Beth sydd yn y pecyn athrawon?

Beth fyddwch chi'n ei gael pan fyddwch chi'n cofrestru

Ewch ar daith o amgylch eich pecyn athrawon

Mae pob gwers yn cynnwys pecyn athrawon yn llawn adnoddau rhad ac am ddim i'ch helpu i gynllunio gwersi, estyn allan at rieni ac ennyn diddordeb eich myfyrwyr yn eu diogelwch ar-lein.

Sgroliwch i lawr am enghreifftiau o becynnau athrawon o'r wers ragarweiniol Preifatrwydd a Diogelwch.

Delwedd ddigidol o athro gyda swigen siarad sy'n rhestru popeth yn y pecyn athrawon. Mae'n darllen 'cynllun gwers a sleidiau, canllaw cydymaith, asesiadau, cysylltiadau trawsgwricwlaidd, llythyr i rieni, taflenni all-lein'

Cynllun gwers a sleidiau

Delwedd ddigidol gyda sgrinluniau o'r sleidiau gwers a chynllun gwers yn y pecyn athrawon.

Mae'r cynllun gwers yn cynnwys cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer pob gweithgaredd ynghyd â nodiadau defnyddiol, ciwiau ac awgrymiadau i helpu'r wers i redeg yn esmwyth.

Yn ogystal, mae cwestiynau myfyrio a thasgau Ymestyn a Her yn cynnig y gallu i chi addasu'r wers i weddu i'ch anghenion.

Mae sleidiau gwers yn cyd-fynd â'r cynllun gwers fel canllaw gweledol i fyfyrwyr.

Gweler y cynllun gwers . a'r sleidiau gwersi ..

Canllaw cydymaith

Dogfen fanwl a all eich helpu i ddeall y pwnc yn well ynghyd â strwythur y wers, pethau i'w hystyried a chwestiynau posibl a allai godi.

Mae gan y canllaw cynhwysfawr hwn gyngor ac adnoddau ychwanegol i helpu myfyrwyr i ddysgu diogelwch ar-lein.

Cliciwch . i weld y canllaw cydymaith.

Delwedd ddigidol gyda 3 enghraifft o'r hyn a welwch yn y canllaw atodol sydd ar gael i bob athro cofrestredig.

Asesiadau gwaelodlin a chrynodol

Delwedd ddigidol gyda sgrinluniau o 2 dudalen o'r gwaelodlin a'r asesiad crynodol ar gael yn y pecyn athrawon ar ôl i chi gofrestru.

Taflen argraffadwy i'w rhoi i blant cyn ac ar ôl gwers i fesur eu dealltwriaeth a'u cynnydd.

Er y gall asesiadau amrywio yn dibynnu ar y wers, cedwir dwy dudalen un ochr iddynt lle bo modd.

Mae'n gweithio orau pan gaiff ei ddefnyddio gyda Interactive Learning ac Once Upon Online.

Gweler y daflen asesu ..

Cysylltiadau trawsgwricwlaidd

Dewch i weld sut mae pob gwers yn cefnogi gwahanol rannau o gwricwlwm eich ysgol.

O ddarllen a deall i ddiogelwch rhyngrwyd a sgiliau cyfrifiadura, gallwch ddefnyddio Digital Matters ar draws meysydd pwnc.

Cliciwch . i weld y ddogfen cysylltiadau trawsgwricwlaidd.

Ciplun o'r canllaw cysylltiadau trawsgwricwlaidd gyda golwg chwyddedig ar ddolenni i Ddiogelwch a Niwed ar y Rhyngrwyd, ciplun o'r canllaw llawn sydd ar gael yn y pecyn athrawon wrth gofrestru.

Llythyr i rieni

Ciplun o'r llythyr dogfen Word i rieni o'r pecyn athrawon sydd ar gael i bob athro cofrestredig.

Paratowch rieni ar gyfer Materion Digidol gartref gyda'r llythyr hwn wedi'i gynllunio i'w hysbysu.

Mae ei fformat y gellir ei olygu yn rhoi rhyddid i ysgolion ac athrawon ei gysoni â gofynion penawdau llythyrau.

Cliciwch . i weld enghraifft na ellir ei golygu o'r llythyr rhiant.

Taflenni all-lein

Os ydych chi'n cael problemau technoleg neu'n cael trafferth cael dyfeisiau i'ch myfyrwyr, gallwch argraffu'r taflenni hyn ar gyfer Dysgu Rhyngweithiol ac Unwaith Ar-lein.

Wrth i chi arwain plant trwy'r wers ar eich sgrin, gallant gymhwyso eu gwybodaeth ar bapur.

Cliciwch . i weld y daflen Dysgu Rhyngweithiol a . i weld y daflen Once Upon Online.

Sgrinlun o 2 dudalen yr un o'r taflenni all-lein Interactive Learning ac Once Upon Online sydd ar gael i athrawon cofrestredig.

Barod i gofrestru?

Sicrhewch fynediad at yr holl adnoddau gwersi rhad ac am ddim hyn pan fyddwch yn cofrestru fel athro.

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×