd yn cael eu defnyddio yn y cyfryngau, er enghraifft, infodemig (gan gyfeirio at y swm llethol o wybodaeth sydd ar gael ar-lein am COVID-19), a zoombombio i enwi dau. Mae'n deg dweud mai ychydig iawn ohonom oedd wedi clywed am Zoom cyn mis Mawrth 2020, yn wir aeth eu bas defnyddiwr o oddeutu 10 miliwn o gyfranogwyr cyfarfod dyddiol ym mis Rhagfyr 2019 i oddeutu 300 miliwn ym mis Ebrill 2020.

Beth yw Zoombombing?

Mae Zombombombio yn cyfeirio at alwadau ar y platfform fideo-gynadledda Zoom cael eu herwgipio gan westeion heb wahoddiad a fydd yn aml yn rhannu cynnwys annifyr iawn ac weithiau anghyfreithlon. Yn ystod y dyddiau diwethaf, bu llawer o benawdau sydd wedi rhoi enghreifftiau lle mae delweddau cam-drin plant yn rhywiol wedi'u rhannu.

Yn amlwg mae hyn yn hollol ysgytwol ac yn gwbl annerbyniol. A yw hynny'n golygu y dylem roi'r gorau i ddefnyddio'r platfform - a allai ddigwydd ar wasanaethau eraill? Mewn rhai achosion, mae'n amlwg bod gwybodaeth cyfarfod wedi'i phostio ar gyfryngau cymdeithasol a bod fersiynau cynharach o'r platfform yn golygu y gallai unrhyw un â'r ddolen ymuno a rhannu pa bynnag gynnwys yr oeddent am ei wneud.

Mae Zoom yn canolbwyntio ar wella nodweddion diogelwch

Ar ddechrau mis Ebrill cyhoeddodd Zoom eu bod yn atal pob datblygiad cynnyrch newydd i ganolbwyntio ar ddiweddaru eu nodweddion diogelwch ac yn wir bu sawl newid eisoes. Bellach rhoddir cyfrinair i bob cyfarfod newydd fel rhagosodiad (y mae'n rhaid i unrhyw ddefnyddwyr sydd â chyfrif am ddim ei ddefnyddio) a gellir rhannu rhannu sgrin ar gyfer cyfranogwyr.

Mae hefyd yn bosibl cloi ystafell nawr sy'n golygu na fyddai gwesteion heb wahoddiad yn gallu cael mynediad i gyfarfod. Mae ystafelloedd aros rhithwir hefyd ar gael yn ddiofyn sy'n caniatáu i westeion wirio pwy maen nhw'n ei dderbyn i gyfarfod - mae hyn yn iawn ar gyfer niferoedd llai ond efallai ddim yn realistig ar gyfer digwyddiad mwy.

Beth yw'r pryder wrth ddefnyddio llwyfannau fideo-gynadledda?

Rhan o'r broblem yw bod y llwyfannau hyn yn ymddangos - maen nhw'n darparu ateb i rywbeth sydd ei angen arnom ac felly rydyn ni'n eu defnyddio ond yn aml iawn nid ydyn ni'n cymryd yr amser i edrych ar y gwahanol opsiynau a phecynnau sydd ar gael. Nid ydym yn meddwl am broblemau posibl nes bod rhywbeth wedi mynd o'i le.

Os ydym am fod mor ddiogel ag y mae'n bosibl bod wrth ddefnyddio'r llwyfannau hyn, mae angen i ni o leiaf ddeall ychydig o sut maent yn gweithio a'r offer sydd ar gael. Os nad ydym yn credu bod platfform yn cynnig y diogelwch a'r preifatrwydd yr ydym ei eisiau, yna ni ddylem fod yn ei ddefnyddio. Gyda llawer o'r gwasanaethau hyn, mae fersiynau taledig ac am ddim - yn ddealladwy bydd y fersiynau taledig yn cynnig mwy o ymarferoldeb a'r gallu i gael mwy o reolaeth dros y cynnyrch.

Deall gwahanol opsiynau sydd ar gael ar Zoom apps tebyg eraill

Os cymerwn Zoom fel enghraifft mae dau opsiwn gwahanol - cyfarfod Zoom a gweminar Zoom - mae'r weminar yn caniatáu i'r gwesteiwr atal cyfranogwyr rhag rhannu eu sgrin ond mae'n caniatáu i nifer o banelwyr (sydd wedi'u cymeradwyo ymlaen llaw) eu rhannu. Mae'r opsiwn cyfarfod ychydig yn fwy di-flewyn-ar-dafod - gall naill ai cyfranogwyr rannu eu sgrin, neu ni allant. Mae'r opsiwn olaf yn caniatáu i'r gwesteiwr rannu yn unig - neb arall. Gallai hyn fod yn addas ar gyfer rhai cyfarfodydd / dysgu o bell ac ati ond nid i bawb. Mae angen i ni ddewis yn ofalus yr offer sydd orau ar gyfer yr hyn rydyn ni am ei wneud. Yn anffodus, mae'n rhaid i ni obeithio hefyd fod y rhai a allai ein gwahodd i gyfarfod yn un o'r lleoedd ar-lein hyn wedi cyflawni'r un diwydrwydd dyladwy.

Adnoddau bwlb golau

Ewch i'n Hwb cyngor #StaySafeStayHome i gael mwy o awgrymiadau ar sut i wneud y defnydd gorau o dechnoleg.

swyddi diweddar