BWYDLEN

Sut alla i helpu fy mhlentyn i gael Nadolig digidol mwy diogel?

Mynnwch gyngor gan arbenigwyr diogelwch ar-lein i helpu plant i ddefnyddio anrhegion Nadolig digidol newydd yn ddiogel.

Llun teulu ar liniadur gydag addurniadau Nadolig


Sarah Smith

Llefarydd Sefydliad Breck
Gwefan Arbenigol

Rwy'n credu bod yna lawer o atebion i'r cwestiwn hwn a llawer y gallwch chi ei wneud. Bydd llawer yn dibynnu ar sut mae'ch cartref eisoes wedi'i sefydlu.

Os yw'ch plentyn ar fin cael ei gonsol neu ddyfais llaw gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod eich rheolau sylfaenol ar unwaith - a chofiwch ei bod bob amser yn llawer anoddach rhoi rheolau cryfach i mewn yn nes ymlaen, felly dechreuwch yn weddol llym!

 • Treuliwch ychydig o amser yn dod i adnabod y tu mewn a'r tu allan i'r consol neu'r ddyfais cyn bore Nadolig.
 • Gwybod sut i ddefnyddio'r nodweddion diogelwch - gallwch ddod o hyd i lawer o gyngor defnyddiol yma ar Internet Matters.
 • Mae'r rheolau i fyny i chi ond byddwn bob amser yn awgrymu'n gryf hapchwarae neu fynd ar-lein mewn gofod cymunedol, nid ystafell wely, fel y gallwch gadw llygad ar yr hyn y maent yn ei wneud.
 • Ystyriwch derfyn amser dyddiol (gall hyn fod yn wahanol ar benwythnosau neu ar wyliau). Dylai fod amser terfyn clir yn y nos, a dylid gadael dyfeisiau y tu allan i'r ystafell wely bob amser. Mae astudiaethau wedi dangos bod natur gaethiwus ein dyfeisiau yn dal i fod yn berthnasol i ni hyd yn oed os ydynt yn cael eu diffodd, neu wyneb i waered. Mae angen iddynt fod ymhell allan o'r ystafell, fel bod plant yn cael digon o amser segur oddi wrthynt.
 • A hefyd, atgoffwch nhw bod y bobl y gallant ddod ar eu traws ar-lein yn ddieithriaid - bob amser, waeth pa mor gyfeillgar ydyn nhw - a dylen nhw gofio na ddylem ni eu trin fel ffrindiau.
 • Ar gyfer plant hŷn neu'r rhai sydd eisoes yn mynd ar-lein, mae ein cyngor bob amser yr un fath. Cadwch mewn cysylltiad. Chwaraewch y gemau gyda'ch plentyn. Mwynhewch ychydig o amser bondio - byddwch yr un sbwriel! Gadewch iddyn nhw eich curo chi (credwch fi, mae'r amser yn dod rownd yn gyflym iawn lle na allwch chi eu curo hyd yn oed os ydych chi'n ceisio!).

Defnyddiwch gyfnod y Nadolig i adeiladu sylfaen gadarn o ymddiriedaeth a dwyochredd rhyngoch chi a’ch plant fel eu bod yn gwybod, os a phan fydd pethau’n mynd o chwith, y gallant ddod atoch heb ofni dial. Dyma’r allwedd i gael nid yn unig Nadolig digidol diogel, ond atalnod llawn bywyd digidol mwy diogel ar-lein.

Ceisiwch ddod â senarios damcaniaethol i'ch gêm - 'Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai rhywun yn dechrau siarad â chi ar-lein? Sut fyddech chi'n ei drin?' A gallwch chi bob amser adrodd stori Breck. Dwi eto i ddod ar draws plentyn sydd heb ymateb i stori Breck Bednar – gallwch ddarganfod mwy ar ein gwefan, breckfoundation.org.

Alan Mackenzie

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein
Gwefan Arbenigol

Rwyf hyd yn oed wedi siarad â rhieni na fyddent erioed wedi ystyried defnyddio rhywbeth fel TikTok ond a gafodd eu hunain yn cael cymaint o hwyl yn ei ddefnyddio.

I blant nid yw hyn yn ddim byd newydd; fel ymgynghorydd amddiffyn plant, rwy'n siarad â miloedd o blant yn flynyddol a phan ewch heibio'r holl apiau a gemau maen nhw'n eu defnyddio, mae'r mwyafrif yn defnyddio'r rhain fel offeryn i gymdeithasu. Mae'r mwyafrif helaeth yn ymwybodol o'r risgiau a'r materion oherwydd eu bod yn derbyn addysg dda yn yr ysgol, ond ar ddiwedd y dydd maen nhw'n dal i fod yn blant; nid ydynt yn meddwl yn yr un modd ag oedolion, gallant dreulio'r dydd yn hawdd os cânt eu gadael i'w dyfeisiau eu hunain (maddeuwch y pun) neu gael eu hunain mewn sefyllfa beryglus a allai arwain at un niweidiol.

Dylai'r Nadolig ymwneud ag amser teulu. Boed hynny’n anwyliaid sy’n gweithio neu oherwydd bod eich symudiadau’n gyfyngedig, bydd llawer yn troi at dechnoleg i siarad â theulu a ffrindiau, felly hoffwn grynhoi rhai awgrymiadau syml:

 • Amser Sgrin - byddai llawer o blant yn treulio'r dydd ar-lein pe gallent, yn cael hwyl ac yn cymdeithasu â'u ffrindiau, ond mae'n rhaid cael cydbwysedd. Bydd y cydbwysedd hwnnw'n wahanol o deulu i deulu ond os gwelwch ei fod yn mynd allan o law ac nad yw siarad â nhw yn gweithio, ystyriwch gyfyngu eu hamser ysgrifennu gan ddefnyddio'r nodweddion ar eu dyfeisiau, ond siaradwch â nhw bob amser am pam rydych chi'n ei wneud. Gallwch ddod o hyd i ragor o help ar hyn, gan gynnwys rheolaethau rhieni yma
 • Mae mwy o amser ar-lein yn cynyddu'r siawns y bydd sefyllfa beryglus yn dod yn un niweidiol. Er y gallai hynny swnio fel codi bwganod ei resymeg syml. Meddyliwch amdano fel hyn: pe bawn i'n cerdded milltir ar y ffordd byddai risg; pe bawn i'n cerdded 500 milltir byddai'r risg honno'n cynyddu'n sylweddol, nid yw ar-lein yn ddim gwahanol. Waeth bynnag y ddyfais, y gêm neu'r ap maen nhw'n ei ddefnyddio, cofiwch y tri maes risg:
  • Cynnwys - beth allan nhw ei weld?
  • Cysylltu - gyda phwy y gallant siarad, â phwy sy'n siarad â nhw?
  • Cynnal - beth yw eu hymddygiad?

Siaradwch â'ch plentyn am y meysydd risg hyn, darganfyddwch beth maen nhw'n ei ddysgu yn yr ysgol.

Siaradwch â nhw am y gwahanol apiau a gemau maen nhw'n eu defnyddio. A oes rheolaethau rhieni a phreifatrwydd? Mae gan lawer o gemau a'r mwyafrif o apiau nodweddion cymdeithasoli felly mae'n bwysig ein bod ni'n gwybod beth sydd ar gael ac yn eu defnyddio lle bo hynny'n briodol. Mae'r Ymwybodol Net NSPCC gall y wefan eich helpu gyda hyn.

Er y gall technoleg ein helpu i liniaru risg, y ddau offeryn pwysicaf yn ein blwch offer yw:

 • Siarad â'n plant
 • Chwilfrydedd - y perfedd hwnnw'n teimlo nad yw rhywbeth yn hollol iawn. Os ydych chi'n cael y perfedd hwnnw'n teimlo, gweithredwch arno!

Karl Hopwood

Arbenigwr diogelwch ar-lein annibynnol
Gwefan Arbenigol

Bydd llawer ohonom yn rhoi neu'n derbyn anrhegion sy'n “gysylltiedig” ar gyfer y Nadolig eleni. O gamera digidol sy'n ffrydio ar unwaith i YouTube, TikTok neu Instagram, i'r ffôn clyfar diweddaraf, y gêm ar-lein neu'r headset Oculus, bydd llawer ohonom yn treulio amser ar ddydd Nadolig yn cyfrifo sut i gael ein teclyn diweddaraf ar-lein a'i gysylltu â'r byd. we.

Mae yna ychydig o awgrymiadau syml a all fod o gymorth wrth ddefnyddio technoleg a cheisio cael cydbwysedd da dros yr ŵyl.

Mae'n syniad da cytuno ar rai amseroedd di-dechnoleg i bawb (oedolion wedi'u cynnwys!) Mae amseroedd bwyd yn lle da i ddechrau. Yn yr un modd, mae peidio â chael technoleg yn yr ystafell wely dros nos yn strategaeth dda a bydd yn helpu i sicrhau bod pawb yn cael nosweithiau gwell o gwsg heb dynnu sylw dyfais sy'n gyson yn cyd-fynd â negeseuon grŵp a hysbysiadau trwy gydol y nos. Cymerwch ychydig o amser i edrych i mewn i'r offer sydd ar gael ar ffonau smart, tabledi a dyfeisiau eraill ac yn ddelfrydol sefydlu rheolyddion rhieni trwy gytuno â'ch plentyn ar yr hyn sy'n ddull synhwyrol o gynnwys y gallant ei gyrchu ac amser y gallant ei dreulio.

Mae llawer o lwyfannau a gemau ar-lein yn caniatáu i rieni reoli a rheoli pwy y mae eu plant yn gallu siarad â nhw a chysylltu â nhw. Wrth iddyn nhw fynd yn hŷn mae’n briodol i’n plant ni gael ychydig mwy o ryddid, mae’n rhaid i ni ymddiried ynddyn nhw ond mae’n bwysig iawn eu bod nhw’n teimlo eu bod nhw’n gallu dod i siarad â rhywun pe bai angen help arnyn nhw.

Mae angen i ni sicrhau, os ydyn nhw byth yn teimlo'n anghyffyrddus, yn poeni neu'n ofni y byddan nhw'n dod i siarad â ni am hynny - ond fyddan nhw ddim os ydyn nhw'n ofni ein hymateb. Mae'n ddealladwy y bydd rhieni eisiau diogelu eu plant ond mae'n debyg nad eu gwahardd rhag treulio amser ar-lein pan nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw beth o'i le yw'r dull gorau, yn enwedig os yw'n rhywun arall sydd wedi ymddwyn yn y ffordd anghywir tuag atynt. Mae'n bwysig gwneud amser i drafod yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein.

Andy Robertson

Arbenigwr Technoleg Teulu Llawrydd
Gwefan Arbenigol

O ran cyfryngau digidol, cwestiwn cyd-destun yw diogelwch mewn gwirionedd. Nid yw gemau fideo yn dda nac yn ddrwg ynddynt eu hunain. Ond mae angen i ni greu cyd-destun iach lle gall plant eu mwynhau, eu dehongli a'u trafod.

Yn fwy na chael y consolau neu'r teclynnau diweddaraf i blant y Nadolig hwn, yr anrheg orau yn aml yw treulio amser yn chwarae gyda nhw. Gemau fel Symud Allan, Yn ein plith or Horizon Chase Turbo yn ffordd wych o chwarae gyda'i gilydd heb dorri'r banc.

Er y gall rhieni a gofalwyr fod yn wyliadwrus o ymyrryd ar amser chwarae plant, ac wrth gwrs, nid yw plant bob amser eisiau ni yno, maen nhw fel arfer yn gyffrous iawn os yw oedolyn yn cymryd diddordeb yn yr hyn maen nhw'n ei chwarae.

Neilltuo hanner awr i eistedd gyda nhw a chwarae. Gwneud pwynt o eistedd i lawr gyda'n gilydd i chwarae gêm. Sôn am gemau wrth y bwrdd cinio.

Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd gwych o sicrhau bod y gemau fideo y mae ein plant yn eu chwarae yn cael eu bwyta mewn ffordd briodol. Mae'n eu hangori fel rhan o fywyd teuluol ac yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr inni o fyd chwarae y mae ein plant yn cael cymaint ohono.