A yw gwahardd ffonau smart mewn ysgolion yn gwella datblygiad plant?

Yn ôl ein hymchwil ddiweddar, dim ond un yn rhieni 10 sy'n credu y dylid defnyddio ffonau yn yr ystafell ddosbarth. Fel y Gwaharddiad Ffrengig ar ffonau smart mewn ysgolion yn dod i rym ym mis Medi, gofynnwn i arbenigwyr werthuso'r buddion i ddatblygiad plant.


Dr Tamasine Preece

Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Gwefan Arbenigol

Weithiau, mewn sgyrsiau â phobl ifanc sy'n profi gofid neu bryder, dywedant wrthyf eu bod wedi gofyn i'w rhieni neu ofalwyr atafaelu eu ffôn symudol; gall y bobl ifanc eu hunain nodi'r effaith negyddol y mae technoleg yn ei chael ar eu gallu i ganolbwyntio ar eu gwaith ysgol yn ogystal ag ar eu gallu i weithio trwy heriau personol, y mae llawer ohonynt yn canolbwyntio ar agweddau cymdeithasol yr ysgol.

Mae ffonau clyfar yn cynnig gwrthdyniadau hysbys fel hapchwarae, diweddaru cyfryngau cymdeithasol ac anfon a derbyn negeseuon ond hefyd o ran sicrhau bod y defnyddiwr ar gael yn rhwydd i ddarparu cefnogaeth neu dynnu sylw. Mae arwyddocâd cymeradwyo cymheiriaid yn hysbys iawn ymhlith pobl ifanc, a gall rhwyddineb mynediad at ffonau camera a'r gallu dilynol i rannu cyfryngau arwain pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau y maent yn difaru yn fuan iawn.

Byddai gwahardd ffonau smart yn cymryd y pwysau mawr iawn oddi ar blant i ymddwyn yn fyrbwyll a chymryd rhan mewn ymddygiadau, y mae gan lawer ohonynt ganlyniadau enbyd o ran enw da, sancsiynau ysgol neu ddinistrio perthnasoedd personol, lle na fyddent, o ystyried yr amser a'r lle i fyfyrio, yn cymryd rhan fel rheol.

Rebecca Avery

Cynghorydd Diogelu Addysg, Cyngor Sir Caint
Gwefan Arbenigol

Dylai ysgolion wneud penderfyniadau ynghylch 'gwahardd' ffonau deallus yn seiliedig ar eu disgyblion a demograffeg leol. I rai plant, gallai mynediad at ffonau smart yn yr ysgol heb unrhyw ffiniau dynnu eu sylw oddi wrth ddysgu, ac mewn rhai sefyllfaoedd, eu rhoi mewn perygl o niwed, fel bwlio ar-lein.

Fodd bynnag, mae gwaharddiad llwyr yn debygol o fod yn afrealistig i'w gyflawni a gall fod yn anodd iawn i ysgolion ei orfodi ar lefel ymarferol. Gallai gwaharddiad llwyr hefyd roi plant mewn perygl o niwed a gallai effeithio ar ddysgu; er enghraifft, os yw plentyn yn ofalwr ifanc, efallai mai cael mynediad at ffonau smart i gadw mewn cysylltiad â'u teulu yw'r unig reswm y maent yn teimlo y gallant fynychu'r ysgol. Hefyd, os yw plant yn defnyddio ffonau smart yn yr ysgol er gwaethaf gwaharddiad a bod rhywbeth yn mynd o'i le (o'r fath yn cael neges angharedig gan ffrind) maent yn teimlo na allant riportio hyn i'r ysgol rhag ofn cael eu cosbi.

Er mwyn defnyddio ffonau smart yn effeithiol, mae angen addysg ac arweiniad ar blant gartref ac yn yr ysgol. Dylai oedolion fodelu rôl pan fydd ac nid yw'n iawn eu defnyddio, a bydd angen iddynt orfodi ffiniau o amgylch defnydd diogel, cyfrifol a phriodol.

Ysgrifennwch y sylw

Sgroliwch i Fyny