BWYDLEN

Cadw plant yn ddiogel: gwe-rwydo a nwyddau pridwerth

Gall troseddwyr seiber dargedu pobl ifanc trwy we-rwydo a nwyddau pridwerth

Wrth i bobl ifanc ymgysylltu â'r gofod ar-lein, gallant ddioddef gwe-rwydo a nwyddau pridwerth. Er mwyn helpu i atal niwed o'r fath, mae Georgie Price o ESET yn rhoi arweiniad i rieni a gofalwyr.

Er bod llawer o newydd bygythiadau seiberddiogelwch i fod yn ymwybodol o heddiw, rhaid inni beidio ag anwybyddu dau o'r rhai mwyaf cyffredin: gwe-rwydo a llestri pridwerth.

Mae triniaeth seicolegol yn nodwedd allweddol o ymosodiadau peirianneg gymdeithasol fel y rhain, felly mae'n bwysig gwybod sut i'w hadnabod. Gyda llai o brofiad yn y byd digidol, mae plant yn fwy agored i'r ymosodiadau seiber hyn. Gadewch i ni dorri i lawr y sgamiau hyn i'ch helpu i amddiffyn yn eu herbyn.

Beth yw gwe-rwydo?

Mae gwe-rwydo yn ymosodiad lle mae troseddwyr seiber yn gweithredu fel anfonwyr dibynadwy i 'bysgota' am wybodaeth. Efallai y byddant yn anfon e-byst twyllodrus, negeseuon testun neu negeseuon cyfryngau cymdeithasol i wneud hyn. Oherwydd y gall ymosodwyr gyrraedd miliynau o bobl yn uniongyrchol ac yn syth, mae'r dechneg hon yn boblogaidd iawn.

Sut mae'n gweithio

Yn nodweddiadol, mae hacwyr yn ysglyfaethu ar ewyllys da eu pwnc, gan ddylanwadu arnynt i gyflawni gweithredoedd penodol fel rhannu gwybodaeth sensitif. Yn y bôn, maent yn dylunio negeseuon i greu ymdeimlad o frys ac yn mynnu gweithredu ar unwaith. Fel y cyfryw, mae gan eu targedau lai o amser i ystyried eu hymateb.

Gallai ymdrechion gwe-rwydo hefyd osod malware a rhwystro systemau.

Derbyn cais annisgwyl a brys? Meddyliwch ddwywaith cyn clicio.

Dysgwch am seiberddiogelwch

Beth yw ransomware?

Mae Ransomware yn fath o feddalwedd maleisus (malware). Ar ôl ei osod, mae'n amgryptio ffeiliau neu'n rhwystro mynediad i system - gan ei gadw'n wystl i bob pwrpas - nes bod swm o arian yn cael ei dalu.

Sut mae'n gweithio

Fel arfer, mae ransomware yn lledaenu trwy atodiadau e-bost neu drwy lawrlwytho ffeiliau heintiedig. Gall yr haciwr wedyn fygwth rhannu data personol y targed neu rwystro mynediad yn barhaol oni bai bod y pridwerth yn cael ei dalu. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio nad oes sicrwydd y bydd yn dychwelyd.

Yn anochel, gall ransomware fod yn ddinistriol. Felly, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r risgiau a chymryd y rhagofalon angenrheidiol. Gwnewch gopi wrth gefn o'ch ffeiliau pwysig bob amser a pheidiwch ag agor atodiadau neu ddolenni o ffynonellau anhysbys.

Gall fod yn anodd iawn cael gwared ar ransomware. Y peth gorau i'w wneud yw ceisio cymorth proffesiynol yn hytrach na thalu'r pridwerth.

Sut mae gwe-rwydo a nwyddau pridwerth yn ymosod ar blant targed

Nid yw'n gyfrinach bod troseddwyr seiber yn targedu'r rhai sy'n agored i niwed gan ddefnyddio technegau amrywiol. Mae cysylltiadau maleisus yn aml yn manteisio ar chwilfrydedd a naïfrwydd plentyn; mae'r ymosodiadau gwe-rwydo a ransomware yn dechrau gyda chlic syml.

Nid yw plant bob amser yn ymwybodol o'r risgiau sy'n gysylltiedig â lawrlwytho ffeiliau o ffynonellau anhysbys. Yn ogystal, mae hacwyr yn cydnabod bod rhieni'n rhannu dyfeisiau â'u plant ar gyfradd gynyddol. Mae'r deinamig hwn yn creu digon o gyfle i hefyd dargedu gweithwyr proffesiynol trwy eu plant.

Cyfryngau cymdeithasol yn erbyn peirianneg gymdeithasol

Heddiw, mae pobl ifanc yn troi fwyfwy at cyfryngau cymdeithasol ar gyfer adloniant. Mae seiberdroseddwyr yn monitro'r tueddiadau hyn yn agos. Gyda’r rhyngrwyd ar flaenau eu bysedd, mae’n anochel eu bod mewn mwy o berygl o niwed ar-lein fel gwe-rwydo a nwyddau pridwerth neu fathau eraill o niwed. sgamiau sy'n gysylltiedig â chyfryngau cymdeithasol.

TikTok, er enghraifft, yw'r ap sy'n cael ei lawrlwytho fwyaf ac mae ganddo dros 1.2 biliwn o ddefnyddwyr dyddiol. Mae’n parhau i dorri recordiau ac ehangu ei chynulleidfa, gan gyflwyno diwrnod maes i sgamwyr.

Fel TikTok, mae isafswm oedran Instagram a Snapchat hefyd yn dair ar ddeg - y mae llawer yn dadlau ei fod yn rhy ifanc. Yn anffodus, mae gan lawer o blant o dan yr oedran lleiaf hwn fynediad i'r platfformau hyn hefyd.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio nodweddion diogelwch adeiledig unrhyw lwyfan ac yn annog deialog agored am y defnydd o'r apiau hyn. Gosod rheolaethau rhieni gyda darparwyr band eang a symudol i helpu hefyd.

Amddiffyn plant rhag gwe-rwydo a nwyddau pridwerth

Mae gwe-rwydo a ransomware yn fygythiadau difrifol a all effeithio ar unrhyw un. Felly, mae gwybod beth ydyn nhw a sut i’w hosgoi yn hanfodol i gadw plant a phobl ifanc yn cael eu hamddiffyn. Dyma rai awgrymiadau i helpu:

  • Dysgwch eich plentyn i beidio ag agor atodiadau neu ddolenni anhysbys mewn e-byst amheus
  • Os ydyn nhw'n cael neges annisgwyl sy'n gofyn am weithredu brys, gofynnwch iddyn nhw feddwl ddwywaith cyn clicio. Dylent bob amser ofyn ichi a ydynt yn ansicr
  • Chwiliwch am wallau gramadegol a sillafu a chyfarchion cyffredinol neu amhersonol nad ydynt yn arferol i'r ffordd y mae rhywun yn cyfathrebu â chi
  • Cadwch eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn breifat ac archwiliwch eraill gosodiadau cyfryngau cymdeithasol a all eu cadw yn ddiogel
  • Gwneud copi wrth gefn o ddata eich teulu ar eu dyfeisiau
  • Gosod meddalwedd diogelwch dibynadwy a diweddaru systemau gweithredu
  • Defnyddiwch ddilysu aml-ffactor i ddiogelu eich cyfrifon

I ddysgu mwy am gadw plant yn ddiogel ar-lein, ewch i Materion Digidol. Mae’r platfform dysgu rhyngweithiol ar-lein rhad ac am ddim yn helpu i gefnogi athrawon a rhieni i lywio eu plant trwy sgiliau diogelwch ar-lein allweddol a llythrennedd yn y cyfryngau.

Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Gellir dwyn hunaniaeth unrhyw un. Gweld sut i atal hyn rhag digwydd i'ch plentyn.

Gall gwe-rwydo a nwyddau pridwerth adael plant mewn perygl o ddwyn hunaniaeth.

HWB YMWELIAD
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar