BWYDLEN

Canllaw rhieni ffrydio a vlogio byw

Gyda mwy o blant yn dyheu am ddod yn YouTubers a thwf ffrydio byw ar rwydweithiau cymdeithasol, mae bellach yn hanfodol mynd i’r afael â ffenomen plant yn darlledu eu hunain ar-lein.
Gweler ein canllaw i ddysgu mwy am ffrydio byw a vlogio, sut mae plant yn ei ddefnyddio i ryngweithio ag eraill a beth allwch chi ei wneud i'w cadw'n ddiogel wrth ei wneud.

Y tu mewn i'r canllaw

Pa fathau o fideos y mae pobl ifanc yn eu creu ar-lein?

Fideos ffrydio byw

Beth yw ffrydio byw?

Ffrydio byw neu 'Mynd yn fyw' yw darlledu fideo byw ar y rhyngrwyd o leoliad penodol mewn amser real, fel teledu byw. Mae'n wahanol i wasanaethau sgwrsio fideo fel Skype, oherwydd gall llawer mwy o bobl wylio fideos. Y cyfan sydd ei angen arnoch i lifo byw yw mynediad i'r rhyngrwyd a chamera.

Fideos vlogio

Beth yw vlogio?

Mae vlogio yn golygu cyhoeddi fideos wedi'u recordio ymlaen llaw ar rwydweithiau cymdeithasol fel YouTube yn rheolaidd. Mae brandiau ac unigolion neu 'Vloggers' yn gwneud hyn.

Dewch i ni Chwarae fideos

Beth yw fideo Dewch i Chwarae?

Dewch i ni Chwarae fideos yn fideos sy'n dangos recordiad sgrin o rywun yn chwarae gêm wrth ddarparu sylwebaeth trosleisio. Mae'r rhain wedi dod yn boblogaidd iawn gyda YouTubers ac mae brandiau hapchwarae wedi dechrau teilwra cynnwys yn benodol ar gyfer y math hwn o fideo hapchwarae YouTube.

Ble allwch chi fyw llif neu vlog?

Ers 2011, mae nifer yr apiau sydd ar gael i lif byw neu vlog wedi cynyddu gan ddechrau o YouNow i Snapchat a Facebook Live. Yn ôl ein hymchwil YouTube a YouTube Live yw'r llwyfannau mwyaf poblogaidd a ddefnyddir i wylio a chreu vlogs a ffrydiau byw.

llinell fyw-ffrydio-amser

Dyma restr o'r apiau ffrydio a vlogio byw mwyaf poblogaidd y mae plant yn eu defnyddio. Rydyn ni wedi darparu crynodeb o'r nodweddion diogelwch maen nhw'n eu cynnig a dolenni i ganllawiau i ddarganfod mwy am sut i reoli gosodiadau preifatrwydd ar y llwyfannau.

YouTube

Nodweddion diogelwch 

 • Rheoli pwy sy'n gweld y fideo - Cyhoeddus, Heb ei restru, Preifat
 • Newid swyddogaeth sylwadau ymlaen neu i ffwrdd
 • Swyddogaeth adrodd
 • Ewch i'r canllaw preifatrwydd

YouTube Live

Nodweddion diogelwch 

 • Rheoli pwy all weld y porthiant byw - Cyhoeddus, Heb Restr, Preifat
 • Dileu neu dynnu sylw at sylwadau
 • Rhowch ddefnyddwyr yn yr amser cau neu eu blocio
 • Neilltuwch gymedrolwr ar gyfer yr holl sylwadau
 • Rhaid i'r holl gynnwys ddilyn canllawiau cymunedol neu gellir rhwystro porthiant
 • Ewch i'r canllaw preifatrwydd

Facebook

Nodweddion diogelwch 

 • Rheoli rhannu lleoliad
 • Rheoli Pwy all weld y porthiant byw - 'Cyhoeddus', 'Ffrindiau', rhestr bwrpasol o ffrindiau neu 'Dim ond fi'
 • Gall darllediad byw bara hyd at oriau 4
 • Ewch i'r canllaw preifatrwydd

Twitter

Nodweddion diogelwch 

Yn fyw

Nodweddion diogelwch 

Ti'n gwybod

Nodweddion diogelwch 

 • Rhaid i ddefnyddwyr ddilyn canllawiau cymunedol neu wynebu gwaharddiad neu waharddiad parhaol
 • Gellir dileu darllediadau ond cânt eu storio yn ddiofyn
 • Swyddogaeth adrodd ar gael

phlwc

Nodweddion diogelwch 

Instagram

Nodweddion diogelwch 

 • Rheoli pwy sy'n gweld y fideo - Cyhoeddus, Heb ei restru, Preifat
 • Newid swyddogaeth sylwadau ymlaen neu i ffwrdd
 • Swyddogaeth adrodd
 • Ewch i'r canllaw preifatrwydd

Instagram Live

Nodweddion diogelwch 

 • Rheoli sylwadau trwy eu troi ymlaen neu i ffwrdd
 • Mae hidlwyr allweddair yn sgrinio sylwadau diangen
 • Nid yw fideo byw yn cael ei storio oni bai ei fod yn cael ei rannu ar Straeon Instagram
 • Ewch i'r canllaw preifatrwydd

Snapchat

Nodweddion diogelwch 

Perisgop

Nodweddion diogelwch 

 • Rheoli pwy all weld y porthiant byw
 • Swyddogaeth adrodd ar gael
 • Rhwystro defnyddwyr neu eu hatal rhag gadael sylwadau

Cerddorol.ly

Nodweddion diogelwch 

Vimeo

Nodweddion diogelwch 

 • Rheoli pwy sy'n gweld y fideo - Cyhoeddus, Heb ei restru, Preifat
 • Newid swyddogaeth sylwadau ymlaen neu i ffwrdd
 • Swyddogaeth adrodd

Pa mor boblogaidd yw ffrydio a vlogio byw ymysg pobl ifanc? 

Yn ôl ein hymchwil, mae nifer fwy o bobl ifanc yn gwylio vlogs a ffrydiau byw na 'mynd yn fyw' neu greu eu cynnwys eu hunain. Rydyn ni wedi darganfod tra bod 22% o bobl ifanc 4 - 16 oed yn ffrydio'n fyw, mae 41% ohonyn nhw'n gwylio'r cynnwys yn hytrach na'i greu.

Pam mae plant yn byw nant neu vlog?

 • Cysylltu â theulu a dilynwyr - Mae'n ffordd gyflym a hawdd o rannu diweddariadau ac eiliadau arbennig am eu bywydau ar-lein gyda'u ffrindiau
 • I gael adborth ar unwaith - Gyda'r swyddogaeth sylwadau, gall plant gael adborth ar unwaith ar yr hyn y maent yn ei rannu a chyfathrebu ag ystod o bobl
 • I fod yn fwy creadigol - Mae'n caniatáu iddynt fod yn fwy creadigol a mynegi eu hunain i gynulleidfa fwy.
 • Roedd gwefr ei fod 'yn y foment' felly gall unrhyw beth ddigwydd

Pam mae plant yn gwylio nentydd a vlogiau byw?

 • I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y duedd ddiweddaraf
 • Mynnwch awgrymiadau a chyngor gan eu hoff vlogwyr
 • I wylio cynnwys unigryw mewn amser real o'r sianeli maen nhw'n eu dilyn

Pa fathau o vlogs mae plant yn eu gwylio?

Hapchwarae, dadbocsio a vlogiau gan vlogwyr proffesiynol yw'r mathau mwyaf poblogaidd o vlogiau sy'n cael eu gwylio ymhlith plant

Pa fathau o ffrydiau byw y mae plant yn eu gwylio?

Hapchwarae, chwaraeon a chyfresi teledu a ffilm yw'r mathau mwyaf poblogaidd o lif byw sy'n cael eu gwylio ymhlith plant

Beth yw barn rhieni am ffrydio a vlogio byw?

 • Mae saith o bob rhiant 10 yn dweud ei bod yn anodd gwybod a yw rhai vlogs neu vloggers yn addas i'w plant.
 • Mae llawer o rieni yn poeni am y addasrwydd y cynnwys i blant a'r ymatebion gan bobl eraill yw'r prif bryderon
 • Ni fyddai mwyafrif rhieni’r rhai nad ydynt eisoes yn creu ffrydiau byw yn caniatáu i’w plentyn wneud hynny
 • Ychydig iawn o rieni fyddai'n caniatáu i'w plant nad ydyn nhw eisoes yn vlog ddechrau gwneud hynny
 • Ar nodyn cadarnhaol, Mae 44% o rieni yn credu bod eu plant wedi dysgu pethau da gan vlogwyr - Mae 33% yn credu eu bod yn fodel rôl da. Ond mae 65% yn teimlo bod y ffyrdd o fyw sy'n cael eu portreadu mewn vlogs yn rhoi disgwyliadau afrealistig i bobl ifanc am fywyd.

Beth yw'r risgiau a'r buddion o greu a gwylio fideos ar-lein

Risgiau wrth greu fideos

Rhwyd ddiogelwch y sgrin

Wrth i bopeth ddigwydd y tu ôl, efallai y bydd plant sgrin yn teimlo'n fwy abl i wneud pethau nad ydyn nhw'n eu gwneud wyneb yn wyneb.

Mae yn y foment

Mae natur amser real y ffrydio byw yn golygu nad oes unrhyw ffordd i olygu'r hyn a rennir felly gall plentyn rannu rhywbeth personol neu breifat os gofynnir iddo, na fyddent fel arall yn ei rannu fel llun neu fideo.

Effaith ar hunan-barch

Gall yr adborth uniongyrchol a roddir gan wylwyr, boed yn negyddol neu'n gadarnhaol, gael effaith uniongyrchol ar eu hyder a'u hunan-barch.

Pryder 'ymbincio byw'

diweddaraf ymchwil gan yr IWF bod priodfabwyr yn defnyddio'r offer hyn fel ffordd i orfodi plant i fyw yn ffrydio eu cam-drin rhywiol eu hunain dros we-gamerâu, tabledi a ffonau symudol.

Pryderon wrth wylio

Gweld cynnwys amhriodol

Gan fod ffrydiau'n fyw nid oes unrhyw ffordd o wybod y bydd hynny'n cael ei ddangos felly mae'r posibilrwydd y gallant weld cynnwys penodol.

Dylanwad ar syniadau ac ymddygiad

Wrth i blant ddefnyddio'r cynnwys, gallant fod yn sâl i ddynwared neu ymgymryd â'r syniadau sy'n cael eu rhannu.

Buddion i blant

Adeiladu hyder

Cael ymdeimlad o gyflawniad wrth i'r gynulleidfa ac ymgysylltu cynnwys gynnwys dyfu.

Cysylltu â phobl o'r un anian

Gallu bod yn llai ynysig yn gymdeithasol trwy adeiladu bondiau â phobl sydd â diddordebau tebyg.

Gwobr ariannol

Mae gwefannau fel YouTube ac apiau fel Live.me a TikTok yn galluogi defnyddwyr i brynu darnau arian rhithwir ar yr ap i'w rhoi i ddefnyddwyr eraill fel y dymunant. Felly, efallai y bydd plant yn cael eu cymell i wneud pethau i gael gwylwyr neu gefnogwyr i roi darnau arian i ennill arian.

Ar rai safleoedd, ar ôl ichi gyrraedd nifer penodol o danysgrifwyr gallwch werthuso'ch sianeli trwy ganiatáu dangos hysbysebion sy'n cynhyrchu incwm.

Sut i gadw plant yn ddiogel wrth greu a gwylio fideos ar-lein

1. Arhoswch i ymgysylltu â'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein

 • Cael sgyrsiau rheolaidd am y risgiau posibl hy rhannu rhywbeth y gallant fod yn difaru
 • Anogwch nhw i fod yn feirniadol o'r hyn maen nhw'n ei wylio a sut maen nhw'n rhannu ar-lein a gyda phwy.
 • Rhowch yr hyder iddyn nhw ddweud na os gofynnir iddyn nhw wneud rhywbeth sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus
 • Siaradwch am sut i ddelio â phwysau cyfoedion a pha mor hawdd yw gwneud rhywbeth maen nhw'n meddwl fydd yn creu argraff ar eraill

2. Defnyddiwch offer i'w helpu i reoli'r hyn maen nhw'n ei weld a'i rannu

 • Gyda'i gilydd, adolygwch leoliadau preifatrwydd ar draws yr holl rwydweithiau cymdeithasol maen nhw'n eu defnyddio fel eu bod nhw'n cadw rheolaeth ar bwy sy'n gallu gweld eu fideos
 • Defnyddiwch reolaethau rhieni i sicrhau eu bod yn gweld cynnwys sy'n briodol i'w hoedran

3. Eu gwneud yn ymwybodol o'r swyddogaethau adrodd sydd ar gael i dynnu sylw pobl neu gynnwys

 • Sicrhewch eu bod yn gwybod ble a sut i geisio cefnogaeth os aiff rhywbeth o'i le

4. Anogwch nhw i 'Fynd yn fyw' neu recordio mewn mannau cyhoeddus i gyfyngu ar y wybodaeth bersonol maen nhw'n ei rhannu

 • Dylai plant iau gael eu goruchwylio i sicrhau eich bod chi'n gallu ymyrryd os oes angen
 • Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o bwy sydd o bosibl yn gwylio i gyfyngu ar y risgiau o rannu gyda phobl anghywir

5. Os ydyn nhw'n gwylio ffrydio byw neu vlogs…

 • Ar gyfer plant iau, mae'n well gwylio gyda'i gilydd i weld a yw'n addas
 • Ar gyfer plant hŷn, anogwch nhw i werthuso'r hyn maen nhw'n ei wylio i sicrhau ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar eu bywydau

Awgrymiadau Sylfaenol Ffrydio a Blogio Byw

Os penderfynwch ganiatáu i'ch plentyn vlogio neu lifo'n fyw, dyma rai awgrymiadau sylfaenol ar sut i'w wneud yn ddiogel.

Mwy i'w archwilio

Dyma rai straeon rhieni defnyddiol eraill a phrofiadau plant o seiberfwlio i roi mwy o fewnwelediadau i chi ar y mater: