BWYDLEN

Ap ffrydio byw Live.me - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Mae Live.me yn blatfform cymdeithasol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu ag eraill ac ennill nwyddau rhithwir y gellir eu cyfnewid am wobrau, gwobrau ac arian parod.

Gall defnyddwyr fynd yn fyw a rhannu'r hyn y maent yn ei wneud ar unwaith i gynulleidfa ddethol a gyda dros 20 miliwn o lawrlwythiadau ers iddo gael ei ryddhau yn 2016 mae'r ap yn cynyddu mewn poblogrwydd.

Sut mae Live.me yn gweithio?

Mae'r ap ffrydio fideo byw yn gadael i ddefnyddiwr (sy'n cael ei adnabod fel 'darlledwr') ddarlledu fideos, sgwrsio, rhannu a dilyn gwahanol ddarlledwyr. Trwy glicio ar un o'r nifer o ddefnyddwyr, fe'u cludir yn uniongyrchol i'w porthiant byw lle gallant wylio fideos.

Gall darlledwyr hefyd rannu'r porthiant byw wrth wylio ar Facebook, Instagram, Twitter a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill.

Sefydlu cyfrif 

Gallwch sefydlu cyfrif trwy ddefnyddio cyfrif Facebook, Twitter neu e-bost sy'n bodoli eisoes

Gofynnir i ddefnyddwyr ddarparu llun proffil, enw defnyddiwr, rhyw a phen-blwydd.

Yna gofynnir i chi roi mynediad i'r ap i'ch cysylltiadau, lleoliadau a gosodiadau ffôn i wneud galwadau

Mwy o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am yr ap, gweler Cwestiynau Cyffredin Live.me

Ymweld â'r safle

Gosod cyfrif

Tudalen arwyddo

Learderboard

Hysbysiadau ar ap

Hysbysiadau ar ap

Hysbysiadau ar ap

Beth yw isafswm oedran Live.me?

Mae practis meddygol  termau defnydd nodi bod defnyddwyr o leiaf 18 neu fod â chaniatâd rhieni i ddefnyddio'r offeryn, ond mae tweens a phobl ifanc yn darlledu trwy'r ap.

Beth allwch chi ei wneud ar yr app?

  • Swyddogaeth ffrydio byw a sgwrsio

Gallwch swipe i'r dde yn ystod darllediad i gael gwared ar sylwadau ac animeiddiadau neu swipe i'r chwith i ddod â nhw yn ôl a swipe i fyny ac i lawr o un darllediad i'r llall.

Gallwch hefyd ddarlledu gyda'ch ffrindiau o'r enw 'beam' yn yr app Live.me. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddiwr wneud darllediad deuol gyda defnyddiwr arall.

  • Ennill arian go iawn fel darlledwr

Mae anrhegion yn cael eu prynu a'u troi'n ddiamwntau i'r darlledwr. Mae diemwntau'n troi'n ddoleri ar ôl i chi gyrraedd ~ 40,000. Mae'r cyfansymiau diemwnt yn dal i gronni, hyd yn oed ar ôl i chi gyfnewid neu gyfnewid am ddarnau arian.

Beth yw nod yr ap

  • Annog defnyddwyr i lifo gyda gwylwyr, sgwrsio a chwrdd â phobl newydd
  • Tyfu mewn poblogrwydd ar y sianel a'i nodwedd ar 'Leaderboard'
  • Gwnewch arian trwy annog 'gwylwyr' i brynu anrhegion / darnau arian i droi yn arian parod

Pwyntiau seren ar gyfer gweithgaredd

Canllaw ar ddod yn VIP

Ennill poblogrwydd ar app

Beth sydd angen i rieni fod yn ymwybodol ohono?

Ffrydio byw gall 'bywyd' fod yn beryglus, yn enwedig i berson ifanc a allai gael ei ddylanwadu i rannu gormod o wybodaeth bersonol neu gynnwys amhriodol er mwyn ennill mwy o wylwyr neu hoff bethau.

Gall darlledwyr dderbyn ymatebion byw a all o bosibl olygu bod cynnwys amhriodol yn cael ei anfon at blant. Dylai rhieni fod yn hynod ofalus wrth benderfynu a ddylai eu plant ddefnyddio'r ap hwn ar sail y risgiau.

Gan fod gan yr ap hwn bwyslais cryf ar gael dilynwyr ac mae'r siawns bosibl o ddod yn enwog hyd yn oed wedi'i ymgorffori yn y teitl, a allai annog darlledwyr i wneud pethau mwy gwarthus.

Byddem yn cynghori rhieni i siarad â'u plant ac asesu a oes ganddyn nhw'r offer a'r ddealltwriaeth i ddelio â'r materion hyn cyn gadael iddyn nhw ddefnyddio'r ap.


Pethau y gallwch chi eu gwneud i gadw plant yn ddiogel ar yr ap

  • Blociwch ddefnyddiwr os byddwch chi'n sylwi ar ymddygiad amhriodol, bwlio, neu unrhyw ymddygiad torri rheolau arall ar Live.me, gallwch rwystro defnyddiwr rhag sgwrsio ar eich darllediad a'ch proffil trwy dapio ar ei enw, llywio i'r dudalen proffil, ac yna dewis “bloc”
  • Report rhywun Os yw rhywun yn bod yn anghwrtais, gallwch roi gwybod amdanynt trwy dapio ar eu henw a chlicio 'report'
  • Gwnewch yn siwr mae plant yn deall y gallai oedolion a phobl ifanc fod yn defnyddio'r ap a bod angen i chi eu helpu i amddiffyn eu preifatrwydd
  • Adolygu polisi preifatrwydd a gosodiadau preifatrwydd ar yr ap i sicrhau ei fod yn briodol i'ch plentyn

 

Dewisiadau ar app

Sgrin gosodiadau

Opsiynau preifatrwydd ar broffil

Gosodiadau ar gyfer hysbysiadau

Manylion ar sut i rwystro app

Amlinelliad polisi preifatrwydd

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am yr app Live.me ac apiau tebyg eraill, dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw:

swyddi diweddar