BWYDLEN

Beth yw ffrydio byw a vlogio?

Canllaw i helpu rhieni a gofalwyr i gadw plant yn ddiogel

Mae mwy o blant nawr yn dyheu am fod yn ffrydwyr byw ar Twitch neu vloggers ar YouTube a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.

Dysgwch am ffrydio byw a vlogio i helpu i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

Plentyn ifanc gyda chamera ar drybedd, ffrydio byw neu vlogio ei hun gyda losin.

Y tu mewn i'r canllaw

Beth mae pobl ifanc yn byw yn ffrwd a vlog?

Ein hymchwil yn dangos cynnydd yn nifer y bobl ifanc sy’n gwylio vlogs a ffrydiau byw (41%) na chreu eu cynnwys eu hunain (22%).

Fodd bynnag, i'r rhai sy'n creu eu cynnwys eu hunain, mae amrywiaeth o bynciau y gallent ddewis eu cwmpasu.

Beth mae ffrydio byw yn ei olygu?

Ffrydio byw neu 'fynd yn fyw' yw darlledu fideo ar-lein mewn amser real (fel teledu byw).

Mae'n wahanol i wasanaethau sgwrsio fideo fel Skype, sef galwadau caeedig. Gall llawer o bobl wylio ffrydiau byw ar unwaith ar draws gwahanol lwyfannau ffrydio a chyfryngau cymdeithasol.

Y cyfan sydd ei angen ar blentyn i ffrydio'n fyw yw mynediad i'r rhyngrwyd a chamera fel ar eu ffôn clyfar.

Fodd bynnag, mae rhai platfformau yn ei gwneud yn ofynnol i'w defnyddwyr fodloni gofynion oedran penodol. Bydd y mwyafrif yn gofyn i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn. Bydd gan rai ofynion ychwanegol wedi'u hamlinellu yn eu Telerau Gwasanaeth.

Beth mae vlogging yn ei olygu?

Vlogging yw'r cyfuniad o 'fideo' a 'log', sy'n dod o 'blog' (byr ar gyfer gwe log). Er bod blog yn cynnwys ysgrifenedig, mae vlogs yn cynnwys fideos yn unig. Yn wahanol i ffrydiau byw, mae vlogs yn cael eu recordio ymlaen llaw a'u rhannu ar lwyfannau rhannu fideo (VSPs) fel TikTok ac YouTube.

Mae gan VSPs ofynion oedran hefyd, gyda'r rhan fwyaf yn gosod 13 fel yr oedran isaf i ddefnyddwyr. Mae gan rai platfformau fersiynau ar gyfer plant dan 13 oed, sy'n caniatáu iddynt ddefnyddio'r gwasanaeth ond nid uwchlwytho cynnwys. Un enghraifft o hyn yw YouTube Kids.

Beth mae plant yn ei hoffi am wylio ffrydiau byw a vlogs?

Ymchwil gan Ofcom Er bod 58% o blant 3-17 oed yn gwylio fideos wedi’u ffrydio’n fyw, roedd 95% o blant yn defnyddio llwyfannau rhannu fideos i wylio unrhyw fath o fideo.

 • Mae'n well gan blant gynnwys ffurf fer fel y rhai ar TikTok. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd gwylio amrywiaeth o gynnwys mewn cyfnod byr o amser heb iddynt golli diddordeb.
 • Fodd bynnag, YouTube yw'r platfform rhannu fideos mwyaf poblogaidd o hyd, sy'n cynnwys fideos sy'n amrywio o ran hyd.
 • Ofcom Arolwg Bywydau Cyfryngau Plant dod o hyd i blant yn cael eu tynnu at fideos llawn drama fel y rhai â chlecs, gwrthdaro a dadlau. Mae'r fideos hyn yn cadw eu sylw ond nid oes angen llawer o ymdrech na ffocws arnynt.
 • Mae ffrydiau byw a vlogs hefyd yn helpu plant i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y duedd ddiweddaraf.
 • Efallai y byddant yn cael awgrymiadau a chyngor gan eu hoff vloggers, yn enwedig o ran fideos tiwtorial a thebyg.
 • Yn ogystal, gallai rhai ffrydiau byw gynnwys cynnwys unigryw gan y crewyr y maent yn eu dilyn.

Pam mae plant yn creu ac yn rhannu fideos?

Er bod yn well gan y rhan fwyaf o blant weld cynnwys, efallai y bydd y rhai sy'n hoffi ffrydio byw neu vlog yn gwneud hynny am wahanol resymau. Gallai rhai o’r rhesymau hyn gynnwys:

 • Er mwyn cysylltu â theulu a ffrindiau: Mae'n ffordd gyflym a hawdd i rannu diweddariadau ac eiliadau arbennig am eu bywydau ar-lein
 • I gael adborth ar unwaith: Gyda'r swyddogaeth sylwadau ar ffrydiau byw a vlogs gall plant gael adborth ar unwaith ar yr hyn y maent yn ei rannu. Yn ogystal, gallant gyfathrebu ag amrywiaeth o bobl
 • I fynegi eu creadigrwydd: Mae ffrydiau byw a vlogs yn caniatáu iddynt fynegi eu hunain i gynulleidfaoedd a chymunedau mwy. Yn ogystal, oherwydd mai eu cynnwys eu hunain ydyw, gallant benderfynu pa gynnwys i'w greu.

Mathau o fideos sy'n boblogaidd ymhlith plant

Heriau

Sut mae heriau ar-lein yn gweithio?

Mae heriau ar-lein yn dasgau sy'n ymledu ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel TikTok ac Instagram. Gall y rhesymau dros heriau ar-lein amrywio ymhlith defnyddwyr. Mae rhai yn cynnwys:

 • codi ymwybyddiaeth neu arian i elusen: enghraifft o hyn yw'r her bwced iâ a oedd yn boblogaidd yn 2014 a oedd yn anelu at gefnogi Cymdeithas ALS yn America.
 • annog camau gweithredu cadarnhaol: mae rhai enghreifftiau yn cynnwys siarad am iechyd meddwl neu rannu hunluniau heb golur neu ffilteri.
 • am hiwmor neu hwyl: er enghraifft, gwelodd Her Mannequin yn 2016 bobl yn rhewi yn eu lle yn ystod fideo, yr oedd rhai'n ei ystyried yn ddoniol, yn enwedig i'r rhai nad oeddent 'mewn' ar y jôc.
 • am ddicter: mae heriau peryglus neu gythryblus yn aml yn lledaenu'n gyflym ar-lein ac yn ennill llawer o safbwyntiau. Mae enghreifftiau'n cynnwys Her Cinnamon 2012 neu her Tide Pod 2018. Mae'r mathau hyn o heriau yn aml yn niweidiol.

Mae'n bwysig siarad â phlant am risgiau copïo'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein. Os ydyn nhw eisiau rhoi cynnig ar bethau maen nhw'n eu gweld ar-lein, ystyriwch roi cynnig ar rai ar-lein. Yn ogystal, os dewch chi ar draws rhywbeth a allai achosi niwed, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymchwilio gyda'ch plentyn.

Dysgwch fwy am heriau ar-lein gydag ymchwil gan TikTok.

Playthroughs

Beth yw playthroughs?

Mae fideos Playthroughs neu Let's Play yn cynnwys streamer neu vlogger yn chwarae trwy gêm fideo wrth recordio eu sgrin. Mae hyn yn boblogaidd ar lwyfannau fel Twitch.

Gall y fideos hyn gynnig lle achlysurol i wylwyr sgwrsio ag eraill sy'n rhannu eu diddordebau. Fel arall neu'n ychwanegol, efallai y bydd defnyddwyr yn gwylio rhaglenni chwarae i'w helpu i basio rhan anodd yn y gêm fideo maen nhw'n ei chwarae.

Dadbocsio

Beth yw fideos dad-bocsio?

Mae fideos dad-bocsio yn cynnwys ffrydiau byw neu vloggers yn agor eitem. Gallai'r rhain gynnwys cynhyrchion o frandiau poblogaidd, blychau loot gêm fideo neu unrhyw nifer o gynhyrchion eraill.

Mae llawer o ddylanwadwyr yn cynnwys eitemau a brynwyd o gyfryngau cymdeithasol neu siopau ar-lein llai dibynadwy. Yn anffodus, mae rhai o'r cynhyrchion hyn yn arwain at sgamiau. Fel y cyfryw, mae'n hanfodol siarad â phlant am y risgiau posibl os ydynt yn mynegi diddordeb mewn gwario eu harian ar eitemau ar gyfer y mathau hyn o fideos.

Adolygiadau Cynnyrch

Sut olwg sydd ar fideos adolygu?

Gallai fideos adolygu fynd gyda fideos dad-bocsio, yn dibynnu ar y cynhyrchion. Os yw plentyn yn cael y tegan neu gêm fideo ddiweddaraf, efallai y bydd am rannu ei farn amdano mewn fideo.

Gallai fideos adolygu eraill gynnwys cynhyrchion colur poblogaidd, cyflenwadau celf neu hyd yn oed lwyfannau y mae dylanwadwr yn eu defnyddio neu'n cael eu noddi i'w rhannu.

Mae'n bwysig helpu plant meddwl yn feirniadol am y fideos adolygu maen nhw'n eu gwylio. Cofiwch fod llawer o ffrydwyr a vloggers yn cael eu talu i rannu adolygiadau cadarnhaol o gynhyrchion.

Tiwtorialau

Beth yw tiwtorialau?

Gallai fideos tiwtorial gynnwys unrhyw nifer o sgiliau. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn colur, pobi neu goginio, gemau fideo neu greu celf, efallai y bydd am greu tiwtorialau. Neu, efallai yr hoffent wylio sesiynau tiwtorial i'w helpu dysgu sgiliau newydd.

Straeon

Pa fath o straeon sy'n boblogaidd?

Mae straeon yn boblogaidd ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac yn dod mewn gwahanol ffurfiau. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • trosleisio stori: gallai'r fideo gweledol gynnwys tiwtorial tra bod y sain yn adrodd stori. Weithiau, mae'r straeon hyn yn amhriodol.
 • straeon gan ddefnyddio gemau fideo: mae'r fideos hyn yn cynnwys stori a grëwyd gan y streamer neu'r vlogger. Bydd y delweddau, fodd bynnag, yn dod o gêm fideo. Mae gemau poblogaidd i wneud hyn yn cynnwys The Sims, Roblox ac Minecraft. Mewn rhai achosion, tra bod y delweddau o lwyfannau sy'n addas i blant, mae'r cynnwys wedi'i anelu at oedolion fel yn achos rhai. Gacha Life fideos.
 • bywyd beunyddiol: bydd y straeon hyn yn cynnwys streamer byw neu vlogger yn adrodd stori am rywbeth a ddigwyddodd iddynt. Mae'r straeon hyn yn amrywio o ddoniol i ddifrifol, a gallant ymestyn y gwir mewn rhai achosion.

Os yw'ch plentyn yn storïwr neu'n mwynhau gwrando ar storïau, gwnewch yn siŵr ei fod yn deall beth sy'n briodol a beth nad yw'n briodol.

Yn ogystal, pan fyddant yn clywed stori gan eu hoff ddylanwadwr, dylent feddwl yn feirniadol a yw'r hyn y maent yn ei ddweud yn wirionedd neu'n ffuglen.

Ble mae plant yn byw ffrwd neu vlog?

Ers 2011, mae nifer yr apiau sydd ar gael ar gyfer ffrydio byw neu vlog wedi cynyddu. O Instagram i TikTok, mae gan lwyfannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd bellach y gallu i ffrydio byw a vlog.

Y canlynol yw'r apiau ffrydio byw a vlogio mwyaf poblogaidd y mae plant a phobl ifanc yn eu defnyddio.

Ffrydiau byw a vlogs YouTube

YouTube yw'r platfform rhannu fideos mwyaf poblogaidd o hyd ymhlith plant o bob oed. Pryd arolygwyd, defnyddiodd bron i 7 o bob 10 o blant 4-16 oed y platfform. Ymhellach ymchwil gan Ofcom cefnogi hyn gydag 88% o blant 3-17 oed yn defnyddio YouTube or YouTube Kids.

Fodd bynnag, o ran creu cynnwys, ychydig o blant sy'n postio eu cynnwys eu hunain. Yn ogystal, mae bechgyn yn fwy tebygol na merched o wneud hyn.

Ar gyfer ffrydiau byw, YouTube Live hefyd yw'r llwyfannau mwyaf poblogaidd ymhlith plant. Unwaith eto, mae bechgyn yn fwy tebygol na merched o ddefnyddio YouTube Live.

Ffrydio byw ar YouTube

Beth yw YouTube LIVE?

Mae YouTube Live yn opsiwn i grewyr ar YouTube sy'n bodloni gofynion penodol. Yn gyntaf, mae angen o leiaf 13 oed ar YouTube ar gyfer ei ddefnyddwyr oni bai bod oedolyn yn dod gyda nhw.

Mae ffrydiau byw 'a wneir ar gyfer plant' yn cyfyngu ar sgwrsio, sylwadau, hysbysebion a mwy.

Yn ogystal, mae llif byw wedi'i gyfyngu i bwrdd gwaith. I ddefnyddio ffrydio byw symudol, rhaid i ddefnyddwyr gael o leiaf 50 o danysgrifwyr (neu 1000 os o dan 17).

Adloniant ar TikTok

TikTok yw'r ap mwyaf poblogaidd ymhlith plant i wylio cynnwys. Ymchwil gan Ofcom Canfuwyd bod 53% o blant 5-17 oed yn defnyddio TikTok. Fodd bynnag, mae’r nifer hwnnw’n codi i 80% ymhlith pobl ifanc 16-17 oed.

Fodd bynnag, anaml y mae plant yn defnyddio TikTok i bostio eu cynnwys eu hunain. Mewn gwirionedd, dim ond 20% o blant 3-17 oed a ddywedodd eu bod yn gwneud hyn.

Ffrydio byw ar TikTok

Beth yw TikTok LIVE?

TikTok LIVE yw'r opsiwn ffrydio byw sydd ar gael ar y platfform cyfryngau cymdeithasol. I fynd yn fyw, mae TikTok yn gofyn am isafswm oedran o 18. Mae hyn hefyd yn wir am anfon Anrhegion yn ystod llif byw. Fodd bynnag, gall unrhyw ddefnyddiwr dros 13 oed wylio ffrydiau byw.

Cynnwys ar Instagram

Defnyddir Instagram gan 41% o blant 3-17 oed. Mae'r nifer hwn yn cynyddu gydag oedran; Mae 46% o rai 12-15 oed ac 87% o bobl 16-17 oed yn defnyddio Instagram.

Fel platfformau eraill, mae canran isel o blant mewn gwirionedd yn postio eu cynnwys eu hunain ar Instagram. Fodd bynnag, mae merched yn fwy tebygol o wneud hyn na bechgyn.

O ran Instagram Live, mae merched yn fwy tebygol o weld ffrydiau byw hefyd.

Ffrydio byw ar Instagram

Beth yw Instagram Live?

Mae Instagram Live yn nodwedd sydd ar gael ar ddyfeisiau ffôn clyfar. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr ddarlledu mewn amser real i'w holl ddilynwyr.

Er y gall unrhyw un sy'n defnyddio Instagram (13+) ddefnyddio Instagram Live, argymhellir bod pobl ifanc dan 18 oed yn cadw eu proffil a'u ffrydio'n breifat fel eu bod yn gwybod pwy sy'n ei wylio. Yn ogystal, wrth fynd yn fyw, gall defnyddwyr ddiffodd sylwadau. Neu, gallant sefydlu hidlwyr allweddair o flaen amser i hidlo sylwadau sarhaus.

Ffrydio gyda Twitch

Mae Twitch yn wasanaeth ffrydio byw sydd fwyaf poblogaidd ymhlith ffrydiau gemau fideo. Yn wahanol i'r llwyfannau uchod, mae Twitch wedi'i gynllunio at y diben hwn yn unig.

Yn llai poblogaidd na llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, mae bron i 1 o bob 5 bachgen 12-17 oed yn gwylio cynnwys ar Twitch. Mae hyn ddwywaith cymaint â merched yn yr un grŵp oedran.

Beth yw barn rhieni?

 • Mae saith o bob 10 rhiant yn dweud ei fod anodd gwybod a yw rhai vlogs neu vloggers yn addas ar gyfer eu plant.
 • Mae llawer o rieni yn poeni am y addasrwydd y cynnwys i blant a'r ymatebion gan bobl eraill.
 • Rhan fwyaf o rieni'r rhai nad ydyn nhw eisoes yn creu ffrydiau byw neu vlogs na fyddent yn caniatáu eu plentyn i wneud hynny.
 • Ar nodyn cadarnhaol, Mae 44% o rieni yn credu bod eu plant wedi dysgu pethau da gan vlogwyr – mae 33% yn meddwl eu bod yn fodel rôl da. Ond Mae 65% yn teimlo bod y ffyrdd o fyw a bortreadir mewn vlogs yn rhoi disgwyliadau afrealistig i bobl ifanc am fywyd.

Mae Mam, Lucie, yn rhannu ei phrofiad o reoli ffrydio byw a vlogio gyda'i phlant.

EWCH I STORI

Beth yw'r risgiau a'r buddion posibl?

Mae ffrydio byw a vlogio yn cynnig amrywiaeth o fuddion i blant ochr yn ochr â risgiau o niwed posibl. Archwiliwch sut y gallai'r rhain edrych i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am brofiad digidol eich plentyn a diogelwch ar-lein.

Manteision ffrydio byw a vlogio

Yn datblygu hyder

Wrth i blant greu eu fideos eu hunain ac, o bosibl, ennill dilynwyr, gallent ddod yn fwy hyderus. Fodd bynnag, mae'n bwysig iddynt ddeall nid oes gan eu hunanwerth ddim i'w wneud â'r hoffterau neu'r dilynwyr y maent yn eu hennill.

Yn lle hynny, gallant ddysgu sgiliau siarad pwysig, sut i greu fideos deniadol, sut i ysgrifennu sgriptiau a mwy. Bydd dysgu sgiliau yn hytrach na mynd ar ôl hoffterau yn cefnogi eu lles trwy gydol eu taith ddigidol.

Darganfyddwch apiau eraill i'w helpu i ddysgu am gynhyrchu fideos.

Dod o hyd i gymuned a pherthyn

P'un a yw'ch plentyn yn creu eu fideos eu hunain neu'n gwylio eraill, mae'n debygol y byddant yn mwynhau'r gymuned o amgylch y fideos hyn. O diwtorialau pobi i ffrydio gemau fideo, mae'n debygol y bydd rhyw fath o gefnogwyr sy'n rhannu eu diddordebau.

Mae'r gymuned hon yn cefnogi sgiliau cymdeithasol plant a'u hymdeimlad o berthyn. Gallai plant ag anawsterau dysgu neu sy’n profi unigedd all-lein ddod o hyd i bethau llawer mwy cadarnhaol o ganlyniad.

Risgiau sy'n gysylltiedig â ffrydio byw a vlogio

Adborth go iawn a heb ei olygu

Mae natur amser real y ffrydio byw yn golygu nad oes unrhyw ffordd i olygu'r hyn sy'n cael ei rannu. O'r herwydd, gallai plentyn rannu rhywbeth personol neu breifat pe gofynnir iddo, na fyddai fel arall yn ei rannu fel llun neu fideo.

At hynny, gallai'r adborth a gânt trwy sylwadau yn ystod ffrydiau byw neu ar vlogs effeithio'n negyddol ar eu lles. Gallai seiberfwlio, casineb neu sylwadau ar eu hymddangosiad arwain at hunanddelwedd negyddol.

Yn ogystal, er bod gan lawer o lwyfannau gymedroli cadarn o ran ffrydiau byw, efallai y bydd plant sy'n gwylio ffrydiau byw yn gweld cynnwys amhriodol. Os bydd hyn yn digwydd, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod i roi gwybod amdano a siarad â chi.

Dysgwch fwy am amddiffyn eich plentyn rhag cynnwys amhriodol.

Pryder 'ymbincio byw'

Ymchwil gan yr IWF Canfuwyd bod groomers yn defnyddio offer ffrydio byw a llwyfannau i orfodi plant i ddangos eu cam-drin rhywiol eu hunain dros we-gamerâu, tabledi a ffonau symudol.

Dysgwch fwy am feithrin perthynas amhriodol ar-lein i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel.

Dylanwad ar syniadau ac ymddygiad

Yn union fel y rhan fwyaf o gyfryngau cymdeithasol, gall y cynnwys y mae plant yn ei weld ddylanwadu ar eu meddyliau a'u barn. Gallai hyn edrych fel cymryd rhan yn heriau TikTok, neu gallai edrych fel tanysgrifio i'r casineb ar-lein a misogyny.

Yn ogystal, mae defnyddwyr yn aml yn dweud neu'n gwneud pethau ar-lein na fyddent yn eu gwneud mewn bywyd go iawn. Gallai hyn gynnwys ymddwyn mewn ffordd arbennig neu ddweud pethau sarhaus. Efallai y bydd plant yn teimlo y gallant wneud mwy ar-lein, a allai eu harwain at or-rannu neu greu cynnwys amhriodol wrth ffrydio byw neu vlogio.

Rheolaethau rhieni bwlb golau

Amlinelliad ffôn clyfar symudol gydag eicon gêr a thic gwyrdd i ddynodi rheolaethau rhieni a gosodiadau preifatrwydd.

Helpwch eich plentyn i gael mwy o fudd o fod ar-lein gyda chanllawiau rheoli rhieni cam wrth gam.

GWELER Y CANLLAWIAU RHEOLAETH RHIANT

Syniadau i helpu plant i greu'n ddiogel

Arhoswch i ymgysylltu â'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein

 • Cael sgyrsiau rheolaidd am eu hoff ffrydwyr, beth maen nhw'n hoffi ei rannu a sut i gadw'n ddiogel
 • Anogwch nhw i feddwl am yr hyn maen nhw’n ei wylio a beth maen nhw’n ei rannu – pam maen nhw’n gwylio/rhannu’r cynnwys hwnnw?
 • Grymuso nhw i ddweud na os bydd rhywun yn gofyn am rywbeth sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod y gallant bob amser ddod atoch chi os ydyn nhw'n poeni am rywun ar-lein
 • Siaradwch am sut i ddelio â phwysau cyfoedion a dim ond rhannu'r hyn sy'n iawn iddyn nhw, nid yr hyn y mae pawb arall yn ei rannu.

Defnyddiwch offer ar-lein i helpu i reoli'r hyn y maent yn ei weld a'i rannu

 • Gyda'ch gilydd, adolygwch osodiadau preifatrwydd ar draws llwyfannau ffrydio byw a vlogio fel y gallant gadw rheolaeth ar bwy sy'n gweld eu cynnwys a pha fath o gynnwys y maent yn ei weld
 • Sefydlu rheolaethau rhieni i wneud yn siŵr eu bod yn gweld cynnwys sy'n briodol i oedran.

Dangoswch iddyn nhw sut i adrodd, blocio a mwy

 • Gyda nhw, adolygwch y swyddogaethau sydd ar gael ar eu hoff lwyfannau ffrydio byw neu vlogio. Gall nodweddion fel blocio, adrodd, tawelu a chyfyngu eu helpu i reoli eu profiad ar-lein
 • Anogwch nhw i ddweud wrthych pryd y byddwch yn cymryd y camau hyn neu pan fydd angen cymorth arnoch
 • Rhowch adnoddau eraill iddynt fel llinellau cymorth a byrddau negeseuon fel y rhai sydd arnynt Childline os oes angen iddynt siarad am eu profiadau mewn lleoedd iach.

Gosod ffiniau o amgylch ffrydio byw neu vlogio

 • Trafodwch yr hyn y gallant ac na allant ei rannu mewn fideos y maent yn eu recordio
 • Penderfynwch ble y gallant ac na allant gofnodi. Os yn bosibl, cyfyngwch nhw i ardal gyffredin fel yr ystafell fyw yn lle rhywle preifat fel eu hystafell wely
 • Gosodwch ddisgwyliadau ar gyfer goruchwyliaeth - mae'n debygol y bydd angen mwy o oruchwyliaeth ar blant iau na phobl ifanc yn eu harddegau er mwyn i chi allu ymyrryd lle bo angen

Gweler ein templed cytundeb teulu i helpu.

Annog meddwl yn feirniadol

 • Gwyliwch fideos y mae eich plentyn yn eu hoffi gyda nhw a gofynnwch gwestiynau amdanynt. Beth mae'ch plentyn yn ei hoffi am y fideos neu'r dylanwadwr? Sut mae'r cynnwys yn gwneud iddyn nhw deimlo? Beth am eraill?
 • Gofynnwch i’r plant feddwl am y rheswm dros y cynnwys maen nhw’n ei weld. Er enghraifft, os yw dylanwadwr yn rhannu eitem, ai oherwydd ei fod yn derbyn taliad neu oherwydd ei fod yn ei ddefnyddio? Atgoffwch nhw fod y rhan fwyaf o ddylanwadwyr yn gwneud fideos i ennill arian.
 • Siarad am algorithmau, sut maent yn arwain at siambrau atsain a beth allant ei wneud i osgoi syrthio i mewn iddynt
 • Atgoffwch y plant i feddwl am yr hyn maen nhw'n ei rannu a pha mor ddiogel yw hi i wneud hynny. A oes ganddyn nhw'r gosodiadau cyfrif cywir i gadw'n ddiogel?

Gweler ein canllaw meddwl beirniadol ar-lein.

Mwy o adnoddau ffrydio byw a vlogio

Dewch o hyd i ragor o adnoddau isod i helpu i gefnogi diogelwch eich plentyn wrth iddo ffrydio byw, vlog neu weld cynnwys pobl eraill.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella