Beth yw sgwrs Y99? Beth sydd angen i rieni ei wybod

logo Y99

Mae Y99 yn safle sgwrsio dienw o India sy'n rhannu tebygrwydd ag Omegle.

Dysgwch am y wefan a'i niwed posibl i gadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

Beth yw Y99?

Mae Y99 yn wasanaeth ystafell sgwrsio ar-lein o India sy'n caniatáu i bobl sgwrsio'n ddienw ag eraill. Mae'n dynwared ystafelloedd sgwrsio'r 1990au a dechrau'r 2000au. Dim ond enw defnyddiwr sydd ei angen ar ddefnyddwyr i siarad ag eraill. Yna gall defnyddwyr fynd i mewn i ystafelloedd sgwrsio i siarad â dieithriaid trwy neges destun neu lais, neu gallant rannu lluniau a dolenni i fideos.

Mae angen dilysu cyfrif ar rai ystafelloedd sgwrsio yn lle dim ond enw defnyddiwr. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ddefnyddwyr gofrestru a gwirio eu cyfrif i ymuno ag ystafell sgwrsio.

Yn ogystal ag ystafelloedd sgwrsio, gall defnyddwyr sgwrsio'n breifat â dieithriaid. Gallant wneud hyn drwy ddewis defnyddiwr a dechrau sgwrs, neu drwy ddefnyddio'r nodwedd 'hap' ar B99. Hoffi omegle, yna mae'r wefan yn eich paru ar hap â defnyddiwr arall.

Ciplun o greu ystafell sgwrsio newydd ar Y99Gall defnyddwyr hefyd greu eu hystafelloedd sgwrsio cyhoeddus neu breifat eu hunain. Gallant ddewis ychwanegu cyfrinair neu ddad-dicio'r opsiwn i 'gyflwyno i Chwiliad Y99'.

Fel ystafelloedd sgwrsio'r 90au a'r 00au, mae'r wefan yn anhrefnus ac yn llawn hysbysebion, defnyddwyr a darpar bots.

Pam y gallai defnyddwyr hoffi Y99

Mae gan Y99 y ffactor hiraethus ar gyfer rhai defnyddwyr hŷn sy'n sgwrsio arno. Fodd bynnag, efallai y bydd pobl ifanc yn hoffi'r arddull 'retro', yr amrywiaeth o ystafelloedd sgwrsio a'r anhysbysrwydd na allant ei gael o gyfryngau cymdeithasol rheolaidd.

Mae ystafelloedd sgwrsio yn ymdrin ag amrywiaeth o themâu a phynciau - o 'Ddegau yn Unig' i ystafelloedd LHDT a chymorth ar gyfer iselder neu faterion eraill. O'r herwydd, gallai pobl ifanc ddod o hyd i gymuned y maent yn uniaethu'n dda â hi. Fodd bynnag, mae opsiynau eraill fel Tumblr or Discord yn gallu cynnig profiadau tebyg, mwy diogel.

Ydy Y99 yn ddiogel i blant?

Ychydig iawn o nodweddion diogelwch Y99. Mae'n cynnwys adrodd a nodweddion blocio ond fawr ddim arall.

Nid oes gan y safle ofynion oedran clir i ddefnyddio'r safle. Fodd bynnag, mae ei bolisi preifatrwydd yn nodi nad yw’n casglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan 13 oed ‘yn fwriadol’.

Nid yw hyn yn golygu bod y safle'n briodol ar gyfer plant dros 13 oed. Mewn gwirionedd, gallai olygu'r gwrthwyneb. Gallai Y99 gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan unrhyw un 13 oed neu hŷn. Yn ogystal, mae'n hawdd i ddefnyddwyr glicio ar y peth anghywir a dilyn hysbyseb yn y pen draw.

Er bod B99 yn cynnwys rhai ystafelloedd â chyfyngiad oedran ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yn unig, does ond angen i ddefnyddiwr ddweud celwydd am eu hoedran i gael mynediad. Mae'n amhosib gwybod yn sicr mai pobl ifanc yn eu harddegau yw defnyddwyr yr ystafell sgwrsio.

Am y rhesymau uchod a materion posibl eraill, rydym yn argymell y rhai dan 18 oed i osgoi defnyddio Y99. Yn lle hynny, dylent ddefnyddio llwyfannau cyfathrebu a gwefannau rhwydwaith cymdeithasol mwy sefydledig.

Gweler llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol sy'n briodol i'w hoedran.

Beth yw'r risgiau posibl?

Fel omegle a apps dienw eraill, Mae B99 yn cyflwyno risgiau a allai fod yn niweidiol i blant. Dyma rai ohonyn nhw.

Cyswllt dieithryn niweidiol

Mae plant yn defnyddio'r gofod digidol i gymdeithasu a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau. Mae poblogrwydd a natur y cyfryngau cymdeithasol a gemau fideo aml-chwaraewr yn golygu bod plant yn dod i gysylltiad rheolaidd â dieithriaid. Er nad yw pob dieithryn y maent yn dod i gysylltiad ag ef yn niweidiol, mae rhai yn sicr.

Mewn platfform dienw fel Y99, mae'r risg o gyswllt niweidiol yn cynyddu. Er bod rhai ystafelloedd sgwrsio yn cymylu delweddau, gallai clicio arnynt ddatgelu cynnwys pornograffig neu dreisgar. Yn ogystal, mae'r sgyrsiau preifat yn cynyddu'r risg o meithrin perthynas amhriodol, sextortion neu ymddygiadau gorfodol eraill.

Gallai plant agored i niwed wynebu mwy o risg os ydynt yn cael trafferth adnabod ymddygiadau niweidiol gan ddieithriaid.

Sgamiau neu doriadau data

Mae Y99 yn wefan syml sy'n cynnwys llawer o hysbysebion gan drydydd parti. Mae rhai o'r hysbysebion hyn yn edrych fel ffenestri sgwrsio a gallent gamarwain defnyddwyr. Bydd clicio ar yr hysbysebion hyn yn llywio defnyddwyr o'r wefan a gallai arwain at sgamiau gwe-rwydo or torri data.

Yn ogystal, efallai y bydd rhai dieithriaid yn mynd at ddefnyddwyr gydag addewidion o gynlluniau 'dod yn gyfoethog-yn gyflym', cystadlaethau ffug, cynigion ffug a mwy.

Dysgwch am sgamiau cyffredin sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau ar-lein.

Cynnwys pornograffig, treisgar a chynnwys amhriodol arall

Gallai arddull sgwrsio neges sydyn ynghyd â nifer y defnyddwyr arwain at amlygiad i gynnwys amhriodol. Gallai hyn gynnwys delweddau, dolenni fideo neu nodiadau llais.

Mae rheolau Y99 yn rhybuddio yn erbyn y math yma o gynnwys. Fodd bynnag, mae'n ymddangos mai cyfrifoldeb y staff ym mhob ystafell sgwrsio yw safoni. Mae'n aneglur sut beth yw cymedroli Y99 ar raddfa eang.

Mynnwch gyngor diogelwch ar-lein personol

Arhoswch ar ben niwed ar-lein a risgiau diogelwch gyda'ch pecyn cymorth digidol.

CAEL EICH TOOLKIT

Sgyrsiau i'w cael gyda phlant

Os yw'ch plentyn yn defnyddio neu eisiau defnyddio Y99, mae'n bwysig siarad â nhw amdano. Yn ogystal, os byddwch yn gadael i'ch plentyn ddefnyddio'r platfform, dylech gymedroli'r defnydd yn agos a gwirio i mewn yn rheolaidd.

Wrth drafod B99 gyda'ch plentyn, dyma rai cwestiynau i'w gofyn.

  • Pam ydych chi eisiau defnyddio Y99? Gall deall o ble y daw eu diddordeb eich helpu i gynnig dewisiadau eraill. Gallai Tumblr, Discord a hyd yn oed Reddit gynnig dewisiadau amgen i ddod o hyd i gymuned. Os oes ganddyn nhw fwy o ddiddordeb yn yr agwedd 'ar unwaith', efallai y byddan nhw'n gallu dod o hyd i weinydd Discord gweithredol i wneud yr un peth.
  • Beth yw'r risgiau o ddefnyddio Y99? Gadewch i bobl ifanc esbonio'r risgiau a chydnabod niwed posibl. Os na allant adnabod y risgiau hyn, efallai na fyddant yn barod i ddefnyddio'r wefan. Gall y math hwn o sgwrs hefyd eich helpu i nodi gwybodaeth goll.
  • Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai…? Siaradwch am sefyllfaoedd a allai fod yn niweidiol fel derbyn delwedd amhriodol neu deimlo'n anghyfforddus oherwydd dieithryn. Archwiliwch y camau y maent yn gwybod eu cymryd. Unwaith eto, os nad ydyn nhw'n siŵr, efallai nad dyma'r wefan iawn iddyn nhw.
  • Ydy e’n iawn os…? Meddyliwch am senarios fel pe bai dieithryn yn gofyn am wybodaeth bersonol neu i gwrdd ar lwyfan gwahanol. Gall siarad am yr hyn sy'n iawn a'r hyn nad yw'n iawn helpu pobl ifanc i sylwi ar ymddygiad afiach ar unwaith.
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar