BWYDLEN

Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol am y dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n eu dilyn?

Mynnwch gyngor gan ein harbenigwyr ar effaith gynyddol dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol ar fywydau pobl ifanc a'r hyn y gallwch ei wneud i sicrhau bod dylanwad y dylanwadwyr hyn ar eich plentyn yn aros yn gadarnhaol.


Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Sut alla i sicrhau bod fy mhlentyn yn feirniadol o'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein ac yn cael dylanwad cadarnhaol ar y dylanwadwyr maen nhw'n eu dilyn?

Mae cymaint o wahanol bethau y gall plant eu gwylio ar YouTube: fideos a wneir yn arbennig ar gyfer plant; fideos a wnaed gan blant eraill tebyg iddynt; fideos addysgol, fideos hapchwarae cyfarwyddiadau a chymaint mwy. Ond mae un peth yn sicr, mae plant heddiw wedi ymgolli mwy a mwy yn eu hoff YouTubers ac yn wir, maen nhw hyd yn oed yn dyheu am ddod yn YouTubers eu hunain.

Dylai rhieni a rhoddwyr gofal gofio bod y platfform YouTube ar gyfer defnyddwyr 13+ a YouTube Kids ar gyfer plant dan 13 oed. Ni waeth pa blatfform y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio, gall rhieni a rhoddwyr gofal, sicrhau bod plant yn datblygu meddwl beirniadol wrth ddewis pa fideos i'w gwylio a pha ddylanwadwyr i'w dilyn.

Canllawiau ar gyfer gwylio fideos

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod y rheolau ar gyfer gwylio fideos a bod eich plentyn yn cytuno
 • Ystyried sefydlu cyfrif teulu
 • Trowch ar modd diogelwch
 • Ar gyfer plant iau creu rhestri chwarae a pheidiwch ag anghofio gwylio'r fideo yn ei chyfanrwydd cyn ei hychwanegu at eich rhestr chwarae
 • Gwyliwch y fideos gyda'ch plentyn a sgroliwch trwy'r sylwadau hefyd; efallai y bydd rhai cyfleoedd addysgu gwych am empathi a gwytnwch
 • Tanysgrifiwch i sianeli YouTube fel y gall eich plentyn wylio ei ffefrynnau ond cofiwch y bydd YouTube yn dal i gynnig “fideos argymelledig” oni bai eich bod chi ei droi i ffwrdd
 • Dysgwch eich plentyn i barchu'r terfyn oedran dros 18
 • Atgoffwch eich plentyn i osgoi clicio ar hysbysebion, ni waeth pa mor ddeniadol ydyw
 • Os ydych chi'n ansicr beth mae'ch plentyn yn ei wylio, gallwch wirio'r gwylio hanes
 • Dysgwch eich plentyn sut i wneud hynny blocio ac adrodd ar fideos
 • Os yw'ch plentyn yn rhuthro am vlogger neu ddylanwadwr YouTube, gwnewch eich ymchwil a'u gwirio. Efallai y cewch eich synnu ar yr ochr orau bod y vlogger yn fodel rôl gwych.

Os yw amser yn caniatáu, ceisiwch wylio'r fideos firaol hynny a'r dylanwadwyr YouTube diweddaraf gyda'ch plentyn i danio sgwrs am fyd ar-lein eich plentyn. Byddwch yn falch eich bod wedi gwneud hynny.

 

Yr Athro William Watkin

Athro Llenyddiaeth Gyfoes ac Athroniaeth
Gwefan Arbenigol

Beth sydd angen i mi ei wybod am ddylanwadwyr ar-lein i sicrhau nad yw fy mhlentyn yn cael effaith negyddol ar fy mhlentyn?

Mae dylanwadwr yn seren cyfryngau cymdeithasol sy'n defnyddio eu poblogrwydd i ddylanwadu ar eraill i brynu cynhyrchion y mae cwmnïau wedi talu iddynt eu hyrwyddo. Mae dylanwadwyr yn cerdded, siarad, rhannu a rhyngweithio hysbysebion. Gyda, yn ôl Hwb Marchnad Dylanwadol dros 70% o bobl ifanc yn dweud eu bod yn credu bod YouTubers yn fwy dibynadwy nag enwogion, efallai nad yw'n syndod bod y busnes dylanwadwyr ar-lein yn cael ei brisio ar hyn o bryd yn $ 6.5 biliwn o ddoleri y flwyddyn.

Rhaglenni dogfen diweddar fel FYRE Netflix: Y Blaid Fwyaf na Ddigwyddodd erioed wedi ymuno â llu o leisiau sy'n ymwneud â dilysrwydd argymhellion dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol. Er bod rheoleiddio diwydiant, mae'n cael ei anwybyddu'n eang, yn enwedig ar ochr y wladwriaeth, ac mae'n anodd iawn ei orfodi. I ychwanegu tanwydd pryderon rhieni, mae ffenomenau ffug-ddwfn diweddar yn hoffi Dylanwadwr AI Lil Miquela, a datgeliadau bod dylanwadwyr eu hunain yn aml yn ffugio ardystiadau eu cynnyrch er mwyn denu ardystiad cynnyrch, codi materion unwaith eto am ein gallu i wahanu ffug oddi wrth farn ddilys ar-lein.

Y newyddion da yw bod y diwydiant yn seiliedig ar yr ymddiriedaeth a sefydlir rhwng dylanwadwr a'i gynulleidfa. Mae dylanwadwyr bron bob amser yn arbenigwyr yn eu meysydd dewisol ac yn dibynnu ar ryngweithio dyddiol â'u dilynwyr, felly mae'n bwysig eu bod yn cael eu hystyried yn ddilys ac yn eirwir. Y mwyafrif o ddylanwadwyr yn y DU o leiaf dilynwch y rheolau , er enghraifft defnyddio'r label #Ad i'w gwneud hi'n glir pan fydd post neu fideo yn hysbyseb mewn gwirionedd, ond mewn diwydiant sy'n newid yn barhaus sy'n werth biliynau, mae llawer yn anwybyddu'r rheoliadau yn unig. Yn aml, rhieni a phlant fel ei gilydd sy'n datblygu eu llythrennedd digidol beirniadol fel y gallant wahanu hysbysebion oddi wrth gyngor.

Alan Mackenzie

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein
Gwefan Arbenigol

Sut mae dysgu fy mhlentyn y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy'n real, beth sy'n ffug a beth sy'n rithwir?

Wrth i amser symud ymlaen a thechnoleg yn esblygu, felly hefyd y ffordd y mae'r dechnoleg honno'n cael ei defnyddio, er enghraifft AI (deallusrwydd artiffisial) a CGI (delweddaeth a gynhyrchir gan gyfrifiadur). Efallai eich bod wedi clywed am y pryderon cynyddol ynghylch deepfakes, lle mae delweddau o unigolion (enwogion benywaidd fel arfer) yn cael eu mapio ar wyneb perfformiwr oedolyn (rhywiol). Mae'r fideos hyn yn bryderus o realistig, mae'n anodd iawn dweud eu bod yn ffug. Ond o fewn CGI rydym hefyd yn gweld cynnydd mewn dylanwadwyr ffug hefyd. Er enghraifft, edrychwch ar 'Lil Miquela' ar YouTube neu Instagram lle mae ganddi hi (hi?) 1.6 miliwn o ddilynwyr. Nid yw'n anodd gweld bod Miquela yn cael ei gynhyrchu gan gyfrifiadur. Efallai y cewch faddeuant am feddwl bod y delweddau o berson go iawn ac mae hidlwyr wedi cael eu gor-ddefnyddio ychydig, ond mae'r fideos yn dangos yn glir mai CGI ydyw. Yn fwy na hynny, mae asiantaethau hysbysebu yn defnyddio pobl fel Lil Miquela i 'ddylanwadu' ar eu cynhyrchion.

Efallai eich bod chi'n gofyn pam defnyddio CGI? Rwy'n siŵr bod yna lawer o resymau (ee does dim rhaid i chi dalu dylanwadwr go iawn), ond mae cartwnau bob amser wedi cael eu defnyddio yn y gorffennol i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, mae'n ymddangos bod hwn yn fersiwn fodern o hynny, er ei fod yn fersiwn llawer mwy realistig, felly efallai eich bod yn pendroni, “sut mae dysgu fy mhlentyn beth sy'n real a beth sydd ddim yn rhithwir?"

Mae'r cyfan yn ymwneud â meddwl yn feirniadol, yr un rhesymeg rydyn ni'n ei chymhwyso i unrhyw faes o'n bywydau; rydyn ni'n gofyn cwestiynau syml i'n hunain, fel:

 • Beth yw pwrpas y ddelwedd / fideo hon?
 • Beth maen nhw'n ceisio ei wneud, neu'n dylanwadu arna i?
 • Pam maen nhw'n siarad am y cynnyrch hwn?

Gall YouTube fod yn llwyfan anhygoel i blant ac mae'r fersiwn mwy diweddar o YouTube Kids (i blant 12 ac iau) yn rhoi llawer mwy o reolaeth gronynnog i rieni dros yr hyn y mae plant yn ei weld, ond ni allwn dynnu ein llygad oddi ar y bêl gan fod y bob amser potensial ar gyfer rhywbeth anniogel, p'un a yw hynny'n gynnwys amhriodol neu'n bobl (go iawn neu rithwir) sy'n ceisio dylanwadu ar y plant i ddweud, gwneud neu brynu rhywbeth. Byddwch yn rhagweithiol gyda'ch plant:

 • Gwyliwch ychydig o'u hoff sianeli gyda nhw a thrafod pam eu bod yn ffafrio'r sianeli hynny. Siaradwch â nhw am feddwl yn feirniadol gan ddefnyddio cwestiynau syml fel y rhai uchod.
 • Os ydyn nhw'n defnyddio YouTube i wylio fideos am eu hobïau, chwiliwch gyda'ch gilydd a thrafodwch pam rydych chi'n teimlo y gallai rhai fideos neu sianeli fod yn amhriodol. Mae angen i blant wybod beth yw'r ffiniau, a dim ond os dywedwch wrthynt y byddant yn gwybod.
 • Porwch trwy'r hanes bob hyn a hyn dim ond i fodloni'ch hun nad oes unrhyw beth anffodus.
 • Gadewch iddyn nhw wybod dod atoch chi os nad yw rhywbeth yn iawn; na fyddant yn cael eu barnu nac yn tynnu eu dyfais oddi arnynt.

Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape
Gwefan Arbenigol

Fel rhiant, rydw i'n rhy ymwybodol o ba mor ddiddorol yw dylanwadwyr ar-lein. Nid yw'n anghyffredin dal fy mhlant yn rhoi taith dywysedig o'u byd, yn dynwared eu hoff Youtubers gydag ymadroddion fel 'Sylw isod', neu sefydlu pranks (ar fy nhraul i fel arfer). Rwy'n ei chael hi'n anodd deall eu cariad at gymeriadau sy'n gwneud brasluniau undonog (yn aml yn cynnwys dadlennu wyau neu'n bwyta losin) ac rwy'n cythryblus pan fydd dylanwadwyr yn rhy faterol, yn dangos tai fflach a cheir neu ffordd o fyw anghyraeddadwy. Fel rhieni mae angen i ni helpu ein plant i ddod o hyd i ddylanwadwyr sy'n bositif, sy'n cefnogi achos neu'n hyrwyddo sgil a chreadigrwydd dros ffordd o fyw fflach. Mae angen i ni ddeall a dathlu'r hyn sy'n wirioneddol go iawn, hardd a dyrchafol dros ffug neu ddychrynllyd. Mae'r cyfan allan yna, ein gwaith ni yw helpu ein plant i ddod o hyd iddo - neu hyd yn oed ei greu!

Ysgrifennwch y sylw