BWYDLEN

Sut i amddiffyn plant rhag niwed rhywiol ar-lein

Mae Rhwydwaith NWG a Sefydliad Marie Collins wedi ymuno i helpu rhieni i ddeall niwed ar-lein. Dysgwch sut i leihau'r risgiau a'r hyn y gallwch chi ei wneud i helpu'ch plentyn os byddwch chi'n darganfod eu bod wedi dioddef niwed rhywiol ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw niwed ar-lein?

Yn syml, unrhyw ymddygiad ar-lein sy'n achosi niwed. Gallai hyn fod yn gorfforol, yn emosiynol neu'n rhywiol.

Mae niwed rhywiol ar-lein yn cynnwys:

 • Cam-drin a chamfanteisio rhywiol
 • Gwastrodi: Mae rhywun yn cyfeillio â phlentyn ac yn meithrin ymddiriedaeth fel y gallant ddylanwadu'n rhywiol arnynt
 • Anfon neu dderbyn lluniau neu negeseuon rhywiol
 • Sextortion: Mae rhywun yn bygwth cyhoeddi delweddau rhywiol neu wybodaeth am un arall oni bai eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei ddweud
 • Annog plentyn i gael mynediad i wefannau pornograffi oedolion.

Sut mae'n wahanol i ecsbloetio all-lein?

Rydym yn gwybod bod cam-drin rhywiol yn niweidiol waeth ble mae'n digwydd. Er gwaethaf y tebygrwydd rhwng cam-drin rhywiol ar-lein ac all-lein, mae rhai gwahaniaethau.

Gall rhyngweithio ar-lein roi mwy o fynediad i'r plentyn i'r troseddwr. Gall aelodau'r teulu fod yn y cefndir, i lawr y grisiau neu mewn ystafelloedd eraill a ddim yn gwybod bod camdriniaeth yn digwydd. Gall hyn fod oherwydd nad yw rhai rhieni'n sylweddoli beth mae eu plentyn yn ei wneud ar-lein neu oherwydd nad ydyn nhw'n ymwybodol o'r canlyniadau.

Elfen i gam-drin rhywiol ar-lein yw ei fod yn aml yn cael ei gofnodi a'i rannu. Mae hyn yn ychwanegu at niwed i'r plentyn oherwydd gallant deimlo cywilydd neu gywilydd, gan feio'u hunain am y cam-drin. Gall y plentyn fynd yn bryderus ac yn poeni y bydd y troseddwr yn rhannu lluniau neu fideos ag eraill. Mae goroeswyr cam-drin rhywiol ar-lein yn aml yn ofni y bydd delweddau ohonyn nhw'n 'ail-wynebu'. Gall yr ofn hwn aros gyda nhw i fod yn oedolion.

Sut mae troseddwyr yn targedu pobl ifanc ar-lein?

Mae troseddwyr yn fedrus ac yn llawn cymhelliant i dargedu plant trwy'r rhyngrwyd. Gallant fod o unrhyw ryw, oedran neu gyfeiriadedd rhywiol a chael mynediad at blentyn trwy eu trin neu eu meithrin perthynas amhriodol.

Gwastrodi yw pan fydd troseddwr yn dechrau rhyngweithio ar-lein gyda phlentyn trwy gymryd diddordeb ynddo, ffurfio cyfeillgarwch, a darganfod am ei ddiddordebau, ei gartref, ei deulu a'i grwpiau cyfeillgarwch. Yn ystod y broses hon, bydd y troseddwr yn profi ymateb plentyn. Gall hyn ddechrau mor gynnil ac yna gall symud i sgyrsiau mwy rhywiol neu orfodol. Fodd bynnag, gall hefyd fod yn fwy uniongyrchol gyda'r troseddwr yn symud ymlaen i blentyn arall os nad yw'n cael yr ymateb y mae ei eisiau.

Fel yn y byd all-lein, bydd troseddwyr eisiau bod lle mae plant. Nid yw pob troseddwr yn esgus bod yn rhywun arall neu'n iau. Gallant ennyn diddordeb plant trwy'r cyfryngau cymdeithasol, gemau ac apiau eraill. Bydd troseddwyr yn targedu bechgyn a merched o bob ystod oedran waeth beth fo cefndir y plentyn.

Beth alla i ei wneud os ydw i'n darganfod bod fy mhlentyn wedi cael ei niweidio?

Ceisiwch beidio â chynhyrfu. Efallai y bydd eich plentyn yn teimlo'n hynod fregus, ac mae angen iddo wybod eich bod ar ei ochr. Rhowch gynnig ar y GOFALAU ewch os oes gennych bryderon am y cynnwys y mae eich plentyn yn ei rannu, ei wylio neu ei uwchlwytho:

C - Tawelwch, gwrando anfeirniadol. Ei ffugio os oes rhaid! Gwnewch hi'n glir nad ydych chi'n eu beio.
A - Gofynnwch agor cwestiynau ac asesu - rhowch amser ac osgoi gofyn 'pam?'
R - Sicrwydd a rhoi gwybodaeth a chefnogaeth. Mae sicrwydd yn gwneud Nodyn golygu dweud y bydd y cyfan yn iawn. Adlewyrchu teimladau yn ôl a chydnabod pa mor anodd y mae'n rhaid i hyn fod. Mae hon yn foment mewn amser ac mae adferiad yn bosibl.
E - Rhowch eu model o realiti; gweld sut mae'n teimlo iddyn nhw. Mae'n debygol y bydd gwrthdaro ac amheuaeth. Peidiwch â phoeni pe byddai'n well ganddyn nhw siarad â rhywun arall.
S - Ceisio cefnogaeth a hunanofal. Peidiwch â beio'ch hun. Cysylltwch â gweithwyr proffesiynol perthnasol i gael cyngor.

Cofiwch: mae sut rydych chi'n ymateb yn dylanwadu ar eich plentyn. Bydd cadw'n dawel yn eu helpu i wneud yr un peth.

Sut mae rhoi gwybod am niwed rhywiol ar-lein?

 • Cysylltwch naill ai â'r heddlu, gofal cymdeithasol neu arweinydd diogelu dynodedig (DSL) eich plentyn yn ei ysgol os oes gennych bryderon. Bydd eich plentyn yn bryderus ynghylch pwy arall sy'n gwybod a beth fydd yn ei wneud, felly cynhwyswch eich plentyn lle bo hynny'n briodol
 • Cadwch unrhyw negeseuon neu ddelweddau ymosodol fel tystiolaeth o'r cam-drin
 • Peidiwch â chyfathrebu â'r troseddwr ar-lein.

Bydd gan fwyafrif helaeth o weithwyr proffesiynol brofiad o ddelio â'r mathau hyn o ddigwyddiadau a dylent allu cynghori neu ddwysau'r pryder i'r asiantaethau perthnasol yn dibynnu ar lefel y niwed.

Mae'n bwysig meddwl am gefnogaeth i chi, eich plentyn a'ch teulu. Dim ond un person sydd ar fai am y cam-drin a dyna'r troseddwr. Peidiwch â beio'ch hun na'ch plentyn.

Beth alla i ei wneud wedyn?

 • Canolbwyntio ar deulu: mae teuluoedd y mae hyn yn effeithio arnynt wedi siarad am yr angen i ailffocysu eu teulu er mwyn osgoi'r niwed ar-lein sy'n diffinio eu plentyn. Chwiliwch am weithgareddau ehangach y gallwch chi eu gwneud fel teulu.
 • Dangoswch i'ch plentyn eich bod chi'n credu: efallai bod y troseddwr wedi dweud wrth eich plentyn na fyddech chi'n eu credu, felly mae'n bwysig eu cysuro a rhoi gwybod iddyn nhw eich bod chi yno am beth bynnag sydd ei angen arno.
 • Gadewch iddyn nhw fynd ar-lein: efallai y bydd eich plentyn eisiau mynd ar-lein o hyd ac efallai y bydd yn teimlo ei fod yn cael ei gosbi os na all wneud hynny. Ystyriwch pryd a sut y gall hyn ddigwydd ac edrychwch ar fesurau y gallwch eu cymryd i wella eu diogelwch ar-lein
 • Esboniwch y sefyllfa i deulu: efallai y bydd yn rhaid i chi egluro beth ddigwyddodd i frodyr a chwiorydd neu aelodau eraill o'r teulu, fel eu bod yn deall beth sy'n digwydd. Efallai y byddwch hyd yn oed eisiau ceisio cymorth gweithiwr proffesiynol ar gyfer hyn oherwydd sensitifrwydd y mater.
 • Sicrhewch gefnogaeth i chi'ch hun: defnyddiwch ffrind dibynadwy, teulu agos neu gyrchwch gymorth ar-lein neu linellau cymorth gan sefydliad arbenigol neu weithiwr proffesiynol.
 • Os yw delweddau neu fideos o'ch plentyn wedi'u huwchlwytho ar-lein, rhowch wybod iddynt eu tynnu i lawr. Gellir gwneud hyn trwy Gwefan neu linell gymorth Childline.

Cofiwch: nid yw'r cam-drin yn eich diffinio chi, eich plentyn na'ch teulu. Y troseddwr, trwy ei weithredoedd, sydd ar fai. Os oes angen, ceisiwch gefnogaeth, cyngor ac arweiniad i sicrhau eich bod chi a'ch plentyn yn derbyn yr help sydd ei angen arnoch chi'ch dau.

Sut alla i atal fy mhlentyn rhag cael ei niweidio?

Efallai y bydd yn anodd gwybod yr holl apiau a gwefannau y mae plant a phobl ifanc yn eu cyrchu, ond mae'n ddefnyddiol ystyried sut mae'r plentyn yn rhyngweithio ag apiau neu lwyfannau ar-lein. Gallai'r cynnwys y mae plentyn yn ei weld fod yn niweidiol, neu gallai fod yn niweidiol gyda phwy y mae'n cyfathrebu â nhw, neu'r pynciau maen nhw'n eu trafod.

Mae siarad yn agored am wefannau hapchwarae, cyfryngau cymdeithasol ac apiau yn cynnig cyfleoedd i archwilio sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel. Bydd sgyrsiau agored yn helpu i agor y llawr ar gyfer pryderon a allai fod gennych chi neu'ch plentyn. Mae ymwybyddiaeth o sut mae'ch plentyn yn ymgysylltu ag ap neu gêm benodol hefyd yn fuddiol. Gall rheolaethau rhieni leihau'r posibilrwydd y bydd eich plentyn yn cyrchu deunydd amhriodol neu apiau / llwyfannau nad ydych am iddynt eu gweld. Mae datblygu meddalwedd o fewn rheolaethau rhieni wedi cynyddu eu heffeithiolrwydd dros y blynyddoedd, ond dim ond un rhan o'r darlun amddiffynnol ydyn nhw. Gellir dod o hyd i ganllawiau rheoli rhieni ac adnoddau ar y Canllaw Ap Materion Rhyngrwyd neu yn Ymwybodol Net NSPCC.

Er y gall deimlo fel byd cyfochrog ag oedolion, yn aml nid yw plant yn gweld fawr o wahaniaeth rhwng cyfeillgarwch ar-lein ac all-lein. Mae Covid-19 wedi gweld cynnydd yn nifer y plant sy'n mynd ar-lein i fod gyda'u ffrindiau. Yr allwedd yw cyfathrebu'n aml a chymryd diddordeb mewn pwy mae'ch plentyn yn siarad ag ef ar-lein yn yr un ffordd ag y byddech chi gyda ffrindiau newydd all-lein.

 • Sefydliad Marie Collins
  Mae Sefydliad Marie Collins yn elusen a'i gweledigaeth yw bod pob plentyn sy'n dioddef camdriniaeth a hwylusir gan y rhyngrwyd a thechnolegau symudol, a cham-drin cysylltiedig all-lein, yn gallu gwella a byw bywydau diogel a boddhaus, yn rhydd o ofn ac yn gadarnhaol am eu dyfodol.
 • Rhwydwaith NWG
  Mae Rhwydwaith NWG yn sefydliad cenedlaethol arbenigol gyda dros 14,500 o aelodau wedi'i sefydlu i frwydro yn erbyn camfanteisio ar blant trwy weithio ar y cyd yn lleol ac yn genedlaethol ar draws pob sector. Mae gennym dîm medrus i weithio gydag ymarferwyr i gael y canlyniad gorau i blant sy'n destun camfanteisio ar blant neu sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio.

swyddi diweddar