BWYDLEN

Sut i amddiffyn plant rhag niwed rhywiol ar-lein

Mae cyn-teen yn pori gliniadur mewn silwét, gydag iaith y corff pryderus.

Dysgwch am niwed rhywiol ar-lein gyda chyngor gan Rwydwaith NWG a Sefydliad Marie Collins.

Dewch o hyd i gyngor ar sut i leihau’r risgiau a chefnogi eich plentyn os yw’n ddioddefwyr niwed rhywiol ar-lein.

Beth yw niwed ar-lein?

Yn syml, niwed ar-lein yw unrhyw ymddygiad ar-lein sy'n achosi niwed corfforol, emosiynol neu rywiol.

Mae niwed rhywiol ar-lein yn cynnwys:

 • Cam-drin a chamfanteisio rhywiol
 • Grooming: Mae rhywun yn dod yn gyfaill i blentyn ac yn meithrin ymddiriedaeth fel y gall ddylanwadu arnynt yn rhywiol
 • Anfon neu dderbyn lluniau neu negeseuon rhywiol
 • Sextortion: Mae rhywun yn bygwth cyhoeddi delweddau rhywiol neu wybodaeth am un arall oni bai eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei ddweud
 • Annog oedolyn mynediad plentyn pornograffi gwefannau.

Sut mae'n wahanol i ecsbloetio all-lein?

Rydym yn gwybod bod cam-drin rhywiol yn niweidiol waeth ble mae'n digwydd. Er gwaethaf y tebygrwydd rhwng cam-drin rhywiol ar-lein ac all-lein, mae rhai gwahaniaethau.

Gall rhyngweithio ar-lein roi mwy o fynediad i'r plentyn i'r troseddwr. Gall cam-drin ddigwydd hyd yn oed tra bod aelodau'r teulu yn y cefndir, i lawr y grisiau neu mewn ystafell arall.

Mae cynnwys yn cael ei recordio a'i rannu

Yn aml, elfen o gam-drin rhywiol ar-lein yw ei fod yn cael ei gofnodi a'i rannu. Mae hyn yn ychwanegu at niwed i'r plentyn oherwydd gall ledaenu ymhellach. Fel y cyfryw, gallai plant deimlo embaras neu gywilydd, gan feio eu hunain am y cam-drin. Efallai y byddant yn mynd yn bryderus, gan boeni y bydd y troseddwr yn rhannu'r lluniau neu'r fideos ag eraill.

Mae goroeswyr cam-drin rhywiol ar-lein yn aml yn ofni y bydd delweddau ohonynt yn 'ailwynebu'. Gall yr ofn hwn aros gyda nhw pan fyddant yn oedolion.

Sut mae troseddwyr yn targedu pobl ifanc ar-lein?

Mae troseddwyr yn fedrus ac yn llawn cymhelliant i dargedu plant trwy'r rhyngrwyd. Gallant fod o unrhyw ryw, oedran neu gyfeiriadedd rhywiol a chael mynediad at blentyn trwy eu trin neu eu meithrin perthynas amhriodol.

Beth yw meithrin perthynas amhriodol?

Grooming yw pan fydd troseddwr yn rhyngweithio ar-lein gyda phlentyn trwy gymryd diddordeb ynddynt. Bydd y groomer yn ffurfio cyfeillgarwch gyda nhw ac yn dysgu am eu diddordebau, eu cartref, eu teulu a grwpiau cyfeillgarwch.

Yn ystod y broses hon, mae'r troseddwr yn profi ymateb plentyn. Gallai ddechrau'n gynnil ac yna symud i sgyrsiau mwy rhywiol neu orfodol. Fodd bynnag, gallai'r troseddwr hefyd geisio gorfodi'r plentyn yn fwy uniongyrchol. Os ydynt yn aflwyddiannus, efallai y byddant yn symud i blentyn arall.

Ble mae groomers yn cysylltu â phlant?

Fel yn y byd all-lein, mae troseddwyr yn mynd lle mae plant. Mae rhai groomers yn esgus bod yn rhywun arall neu'n iau. Fodd bynnag, nid yw pob troseddwr yn gwneud hyn.

Gallai groomers gysylltu â phlant trwy gyfryngau cymdeithasol, gemau ac apiau poblogaidd eraill. Mae troseddwyr yn targedu bechgyn a merched o bob ystod oedran waeth beth fo cefndir y plant.

Beth allaf ei wneud os caiff fy mhlentyn ei niweidio?

Ceisiwch beidio â chynhyrfu. Mae'n debygol y bydd eich plentyn yn teimlo'n agored i niwed, ac mae angen iddo wybod eich bod ar ei ochr. Rhowch gynnig ar y GOFALAU ewch os oes gennych bryderon am y cynnwys y mae eich plentyn yn ei rannu, ei wylio neu ei uwchlwytho:

C - Tawelwch, gwrando anfeirniadol. Ei ffugio os oes rhaid! Gwnewch hi'n glir nad ydych chi'n eu beio.
A - Gofynnwch agor cwestiynau ac asesu - rhowch amser ac osgoi gofyn 'pam?'
R - Sicrwydd a rhoi gwybodaeth a chefnogaeth. Mae sicrwydd yn gwneud nid golygu dweud y bydd y cyfan yn iawn. Adlewyrchu teimladau yn ôl a chydnabod pa mor anodd y mae'n rhaid i hyn fod. Mae hon yn foment mewn amser ac mae adferiad yn bosibl.
E - Rhowch eu model o realiti; gweld sut mae'n teimlo iddyn nhw. Mae'n debygol y bydd gwrthdaro ac amheuaeth. Peidiwch â phoeni pe byddai'n well ganddyn nhw siarad â rhywun arall.
S - Ceisio cefnogaeth a hunanofal. Peidiwch â beio'ch hun. Cysylltwch â gweithwyr proffesiynol perthnasol i gael cyngor.

Cofiwch: mae sut rydych chi'n ymateb yn dylanwadu ar eich plentyn. Bydd cadw'n dawel yn eu helpu i wneud yr un peth.

Sut mae rhoi gwybod am niwed rhywiol ar-lein?

 • Cysylltwch â naill ai'r heddlu, gofal cymdeithasol neu arweinydd diogelu dynodedig eich plentyn (DSL) yn eu hysgol os oes gennych bryderon. Bydd eich plentyn yn teimlo’n bryderus ynghylch pwy arall sy’n gwybod a beth y bydd yn ei wneud, felly cynhwyswch eich plentyn lle bo’n briodol
 • Arbedwch unrhyw negeseuon neu ddelweddau sarhaus fel tystiolaeth o'r gamdriniaeth
 • Peidiwch â chyfathrebu â'r troseddwr ar-lein.

Mae gan y rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant brofiad a hyfforddiant i ymdrin â'r mathau hyn o ddigwyddiadau. Fel y cyfryw, gallant helpu i gynghori neu uwchgyfeirio'r pryder i'r asiantaethau perthnasol yn dibynnu ar lefel y niwed ar-lein.

Mae'n bwysig meddwl am gefnogaeth i chi, eich plentyn a'ch teulu. Dim ond un person sydd ar fai am y cam-drin a hwnnw yw'r troseddwr. Peidiwch â beio'ch hun na'ch plentyn.

Beth alla i ei wneud wedyn?

 • Canolbwyntiwch ar y teulu: mae teuluoedd y mae hyn wedi effeithio arnynt wedi sôn am yr angen i ailffocysu eu teulu er mwyn osgoi’r niwed ar-lein sy’n diffinio eu plentyn. Chwiliwch am weithgareddau ehangach y gallwch eu gwneud fel teulu.
 • Dangoswch i'ch plentyn eich bod chi'n eu credu: mae troseddwyr yn aml yn dweud wrth eu dioddefwyr na fydd neb yn eu credu, felly mae'n bwysig dilysu eu pryderon. Cysurwch nhw a gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi yno am beth bynnag sydd ei angen arnyn nhw.
 • Gadewch iddynt fynd ar-lein: efallai y bydd eich plentyn yn dal i fod eisiau mynd ar-lein. Os byddwch yn cyfyngu ar y mynediad hwn, efallai y byddant yn ei ystyried yn gosb. Ystyriwch pryd a sut y gall niwed ar-lein ddigwydd ac edrychwch i mewn i fesurau y gallwch eu cymryd i wella eu diogelwch ar-lein.
 • Eglurwch y sefyllfa i'r teulu: efallai y bydd yn rhaid i chi esbonio beth ddigwyddodd i frodyr a chwiorydd neu aelodau eraill o'r teulu fel eu bod yn deall beth sy'n digwydd. Efallai y byddwch hyd yn oed eisiau ceisio cymorth gweithiwr proffesiynol ar gyfer hyn oherwydd sensitifrwydd y mater.
 • Mynnwch gefnogaeth i chi'ch hun: defnyddio ffrind y gallwch ymddiried ynddo, teulu agos neu gael cymorth ar-lein neu linellau cymorth gan sefydliadau arbenigol neu weithiwr proffesiynol.
 • Os cafodd delweddau neu fideos o'ch plentyn eu huwchlwytho ar-lein, riportiwch nhw i gael eu tynnu i lawr. Gallwch wneud hyn drwy Gwefan neu linell gymorth Childline.

Cofiwch: nid yw'r cam-drin yn eich diffinio chi, eich plentyn na'ch teulu. Y troseddwr, trwy ei weithredoedd, sydd ar fai. Os oes angen, ceisiwch gefnogaeth, cyngor ac arweiniad i sicrhau eich bod chi a'ch plentyn yn derbyn yr help sydd ei angen arnoch chi'ch dau.

Sut alla i amddiffyn fy mhlentyn rhag niwed ar-lein?

Weithiau mae'n anodd gwybod yr holl apiau a gwefannau y mae plant a phobl ifanc yn eu cyrchu, ond mae'n ddefnyddiol ystyried sut mae'r plentyn yn rhyngweithio ag apiau neu lwyfannau ar-lein. Gallai’r cynnwys y mae plentyn yn ei weld, y bobl y mae’n siarad â nhw neu’r pynciau y mae’n eu trafod oll gyfrannu at niwed ar-lein.

Cael sgyrsiau agored

Siaradwch yn agored am lwyfannau gemau fideo, apiau cyfryngau cymdeithasol a diddordebau eraill. Mae gwneud hyn yn cynnig cyfleoedd i helpu'ch plentyn i ddeall sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel. Mae hefyd yn rhoi ymwybyddiaeth i chi o sut mae'ch plentyn yn ymgysylltu â'i ofod digidol.

Mae sgyrsiau agored rheolaidd yn agor y llawr ar gyfer pryderon a allai fod gennych chi neu'ch plentyn.

Defnyddiwch reolaethau rhieni

Mae rheolaethau rhieni yn gweithredu fel rhwyd ​​​​ddiogelwch i gefnogi'r sgyrsiau a gewch gyda'ch plentyn. Gyda nhw, gallwch chi leihau'r posibilrwydd y bydd eich plentyn yn cael mynediad cynnwys amhriodol neu apiau a llwyfannau nad ydych am iddynt eu gweld.

Gallwch osod y rheolaethau hyn trwy feddalwedd wedi'i gosod yn ogystal â thrwy lwyfannau penodol a rhwydweithiau band eang neu symudol. I'ch cefnogi, dewch o hyd i ganllawiau rheolaethau rhieni cam wrth gam yma.

Cofiwch mai dim ond rhan o'r darlun diogelwch ar-lein yw rheolaethau rhieni. Mae sesiynau mewngofnodi a sgyrsiau rheolaidd yn cefnogi bywyd digidol eich plentyn ymhellach.

Siaradwch am yr hyn sy'n gwneud ffrind

Yn aml nid yw plant yn gweld llawer o wahaniaeth rhwng cyfeillgarwch ar-lein ac all-lein. Ar ben hynny, gwelodd cloeon Covid-19 gynnydd yn nifer y plant sy'n defnyddio'r gofod ar-lein i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau. Felly, efallai y bydd y bobl maen nhw'n siarad â nhw ar-lein yn rhan o'u grŵp cyfeillgarwch yn eu meddwl.

Trafodwch gyda nhw beth sy'n gwneud ffrind a sut nad yw'r gofod ar-lein yn union yr un fath â'r gofod all-lein.

Helpwch blant i ddysgu sut mae ymddygiadau iach ar-lein yn edrych gyda stori Once Upon Online, A 'Friend' Appears, o Digital Matters.

GWEL STORI
Cyngor personol

Delwedd ddigidol o fam, mab, tad a merch ar soffa gyda dyfeisiau a chi. Testun yn darllen 'Cael Pecyn Cymorth Digidol eich teulu - Cyngor wedi'i deilwra i ddefnydd digidol, diddordebau a phrofiadau eich plentyn' gyda botwm sy'n dweud 'Dechrau Nawr'. Mae logo Internet Matters yn y gornel.

Arhoswch ar ben diddordebau, hoff apiau a phryderon eich plentyn gyda'ch pecyn cymorth teulu yn cael ei anfon yn syth i'ch mewnflwch.

DYSGU MWY
 • Sefydliad Marie Collins
  Mae Sefydliad Marie Collins yn elusen a'i gweledigaeth yw bod pob plentyn sy'n dioddef camdriniaeth a hwylusir gan y rhyngrwyd a thechnolegau symudol, a cham-drin cysylltiedig all-lein, yn gallu gwella a byw bywydau diogel a boddhaus, yn rhydd o ofn ac yn gadarnhaol am eu dyfodol.
 • Rhwydwaith NWG
  Mae Rhwydwaith NWG yn sefydliad cenedlaethol arbenigol gyda dros 14,500 o aelodau wedi'i sefydlu i frwydro yn erbyn camfanteisio ar blant trwy weithio ar y cyd yn lleol ac yn genedlaethol ar draws pob sector. Mae gennym dîm medrus i weithio gydag ymarferwyr i gael y canlyniad gorau i blant sy'n destun camfanteisio ar blant neu sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio.

swyddi diweddar