BWYDLEN

Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol am ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol?

Mae dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar sawl rhan o fywydau plant a phobl ifanc ar-lein ac oddi arno.

Mynnwch gyngor gan ein harbenigwyr ar helpu plant i feddwl yn feirniadol am yr hyn y mae'r dylanwadwyr y maent yn ei weld ar-lein.


Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol am y dylanwadwyr YouTube y mae'n eu dilyn?­

Gall plant wylio cymaint o bethau ar YouTube: fideos wedi'u gwneud yn arbennig ar gyfer plant neu rai a wneir gan eraill o'r un oedran; fideos addysgol, fideos gemau hyfforddi a chymaint mwy.

Fodd bynnag, mae un peth yn sicr: mae plant heddiw yn fwy gyda'u hoff sianeli YouTube a YouTubers ac, yn wir, hyd yn oed yn anelu at ddod yn ddylanwadwyr YouTube.

Dylai rhieni a gofalwyr gofio bod y YouTube mae'r platfform ar gyfer defnyddwyr dros 13 oed gyda YouTube Kids ar gael i rai dan 13 oed. Felly, mae'n bwysig defnyddio'r llwyfan cywir ar gyfer eu hoedran i gefnogi eu datblygiad.

Yn ogystal, ni waeth pa blatfform y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio, gall rhieni a rhoddwyr gofal sicrhau bod y cynnwys yn briodol ar eu cyfer. Gallant helpu plant i ddatblygu eu sgiliau meddwl beirniadol trwy wneud dewisiadau cadarnhaol o ran cynnwys.

Beth alla i ei wneud i gadw fy mhlentyn yn ddiogel ar YouTube?

 • Gosodwch y rheolau ar gyfer gwylio fideos y mae eich plentyn (a'ch teulu) yn cytuno â nhw
 • Ystyriwch sefydlu a Cyfrif dan Oruchwyliaeth
 • Trowch ar Modd Cyfyngedig
 • Ar gyfer plant iau, defnyddiwch YouTube Kids
 • Creu rhestri chwarae gyda chynnwys cymeradwy (peidiwch ag anghofio gwylio'r fideo cyfan cyn ei ychwanegu at eich rhestr chwarae)
 • Gwyliwch y fideos gyda'ch plentyn a sgroliwch trwy'r sylwadau hefyd; efallai y bydd rhai cyfleoedd addysgu gwych am empathi a gwytnwch
 • Tanysgrifiwch i sianeli YouTube cymeradwy fel y gall eich plentyn wylio ei ffefrynnau. Fodd bynnag, bydd YouTube yn dal i gynnig 'fideos a argymhellir' yn seiliedig ar hanes gwylio oni bai eich bod chi ei droi i ffwrdd
 • Os ydych chi'n ansicr beth mae'ch plentyn yn ei wylio, gallwch wirio'r gwylio hanes

Pa sgyrsiau ddylem ni eu cael?

 • Trafod pwysigrwydd terfynau oedran a chadw atynt
 • Dysgwch nhw sut i ddweud a yw rhywbeth yn hysbyseb (edrychwch am y gair 'ad' neu 'noddedig')
 • Atgoffwch eich plentyn i osgoi clicio ar hysbysebion, ni waeth pa mor ddeniadol; dylen nhw siarad â chi yn gyntaf
 • Dysgwch eich plentyn sut i rwystro ac adrodd ar fideos
 • Siaradwch am eu hoff ddylanwadwyr; gofynnwch gwestiynau iddynt a gwnewch eich ymchwil i'w harchwilio. Gallai dylanwadwr YouTube fod yn fodel rôl gwych mewn gwirionedd.

Os bydd amser yn caniatáu, gwyliwch y fideos firaol hynny a'r dylanwadwyr YouTube diweddaraf gyda'ch plentyn i danio sgwrs am eu byd ar-lein. Byddwch yn falch eich bod wedi gwneud hynny.

 

Yr Athro William Watkin

Athro Llenyddiaeth Gyfoes ac Athroniaeth
Gwefan Arbenigol

Sut alla i wneud yn siŵr nad yw dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yn effeithio'n negyddol ar fy mhlentyn?­

Mae dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol yn seren ar-lein sy'n defnyddio eu poblogrwydd i ddylanwadu ar eraill i brynu cynhyrchion y mae cwmnïau'n talu iddynt eu hyrwyddo. Mae dylanwadwyr yn hysbysebion cerdded, siarad, rhannu a rhyngweithio. Gyda dros 70% o bobl ifanc yn dweud eu bod yn meddwl bod YouTubers yn fwy dibynadwy nag enwogion, efallai nad yw'n syndod bod y busnes dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yn werth biliynau bob blwyddyn.

Rhaglenni dogfen fel FYRE Netflix: Y Blaid Fwyaf na Ddigwyddodd erioed wedi ymuno â llu o leisiau sy'n ymwneud â dilysrwydd argymhellion dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol. Er bod diwydiant yn cael ei reoleiddio, caiff ei anwybyddu'n eang ac mae'n anodd iawn ei orfodi.

I ychwanegu at dân pryderon rhieni, technolegau deepfake ac mae datgeliadau bod dylanwadwyr eu hunain yn aml yn ffugio arnodiadau eu cynnyrch i ddenu ardystiad cynnyrch, yn codi materion ynghylch gallu plant i wahanu safbwyntiau ffug oddi wrth farn ddilys ar-lein.

Y newyddion da yw bod y diwydiant dylanwadwyr yn dibynnu ar yr ymddiriedaeth a sefydlwyd rhwng dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol a'u cynulleidfa. Mae dylanwadwyr yn dibynnu ar ryngweithio dyddiol â'u dilynwyr, felly mae'n bwysig eu bod yn cael eu hystyried yn ddilys ac yn gywir.

Y rhan fwyaf o ddylanwadwyr cymdeithasol yn y DU o leiaf dilynwch y rheolau , megis defnyddio'r hashnod #Ad i'w gwneud yn glir pan fo post neu fideo yn hysbyseb mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mewn diwydiant sy'n newid yn barhaus ac sy'n werth biliynau, mae llawer yn anwybyddu'r rheoliadau.

Yn aml, rhieni a phlant fel ei gilydd sy'n gyfrifol am ddatblygu eu meddwl yn feirniadol ac sgiliau llythrennedd digidol fel y gallant wahanu hysbysebion oddi wrth gyngor.

Alan Mackenzie

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein
Gwefan Arbenigol

Sut alla i ddysgu fy mhlentyn y gwahaniaeth rhwng ffaith a ffuglen?­

Wrth i amser fynd yn ei flaen ac wrth i dechnoleg ddatblygu, felly hefyd y ffordd y mae technoleg yn cael ei defnyddio. Er enghraifft, AI (deallusrwydd artiffisial) yn parhau i newid a dod o hyd i fwy o ddefnydd ymhlith yr holl ddefnyddwyr digidol.

Yn ogystal, mae pryderon ynghylch AI, CGI (delweddau a gynhyrchir gan gyfrifiadur) a deepfakes, lle mae delweddau o unigolion yn cael eu mapio ar wyneb oedolyn (pornograffig). Mae'r fideos hyn yn teimlo'n real, gan ei gwneud hi'n anodd iawn dweud a ydyn nhw'n ffug.

O fewn CGI, rydym hefyd yn gweld cynnydd mewn dylanwadwyr ffug. Er enghraifft, roedd gan ddylanwadwr cyfryngau cymdeithasol AI, Lil Miquela, ar un adeg 1.6 miliwn o ddilynwyr. Nid yw'n anodd gweld bod Miquela wedi'i gynhyrchu gan gyfrifiadur mewn fideos. Fodd bynnag, efallai y byddwch chi'n cael eich maddau am feddwl bod y delweddau'n rhai o berson go iawn gyda ffilteri sy'n cael eu gorddefnyddio. Yn fwy na hynny, mae asiantaethau hysbysebu yn cael eu defnyddio fel Lil Miquela i 'ddylanwadu' ar eu cynhyrchion.

Sut gallaf eu helpu i feddwl yn feirniadol?

Felly, pam defnyddio CGI? Rwy'n siŵr bod yna lawer o resymau (e.e. does dim rhaid i chi dalu dylanwadwr go iawn), ond mae hysbysebwyr hefyd bob amser wedi defnyddio cartwnau i ennyn diddordeb plant a phobl ifanc. O'r herwydd, mae hwn yn ymddangos yn fersiwn fodern o hynny, er ei fod yn fwy realistig.

Yna, sut ydych chi'n dysgu'ch plentyn beth sy'n 'go iawn' ac nad yw'n 'go iawn' ar-lein?

Mae'r cyfan yn dibynnu ar feddwl beirniadol - yr un rhesymeg rydyn ni'n ei chymhwyso i unrhyw faes o'n bywydau. Gofynnwch i blant:

 • Beth yw pwrpas y ddelwedd / fideo hon?
 • Beth mae'r dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol yn ceisio perswadio ei ddilynwyr i'w wneud?
 • Pam mae'r dylanwadwr yn siarad am y cynnyrch penodol hwn?

Beth all rhieni ei wneud i helpu plant i feddwl yn feirniadol ar YouTube?

Mae YouTube a YouTube Kids yn cynnig cyfleoedd anhygoel i blant. Fodd bynnag, mae potensial bob amser i rywbeth annymunol fel cynnwys amhriodol neu bobl (go iawn neu rithwir) yn ceisio dylanwadu ar y plant i ddweud, gwneud neu brynu rhywbeth.

Gallwch eu helpu i ddod yn feddylwyr beirniadol tra'n aros yn ddiogel gyda'r camau gweithredu canlynol:

 • Gwyliwch ychydig o'u hoff sianeli gyda nhw a thrafod pam eu bod yn ffafrio'r sianeli hynny. Siaradwch â nhw am feddwl yn feirniadol trwy ddefnyddio cwestiynau syml fel y rhai uchod.
 • Os ydyn nhw'n defnyddio YouTube i wylio fideos am eu hobïau, chwiliwch gyda'ch gilydd a thrafodwch pam rydych chi'n teimlo bod rhai fideos neu sianeli yn amhriodol. Mae angen i blant wybod beth yw'r ffiniau, a dim ond os dywedwch wrthynt y byddant yn gwybod.
 • Porwch trwy'r hanes bob hyn a hyn dim ond i fodloni'ch hun nad oes unrhyw beth anffodus.
 • Gadewch iddyn nhw wybod dod atoch chi os nad yw rhywbeth yn iawn; rhowch wybod iddynt na fyddwch yn eu barnu nac yn cymryd eu dyfais i ffwrdd os byddant yn gofyn am help.

Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape
Gwefan Arbenigol

Safbwynt rhiant

Fel rhiant rydw i'n ymwybodol iawn o ba mor ddiddorol yw plant gan ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol. Nid yw'n anghyffredin dal fy mhlant yn rhoi taith dywys o amgylch eu byd, gan ddynwared eu hoff YouTubers gydag ymadroddion fel 'Sylw isod', neu sefydlu pranciau (ar fy nhraul i fel arfer).

Rwy’n cael trafferth deall eu cariad at gymeriadau sy’n gwneud sgetsys undonog, ac rwy’n teimlo’n gythryblus pan fydd dylanwadwyr yn or-faterol, yn dangos tai a cheir fflachlyd neu ffordd o fyw anghyraeddadwy.

Fel rhieni, mae angen i ni helpu ein plant i ddod o hyd i ddylanwadwyr sy'n gadarnhaol, sy'n cefnogi achos neu'n hyrwyddo sgil a chreadigrwydd dros ffordd o fyw fflachlyd. Mae angen i ni ddeall a dathlu'r hyn sy'n wirioneddol wirioneddol, hardd a dyrchafol dros ffug neu ddychrynllyd.

Mae'r cyfan allan yna, ein gwaith ni yw helpu ein plant i ddod o hyd iddo - neu hyd yn oed ei greu!