Sut mae amgryptio yn effeithio ar ddiogelwch ar-lein plant? | Materion Rhyngrwyd

Beth yw amgryptio a sut mae'n effeithio ar ddiogelwch ar-lein plant?

Darganfyddwch beth yw amgryptio, beth mae hyn yn ei olygu fel risg bosibl ar gyfer diogelwch plant ar-lein, a'r pryderon a godir amdano.

Beth yw amgryptio neu negeseuon wedi'u hamgryptio?

Mae amgryptio neu negeseuon wedi'u hamgryptio yn sicrhau mai dim ond chi a'r person rydych chi'n cyfathrebu â nhw sy'n gallu darllen yr hyn sy'n cael ei anfon - neb yn y canol. Hynny yw, mae negeseuon wedi'u hamgryptio yn atal unrhyw un rhag gweld eich sgyrsiau.

Sut mae amgryptio yn gweithio?

Mae pob neges a anfonir yn cael ei sicrhau gyda chlo a dim ond y derbynnydd a'r anfonwr sydd â'r allweddi arbennig i'w datgloi a darllen y neges. Mae hyn yn digwydd yn awtomatig ar ystod o lwyfannau.

Pa apiau poblogaidd sy'n defnyddio amgryptio?

Ar hyn o bryd yr apiau mwyaf poblogaidd sy'n defnyddio amgryptio o'r dechrau i'r diwedd yw WhatsApp, Telegram a Apple iMessage a FaceTime. Mae Facebook Messenger yn cynnig opsiwn i chi droi amgryptio ymlaen ar ffurf Siaradiadau Secret.

A yw pob neges rwy'n ei hanfon a'i derbyn dros y ffôn wedi'i hamgryptio?

Na. Mae yna ychydig o apiau a gwasanaethau negeseuon sy'n defnyddio amgryptio fel y soniwyd uchod.

Yn ogystal â negeseuon testun, gellir amgryptio sticeri.

Pryderon a godwyd ynghylch gwasanaethau wedi'u hamgryptio a diogelwch plant ar-lein

Os yw negeseuon ac atodiadau yn cael eu hanfon a'u derbyn (wrth ddefnyddio gwasanaeth wedi'i amgryptio), cânt eu gwarchod gan amgryptio o'r dechrau i'r diwedd.

Mae hyn wedi achosi gwrthdaro gyda'r heddlu ac eiriolwyr a sefydliadau amddiffyn plant eraill. Eu prif bryder yw y bydd amgryptio yn creu cuddfan digidol i ysglyfaethwyr rhywiol, gan ei gwneud hi'n hawdd iddynt guddio cam-drin rhywiol.

Mae rhai sefydliadau ac elusennau dielw wedi dadlau y gallai amgryptio arwain at greu cuddfannau ar gyfer cam-drin plant oherwydd gallai tystiolaeth fod yn anoddach ei hadfer. Fodd bynnag, mae llefarydd ar Facebook wedi dweud “… roedd amddiffyn lles plant ar ei blatfform yn“ hanfodol bwysig ”iddo.
Rydyn ni wedi arwain y diwydiant wrth ddiogelu plant rhag cael eu hecsbloetio ac rydyn ni'n dod â'r un ymrwymiad ac arweinyddiaeth hon i'n gwaith ar amgryptio, ”meddai.

“Rydym yn gweithio’n agos gydag arbenigwyr diogelwch plant, gan gynnwys NCMEC [Canolfan Genedlaethol yr Unol Daleithiau ar gyfer Plant ar Goll a Chamfanteisio arnynt], gorfodi’r gyfraith, llywodraethau a chwmnïau technoleg eraill, i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.”

Camau i gadw plant yn ddiogel ar-lein

  • Rheolaethau rhieni: Gallwch ganiatáu i'ch plentyn gael profiad diogel a hapusach i archwilio ei chwilfrydedd ar-lein. Sicrhewch sefydlu rheolaethau rhieni cyn iddynt wneud.
  • Archwiliadau rheolaidd: Cael sgyrsiau am yr hyn y mae eich plentyn yn ei wneud ar-lein neu y mae wedi siarad ag ef. Mae gennym ni gyngor ac adnoddau ar bob pwnc ac ar gyfer pob oedran, cliciwch yma.
Adnoddau dogfen

I ddarganfod mwy am amddiffyn preifatrwydd eich plentyn ar-lein rydym wedi argymell canllawiau ac adnoddau a fydd yn cynnig cefnogaeth bellach i chi.

Gweld y dudalen
Sgroliwch i Fyny