Beth yw effeithiau sgrinio deuol?

Mae sgrinio deuol yn gyffredin ymhlith perchnogion aml-ddyfais, ond sut mae'n effeithio ar blant? Yr arbenigwyr Andy Robertson, John Carr a Parven Kaur yn pwyso a mesur.

Bachgen yn dangosiad deuol gyda gêm fideo ar ei ffôn clyfar a rhywbeth ar ei lechen.

Beth yw sgrinio deuol?

Sgrinio deuol yw pan fydd rhywun yn defnyddio dyfeisiau neu sgriniau lluosog ar unwaith. Weithiau gelwir hyn yn aml-sgrinio, pentyrru sgrin neu amldasgio cyfryngau. Oherwydd bod sgrinio deuol yn gorfodi'r defnyddiwr i rannu ei sylw, mae pryderon am yr effaith ar bobl ifanc wedi codi.

Ymchwil gan Ofcom

Canfu adroddiad Children's Media Lives 2022* fod gan blant gyfnodau canolbwyntio byrrach ac felly'n osgoi cynnwys ffurf hir. Ar ben hynny, pan oeddent yn cymryd rhan mewn cynnwys ffurf hir, roeddent yn aml yn defnyddio sgrin arall hefyd.

Tra bod sgrinio deuol wedi ymddangos mewn adroddiadau blaenorol, roedd yr arferiad “yn fwy eang ac yn fwy cymhellol” yn ymchwil 2022.

O ran teledu, dim ond 4% o blant a ddywedodd nad oeddent erioed wedi gwneud unrhyw beth arall wrth wylio. Ar y llaw arall, dywedodd 15% eu bod yn gwylio'r teledu wrth wneud eu gwaith cartref.**

Gweld beth mae'r arbenigwyr yn ei ddweud:


John Carr

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein
Gwefan Arbenigol

Ymchwil i sgrinio deuol

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Prifysgol Caerlŷr ganlyniadau a astudiaeth fawr a edrychodd ar ddefnydd plant ar yr un pryd o sgriniau lluosog. Fe’i harweiniwyd gan glinigwyr sy’n gysylltiedig â’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd y Cyhoedd felly cafodd fy sylw llawn ar unwaith. Ar sgrin sengl!

Dim ond ychydig fisoedd yn ddiweddarach astudiaeth arall ar yr un pwnc a ddaeth allan, y tro hwn yn edrych ar blant o bum ysgol gynradd ym Mryste, ond yma roeddent yn canolbwyntio ar blant 10 ac 11 oed yn unig.

Roedd astudiaeth Bryste yn ymwneud mwy â mesur yr hyn oedd yn digwydd tra bod un Caerlŷr yn cysylltu gwylio aml-sgrîn â gwahanol ganlyniadau iechyd annymunol.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos nad y sgriniau rhif ynddynt eu hunain oedd y rheswm i boeni. Roedd yn fwy yr oedd gwylio aml-sgrîn hefyd yn gysylltiedig ag ef lefelau cyffredinol uwch o ddefnydd sgrin a oedd, yn ei dro, yn gysylltiedig â niferoedd BMI uwch a ffordd o fyw eisteddog. Dw i’n meddwl bod hynny’n golygu llai o chwarae pêl-droed a llai o fynd allan neu’r byd go iawn yn cymdeithasu’n gyffredinol. Ddim yn dda.

Canfu astudiaeth Caerlŷr Roedd 68% o blant yn defnyddio dwy sgrin neu fwy ar yr un pryd. Roedd 36% hyd yn oed yn defnyddio dwy sgrin neu fwy tra yn y gwely. Rwy'n dyfalu ein bod yn sôn am ffôn symudol a/neu gonsol gemau neu dabled, efallai gyda theledu yn chwarae yn y cefndir ond serch hynny. Cefais fy synnu gan y niferoedd hynny.

Nawr, cyn i chi ddechrau meddwl am allu plant i aml-dasg a diystyru'r astudiaethau hyn, dylech edrych ar un o sawl un. astudiaethau eraill a oedd yn ei hanfod yn baeddu'r holl syniad hwnnw. Dim ond tua Gall 2.5% ohonom wirioneddol aml-dasg. I'r gweddill ohonom, gan gynnwys fi, mae aml-dasg yn golygu nad oes dim yn cael ei wneud cystal ag y gallai fod wedi bod fel arall. Rydyn ni'n dod yn “llai effeithlon ac yn fwy tebygol o wneud camgymeriadau.”

Rwy'n sôn am hyn oherwydd os yw un neu fwy o'ch plant yn ymgysylltu â sgriniau lluosog ar yr un pryd, mae'n rhaid i chi obeithio nad un o'r sgriniau hynny yw'r un lle mae eu gwaith cartref i fod i gael ei wneud.

Mae sut rydych chi'n cael eich plentyn i gredu hynny a gweithredu yn unol â hynny yn fater hollol wahanol, ond pwy ddywedodd ei bod yn hawdd bod yn rhiant beth bynnag?

Andy Robertson

Arbenigwr Technoleg Teulu Llawrydd
Gwefan Arbenigol

Beth all rhieni/gofalwyr ei wneud i helpu plant i ganolbwyntio ar un sgrin ar y tro?

Mae treulio amser gyda'ch plentyn tra bydd yn chwarae, a chymryd diddordeb yn yr hyn y mae'n ei wneud ar y sgrin yn ffordd bwerus i'w ymgysylltu â'r un brif sgrin honno. Mae dod o hyd i gemau sy'n eich helpu i wneud hyn yn gam da arall ac yn rhywbeth a ddarparais yn y rhain yn ddiweddar awgrymiadau gêm fideo yn ôl grŵp oedran.

Pam y gallai plant ddefnyddio sgriniau lluosog ar unwaith?

Gall deimlo eu bod yn fwy cynhyrchiol i wneud dau beth ar unwaith. Yn aml iawn, nid yw hyn yn wir a gall olygu eu bod yn teimlo'n rhwystredig neu'n tynnu eu sylw.

Fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd chwarae gêm syml tra bod ganddyn nhw'r teledu ymlaen yn y cefndir yn ffordd syml o ddod o hyd i gysur yn yr hubbub rydyn ni'n aml yn ei gysylltu â theulu prysur.

Pa sgyrsiau ddylai rhieni/gofalwyr eu cael gyda’u plant am sgrinio deuol?

Wrth gwrs, mae'n bwysig arwain trwy esiampl, felly mae sicrhau ein bod yn rhoi ffonau a thabledi i ffwrdd pan fyddwn yn gwylio ffilm deuluol yn ddefnyddiol iawn. Gall fod yn gam da cael rhai ystafelloedd yn y tŷ lle rydyn ni'n gadael ein sgriniau eilaidd y tu allan. Mae hyn yn ein galluogi i ganolbwyntio ar brif brofiad ffilm neu gêm gyda’n gilydd.

Mae creu apwyntiad amser teulu yn helpu yma hefyd. Gallai hyn olygu chwarae trwy gêm gyda'ch gilydd sydd wedyn yn dal eu dychymyg. Yono a'r Eliffantod Nefol yn enghraifft wych o gêm sy'n hwyl i'r teulu cyfan weithio drwyddi gyda'i gilydd.

Hefyd, gall fod yn ddefnyddiol amlygu pan fydd profiadau sy'n cyfiawnhau sgrinio deuol. Er enghraifft, y gêm Cadwch Siarad a ffrwydro Does neb angen un sgrin ar gyfer y prif chwaraewr tra bod y lleill yn edrych ar sut i dawelu'r bom ar eu hail sgriniau.

A oes unrhyw effeithiau iechyd meddwl neu les posibl o sgrinio deuol? Beth allai rhieni/gofalwyr ei wneud i leihau hyn?

Nid yw anfantais defnyddio dwy sgrin ar unwaith yn ymrwymo i un profiad. Gall hyn wneud i blant deimlo eu bod yn cael eu tynnu sylw ac yn anfodlon ar y ddwy sgrin.

Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio â chymhwyso rheolau cyffredinol i ymddygiad gyda thechnoleg. Mae p'un a yw sgrinio deuol yn gadarnhaol neu'n negyddol yn dibynnu ar y plentyn a'i gyd-destun.

Y nod yw galluogi eich plentyn i werthfawrogi'r profiadau cyfryngau sydd ganddo. Gall hyn weithiau olygu canolbwyntio'n ddwfn ar un sgrin yn unig. Ond yn yr un modd, gall fod gwerth mewn crynodiad cyffyrddiad ysgafn yn gwibio o un sgrin i'r llall.

Y naill ffordd neu’r llall, mae bod gyda nhw yn y profiadau hyn yn sicrhau y gallwch chi eu helpu i ddehongli eu hymddygiad a gwneud dewisiadau gwybodus a bwriadol ynglŷn â sut maen nhw’n mwynhau’r hyn sydd ar eu sgriniau (ac, wrth gwrs, yn cadw digon o amser ar gyfer chwarae nad yw ar y sgrin hefyd).

Parven Kaur

Sylfaenydd Kids N Clicks
Gwefan Arbenigol

Effeithiau posibl sgrinio deuol

Dywedodd ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Bryste a Loughborough fod sgrinio deuol, fel chwarae gemau cyfrifiadurol a gwylio teledu ar yr un pryd, cynyddu'r risg o ordewdra a phroblemau iechyd meddwl.

Mae defnyddio ffôn clyfar wrth wylio'r teledu neu chwarae gemau fideo yn dod yn fwyfwy normal. Wrth i blant dreulio mwy o amser ar ddyfeisiau lluosog, maen nhw'n treulio llai o amser ar weithgarwch corfforol, a allai effeithio ar eu hiechyd.

Bydd defnyddio sgriniau lluosog ar y tro yn effeithio lefel canolbwyntio plant. Er enghraifft, gall ceisio darllen ar-lein tra bod y teledu yn y cefndir dynnu sylw plentyn. Os bydd ymddygiad o'r fath yn parhau dros gyfnod hir, gall ddod yn arferiad drwg i blentyn.

Yr hyn y gall rhieni a gofalwyr ei wneud

Yn hytrach na defnyddio sgriniau lluosog, mae'n well annog plant i ddefnyddio un sgrin ar y tro. Bydd hyn yn eu helpu i ganolbwyntio ar y dasg y maent yn ei gwneud. Gall rhieni annog plant i wneud gweithgareddau di-sgrîn, megis chwarae y tu allan, cyn mynd ymlaen i'r gweithgaredd sgrin nesaf. Trwy wneud hynny, bydd yn rhaid i blant symud yn gorfforol a chymryd egwyl o'r sgrin.

Meddu ar trafodaeth gyson gyda'ch plentyn o gwmpas arferion technoleg iach. Siaradwch â'ch plentyn pan fydd angen iddo ganolbwyntio ar dasg. Er enghraifft, dim ond un sgrin y dylen nhw ei defnyddio wrth wneud gwaith cartref.

Creu lle yn y cartref i'ch plentyn lle gallant ganolbwyntio ar un peth yn unig ar y tro. Er enghraifft, ardal astudio arbennig er mwyn iddynt allu canolbwyntio ar eu gwaith heb i'r teledu neu ffurf arall ar sgrin i dynnu eu sylw.

Cadwch wrthdyniadau cyn lleied â phosibl erbyn cael gwared ar annibendod ar y bwrdd, gan gynnwys ffonau symudol, iPads neu declynnau eraill. Hefyd, darganfyddwch beth yw lefel canolbwyntio eich plentyn. Er enghraifft, os gwyddoch y gall eich plentyn eistedd a chanolbwyntio am 30 munud, sicrhewch nad oes unrhyw wrthdyniadau yn ystod y cyfnod hwnnw.

Yn olaf, bydd eich defnydd o dechnoleg ddigidol yn dylanwadu ar eich plentyn. Felly, anogwch ymddygiad cadarnhaol ar-lein trwy bod yn fodel rôl eich plentyn. Os yw'ch plentyn yn eich gweld chi'n defnyddio sgriniau lluosog ar y tro, yna mae'n debygol y bydd eich plentyn yn dilyn yr arfer hwnnw. O’r herwydd, mae bod yn fodel rôl digidol da i’ch plentyn yn bwysig i’w les digidol.