Pam mae pobl ifanc yn defnyddio apiau dienw fel Omegle?

Dau berson ifanc yn edrych ar ffôn clyfar.

Mae apps dienw fel Omegle yn parhau i fod yn boblogaidd ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau er gwaethaf rhai pryderon diogelwch.

Fe wnaethom ofyn i Freya*, 15 oed a Harry*, 16 oed, am eu profiadau o ddefnyddio apiau dienw.

* Enwau wedi newid

Pam ydych chi'n defnyddio apiau dienw fel Omegle?

Caeodd safle dienw poblogaidd Omegle yn sydyn ym mis Tachwedd 2023 yn dilyn sawl brwydr gyfreithiol a chyhuddiad am ei gynnwys a’i ddiogelwch. Mae apps dienw yn blatfformau sy'n gadael i ddefnyddwyr aros yn ddienw wrth siarad ag eraill ledled y byd. I Omegle, roedd hyn yn golygu paru dieithriaid at ei gilydd i gymryd rhan mewn sgwrs.

Dywed Freya o'r Alban iddi ddefnyddio'r wefan ac apiau dienw eraill fel Omegle ers pan oedd yn ei harddegau cynnar. Mae hi'n dweud bod yr apiau'n llawer o hwyl pan fydd hi'n eu defnyddio gyda ffrindiau fel pan maen nhw'n cysgu dros nos neu'n ymweld â thai ei gilydd.

“Rhan fawr o'r hwyl yw eu bod yn ddienw, a dydych chi ddim yn gwybod beth rydych chi'n mynd i'w weld, ac mae'n ddoniol fel arfer,” meddai. “Mae ychydig fel dweud straeon brawychus wrth ei gilydd neu chwarae gwirionedd neu feiddio - efallai y byddwch chi'n gweld rhywbeth na ddylech chi, ond mae hynny'n rhan o'r apêl.”

Dywed Harry o Ogledd Lloegr fod apiau dienw yn ffordd dda o lenwi amser pan mae wedi diflasu. “Mae’n rhoi rhywbeth i chi ei wneud, a gallwch chi sgwrsio â phobl sydd â diddordeb cyffredin,” meddai Harry. “Dim ond ffordd o ladd amser ydyw, a dweud y gwir.”

Pa apiau dienw ydych chi'n eu defnyddio?

Mae Freya a Harry yn enwi Omegle fel ap dienw y gwnaethon nhw ei fwynhau. Fodd bynnag, nawr hynny Mae omegle ar gau, rhaid iddynt droi at ddewisiadau eraill.

Dywed Freya fod y rhan fwyaf o'i ffrindiau'n defnyddio apiau amgen fel Kik, Discord neu Telegram. “Roedd Kik yn arfer bod yr hyn y byddai pobl yn ei ddefnyddio pe baent eisiau siarad am fwy o amser nag y gallwch ar Omegle, felly bydd llawer o bobl yn defnyddio hynny. Ond rydw i hefyd yn adnabod llawer o bobl sy'n ymuno â gweinyddwyr Discord sy'n cael eu rhedeg gan ffrindiau, neu ffrindiau ffrindiau, ”meddai.

Enwodd Harry hefyd Discord fel dewis arall yn lle Omegle. “Rwy’n chwarae Xbox ar-lein, a gallwch chi edrych ar y gêm rydych chi’n ei chwarae ar hyn o bryd a dod o hyd i bobl eraill i gyfnewid awgrymiadau neu chwarae yn eu herbyn,” meddai.

Er nad yw Discord yn gweithio yr un peth ag Omegle a gwefannau tebyg eraill, gall defnyddwyr aros yn gymharol ddienw i eraill.

Beth yw'r risgiau?

Mae Freya a’i ffrindiau wedi gweld ochrau cadarnhaol a negyddol apiau dienw, gydag oedolion a phobl ifanc hŷn weithiau’n rhannu cynnwys penodol neu’n ceisio dychryn defnyddwyr iau. “Rhywbeth sy'n digwydd ychydig yw pan fyddwch chi'n sgwrsio â rhywun ac maen nhw'n rhoi eich cyfeiriad IP yn syth yn y ffenestr sgwrsio, neu maen nhw'n postio'ch enw, a gall hynny fod yn eithaf brawychus,” meddai.

Dywed Freya fod y profiadau hyn yn ei dychryn pan oedd hi'n iau, ond nawr mae'n meddwl mai plant hŷn sy'n ceisio dychryn pobl ifanc yn bennaf. “Nawr, dwi jyst yn clicio 'dianc' i siarad gyda'r person nesaf os ydy rhywun yn iasol. Ond dysgais hefyd yn eithaf cyflym sut i guddio fy hunaniaeth a fy nghyfeiriad IP trwy ddefnyddio VPN, ”meddai.

Dywed Harry fod y rhan fwyaf o'i brofiadau wedi bod yn gadarnhaol, oherwydd mae'n gyflym i gau sgwrs os nad yw rhywbeth yn ymddangos yn briodol. “Pryd bynnag y mae unrhyw beth yn edrych fel y gallai fynd yn negyddol, rydych chi'n cau'r ffenestr. Fel, gall pobl weithiau fod yn erchyll neu'n anghwrtais, neu efallai y byddan nhw'n gwneud rhywbeth nad ydych chi eisiau ei weld na siarad amdano,” meddai. “Does dim ffilter na dim byd [ar rai apiau dienw], felly dwi’n gwybod nad oes dim i atal rhywun rhag bod yn gas neu’n dreisgar neu ddangos rhywbeth amlwg.”

Er bod ei brofiadau wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan, dywed Harry ei fod yn poeni am ei frawd iau yn defnyddio apiau dienw. “Yn amlwg, mae’r safleoedd jyst yn cymryd eich gair chi os ydych chi’n dweud eich bod o dan 18 oed, ond nid yw bob amser yn wir. Ac nid oes unrhyw hidlwyr amlwg sy'n atal pobl rhag rhannu pethau efallai nad ydych chi eisiau eu gweld,” meddai. “Mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohono a cheisio dod â sgwrs i ben os yw rhywbeth yn edrych fel nad yw’n mynd yn unman positif.”

Sut ydych chi'n cadw'n ddiogel ar yr apiau hyn?

“Byddwn i'n dweud na ddylai pobl iau ddefnyddio eu camera, a cheisio defnyddio VPN a porwr incognito,” meddai Freya. “Hefyd, dwi ddim ond yn defnyddio’r apiau hynny pan dwi gyda ffrindiau ac rydyn ni’n cael hwyl, nid ar fy mhen fy hun. Pe bawn i’n siarad â rhywun iau, byddwn i’n dweud peidiwch byth â defnyddio’r camera a diffodd y modd oedolyn, felly dim ond gyda phlant eraill y gallwch chi siarad – er bod pobl yn gallu dweud eu bod o unrhyw oedran ar-lein.”

Dywed Harry mai'r cyngor pwysicaf i bobl ifanc eraill sy'n ystyried defnyddio apiau dienw yw bod yn hunanymwybodol. “Sicrhewch eich bod ond yn parhau i siarad â phobl sydd â gwir ddiddordeb yn y pethau rydych am siarad amdanynt, a hefyd gwnewch yn siŵr nad ydych yn rhoi unrhyw fanylion personol,” meddai. “Os bydd rhywun yn gwneud rhywbeth amhriodol, gallwch chi. . . riportiwch nhw i’r gweinydd Discord, ac fe fyddan nhw’n cael eu gwahardd yn y pen draw.”

A ddylai rhieni boeni am apiau dienw fel Omegle?

Mae Freya yn meddwl bod rhai o'r pryderon am apiau dienw fel Omegle yn orliwiedig. “Rwy’n meddwl bod rhieni’n aml yn tanamcangyfrif pa mor ddeallus yw pobl ifanc yn eu harddegau am dechnoleg. Ar gyfer pobl ifanc iau, rwy'n meddwl y gall fod yn beryglus; ond mae plant hŷn yn deall sut i guddio eu hunaniaeth ar-lein, ac i anwybyddu dynion iasol sy'n ceisio ein dychryn, neu gael eich cyfeiriad e-bost,” meddai.

Mae mam Freya yn gwybod ei bod hi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac apiau dienw i sgwrsio â phobl. Er nad yw hi'n cymeradwyo, mae'n talu am gais VPN i helpu Freya i aros yn ddienw ar-lein. “Mae'n debyg nad yw fy mam yn gwybod popeth rydw i'n ei wneud, ond mae gennym ni ddeialog eithaf agored, ac mae hi'n siarad â mi am y risgiau, ac yn gwneud yn siŵr fy mod yn eu deall,” meddai. “Y rheolau bob amser yw fy mod yn defnyddio’r VPN, rwy’n cadw fy nghamera i ffwrdd a dim ond pan fyddaf gyda ffrindiau y byddaf yn defnyddio’r apiau hynny.”

Apiau eraill fel Omega i gadw llygad amdanynt

Gydag Omegle bellach ar gau, gallai apiau dienw eraill gynyddu mewn poblogrwydd ymhlith pobl ifanc. Mae'n bwysig cadw ar ben bywyd digidol eich plentyn a deall yr apiau mae'n eu defnyddio.

Ynghyd â Discord y mae Freya a Harry yn adrodd ei ddefnyddio fel ap dienw, dyma rhai eraill i edrych amdanynt.

  • Gwefannau neu apiau Copycat yn esgus bod yn Omegle
  • Chatroulette
  • sgwrsior
  • Mwnci
  • Ti'n gwybod
  • sgwrs fach
  • Kik

Dysgwch fwy am apps dienw a decoy fel Omegle y gallai pobl ifanc ei ddefnyddio.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar