BWYDLEN

Cyrraedd yn ôl i'r ysgol gartref - awgrymiadau i gefnogi'ch teulu

Ers yn ôl i'r ysgol (gartref) wedi dechrau eto ar ôl y gwyliau, mae gennym ni rai awgrymiadau a thriciau i helpu i gael eich plant yn ôl i'r modd dysgu.

Cadwch at amserlen

 • Ceisiwch ddilyn yr hyn a fyddai’n ddiwrnod ysgol rheolaidd. Er enghraifft, gwisgwch nhw, cael brecwast cyn iddynt ddechrau ar eu diwrnod
 • Os nad ydych wedi gwneud yn barod, creu amserlen sy'n cynnwys pynciau'r dydd, ynghyd ag egwyliau rheolaidd - cynnwys eich plentyn gyda'r broses hon (gweler isod am ddysgu argymelledig o adnoddau cartref)
 • Meddu ar weithle dynodedig (Os oes gennych chi le) - sefydlu gofod sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer gwaith ysgol, dylai hwn fod yn ofod clir - i ffwrdd o wrthdyniadau
 • Os oes gennych chi fwy nag un plentyn a / neu mewn gwahanol grwpiau oedran, beth am roi cynnig arni gan gyfuno eu hamserlenni, er enghraifft: ymarfer gyda'ch gilydd
 • Efallai y bydd gan blant â SEND wahanol anghenion a dymuniadau - The Yr Adran Addysg yn meddu ar adnoddau gwych

Bod â disgwyliadau realistig

 • Nid oes disgwyl i blant ddysgu fel y byddent yn ei wneud yn yr ysgol, felly peidiwch â bod yn galed arnoch chi'ch hun na nhw naill ai gan nad oes disgwyl i chi ddod yn athrawon dros nos. Gall dim ond darparu strwythur i'ch plant helpu
 • Cymerwch ychydig o amser i chi'ch hun - byddwch yn garedig â chi'ch hun a gofalu am eich lles. Trefnwch beth amser i chi'ch hun - p'un ai er mwyn ymlacio neu dderbyn cyngor ar iechyd meddwl a lles (gweler yr adnoddau isod)
 • Ymlacio rheolau amser sgrin - derbyn y bydd plant yn treulio mwy o amser yn gwylio'r teledu ar eu dyfeisiau - mae'n iawn ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod rhai cyfyngiadau amser ar y sgrin. Gwelwch ein cydbwyso awgrymiadau diet amser sgrin am fwy o wybodaeth
 • Siaradwch ag athrawon eich plant - Mae athrawon i gyd ar-lein ac ar gael os oes eu hangen arnoch chi - nid ydych chi yn hyn ar eich pen eich hun. Cysylltwch â nhw os oes gennych broblem gyda rhywbeth
 • Siaradwch â rhieni eraill am gefnogaeth - Os ydych chi'n rhan o Facebook rhiant neu grŵp WhatsApp, estynwch atynt am haciau addysg gartref

Arhoswch yn egnïol ac yn iach

Mam a merch yn dawnsio gartref

 • Fel rhan o'u hamserlen, sicrhewch eich bod yn cynnwys awr neu ddwy o ymarfer corff. Edrychwch ar ein 'Byddwch yn egnïol gyda thechnoleg' erthygl am rai syniadau os ydych chi'n sownd
 • Os oes gennych gardd, ei ddefnyddio'n rheolaidd, os na wnewch chi gallwch mynd allan o leiaf unwaith y dydd (yn dilyn cyngor y llywodraeth) ac os na allwch fynd allan rhowch gynnig ar ddosbarth ymarfer corff YouTube neu gêm y gall y teulu i gyd gymryd rhan ynddo. Hefyd, Chwaraeon Lloegr cael rhai gweithgareddau dan do gwych

Cymdeithasu'n ddiogel gyda thechnoleg

mam a mab yn eistedd i lawr a'r ddau yn edrych ar ei sgrin

Cadwch mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau gan ddefnyddio apiau fel Skype, FaceTime, Zoom a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol neu eu sefydlu rhith-gyfnodau chwarae gyda'ch plant. Sicrhewch chi gwiriwch eich gosodiadau preifatrwydd yn cael eu sefydlu cyn eu defnyddio

Cael sgyrsiau rheolaidd a gwirio i mewn

mam a merch yn eistedd ar goets

 • Cael sgyrsiau rheolaidd ar ddiwedd eu 'diwrnod ysgol' gofyn iddyn nhw sut maen nhw'n teimlo gyda'r sefyllfa bresennol ac a oes ganddyn nhw unrhyw straen neu bryderon. Y peth gorau yw bod yn barod am y mathau hyn o bryderon. Mae Dr Linda yn rhannu cyngor gwych ar gefnogi plant yn ystod y cyfnod cloi
 • Os oes gennych bryderon am les meddyliol eich plentyn, mae yna lawer o adnoddau i helpu: Edrychwch ar ein herthygl yn dilyn arweiniad PHE am fwy o wybodaeth. Hefyd, gweler y Ap BBC OWN It sydd wedi diweddaru ei swyddogaeth bysellfwrdd i ymateb i'r pandemig COVID-19
 • Gyda phlant yn treulio mwy o amser ar eu dyfeisiau mae yna lawer o wybodaeth anghywir a newyddion ffug y gallen nhw ddod ar eu traws. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod beth sy'n ffug a beth sy'n ffaith. Edrychwch ar ein barn arbenigol Newyddion Fake blog am arweiniad

Adnoddau dysgu gartref

dwylo yn teipio ar fysellfwrdd

Sky

BBC

BT

YouTube

Adnoddau eraill

Adnoddau iechyd meddwl a lles

Hwb StaySafeStayHome dogfen

Cymerwch gip ar ein cynnwys Hwb wedi'i guradu ar gyfer teuluoedd sy'n addasu i'r arfer newydd hwn o aros gartref.

Tudalen ymweld

swyddi diweddar