BWYDLEN

Cefnogi'ch plentyn yn ystod y cyfnod cloi-firws

Mae ein harbenigwyr yn rhoi awgrymiadau sgwrsio i rieni am rai o'r heriau cynyddol y mae pobl ifanc yn eu hwynebu oherwydd cau'r firws coronafirws. Gofynnwn y cwestiwn canlynol i'n harbenigwyr:

Pa fathau o sgyrsiau y dylwn eu cael gyda fy arddegau am eu bywyd ar-lein yn ystod y cyfnod cloi?

Mam a merch yn siarad ar soffa'n gwenu


Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape
Gwefan Arbenigol

 

Mae'n ddefnyddiol symud y ffocws i ffwrdd o 'Beth ydych chi'n ei wneud ar-lein?' i 'Beth ydyn ni i gyd yn ei wneud ar-lein?'. Siaradwch gyda'n gilydd fel teulu am y ffyrdd y mae bywyd ar-lein yn eich cefnogi chi ar hyn o bryd.
Er enghraifft, mae'n ffordd dda o aros yn gysylltiedig â ffrindiau, gallwn gyrchu cynnwys i'n helpu i ymarfer corff ac ymlacio a rhannu cynnwys sy'n gwneud inni chwerthin.

Ar y llaw arall, gall gormod o hysbysiadau newyddion ein gwneud yn bryderus, mae swyddi negyddol a newyddion ffug yn ein gwneud yn ofnus, gall peidio â gosod ffiniau personol o amgylch faint o gyswllt sydd gennym ag eraill wneud inni deimlo dan straen, a gallai treulio gormod o amser ar-lein olygu nid ydym yn cael digon o gwsg nac awyr iach. Gwneud i'r byd ar-lein weithio i chi fel teulu, ac amserlennu amser all-lein gyda'ch gilydd - mae paratoi pryd o fwyd, gwylio ffilm a chwarae gemau bwrdd i gyd yn lle da i ddechrau.

Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Dylai rhieni a gofalwyr gofio bod yr effaith ar bobl ifanc yn eu harddegau yn real. Fel unigolion cymdeithasol fel arfer sy'n delio â dynameg glasoed yn ddyddiol, mae'n ddealladwy bod pobl ifanc yn eu harddegau yn rhwystredig wrth iddynt golli allan ar weithgareddau grŵp, digwyddiadau chwaraeon, ymlacio gyda ffrindiau gorau yn yr ysgol a mwy.

Ar gyfer y bobl ifanc hynny a allai fod newydd ddechrau hyd yn hyn neu i yrru car, mae'r defodau hyn wedi cael eu cymryd i ffwrdd yn ddramatig tra bod teuluoedd ar gloi.

Yn ystod y broses gloi, gall pobl ifanc yn eu harddegau swingio o ddiflastod a rhwystredigaeth i nerfus a blin, wrth ddyblu emosiynau eraill ar y ffordd.

Dyma rai cychwyniadau sgwrs sy'n gysylltiedig â'r cloi cyfredol:

 • Rwy'n deall eich rhwystredigaeth ynglŷn â pheidio â gweld IRL eich ffrindiau, pa ffyrdd allwch chi gysylltu a pharhau â'ch cyfeillgarwch (neu ddyddiad) â gweithgareddau ar-lein?
 • A allwn ni greu parti pen-blwydd ar-lein neu ddawns ysgol uwchradd i'ch ffrindiau? Pa ffyrdd eraill allwn ni greu cymdeithasoli ar-lein hwyliog gyda'ch ffrindiau?
 • Sut mae pethau'n mynd gyda dysgu o bell? A oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i'ch cefnogi?
 • Rydyn ni'n bendant yn mynd trwy gyfnodau llawn straen ac rydyn ni'n gwybod bod bwyta'n iawn ac ymarfer corff yn dal i fod yn bwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw apiau diddorol a all annog arferion iach?

Gallwch hefyd ddefnyddio'r amser dwys hwn i ymchwilio i rai o'r pynciau heriol ar-lein hynny, fel cyswllt digroeso, ymbincio, pornograffi ar-lein or anfon noethlymunau a secstio ac dyddio ar-lein) neu i'w hatgoffa o'r pethau sylfaenol diogelwch ar y we.

Mae gennych y cyfle gorau i gefnogi'ch plant i osgoi risgiau ar-lein a chynyddu cyfleoedd ar-lein trwy gadw'r sgyrsiau hynny i fynd.

 • Gallwch Ymuno â Chystadleuaeth Gwe yn dweud:

  Helo 🙂
  Mae'ch blog yn edrych yn wych ac rydych chi'n adeiladu ymwybyddiaeth gymunedol trwy ddarparu cynnwys defnyddiol.

 • Eleanor Chawda yn dweud:

  Heia,
  Rwy'n gobeithio bod y neges hon yn dod o hyd i chi yn dda. Rwy'n poeni am fy mab tair ar ddeg oed. Mae'n treulio bron ei holl amser yn ei ystafell. A hefyd hapchwarae, gwylio YouTube ac ati. Mae hyn yn ei dro wedi effeithio ar ei batrymau cysgu.
  Ceisiais ei gael i wneud rhai gweithgareddau yn yr ardd, ond cyn gynted ag y gwelodd ein cymdogion bu bron iddo doddi a bolltio i mewn eto.
  Rwy'n deall sut mae'n teimlo i fod yn fewnblyg. Mae'n fy mhoeni na allaf fynd trwyddo a sut mae'n mynd i ymateb i fynd yn ôl i'r ysgol.

Ysgrifennwch y sylw