BWYDLEN

Beth yw Twitch? Beth sydd angen i rieni ei wybod

Logo Twitch ar ffôn clyfar gyda swigod siarad o'i gwmpas.

Beth yw Twitch ac a yw'n addas i blant?

Dysgwch am y platfform a'i nodweddion diogelwch i gefnogi diogelwch a lles digidol eich plentyn.

Beth yw Twitch?

Wedi'i sefydlu yn 2011, mae Twitch yn blatfform ffrydio byw sy'n boblogaidd ymhlith y rhai sydd â diddordeb mewn gemau fideo. Gall defnyddwyr wylio fideos chwarae byw neu wedi'u recordio ymlaen llaw wrth sgwrsio ag eraill yn y ffrwd trwy'r wefan neu ap Twitch. Mae themâu eraill sydd ar gael yn cynnwys IRL, Music, Esports a Creative.

Fodd bynnag, mae'r platfform wedi'i anelu'n fawr at y gymuned hapchwarae. O'r herwydd, mae hefyd yn cynnig newyddion hapchwarae, cyhoeddiadau cynnyrch, digwyddiadau a chymuned o gefnogwyr sydd wir yn caru gemau fideo.

Yn ogystal, mae Twitch yn darlledu twrnameintiau esports, sy'n aml yn cynnig symiau mawr o wobrau i chwaraewyr proffesiynol.

Mae Twitch ar gael ar draws dyfeisiau.

Beth sydd ei angen i ddefnyddio Twitch?

 • Dyfais sy'n galluogi'r rhyngrwyd (cyfrifiadur, gliniadur, teledu, ffôn neu lechen)
 • Mynediad i'r wefan neu ap Twitch
 • Cyfrif Twitch i ffrydio neu gymryd rhan mewn sgwrs. Fodd bynnag, gall defnyddwyr wylio ffrydiau heb fod angen mewngofnodi

Beth yw'r isafswm oedran?

I ddefnyddio Twitch, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 13 oed o leiaf. Fodd bynnag, mae'r Telerau Gwasanaeth hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un dan 18 oed ddefnyddio Twitch dan oruchwyliaeth rhieni yn unig.

Bydd cyfrifon y canfyddir eu bod yn perthyn i ddefnyddiwr o dan 13 oed yn cael eu terfynu.

Mae'r Apple App Store yn rhoi sgôr oedran 17+ i'r app Twitch tra bod Google Play Store yn ei raddio'n addas ar gyfer Pobl Ifanc yn eu harddegau.

Sut mae Twitch yn gweithio

Gall defnyddiwr sefydlu cyfrif Twitch i wylio eu hoff sianeli ffrydio, ond nid oes ei angen. Fodd bynnag, er mwyn gallu sefydlu eu sianel eu hunain neu gymryd rhan mewn sylwadau a nodweddion eraill, rhaid i ddefnyddwyr greu cyfrif.

Defnyddio Twitch fel gwyliwr

Fel gwyliwr, gallwch wylio gameplay byw neu fideos wedi'u harchifo trwy bori trwy wahanol gategorïau. Mae darllediad neu ffrwd Twitch yn aml yn cynnwys fideo gyda sylwebaeth sain gan y chwaraewr a recordiad o'r gêm fideo ei hun.

Bydd defnyddwyr hefyd yn gweld opsiwn sgwrsio byw lle, ar adegau, gall y streamer ymateb - weithiau yn y sgwrs neu weithiau wrth iddynt siarad. Ar ben hynny, gall defnyddwyr hefyd siarad â gwylwyr eraill trwy'r sgwrs neu drwy negeseuon preifat.

Gall gwylwyr naill ai ddilyn eu hoff ffrydiwr am ddim neu danysgrifio i'w sianel am ffi fisol.

Defnyddio Twitch fel streamer

Fel streamer, mae defnyddwyr yn creu sianel ac yn darlledu gameplay byw, esports, cerddoriaeth neu gynnwys IRL (mewn bywyd go iawn). Mae IRL wedi'i gynllunio i ddefnyddwyr rannu cipolwg ar eu bywyd o ddydd i ddydd.

Gall ffrydwyr hefyd ennill arian o'r platfform mewn sawl ffordd:

 • Codi ffi tanysgrifio: Gan ddechrau ar $4.99 USD y mis, mae tanysgrifiadau yn galluogi gwylwyr i gefnogi sianel a gweld cynnwys unigryw. Gall ffrydwyr godi tâl ar danysgrifiadau haenog i gynnig profiadau gwahanol i ddefnyddwyr.
 • Derbyn 'Bits': Anrhegion rhithwir yw darnau y gall gwylwyr eu rhoi i ffrydwyr yn ystod llif byw. Pan fydd gwyliwr yn 'galonni' ar gyfer y streamer, maen nhw'n rhannu Did. Mae'r streamer yn ennill $0.01 USD am bob Did mewn sgwrs.
 • Hysbysebion rhedeg: Gall ffrydwyr ychwanegu seibiannau i'w ffrydiau a rhedeg hysbysebion i ennill arian. Gall ffrydwyr addasu pan fydd yr egwyl yn digwydd yng nghanol y ffrwd, ond ni fydd pob gwyliwr o reidrwydd yn gweld yr hysbyseb. Mae'r hysbysebion hyn yn gweithio'n debyg i'r rhai ar YouTube, ac nid yw'r streamer yn rheoli pa hysbysebion a ddangosir nac i bwy.
 • Cael eich noddi: Yn union fel ar YouTube a llwyfannau rhannu fideos eraill, gall cwmnïau trydydd parti noddi ffrydiau ffrydio. Mae hyn yn aml yn golygu hyrwyddo cynnyrch am dâl, p'un a ydynt yn ei ddefnyddio ai peidio.

Pam mae Twitch mor boblogaidd?

 • Y gymuned hapchwarae: Mae ffrydiau gameplay yn cynnig sylwebaeth fyw, gan greu ymdeimlad o berthyn ymhlith gamers. Hefyd, mae llawer o bobl ifanc yn gwylio ffrydiau gameplay oherwydd eu bod yn hoffi'r gêm fideo ac yn gallu siarad ag eraill sy'n gwneud hynny hefyd.
 • Potensial i ennill arian: Mae'r rhan fwyaf o ffrydwyr yn darlledu fel hobi, ond mae rhai wedi gwneud gyrfaoedd llwyddiannus ohono. Oherwydd bod Amazon wedi caffael Twitch yn 2014, mae'r platfform wedi'i integreiddio ag Amazon Prime. O'r herwydd, gall ffrydwyr wneud arian trwy gynnig dolenni yn y ffrwd y gall gwylwyr brynu gemau wedi'u ffrydio trwyddynt. Ffyrdd eraill y gall ffrydwyr ennill arian yw trwy hysbysebion, tanysgrifiadau a Bits.
 • Adolygiadau o gemau poblogaidd: Y gemau mwyaf sy'n cael eu ffrydio fel arfer ar Twitch yw'r rhai sydd fwyaf poblogaidd. Mae'r rhain yn cynnwys Minecraft, Fortnite ac roced League. Efallai y bydd rhai ffrydwyr yn cael mynediad cynnar i gêm newydd, y maen nhw'n ei ffrydio'n fyw a'i hadolygu ar gyfer eu gwylwyr.

5 awgrym i gadw plant yn ddiogel ar Twitch

 • Defnyddiwch Twitch mewn ardaloedd cyffredin: Neilltuwch ardal gyffredin yn y tŷ fel yr ystafell fyw neu'r gegin lle gall eich plentyn wylio neu ffrydio ar Twitch. Yn unol â'r Telerau Gwasanaeth, mae gwneud hyn yn eich helpu i oruchwylio defnydd eich plentyn o'r platfform.
 • Siaradwch am nodweddion diogelwch Twitch: Mae gan eich plentyn offer fel streamer a gwyliwr. Siaradwch â nhw am sut olwg sydd ar y nodweddion hyn a sut i'w defnyddio yn y porwr gwe a thrwy ap Twitch. Rhowch wybod iddynt pam a phryd i ddefnyddio'r offer hyn. Gweler ein canllaw cam wrth gam i helpu.
 • Gwyliwch gyda nhw: Mae dangos diddordeb yn y ffrydiau maen nhw'n eu gwylio a'r gemau fideo maen nhw'n eu hoffi yn dangos eich bod chi'n eu cefnogi. Mae gwylio fideos gyda'ch gilydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn maen nhw'n ei weld ac yn eich helpu i fynd i'r afael ag unrhyw risgiau posibl sy'n codi.
 • Dysgwch am ffrydio byw: Os yw'ch plentyn yn dangos diddordeb mewn ffrydio neu greu fideos eu hunain, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth mae hynny'n ei olygu. Dysgwch am y manteision a'r risgiau posibl fel y gallant ffrydio'n fyw yn ddiogel.
 • Cytuno ar derfynau amser: Fel gwyliwr, mae amser sgrin ar Twitch yn aml yn oddefol iawn. Gosod terfynau ar faint o amser y gallant ei dreulio yn gwylio Twitch yn erbyn gwneud gweithgareddau eraill fel dysgu a chreu. Dysgwch fwy am amser sgrin.
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar