BWYDLEN

Sgamiau ar-lein cyffredin sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau

Mam yn dangos rhywbeth i'w merch yn ei harddegau ar ei gliniadur fel petai'n egluro am sgamiau cyffredin ar-lein sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau

Archwiliwch sgamiau ar-lein cyffredin sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau gyda chyngor gan yr arbenigwr cyllid Ademolawa Ibrahim Ajibade i helpu i'w cadw'n ddiogel ar-lein.

Beth yw rhai sgamiau ar-lein cyffredin?

Y dirwedd fodern o sgamiau a thwyll

Gwelodd pandemig Covid-19 bigyn seryddol mewn twyll ar-lein yn targedu dioddefwyr yn eu harddegau. Wrth i bobl ddibynnu mwy ar y rhyngrwyd am gyllid a siopa, fe wnaeth sgamwyr ddwyn swm rhyfeddol o £2.3bn gan drigolion y DU yn 2021. Gyda 410,000 o ddigwyddiadau wedi'u hadrodd, datgelodd Action Fraud fod llawer o sgamiau ar-lein yn targedu pobl ifanc yn eu harddegau a phobl ifanc.

Ar un adeg roedd cynlluniau Ponzi, ffugio a thwyll ffioedd uwch yn gynlluniau i dwyllwyr fynd iddynt. Heddiw, fodd bynnag, mae twyll wedi cymryd siâp gwahanol iawn. O sgamiau siopa ar-lein i gynigion swyddi ffug, gallai sgamwyr ddefnyddio'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol i dargedu pobl ifanc.

Isod mae rhai sgamiau ar-lein cyffredin sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau ynghyd ag awgrymiadau ar sut i'w hamddiffyn rhag dioddef cwymp.

Ffrwydrad cyfryngau cymdeithasol

Mae spoofing yn un sgam ar-lein cyffredin sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau. Mae'n cynnwys sgamwyr yn creu proffiliau cyfryngau cymdeithasol ffug i fod yn gydnabod, yn enwog poblogaidd neu'n frand corfforaethol. Maent wedyn yn twyllo defnyddwyr i anfon arian atynt. Neu, efallai y byddan nhw’n cael mynediad at wybodaeth bersonol neu’n lledaenu meddalwedd maleisus ar eu dyfeisiau.

Gall seiberdroseddwyr hefyd reoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol proffil uchel i dwyllo eu dilynwyr. O ganlyniad, gallant berswadio dioddefwyr i anfon arian neu gynnal ymosodiadau seiber.

Sut mae'n gweithio

Sut mae ffugio cyfryngau cymdeithasol yn gweithio

Mae sawl ffordd o ffugio ar gyfryngau cymdeithasol. Gall camau cyffredin gynnwys:

 • creu cyfrif ffug sy'n dynwared proffil adnabyddiaeth go iawn, person poblogaidd neu frand corfforaethol;
 • anfon ceisiadau ffrind a negeseuon uniongyrchol at bobl gan ddefnyddio hunaniaeth ffug er mwyn ennill eu hymddiriedaeth;
 • postio dolenni i wefannau neu feddalwedd maleisus ar y cyfrif ffug;
 • gofyn am roddion ar unwaith at achos;
 • hawlio trallod a gofyn am daliadau i'w cyfrifon.

Digwyddodd digwyddiad ffug poblogaidd ym mis Gorffennaf 2020. Cafodd tudalennau Twitter swyddogol amrywiol gyfrifon proffil uchel eu hacio gan sgamwyr Bitcoin (BTC). O fewn ychydig oriau, fe wnaethon nhw ddwyn gwerth miliynau o ddoleri o BTC trwy gyfres o drydariadau ffug.

Mewn achosion eraill o ffugio, mae twyllwyr wedi bod yn allfeydd cymorth cwsmeriaid. Yna maen nhw'n ceisio argyhoeddi pobl ifanc yn eu harddegau diarwybod i rannu gwybodaeth ariannol neu wneud taliadau diangen i ddatrys cwyn gyfreithlon.

I guddio eu traciau, gall twyllwyr ffug ddefnyddio cyfrifon banc tramor neu ddulliau talu dienw fel cryptocurrencies.

Camau y gallwch eu cymryd

Sut i amddiffyn pobl ifanc rhag ffugio cyfryngau cymdeithasol

Er mwyn amddiffyn plant a phobl ifanc rhag dioddef ymosodiadau ffug, cymerwch gamau i adeiladu eu hymwybyddiaeth.

 • Byddwch yn ofalus wrth dderbyn ceisiadau ffrind. Dylid anwybyddu neu wrthod ceisiadau ffrind gan bobl anhysbys.
 • Rhoi gwybod am gynigion a negeseuon amheus. Cymerwch sgrinluniau a'u rhannu ag oedolion dibynadwy i'w harchwilio.
 • Monitro cyfrifon banc pobl ifanc yn eu harddegau. Dylai rhieni sicrhau bod manylion banc yn breifat. Edrychwch yn rheolaidd ar eu cyfriflenni banc am unrhyw drafodion amheus. Gall hyn helpu i leihau effeithiau sgamiau sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau.
 • Gwiriwch ddwywaith cyn gwneud tanysgrifiadau a phryniannau ar-lein.
 • Gosod gosodiadau diogelwch a rheolaethau rhieni. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi'u hamgryptio'n drwm neu'n ddienw fel Snapchat, Telegram ac reddit cynyddu'r risg o sgamiau cyffredin ar-lein. Gosod rheolaethau rhieni lle bo'n bosibl neu sefydlu rheolaethau preifatrwydd a diogelwch cryf gyda'ch arddegau i'w cadw'n ddiogel.
 • Osgoi clicio ar ddolenni o ffynonellau anhysbys.

Sgamiau cyfryngau cymdeithasol dogfen

Gweler ein canllaw sgamiau cyfryngau cymdeithasol fel rhan o reoli arian ar-lein.

Delwedd ddigidol o fachgen gyda gwallt oren a siwmper biws ar gefndir glas. Mae eiconau 'PRYNU NAWR', adolygiadau o eitemau a symbolau rhybudd yn ymwneud â sgamiau ar-lein sy'n mynd i'r afael â phobl ifanc yn eu harddegau a phlant wedi'u gwasgaru yn y cefndir.

GWELER CANLLAW

Siopa ar-lein a ffugio

Yr hyn a oedd unwaith yn gysylltiedig yn gyffredin â gwerthwyr cefn lonydd cysgodol, mae sgamiau ffugio wedi dod o hyd i gartref newydd ar-lein. Ond y rhai sy'n chwilio am fargen yw eu prif dargedau o hyd.

Er y gallai eu pŵer prynu fod yn gyfyngedig, gall pobl ifanc yn eu harddegau barhau i wario llawer ar-lein. Gyda'r wybodaeth hon, mae twyllwyr yn aml yn ceisio manteisio ar bobl ifanc yn eu harddegau. Maent yn eu denu i wefannau ffug i gymryd eu harian a gwerthu dim byd iddynt.

Sut mae'n gweithio

Sut mae siopa ar-lein a sgamiau ffug yn gweithio

Mae gwerthiannau annibynadwy a chysylltiadau arwerthiant wedi'u hymgorffori'n gyffredin ar-lein mewn e-byst a phostiadau cyfryngau cymdeithasol. Gallent gynnwys llinellau tag i gael yr iPhone diweddaraf, sneakers dylunwyr, neu glustffonau pen uchel. Yn aml, maent yn hawlio eitemau cynnig ar ffracsiwn o'r pris manwerthu gwirioneddol.

Mae'r cynigion yn aml yn swnio'n rhy dda i fod yn wir. Yn anffodus, dyna'n union beth ydyn nhw. Ar ôl talu amdanynt, nid yw'r cynhyrchion byth yn cyrraedd.

Mewn achosion eraill, gall twyllwyr drosglwyddo sgil-effeithiau ac eitemau ffug fel y fargen go iawn. Mae tudalennau cyfryngau cymdeithasol argyhoeddiadol a llwyfannau ailwerthu ar-lein fel eBay yn ei gwneud hi'n anodd penderfynu beth sy'n real neu'n ffug.

Mae sgamiau siopa ar-lein wedi dod i'r amlwg fel un o'r mathau mwyaf dinistriol o sgamiau ar-lein. Mae hyn oherwydd bod pobl ifanc yn eu harddegau yn aml yn teimlo gormod o embaras i ddweud wrth eu rhieni neu wneud cwynion amserol i'r awdurdodau pan fyddant yn cael eu twyllo. Felly, nid yw'r rhan fwyaf o achosion o siopa ar-lein a sgamiau ffug yn cael eu hadrodd.

Camau y gallwch eu cymryd

Sut i amddiffyn pobl ifanc rhag sgamiau siopa ar-lein a ffugio

Mae yna gamau y gallwch chi a'ch plentyn eu cymryd i'w cadw'n ddiogel rhag sgamiau sy'n gysylltiedig â siopa ar-lein a ffugio.

 • Dewch o hyd i'r cynnyrch trwy lwybr gwahanol. Yn lle clicio ar ddolenni, dewch o hyd i'r cynnyrch yn rhywle arall trwy ddefnyddio peiriant chwilio fel Google.
 • Edrychwch ar sylwadau ac adolygiadau. Os yw cynnyrch yn sgam neu'n amheus, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i sylwadau yn ei alw allan. Yn ogystal, mae gwefannau fel Trustpilot yn aml yn cynnal adolygiadau o gwmnïau a chynhyrchion i helpu defnyddwyr i wneud penderfyniadau gwybodus. Peidiwch â dibynnu ar adolygiadau o'u gwefan.
 • Anogwch eich plentyn i ofyn i chi am bryniannau yn gyntaf.
 • Cysylltwch â'r banc neu'r cwmni cerdyn credyd i atal taliadau. Os yw'ch teen yn prynu rhywbeth sy'n troi allan i fod yn sgam, atal y taliad ar unwaith. Efallai y bydd yn rhaid i chi gysylltu â'u banc neu gwmni cerdyn credyd i gael cymorth a chyngor.
 • Grymuso nhw i godi llais os ydyn nhw'n gwneud camgymeriad. Os ydyn nhw byth yn dod atoch chi, ewch at y sefyllfa gyda thawelwch a dealltwriaeth, yna helpwch nhw i ddod o hyd i ateb. Gallai neidio i gasgliadau neu fynd yn wallgof eich atal rhag dod atoch yn y dyfodol.

Cystadlaethau a chystadlaethau

Mae sgamiau ar-lein yn targedu pobl ifanc yn eu harddegau gydag addewidion o wahanol wobrau. Mae sgam cystadleuaeth dalent yn enghraifft o hyn. Mae sefydliadau neu unigolion twyllodrus yn defnyddio'r addewid o ddarganfod a hyrwyddo talent newydd i dwyllo pobl ifanc uchelgeisiol, diniwed.

Sut mae'n gweithio

Sut mae sgamiau cystadleuaeth a chystadleuaeth yn gweithio

Mae sgamwyr fel arfer yn hysbysebu treialon, clyweliadau neu alwadau castio trwy lwyfannau ar-lein, apiau cyfryngau cymdeithasol neu hysbysebion dosbarthedig. Gallant hyd yn oed greu gwefannau ffug neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol sy'n ymddangos yn gyfreithlon. Fodd bynnag, maent yn lle hynny yn manteisio ar y dioddefwyr trwy ofyn am arian neu wybodaeth bersonol.

Efallai y bydd sgamwyr yn gofyn i ddioddefwyr dalu ffi ymlaen llaw i gymryd rhan yn yr ornest neu gystadleuaeth. Gallant hefyd ofyn iddynt dalu am wasanaethau ychwanegol megis ffotograffiaeth neu gostau teithio.

Yn aml, mae'r sgamiau hyn yn targedu pobl ifanc yn eu harddegau sy'n ddarpar berfformwyr sy'n chwilio am seibiant mawr.

Unwaith y byddant yn talu'r ffi ymlaen llaw, efallai na fyddant yn clywed yn ôl gan y sgamwyr. Neu, gellid dweud wrthynt na wnaethant ennill, ac efallai y byddant yn cael 'ail gyfle' am ffi hyd yn oed yn fwy.

Mewn rhai achosion, gall y sgamwyr hefyd ofyn am wybodaeth bersonol y gellir ei defnyddio ar gyfer lladrad hunaniaeth neu dwyll.

Camau y gallwch eu cymryd

Sut i amddiffyn pobl ifanc rhag sgamiau cystadlu a chystadleuaeth

Mae'n bwysig bod plant yn deall bod llwyddiant yn gofyn am lawer o waith caled. Dylent ymdrin ag addewidion o 'seibiannau mawr' yn ofalus.

Er mwyn osgoi dioddef cystadleuaeth ar-lein neu sgam cystadleuaeth, mae'n bwysig i bobl ifanc yn eu harddegau a rhieni:

 • Cynnal ymchwil manwl. Ymchwiliwch i'r gystadleuaeth neu'r sefydliad cyn rhoi unrhyw arian neu wybodaeth bersonol.
 • Ymgynghorwch ag arbenigwr. Os gallwch chi, cysylltwch â rhywun o fewn y diwydiant i ofyn a yw'n ddibynadwy.
 • Gwiriwch wefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol y cwmni. Chwiliwch am arwyddion o drefniadaeth wael, geiriau wedi'u camsillafu a geiriau cyffredin eraill arwyddion o wybodaeth anghywir i benderfynu a yw'n gyfreithlon.
 • Chwiliwch am adolygiadau neu dystebau gan gyfranogwyr blaenorol. Yn ddelfrydol, chwiliwch am yr adolygiadau hyn y tu allan i'r wefan neu'r dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gall gwefannau fel Trustpilot helpu.

Yn gyffredinol, dylai rhieni roi rhybudd pan ddaw i gystadlaethau. Mae hyn yn arbennig o wir os oes angen ffioedd ymlaen llaw neu warantau gwyllt arnynt.

Mae rhai baneri coch eraill yn cynnwys addewidion afrealistig, pwysau i weithredu ar unwaith a cheisiadau annisgwyl am wybodaeth bersonol.

Sgamiau iechyd a harddwch

Wedi'u dwysáu gan dueddiadau cyfryngau cymdeithasol a bwlio ar-lein, efallai y bydd gan rai pobl ifanc ansicrwydd delwedd corff. Mae sgamwyr wedi dechrau arfogi'r ansicrwydd hwn i greu sgamiau ar-lein cyffredin newydd. Mae'r sgamiau iechyd a harddwch ffug hyn yn annog pobl ifanc yn eu harddegau i wario arian ar gynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig.

Sut mae'n gweithio

Sut mae sgamiau iechyd a harddwch yn gweithio

Mae'r rhain yn sgamiau yn cynnwys popeth o tabledi deiet ac atchwanegiadau meddyginiaeth amgen i gyrsiau ar-lein sy'n seiliedig ar danysgrifiad neu regimens. Mae'r sgamiau hyn yn targedu pobl ifanc yn eu harddegau o unrhyw ryw. Maent yn aml yn ymwneud â cholli pwysau, harddwch ac ennill cyhyrau.

Gall twyllwyr ddefnyddio hysbysebion gyda delweddau cyn ac ar ôl meddyg, tystebau ffug a gwarantau o ganlyniadau cyflym a hawdd. Mewn gwirionedd, efallai na fydd y cynhyrchion yn effeithiol o gwbl. Mewn gwirionedd, gallant hyd yn oed fod yn niweidiol i iechyd y defnyddiwr.

Adnoddau i gefnogi hunanddelwedd gadarnhaol

Camau y gallwch eu cymryd

Sut i amddiffyn pobl ifanc rhag sgamiau iechyd a harddwch

Mae'r sgamiau hyn yn targedu pobl ifanc yn eu harddegau a phlant â hunanddelwedd negyddol yn bennaf oherwydd eu bod yn fwy agored i niwed. Fel y cyfryw, mae'n bwysig cynnig cefnogaeth. Yn ogystal, cynghorwch blant i fynd at unrhyw beth ar-lein gydag amheuaeth. Dylent hefyd:

 • Siaradwch ag oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddo ynglŷn â rhoi gwybodaeth bersonol. Weithiau gall ail farn helpu i roi pethau mewn persbectif;
 • Chwiliwch am fflagiau coch. Os yw rhywbeth yn teimlo'n rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg ei fod. Grymuso nhw i ymddiried yn eu greddf. Gwyliwch am bwysau i weithredu ar unwaith, ceisiadau am arian ymlaen llaw neu ddiffyg tystiolaeth wyddonol.
 • Mynd at dreialon 'rhydd' yn ofalus. Gallai treialon am ddim sy'n gofyn am wybodaeth cerdyn credyd arwain at daliadau anfwriadol. Os bydd hyn yn digwydd, cysylltwch â'r cwmni cerdyn credyd am gymorth.

Yn gyffredinol, dylai rhieni addysgu plant am bwysigrwydd ymchwilio i gynhyrchion. Mae hyn yn arbennig o wir pan gaiff ei awgrymu gan ddylanwadwyr poblogaidd neu grewyr cynnwys sy'n cael eu noddi. Anogwch y plant i feddwl yn feirniadol am bob honiad a welant ar-lein.

Sgamiau gwe-gamera a mynediad o bell

Oherwydd y Covid-19 i raddau helaeth, daeth dosbarthiadau rhithwir a galwadau yn ddigwyddiad i lawer o bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Arweiniodd yr angen byd-eang i gysylltu at gynnydd yn y defnydd o we-gamerâu. O ganlyniad, dechreuodd sgamwyr fanteisio ar y dechnoleg hon gyda sgamiau yn targedu pobl ifanc yn eu harddegau. Trwy we-gamerâu a llwyfannau galwadau fideo, daethant o hyd i ffyrdd o gasglu gwybodaeth breifat, neu hyd yn oed ddelweddau i'w defnyddio fel blacmel.

Sut mae'n gweithio

Sut mae sgamiau gwe-gamera a mynediad o bell yn gweithio

Gall y sgamwyr hyn fod yn aelod o staff, aelod o'r teulu neu ffrind neu hyd yn oed gynrychiolydd cymorth technegol. Yna efallai y byddan nhw'n defnyddio meddalwedd mynediad o bell i gymryd rheolaeth o gyfrifiaduron neu ddyfeisiau a dryllio hafoc.

Efallai y bydd sgamwyr yn defnyddio'r gwe-gamera i ysbïo ar y dioddefwr. Yn ogystal, efallai y byddant yn gosod malware neu ddwyn gwybodaeth bersonol gyda mynediad o bell.

Yn nyddiau cynnar y pandemig, 'Chwyddo' neu 'Zoom ysbeilio' yn gweld defnyddwyr yn cael mynediad i gyfarfodydd heb ganiatâd. Gyda nodweddion seiberddiogelwch uwch, daeth y mathau hyn o ddigwyddiadau yn llai tebygol, er y gall ddigwydd o hyd. Gall gweithredu ystafelloedd cyfarfod a gofyn am gyfrinair helpu i gyfyngu ar y math hwn o fynediad. O ganlyniad, mae sgamwyr yn annhebygol o gael mynediad hefyd.

Camau y gallwch eu cymryd

Sut i amddiffyn pobl ifanc rhag gwe-gamera a sgamiau mynediad o bell

Gyda phob risg o niwed yn ymwneud â diogelwch ar-lein, ddiogelwch seiber yn hollbwysig. Gallai hyn fod ar ffurf rheolaethau rhieni neu osodiadau diogelwch cyffredinol y gwnaethoch chi eu sefydlu gyda'ch plentyn. Gall rhieni a gofalwyr weithio i gyfyngu ar y sgamiau ar-lein hynny sy'n targedu eu harddegau.

 • Cadwch lygad ar we-gamerâu pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. Efallai nad ydych yn sylweddoli bod rhywun wedi cael mynediad i gamera dyfais. O'r herwydd, gall ei gadw wedi'i orchuddio helpu i leihau'r siawns o ysbïo. Gorchuddiwch â chaledwedd adeiledig neu ddarn o bapur neu dâp yn unig fel ataliad.
 • Eglurwch i'ch plentyn na ddylai byth ganiatáu mynediad o bell i'w ddyfais. Os oes mater y mae angen ei ddatrys, anogwch nhw i ddod atoch chi. Yna gallwch siarad â gwasanaethau cymorth ac, os oes angen mynediad o bell, gallwch wirio ei fod yn gyfreithlon.
 • Gwirio ac adolygu apiau sydd â mynediad i we-gamera'r ddyfais. Os nad oes angen mynediad camera arnynt, gallwch ddiffodd eu mynediad yn eich gosodiadau dyfais.
 • Anwybyddwch alwadau fideo neu e-byst digymell. Anogwch eich plentyn i rwystro galwadau a negeseuon e-bost gan bobl nad ydynt yn eu hadnabod. Gallant hefyd riportio'r sgamiwr i'r platfform i helpu i gyfyngu ar eu gallu i gysylltu ag eraill.
 • Gwiriwch hunaniaeth y person neu'r sefydliad bob amser. Eglurwch i'ch plentyn beth yw gwybodaeth bersonol. Gallai gynnwys enwau llawn, rhifau ffôn, manylion banc / cerdyn credyd a hyd yn oed ffotograffau. Gyda'ch gilydd, gallwch ymchwilio i'w hunaniaeth, adrodd amdanynt neu gymryd camau eraill.
 • Gosodwch y meddalwedd gwrthfeirws diweddaraf. Mae gan bob dyfais wendidau. Felly, mae gosod meddalwedd gwrthfeirws yn bwysig. Gall helpu i ganfod sgamiau ac ymosodiadau seiber. Gweler rhai meddalwedd gwrthfeirws poblogaidd yma.

Benthyciadau ac ysgoloriaethau ffug

Mae benthyciad neu ysgoloriaethau ffug yn sgamiau ar-lein cyffredin sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau a rhieni sy'n chwilio am ffyrdd o dalu am addysg bellach. Mae'r sgamiau hyn fel arfer yn cynnwys cynigion ffug o fenthyciadau myfyrwyr llog isel neu ysgoloriaethau sy'n gofyn am ffioedd ymlaen llaw neu wybodaeth bersonol. Fodd bynnag, nid ydynt mewn gwirionedd yn darparu unrhyw gymorth ariannol. Mewn gwirionedd, gallant achosi mwy o galedi ariannol.

Gallai’r mathau hyn o sgamiau ar-lein effeithio’n fwy ar deuluoedd sy’n fwy agored i niwed oherwydd incwm isel. Yn yr argyfwng costau byw, mae'n bwysig aros yn effro.

Sut mae'n gweithio

Sut mae benthyciadau ffug a sgamiau ysgoloriaeth yn gweithio

Mae benthyciadau ffug neu sgamiau ysgoloriaeth yn targedu pobl ifanc yn eu harddegau sy'n meddwl am gam nesaf eu haddysg.

Gall y sgamwyr honni bod yr ysgoloriaeth wedi'i 'gwarantu' neu 'yn gyfyngedig i ychydig o bobl' i'w gwneud yn ymddangos yn fwy gwerthfawr. Maent fel arfer yn cael eu hysbysebu trwy gyfryngau cymdeithasol, galwadau ffôn neu e-byst. Yn ogystal, gallant ddefnyddio gwefannau ffug neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol sy'n ymddangos yn gyfreithlon.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i'r dioddefwr nodi manylion banc neu wybodaeth bersonol arall a all dargedu cyllid. Dim ond trwy sianeli swyddogol dibynadwy y dylid cael mynediad i ysgoloriaethau a benthyciadau.

Camau y gallwch eu cymryd

Sut i amddiffyn pobl ifanc rhag benthyciadau ffug a sgamiau ysgoloriaeth

Er mwyn osgoi dioddef benthyciadau ffug a sgamiau ysgoloriaeth, sicrhewch fod pobl ifanc yn ymwybodol o'r canlynol:

 • Peidiwch byth â thalu ffioedd ymlaen llaw ar gyfer benthyciadau myfyrwyr neu ysgoloriaethau.
 • Defnyddiwch ffynonellau swyddogol a chyfreithlon yn unig i wneud cais am ysgoloriaethau neu fenthyciadau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer cymorth ariannol i fyfyrwyr drwy'r Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau (UCAS). Sefydliadau dibynadwy fel y Ymddiriedolaeth y Tywysog darparu arweiniad hefyd.
 • Byddwch yn ofalus o ysgoloriaethau neu fenthyciadau sy'n ymddangos ychydig yn rhy hawdd eu cyrchu. Yn gyffredinol, mae darparwyr benthyciadau yn cynnal gwiriadau credyd ac yn archwilio'r tebygolrwydd o gael eu had-dalu. Yn aml mae gan ysgoloriaethau amrywiol ofynion fel cyflawniad academaidd uchel, cymryd rhan mewn gweithgareddau neu draethawd ffurf hir ysgrifenedig ar bwnc penodol. Os mai'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gyda gwybodaeth sylfaenol, efallai na fydd yn ddibynadwy.

Pan ddaw addysg bellach ar y gorwel, mae llawer o rieni a phobl ifanc yn poeni am ariannu'r cam nesaf hwn. Gall y cyfnod hwn o fregusrwydd arwain at lai o amheuaeth. Fodd bynnag, rhaid i rieni fod yn wyliadwrus rhag gadael eu gwyliadwriaeth i lawr.

Mynd i'r afael â sgamiau ar-lein

Gweler cyngor ein panel arbenigol ar fynd i’r afael â gwahanol sgamiau ar-lein sy’n targedu pobl ifanc yn eu harddegau a phlant.

Delwedd o ferch gyda ffôn clyfar a cherdyn credyd ochr yn ochr â logo Internet Matters a thestun sy'n darllen 'Holi ac Ateb Arbenigol: Sut i fynd i'r afael â sgamiau ar-lein' yna, 'Cyngor i helpu plant i adnabod sgamiau'

DARLLENWCH GYNGOR

Meddyliau terfynol

Mae anhysbysrwydd a phoblogrwydd cyfryngau cymdeithasol ymhlith plant a phobl ifanc yn eu gwneud yn dargedau hawdd i sgamwyr.

Mae ein pobl ifanc 'tech-savvy' wedi tyfu i fyny gyda chyfrifiaduron a ffonau clyfar fel ail groen. Fel y cyfryw, maent yn debygol o ymdrin â thrafodion ariannol ar-lein gyda mwy o ymddiriedaeth a hunanfodlonrwydd, a llai o ofal.

Felly, mae'n bwysig i rieni a gofalwyr gadw i fyny â'r sgamiau sy'n targedu pobl ifanc yn eu harddegau.

Dysgwch fwy o sgamiau ar-lein cyffredin:

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar