BWYDLEN

Beth yw LiveMe? – Beth sydd angen i rieni ei wybod

Mae ffôn clyfar yn dangos yr app LiveMe sydd ar gael mewn siop app.

Mae LiveMe yn blatfform cymdeithasol ar gyfer pobl dros 18 oed sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu ag eraill ac ennill nwyddau rhithwir i gyfnewid am wobrau, gwobrau ac arian parod.

Dysgwch fwy am yr ap a'i risgiau i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

Beth yw LiveMe?

Mae LiveMe yn ap ffrydio byw i oedolion yn unig. Ei nod yw cysylltu crewyr fel cantorion, DJs a digrifwyr â chefnogwyr perthnasol.

Er bod yr ap yn gwahardd cynnwys rhywiol, lleferydd casineb a mwy yn benodol, mae'n nodi'n glir iawn nad yw ar gyfer plant ac na ddylai fideos gynnwys plant.

Gofynion isafswm oedran LiveMe

Mae ei Delerau Gwasanaeth yn nodi bod yr ap ar gyfer pobl 18 oed neu hŷn yn unig. Mae'n cynnwys nid yn unig darlledu byw, ond sgyrsiau un-i-un, hapchwarae, gamblo a mwy. Yn ogystal, mae'r delweddau bawd yn awgrymog eu natur, er nad ydynt yn eglur.

Sut mae'n gweithio?

Mae'r ap ffrydio fideo byw yn gadael i ddefnyddiwr (a elwir yn 'ddarlledwr') fideos ffrydio byw, sgwrsio ag eraill, a rhannu gyda gwahanol ddarlledwyr a'u dilyn. Trwy glicio ar un o'r defnyddwyr niferus, fe'u cymerir yn uniongyrchol i'w porthiant byw lle gallant weld eu fideos.

Gall darlledwyr hefyd rannu'r porthiant byw wrth wylio ar Facebook, Instagram, Twitter a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill.

Creu cyfrif LiveMe

Wrth sefydlu cyfrif, mae defnyddwyr yn nodi eu rhif ffôn symudol i fewngofnodi. Fodd bynnag, cynigir cofrestru trwy gyfryngau cymdeithasol neu e-bost hefyd. Yna rhaid i ddefnyddwyr nodi eu llysenw dewisol (neu ddefnyddio'r un a awgrymir) a'u pen-blwydd. Mae opsiynau ar gyfer llun proffil a rhyw hefyd ar gael. Yna mae LiveMe yn awgrymu darlledwyr i ddilyn.

Er bod LiveMe yn mynnu mai dim ond defnyddwyr dros 18 oed sy'n gallu defnyddio'r gwasanaeth, nid oes proses gwirio oedran. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un ymuno â'r gwasanaeth, gan gynnwys plant. Yr unig ffordd y mae eu cyfrif yn debygol o gael ei dynnu i lawr yw os bydd rhywun yn dweud eu bod dan oed.

Prynu mewn-app ac ennill arian

Mae LiveMe yn canolbwyntio'n fawr ar bryniannau, gan gynnwys anrhegion a darnau arian. Gall defnyddwyr eu rhoi i ddarlledwyr, a dyna sut maen nhw'n gwneud arian o fewn yr ap. Mae'n hawdd iawn prynu pethau'n ddamweiniol os yw cerdyn credyd wedi'i gysylltu oherwydd bod nifer fawr o 'pop-ups' yn cynnig bargeinion.

Ffrydiau byw a sgyrsiau

Prif ran LiveMe yw'r ffrydiau byw gan ddarlledwyr. Gall defnyddwyr ddarlledu a sgwrsio ag eraill. Gallant hefyd anfon anrhegion at eu hoff ddarlledwyr.

Er bod canllawiau LiveMe yn gwahardd delweddau rhywiol neu noethni, mae llawer o'r mân-luniau yn awgrymog ac wedi'u bwriadu'n glir ar gyfer cynulleidfa sy'n oedolion.

Beth ddylai rhieni ei wybod am LiveMe?

  • Mae LiveMe ar gyfer defnyddwyr 18 oed a hŷn. Ni ddylai eich plentyn gael mynediad i'r ap.
  • Fodd bynnag, gallai apêl ennill arian arwain pobl ifanc dan 18 oed at roi cynnig ar yr ap.
  • Mae defnyddwyr dan oed mewn perygl o gysylltiad digroeso a niweidiol gan eraill.
  • Mae ffrydiau byw yn cyflwyno risg ychwanegol o weld cynnwys amhriodol.
  • Os dewch ar draws unrhyw gynnwys sy'n cynnwys plentyn, dylech roi gwybod amdano ar y platfform.

5 awgrym i atal plant rhag defnyddio'r ap

  • Siaradwch â nhw: Mae sgyrsiau rheolaidd yn allweddol i gadw plant yn ddiogel. Osgoi cyhuddiadau ac yn lle hynny gofynnwch iddynt pam eu bod yn dymuno defnyddio'r ap a beth maent yn gobeithio ei gael ohono. Eglurwch pam nad yw'r ap yn briodol i'w hoedran, yna gweithiwch gyda'ch gilydd i ddod o hyd i rai sy'n briodol.
  • Gosod rheolaethau rhieni: Mae'r rhan fwyaf o ddyfeisiau fel ffonau clyfar a phorwyr gwe yn cynnig opsiynau i rwystro rhai apiau a gwefannau. Apiau ychwanegol fel Google Family Link, Amser Sgrin or Teulu Microsoft yn gallu darparu opsiynau i gefnogi'r rheolaethau hyn.
  • Rhowch gynnig ar wahanol weithgareddau: Gyda’ch gilydd, rhowch gynnig ar weithgareddau ac apiau newydd i helpu’ch plentyn i ailffocysu ei sylw ar rywbeth a allai effeithio arno mewn ffordd fwy cadarnhaol. Archwiliwch y rhain apps meithrin sgiliau fel man cychwyn.
  • Rhoi gwybod am blant a delweddau cam-drin plant: Os bydd unrhyw gynnwys eich plentyn yn dod i ben ar LiveMe, riportiwch ef i'r platfform. Yn ogystal, adroddwch ddelweddau o blant dan oed i'r Internet Watch Foundation (IWF), CEOP ac Riportio Cynnwys Niweidiol. Yn ogystal, os sylwch ar ddefnyddiwr dan oed, rhowch wybod i LiveMe am ei gyfrif.
  • Cael gwybod am faterion diogelwch: Dysgwch am daclo cynnwys amhriodol, ymbincio ar-lein, sexting a mwy gyda'n canolfannau cyngor.
Adrodd SWGfL Cynnwys Niweidiol
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar