Ap a Bysellfwrdd BBC Own it ar gyfer plant | Materion Rhyngrwyd

Ap BBC Own It

Mae dychwelyd i'r ysgol yn foment bwysig i deuluoedd - ac mae gan y mis Medi hwn heriau unigryw o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Mae bysellfwrdd ac ap BBC Own It, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn offeryn defnyddiol i'w gael ar ffôn eich plentyn wrth iddo ailymuno â byd dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Gall yr ap helpu plant i fwynhau'r rhyngrwyd a chysylltu â ffrindiau yn llawer mwy diogel. Yn ogystal â chynnig cyngor ac arweiniad ar hyn o bryd wrth i blant sgwrsio â'u ffrindiau ar-lein, trwy gydol mis Medi, mae'r ap yn cynnwys casgliad o awgrymiadau ac offer i gefnogi plant wrth iddynt ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi am yr app Own It

  • Mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho
  • Nid oes unrhyw beth y mae eich math o blentyn yn ei rannu gyda'r BBC nac unrhyw un arall
  • Mae'n helpu plant i wneud dewisiadau craff ar-lein

Helpu plant i ddod o hyd i gydbwysedd

Mae'n bwysig iawn bod plant yn byw bywyd hapus ac iach ar-lein, ond gall y cydbwysedd hwnnw fynd yn anodd pan fyddant yn cael eu dwylo ar eu ffôn cyntaf.

Efallai bod eu hysbysiadau ffôn yn eu cadw i fyny gyda'r nos. Neu efallai nad ydyn nhw'n siŵr pa wybodaeth sy'n ddiogel i'w rhannu ar-lein? Neu efallai bod y 'tynnu coes' yn mynd allan o law yn y sgwrs grŵp?

Bysellfwrdd arbennig i gefnogi'ch plentyn

Mae'r Ap BBC Own It yn gallu helpu, trwy roi cyngor ac arweiniad i blant pan fydd ei angen arnynt fwyaf. Mae gan yr ap fysellfwrdd arbennig y gellir ei ddefnyddio fel unrhyw fysellfwrdd arall - i deipio negeseuon at ffrindiau, eu postio ar gyfryngau cymdeithasol neu chwilio ar-lein - ac mae'r darn clyfar yn digwydd wrth iddynt deipio.

Mae'r bysellfwrdd yn defnyddio technoleg arbennig i wirio'r hyn sy'n cael ei deipio ac mae'n rhoi adborth a chefnogaeth, awgrymiadau defnyddiol a chyngor cyfeillgar. Mae gan ap BBC Own It hefyd nodwedd dyddiadur lle gall plant olrhain sut maen nhw'n teimlo.

Mae popeth y mae plentyn yn ei deipio gan ddefnyddio'r bysellfwrdd yn cael ei gadw'n hollol breifat, a pheidiwch byth â gadael yr ap ar ei ddyfais. Mae hynny'n golygu y gall plant ddefnyddio'r bysellfwrdd, ychwanegu nodiadau ac olrhain eu hemosiynau heb boeni am bwy allai weld.

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caergrawnt yn rhannu neges ar bwysigrwydd lles digidol plant
Adnoddau dogfen

Edrychwch ar ap BBC Own It a chanllaw rheolaethau a gosodiadau bysellfwrdd.

Gweler y canllaw
Adnoddau bwlb golau

Dadlwythwch yr ap o'r Apple Store neu Google Play, anogwch eich plentyn i wirio gyda'r ap ddwywaith y dydd i olrhain sut maen nhw'n teimlo.

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap a'r bysellfwrdd yn defnyddio technoleg dysgu peiriannau a ddatblygwyd yn arbennig ynghyd â swyddogaeth hunan-adrodd i adeiladu darlun o sut mae'ch plentyn yn gwneud, gan hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol ar-lein a chamu i mewn i helpu pan fydd eich plentyn yn ei chael hi'n anodd.

Gyda beth mae'r app yn dod?

Yn ogystal â bysellfwrdd arbennig, daw'r ap gyda - gifs, fideos, emojis, cwisiau, erthyglau, awgrymiadau da a llawer mwy.

Sut mae'n cefnogi plant?

  • Yn helpu plant i ddelio â materion cymdeithasol a chyfeillgarwch a chyfyng-gyngor bywyd digidol bob dydd
  • Yn cefnogi lles plant ar-lein gan ddefnyddio cyfuniad o hunan-fyfyrio a hunan-adrodd
  • Yn ymyrryd â chefnogaeth i blant pan fydd arwyddion o niwed ac ymddygiadau niweidiol

Adolygiad rhiant BBC Own It App

Mae Adele Jennings o OurFamilylife.co.uk a rhiant vlogger Internet Matters yn rhannu ei hadolygiad o ap a bysellfwrdd BBC Own It.

Beth sy'n newydd ar yr app?

Helpwch nhw i fod yn berchen arno

Darganfyddwch bopeth am ddiogelwch dyfeisiau ynghyd a'u helpu i gael profiadau cadarnhaol ar-lein gyda'r fideos hyn wedi'u creu mewn partneriaeth â Internet Matters. O ddyfais gyntaf eich plentyn i reoli amser sgrin, rydych yn sicr o ddod o hyd i gyngor defnyddiol i chi.

Yn ôl i'r ysgol

Mae'r geiriau sbarduno newydd yn ôl i'r ysgol wedi'u hychwanegu at y bysellfwrdd. Trwy gydol mis Medi, mae'r ap yn cynnwys casgliad o awgrymiadau ac offer i gefnogi plant wrth iddynt ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd.
P'un a yw'n gyngor ar ailgysylltu â ffrindiau neu drosglwyddo i'r ysgol uwchradd. Awgrymiadau diogelwch ar gyfer eu postio ar-lein neu annog plant i nodi a myfyrio ar eu teimladau - mae ap BBC Own It wedi rhoi sylw iddynt.

Geiriadur

Gyda'r diweddariad diweddaraf hwn, mae ychwanegiadau wedi cynnwys geiriau fel coronavirus, covid, a phandemig.

Ap BBC Own it - delwedd coronafirws

Ymyriadau

Ychwanegiad newydd i'r system hon yw dosbarthu negeseuon sy'n gysylltiedig â coronafirws ac arwahanrwydd. Bydd y system yn cydnabod unrhyw eiriau neu ymadroddion sy'n ymwneud â'r mater ac yna'n mesur ai dicter, ofn neu bryder yw'r teimlad emosiwn.

Er enghraifft, pe bai defnyddiwr yn teipio “Rydw i mor unig â'r ynysu hwn”, byddai ymyrraeth oddefol yn cael ei chyflwyno yn cefnogi'r plentyn i ddeall ei bod hi'n iawn i boeni ac nad ydyn nhw ar ei ben ei hun - yna cynigir y defnyddiwr dolen i gynnwys defnyddiol yn yr app cydymaith.

Ciplun app TG EICH BBC

Casgliadau

Mae'r rhain yn gynnwys wedi'i guradu sy'n canolbwyntio ar bwnc penodol. Mae'r ddau gasgliad cyntaf a lansiwyd gyda'r datganiad hwn yn Cloi Lowdown a Yn teimlo'n bryderus neu'n ofnus?

  • The Lockdown Lowdown - cynnwys difyr ac addysgiadol sy'n ysbrydoli plant i fyw eu bywyd digidol ar-lein gorau tra ar wahân - gyda chyfraniadau enwogion gan sêr pop, YouTubers, a blogwyr.
  • Yn teimlo'n bryderus neu'n ofnus? - casgliad o fideos ac erthyglau sy'n darparu cefnogaeth i blant yn ystod cyfnod y maent i ffwrdd o'u rhwydwaith cymorth o ffrindiau o ddydd i ddydd. Mae erthyglau'n ymdrin â sut i fynd i'r afael ag ofnau a phryderon, dad-bwysleisio a chefnogi wrth ddeall ei bod yn arferol cael helbulon.

Ciplun app TG EICH BBC

Offer newydd

Bydd cyfres newydd fawr o offer sgwrsio wedi'u gwneud yn benodol ar gyfer plant, gan gynnwys cychwyn sgwrsio cadarnhaol, emoticons newydd a themâu lliwgar o fewn y bysellfwrdd. Bydd gan yr ap nodwedd ychwanegol hefyd sy'n helpu i arwain defnyddwyr trwy les a chynnwys cefnogol, gan roi strwythur a ffocws pellach i'r app.

Cefnogi lles eich plentyn

Yn ogystal â defnyddio ap BBC Own It, bydd angen eich help ar eich plentyn i gael y gorau o'i brofiadau ar-lein. Mae'n bwysig gwirio i mewn yn barhaus am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein. Rydyn ni wedi creu nifer o ganllawiau i'ch helpu chi i wneud yn union hynny. Gweler ychydig o'r rhain isod i'ch helpu chi i reoli lles digidol eich plentyn.

Pecyn cymorth gwytnwch digidol

Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol.

Awgrymiadau cychwyn sgwrs

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml hyn.

Fideos cyngor rhieni newydd BBC Own It

Er mwyn gwneud ein cyngor diogelwch ar-lein hyd yn oed yn fwy hygyrch i rieni, rydym wedi partneru â BBC Own It i greu ystod o fideos i helpu rhieni i gefnogi plant ar-lein. P'un a yw'n cael eu ffôn cyntaf, yn mynd ar gyfryngau cymdeithasol neu'n rheoli amser sgrin, cewch rai awgrymiadau syml i sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel. Dyma glip byr. Ewch i'r Gwefan BBC Own It i wylio'r holl fideos.

Gwyliwch fideos cyngor diogelwch ar-lein rhieni rydyn ni wedi'u creu gyda nhw BBC Own It

Cefnogaeth gysylltiedig i'ch plentyn

Er mwyn cefnogi'r gwaith rydyn ni wedi'i wneud i rieni ar reoli cynnwys amhriodol ar-lein, mae'r BBC wedi creu fideo i blant i'w tywys ar yr hyn y dylen nhw ei wneud os ydyn nhw'n dod ar draws unrhyw beth sy'n peri gofid ar-lein. Edrychwch ar y fideo yma.

Beth i'w wneud os ydych chi wedi gweld rhywbeth ar-lein sydd wedi eich cynhyrfu
Sgroliwch i Fyny