BWYDLEN

Apiau addas i blant y bydd eich plant yn eu mwynhau

Os ydych chi'n rhoi tabled neu ffôn clyfar i'ch plentyn, mae'n fwy na thebyg y bydd yn lawrlwytho nifer o apiau i wneud y defnydd gorau o'u teclyn newydd.

Gyda dros 1.6 miliwn o apiau ar gael i'w lawrlwytho o'r siopau Android ac Apps ac o leiaf apiau 1,000 yn cael eu hychwanegu bob dydd, mae cymaint o ddewis a gall fod yn anodd cadw i fyny.

Apiau hwyliog a gafaelgar ar gyfer plant a phobl ifanc

Er mwyn rhoi help llaw i chi, rydyn ni wedi llunio rhestr o apiau sy'n briodol i'w hoedran a fydd yn helpu'ch plentyn i gael y gorau o'r rhyngrwyd.

Apiau ar gyfer Blynyddoedd 0-5

YouTube Kids

Mae'n rhoi tawelwch meddwl i rieni a phlentyn brofiad gwylio ar-lein diogel

Mae YouTube wedi lansio fersiwn sy'n addas i blant o'u gwefan rhannu fideos poblogaidd. Cyflwynwyd hwn gyntaf yn yr UD ond mae bellach ar gael yn y DU.

Mae'r fersiwn sy'n addas i blant yn hidlo cynnwys amhriodol ac yn cuddio sylwadau ar fideos. Nid yw'n caniatáu iddynt fewngofnodi i'r platfform a chaiff hysbysebion eu sgrinio i sicrhau eu bod yn briodol i blant.

Mae fideos wedi'u grwpio mewn pedwar categori; sioeau, cerddoriaeth, dysgu ac archwilio. I'r holl rieni hynny sy'n poeni am eu plentyn yn edrych ar gynnwys amhriodol ar YouTube, bydd yr ap hwn yn rhoi tawelwch meddwl i chi. Fodd bynnag, byddem yn dal i'ch annog i siarad â'ch plentyn am yr hyn y mae'n ei wylio ar yr ap.

Apiau Toca Boca

Apiau a fydd yn ysbrydoli dychymyg eich plentyn

Mae'r apiau hyn i'w gweld yn rheolaidd yn yr restrau apiau gorau ar gyfer plant ac yn ddiweddar mae Toca Boca wedi ychwanegu Toca Life: School and Toca life: City at eu cynnig. Mae'r apiau'n ymdrin â phopeth o salonau gwallt i labordai gwyddoniaeth ac mewn rhai achosion maent yn rhoi teclyn i rieni a phlentyn y gallant ei chwarae gyda'i gilydd.

Mae'r apiau hyn yn ddyluniadau ar gyfer plant ifanc o 3 + ac yn eu hannog i ddefnyddio eu dychymyg i ddarganfod gwahanol leoliadau mewn byd digidol.

Cbeebies-storytime-app-IM2

Amser Stori CBeebies

Ap amser stori gwych yn llawn cymeriadau cyfarwydd

Os ydych chi am rannu stori gyda'ch plentyn gyda chymeriadau maen nhw'n eu hadnabod ac yn eu caru ar CBeebies, mae hwn yn ap gwych iddyn nhw.

Mae'n gwneud darllen yn hwyl gyda straeon chwareus a dychmygus a grëwyd i helpu i gefnogi blynyddoedd cynnar darllen a datblygu sgiliau deall.

Mae yna hefyd swyddogaeth llyfrgell i roi mwy o opsiynau i chi a'ch plentyn ddarllen a lawrlwytho mwy o straeon am ddim.

Fisher-Price-Laugn & Learn-logo-IM

Apiau Fisher-Price

Apiau dysgu ar gyfer plant bach

Wedi'u creu ar gyfer babanod a phlant bach, byddant yn helpu'ch plentyn i ddysgu a chwarae ar yr un pryd. Ar hyn o bryd mae 7 ap i ddewis ohonynt sy'n cynnwys Dewch i Gyfri Anifeiliaid, Llythyrau Dysgu Monkey App a Rhigymau Llyfr Stori Cyfrol 1, 2, 3.

Mae'r rhain yn ffordd wych o helpu'ch plentyn i ddatblygu gwahanol sgiliau a chael hwyl ar yr un pryd.

Fy Ap Lindysyn Llwglyd Iawn

Llyfr Eric Carle wedi'i wneud yn llyfr stori pop-up rhyngweithiol

Mae hwn yn glasur gwych sydd ar gael ar gyfer cenhedlaeth newydd. Bydd eich plentyn yn gallu ei wylio wrth iddo gropian ar draws y sgrin, ei helpu i archwilio a chymryd cipolwg bach yn ei flwch teganau lliwgar.

Mae'r ap yn dod â'r stori'n fyw trwy annog eich plentyn i ofalu am y lindysyn o wy i löyn byw. Mae'r ap yn cynnwys gemau 8 sy'n cynnwys heriau'r ymennydd, fel cyfrif, didoli, ac adeiladu drysfeydd, yn ogystal â heriau sy'n gyfeillgar i blant hŷn.

Digiduck-e-diogelwch-app

Penderfyniad Mawr Digiduck

Stori e-ddiogelwch ryngweithiol

Crëwyd y stori hon i helpu rhieni i ddysgu plant 3 - 7 oed sut i fod yn ffrind da ar-lein. Mae'n ffordd wych o ddechrau'r sgwrs am yr hyn y dylent ei ddisgwyl gan y byd ar-lein a sut i gadw'n ddiogel.

Yn ôl i’r brig

Apiau am 6-10 Mlynedd

Scratch-Jr-app-IM

Scratch Jr.

Offeryn gwych i gael plant i godio

Gall cael plant i godio fod yn offeryn hwyliog a defnyddiol ar gyfer y dyfodol. Mae'r ap iPad rhad ac am ddim hwn yn caniatáu i blant greu animeiddiadau rhyngweithiol, straeon a gemau sylfaenol gan ddefnyddio rhaglennu cyfrifiadurol syml.

 • Oed: 6 +
 • Cost: Am ddim
 • Ar gael ar: iOS

Materion Rhyngrwyd

Ap e-ddiogelwch rhyngweithiol newydd

Offeryn dysgu rhyngweithiol yw hwn sydd wedi'i gynllunio i annog rhieni a phlant i siarad am faterion e-ddiogelwch. Y nod yw helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau craff i gadw eu hunain yn ddiogel ar-lein.

wonderbox-app-logo-IM

Ysgol Dewin: Archwilio a Dysgu Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, Cerddoriaeth a Dylunio

Yn ysbrydoli chwilfrydedd a Meddwl yn greadigol

Mae hwn yn app gwych sy'n cynnwys fideos dysgu ac yn herio'ch plentyn i greu rhywbeth newydd. Mae'n caniatáu i'ch plentyn rannu ei greadigaethau a'i ddarganfyddiadau newydd gyda theulu a ffrindiau mewn amgylchedd diogel ar-lein.

Mae yna dros heriau 120 a grëwyd gan athrawon a mwy na fideos wedi'u curadu 3000 o YouTube Vimeo a Google Maps. Rhennir y cynnwys yn gategorïau llai fel Byd, Lluniadu a Ei Wneud Eich Hun. Bydd eich plentyn yn gallu defnyddio'r chwiliad mewn-app i ddod o hyd i gynnwys y mae ganddo ddiddordeb ynddo.

 • Oed: 7 +
 • cost: am ddim
 • Ar gael ar: iOS

Sky Kids

Mae'n rhoi tawelwch meddwl i rieni a phlentyn brofiad gwylio ar-lein diogel

Bydd yr app Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o'r teledu plant mwyaf poblogaidd. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

 • Oedran: plant 3-9 oed
 • Cost: Ar gael heb unrhyw gost ychwanegol i gwsmeriaid bwndel Amrywiaeth neu Setiau Blwch
 • Ar gael ar: Android a iOS

llyfr-crëwr-eicon-mawr-IM

Book Creator

Crëwr e-lyfrau syml i blant

Mae hwn yn ap gwych i ennyn diddordeb eich plentyn mewn adrodd straeon wrth iddo greu llyfr gan ddefnyddio ei luniau, lluniau a hyd yn oed eu llais eu hunain i ddod â'u stori'n fyw.

Ar ôl iddynt greu eu llyfr, gellir ei rannu ar amrywiol apiau fel Dropbox ac Evernote. Gallwch hefyd ei agor ar Google Play Books (Android) ac iBooks (iOS).

Yn ôl i’r brig

Apiau ar gyfer Blynyddoedd 11-13

Cargo-bot-app-IM

Cargo-Bot

Roedd codio yn hawdd i blant 

Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn codio, mae hwn yn ap gwych sy'n eu dysgu i godio trwy eu cael i gyfarwyddo braich robotig i symud cratiau i fan dynodedig. Mae'n ddiddorol ac yn heriol, gan roi ffordd wych i blant ddatblygu sgiliau codio.

 • Oed: 10 +
 • Cost: Am ddim
 • Ar gael ar y iOS

.

Minecraft-poced-argraffiad-app-IM

Minecraft Pocket Edition

Rhifyn symudol o'r gêm boblogaidd

Yn swyddogol, Minecraft yw'r gêm fwyaf poblogaidd ar-lein a nawr bydd eich plant yn gallu manteisio ar eu meddyliau creadigol ac adeiladu strwythurau ar eu tabledi a'u ffonau smart. Mae ganddo'r un swyddogaeth sylfaenol â'r fersiwn bwrdd gwaith gyda rhai cyfyngiadau.

 • Oed: 10 +
 • Cost: £ 4.99
 • Ar gael ar y Android ac iOS

Smule-magic-piano-IM

Piano Magic gan Smule

Fel Arwr Gitâr, mae'r ap hwn yn gwneud chwarae piano yn hawdd ac yn hwyl

Mae hwn yn ap chwarae cerddoriaeth am ddim sy'n eich galluogi i chwarae'ch hoff ganeuon o Mozart i Twinkle Twinkle Little Star trwy dapio peli o olau i ail-greu alawon a chordiau.

Rhoddir llond llaw o ganeuon i chi eu chwarae a gellir prynu caneuon ychwanegol. Gallwch hefyd wrando ar berfformiadau chwaraewyr eraill o bob cwr o'r byd ond nid oes unrhyw gyfathrebu uniongyrchol.

 • Oed: 10 +
 • Cost: Am ddim (nodweddion pryniannau mewn-App)
 • Ar gael ar y iOS

Duolingo

Ffordd hawdd o ddysgu iaith newydd

Gyda dros 25 miliwn o ddefnyddwyr, mae hwn yn ap poblogaidd sy'n eich helpu i ddysgu hyd at 11 iaith, o'r Sbaeneg i'r Portiwgaleg. Mae'r ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ac nid oes unrhyw hysbysebion na ffioedd cudd felly mae'n ddiogel i blant eu defnyddio.

Logo Gooberry-play-

Chwarae Gooseberry

Ap gêm wedi'i gynllunio i gael eich plentyn yn e-ddiogel

Mae'r ap hwn wedi'i gynllunio i ddysgu plant rhwng 4 a 16 yrs am ddiogelwch ar-lein. Mae'r gêm yn cynnwys meysydd fel e-byst, gosodiadau preifatrwydd, perygl dieithriaid, seiber-fwlio, postio hunluniau a llawer mwy.

Mae yna hefyd App Rhiant cyfochrog sy'n eich galluogi i olrhain eu proses ac mae'n rhoi awgrymiadau ar sut i gael sgyrsiau am ddiogelwch ar y we.

Yn ôl i’r brig

Apiau ar gyfer 14 + Blynyddoedd

codea-app-icon-IM

Codea

Offeryn gwych i gael eich plant i greu eu gemau rhithwir eu hunain

Offeryn datblygu meddalwedd ydyw yn y bôn, sy'n dysgu plant i raglennu gan ddefnyddio iaith raglennu Lua. Os yw'ch plentyn eisoes yn gyfarwydd â chodio, bydd yn hawdd ei godi. Os na, gallant ddefnyddio rhaglenni enghreifftiol i ddod yn gyfarwydd.

Evernote-logo-app-IM

Evernote

Mae'n helpu pobl ifanc i gadw golwg ar unrhyw beth sy'n bwysig

Ap am ddim ar gael ar ffôn clyfar a bwrdd gwaith i helpu pobl ifanc ac oedolion i gadw golwg ar unrhyw beth sy'n bwysig. Mae'r ap yn caniatáu ichi arbed a rhannu'ch holl nodiadau, ffotograffau a meddyliau yn y cwmwl fel y gallwch gael mynediad atynt o unrhyw le sydd â chysylltiad rhyngrwyd.

 • Oed: 13 +
 • Cost: Am ddim (Fersiynau premiwm ar gael)
 • Ar gael ar y Android a iOS

zipit-app-logo-IM

Zipit

Ap e-ddiogelwch i helpu pobl ifanc i ddelio â Sexting

Wedi'i wneud gan ChildLine, nod Zipit yw helpu pobl ifanc yn eu harddegau i ddelio â sefyllfaoedd secstio a fflyrtio anodd. Mae'r ap yn cynnig dod yn ôl a chyngor doniol, a'i nod yw helpu pobl ifanc yn eu harddegau i gadw rheolaeth ar fflyrtio wrth sgwrsio.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw plant yn ddiogel ar-lein

swyddi diweddar