BWYDLEN

Tech a Phlant

Beth yw technoleg gwisgadwy ac a yw'n ddiogel i blant?

Dysgwch sut y gallai technoleg gwisgadwy effeithio ar les, diogelwch a diogeledd digidol plant.

Beth yw technoleg gwisgadwy?

Mae technoleg gwisgadwy yn unrhyw fath o ddyfais y gallwch chi ei gwisgo ar eich corff. A elwir hefyd yn wearables, gall technoleg gwisgadwy gasglu data amser real am nifer o resymau.

Mae gwahanol fathau o dechnoleg gwisgadwy yn bodoli, gan gynnwys smartwatches, tracwyr ffitrwydd, sbectol smart a mwy. Mae pob dyfais yn gwasanaethu dibenion penodol yn dibynnu ar beth ydyw.

Deallusrwydd artiffisial gwisgadwy

Gwisgadwy deallusrwydd artiffisial (AI) yn ddatblygiad mewn technoleg gwisgadwy. Yn y bôn, mae AI gwisgadwy yn defnyddio algorithmau dysgu peiriant a meddalwedd wedi'i bweru gan AI i ddadansoddi data a gasglwyd a rhoi arweiniad personol i ddefnyddwyr.

Er enghraifft, gall dyfais AI gwisgadwy sy'n dysgu arferion ymarfer corff defnyddiwr awgrymu arferion ymarfer corff wedi'u teilwra neu addasiadau dietegol i helpu i gyflawni nodau ffitrwydd.

Man pwysig lle mae AI gwisgadwy yn dod i rym yw gofal iechyd. Gall monitoriaid gasglu data arwyddion hanfodol, canfod problemau a chyflwyno rhybuddion amser real i ddefnyddwyr a darparwyr gofal iechyd. Yn ogystal, gall y dyfeisiau hyn helpu meddygon i wneud penderfyniadau mwy gwybodus trwy ddarparu golwg ar iechyd claf dros amser.

I'r rhan fwyaf o bobl ac yn enwedig plant, bydd y nwyddau gwisgadwy a ddefnyddiant yn rhoi awgrymiadau cyfyngedig o ran ffordd o fyw. Fodd bynnag, mae'n bwysig i rieni ymchwilio i ddyfeisiau newydd a sicrhau bod y ddyfais yn iawn ar gyfer pob defnyddiwr. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i dechnoleg gwisgadwy barhau i ddatblygu.

Mathau o ddillad gwisgadwy

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Sicrhewch adnoddau a chyngor personol am ddim i gadw ar ben y dechnoleg newydd a'r dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL
Gwylfeydd smart

Beth yw smartwatches poblogaidd?

Mae smartwatches yn boblogaidd ymhlith llawer o bobl. Maent yn amrywio o ran pris a gallu ond yn gyffredinol gallant gysylltu â'r rhyngrwyd a'ch ffôn clyfar.

Mae gan rai brandiau poblogaidd smartwatches sy'n cysylltu'n hawdd â dyfeisiau Android neu Apple. Mae'r brandiau hyn yn cynnwys:

 • Samsung
 • Google (gan gynnwys Fitbit)
 • Afal
 • Garmin

Dysgwch fwy am smartwatches yma.

Olrheinwyr ffitrwydd

A yw tracwyr ffitrwydd yn ddiogel?

Gall tracwyr ffitrwydd ac iechyd ddod mewn sawl ffurf. Y mwyaf cyffredin yw band arddwrn neu oriawr. Mae'r tracwyr hyn yn casglu gwybodaeth iechyd, camau a mwy. Wrth sefydlu'r dyfeisiau hyn, efallai y bydd angen gwybodaeth cyfrif personol arnynt fel e-bost, lleoliad a mwy. Yn ogystal, maent yn aml yn gofyn am wybodaeth am oedran ac iechyd corfforol defnyddiwr.

Mae tracwyr ffitrwydd hefyd yn aml yn dod ag apiau a allai gynnwys fforymau lle gall defnyddwyr gyfathrebu ag eraill.

Gweler ein canllaw rheolaethau rhieni Fitbit.

Technoleg feddygol a gofal iechyd

Enghreifftiau o dechnoleg gwisgadwy gofal iechyd

Nid yw technoleg gwisgadwy at ddibenion meddygol yn rhywbeth newydd. Yn yr 1980au, ymddangosodd y cymhorthion clyw digidol cyntaf a thracwyr ffitrwydd. Fodd bynnag, ymunodd y rheolydd calon â'r olygfa hyd yn oed yn gynharach yn y 1960au i helpu i drin rhythmau calon annormal.

Mae nwyddau gwisgadwy modern ar gyfer iechyd yn parhau i gynnwys cymhorthion clyw a rheolyddion calon. Fodd bynnag, maent bellach hefyd yn cynnwys:

 • monitro
 • darnau croen
 • mesuryddion glwcos
 • biosynhwyryddion

Gall rhai eitemau fonitro cyfradd curiad y galon, lefelau siwgr a mwy tra gall eraill gasglu data iechyd ar gyfer meddyg teulu defnyddiwr neu roi meddyginiaeth.

Sbectol glyfar

Beth yw sbectol smart?

Mae sbectol smart yn ddyfeisiau rydych chi'n eu gwisgo ar eich wyneb fel sbectol. Fodd bynnag, yn eich gweledigaeth, gallwch weld gwahanol apiau ac arddangosfeydd. Mae enghreifftiau o sbectol smart yn cynnwys:

 • Straeon Ray-Ban a Ray-Ban Meta (rhyddhau Medi 2023)
 • Microsoft HoloLens (ar gyfer busnes)
 • Sbectol Snap Inc (ar gyfer Snapchat)
 • Google Glass (dod i ben ym mis Mawrth 2023)

Mewn rhai achosion, gallai sbectol smart ychwanegu at realiti'r defnyddiwr. Yn ogystal, efallai y bydd rhai cwmnïau'n defnyddio sbectol smart fel offeryn proffesiynol.

Dysgwch fwy am ddysgu trwy realiti estynedig yn y metaverse.

Gemwaith smart ac ategolion

Beth yw gemwaith smart?

Mae gemwaith smart yn gategori o dechnoleg gwisgadwy sydd i fod i gasglu data wrth fod yn gynnil ac yn ffasiynol. Mae dyfeisiau fel arfer yn fach - ar ffurf mwclis, breichledau tenis, modrwyau a hyd yn oed cefn clustdlysau.

Ni fydd gan lawer o ddarnau o emwaith smart sgrin fel oriawr smart. Yn lle hynny, gall defnyddwyr weld unrhyw ddata a gasglwyd ar eu ffôn clyfar. Mae data o'r fath yn cynnwys cyfradd curiad y galon, patrymau cysgu, lefelau straen a mwy.

Beth yw esgidiau smart?

Er y gallai plentyn ifanc weld esgidiau goleuo fel pinacl technoleg esgidiau, gall esgidiau smart wneud cymaint mwy. Fel tracwyr ffitrwydd, gall esgidiau smart olrhain camau. Fodd bynnag, gallant hefyd fesur y ffordd y mae rhywun yn cerdded neu'n rhedeg, lle gallai straen neu faterion eraill godi ac elfennau penodol eraill.

Ar gyfer athletwr proffesiynol neu rywun mewn therapi corfforol ar gyfer materion symudedd, mae esgidiau smart yn opsiwn gwych. Fodd bynnag, efallai na fyddant yn cynnig llawer i'r person cyffredin.

Dyfeisiau diogelwch

Allwch chi ddefnyddio technoleg gwisgadwy ar gyfer diogelwch?

Gallai technoleg gwisgadwy ar ffurf dyfeisiau diogelwch gynnwys tracwyr GPS, canfod cwympiadau, botymau panig a mwy. Gallant ddod mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys mwclis, oriorau a helmedau.

Sut mae helmedau smart yn gweithio?

Gall pobl sy'n gyrru beiciau modur neu feicio ddewis helmed smart yn lle'r eitem ddiogelwch safonol. Yn gyffredinol, maent yn cynnwys cysylltiad Bluetooth â ffôn clyfar y defnyddiwr. O'r herwydd, mae helmedau smart yn dechnoleg y gellir ei gwisgo sy'n gallu olrhain llwybrau, gwneud galwadau, chwarae cerddoriaeth a mwy. Mae gan rai hyd yn oed nodweddion i rybuddio cysylltiadau brys am ddamweiniau.

Er y gallai helmedau clyfar ymddangos yn ddefnyddiol, ni chynghorir gwrando ar gerddoriaeth wrth feicio neu reidio beic modur gan y gallai effeithio ar ddiogelwch wrth symud.

glustffonau VR

A yw clustffonau VR yn dechnoleg y gellir ei gwisgo?

Mae clustffonau VR yn fath o dechnoleg gwisgadwy sy'n gysylltiedig yn gyffredinol â gemau fideo a'r metaverse (dysgu am y metaverse). Yn wahanol i dechnoleg gwisgadwy arall, dim ond clustffonau VR y mae defnyddwyr yn eu gwisgo wrth chwarae gemau fideo. Efallai y bydd angen defnyddio rheolyddion gemau a mathau eraill o dechnoleg gwisgadwy arnynt i symud ymlaen yn y gêm fideo.

Dysgwch fwy am glustffonau VR.

Clywedol

Beth yw pethau y gellir eu clywed?

Mae nwyddau clywadwy yn derm cyffredinol am dechnoleg a wisgir yng nghlustiau defnyddwyr. Maent yn cynnwys clustffonau Bluetooth, clustffonau di-wifr a earbuds.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r math hwn o dechnoleg gwisgadwy yn gweithio un ffordd fel cysylltu cerddoriaeth o ffôn clyfar. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, megis gyda chymhorthion clyw neu ddyfeisiau meddygol eraill, cesglir data i'w rannu â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol defnyddiwr.

A yw technoleg gwisgadwy yn ddiogel?

Mae technoleg gwisgadwy yn aml yn cael ei chreu ar gyfer oedolion. Fel y cyfryw, gallai rhai nodweddion achosi risgiau posibl i rai dan 18 oed. Felly, pan ddaw'n fater o ddewis y ddyfais orau i'ch plentyn, ystyriwch yn ofalus y risgiau posibl a amlinellir isod.

Preifatrwydd a chasglu data

Mae technoleg gwisgadwy yn casglu ac yn olrhain data defnyddwyr, sef yr hyn y mae defnyddwyr ei eisiau yn aml. Ar ben hynny, er bod rhywbeth fel headset VR yn annhebygol o gasglu llawer o ddata, bydd smartwatch neu draciwr ffitrwydd.

Mae'r math o ddata a gesglir yn amrywio. Ar gyfer dyfeisiau sy'n dod gydag ap cydymaith, efallai y bydd angen i ddefnyddwyr gofrestru gydag e-bost, enw llawn a dyddiad geni. Fodd bynnag, efallai na fydd dyfeisiau eraill angen unrhyw ran o'r wybodaeth honno.

Yn ogystal, mae llawer o ddyfeisiau gwisgadwy wedi'u cynllunio ar gyfer oedolion, nid plant. Felly, mae angen caniatâd a dealltwriaeth oedolyn ar gyfer y data a gesglir.

Os yw'ch plentyn eisiau defnyddio technoleg gwisgadwy, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymchwilio i ba ddata mae'r ddyfais yn ei gasglu. Lle bo modd, ceisiwch gael dyfeisiau wedi'u gwneud ar gyfer plant fel, er enghraifft, y fitbit ace.

Dysgwch am oriawr clyfar eraill sydd ar gael i blant.

Effaith ar ddelwedd y corff

Er y gall ystadegau ffitrwydd ac iechyd gefnogi nodau ffitrwydd plant, mae'n bwysig siarad â nhw am ystyr y niferoedd hynny mewn gwirionedd. Mewn rhai achosion, gallai plant a phobl ifanc â phroblemau delwedd corff hoelio’r data, gan gamddeall beth mae’n ei olygu.

Er enghraifft, mae llawer o bobl yn cytuno y dylem gael 10,000 o gamau y dydd. Fodd bynnag, nid yw hynny'n nifer a gefnogir gan wyddoniaeth feddygol. O’r herwydd, gallai plentyn sy’n obsesiwn ynghylch ei fethiant neu ei lwyddiant wrth gael nifer penodol o gamau arwain at ddelwedd negyddol o’r corff neu hunanddelwedd isel.

Os yw eich plentyn eisiau traciwr ffitrwydd neu oriawr clyfar, trafodwch eu rhesymau a dewch i gytundeb ar sut olwg sydd ar ddefnyddio technoleg gwisgadwy iddo.

Rhyngweithio â dieithriaid

Daw llawer o dracwyr ffitrwydd a gwisgadwy tebyg gydag ap cydymaith ar gyfer y ffôn clyfar cysylltiedig. Mae gan rai o'r apiau hyn gymunedau gweithredol y gall defnyddwyr ymuno â nhw. Fel y cyfryw, gallai defnyddwyr gystadlu neu gymharu eu hunain ag eraill.

Os oes angen ap ar smartwatch neu ddyfais arall eich plentyn, gwiriwch sut olwg fyddai ar y cymunedau hyn. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i chi sefydlu nodweddion preifatrwydd i gyfyngu ar ryngweithio ag eraill.

Yn ogystal, mae llawer o apiau ffitrwydd fel MapMyRun neu MyFitnessPal yn cysylltu â smartwatches. Efallai bod ganddyn nhw eu cymunedau eu hunain y gall defnyddwyr ryngweithio â nhw.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu unrhyw ap sy'n cysylltu â gwisgadwy eich plentyn a diweddaru gosodiadau perthnasol.

Sut y gall technoleg gwisgadwy gefnogi lles

Mae symud ac aros yn actif, yn enwedig yn yr awyr agored, yn dod â llawer o fanteision iechyd i unigolyn. O'r herwydd, gallant gael effaith gadarnhaol ar les meddwl pobl ifanc o oedran cynnar, meddai Samsung.

“Mae ein smartwatches Samsung yn ceisio gwella'r buddion hyn. Er enghraifft, gall y smartwatch gysylltu â dyfeisiau ffrindiau eraill, gan ganiatáu iddynt osod heriau ffitrwydd rhwng ei gilydd a hefyd gosod nodau tîm. Bydd yr oriawr hefyd yn atgoffa rhywun i ddechrau symud dros gyfnodau o anweithgarwch.”

Sut mae smartwatches Samsung yn cefnogi lles

Mae gan ap Samsung Health sawl nodwedd wych a allai helpu gydag ymwybyddiaeth ofalgar ac iechyd. Mae'r rhain yn cynnwys ymarferion anadlu, gwella arferion cysgu iach ac olrhain hyd a hyd gweithgaredd ymarfer corff.

Ar ben hynny, gall ein smartwatches ganfod a yw'r defnyddiwr yn cwympo, gan sbarduno hysbysiad gyda lleoliad i gyswllt rhagosodedig. Yn ogystal, mae opsiwn i ddewis opsiwn galwad brys *. Gallai hyn fod yn nodwedd ddefnyddiol i blant sy'n cerdded yn annibynnol i'r ysgol ac oddi yno.

Mae smartwatches Samsung hefyd yn dod â nodwedd SOS. Gallwch ragosod cysylltiadau brys ar gyfer eich plentyn. Ar ben hynny, gallwch wneud gwybodaeth feddygol yn hygyrch i'r gwasanaethau brys os oes angen a dewis a ydych am chwarae sain rhybudd ai peidio tra bod yr alwad yn cael ei gosod.

Mae gweithrediad rhybudd SOS yn amrywio yn dibynnu ar y modelau. Ar ben hynny, gallwch osod cyfrif i lawr cyn anfon SOS rhag ofn cychwyn yn ddamweiniol. Bydd hyn yn gosod oedi o bum eiliad cyn anfon negeseuon a galwadau SOS, gan ganiatáu i ddefnyddwyr ganslo.

* Anfonir yr hysbysiad hwn ar ôl i'r sawl sy'n defnyddio'r oriawr ostwng a pheidio â symud am 1 munud. Ni fwriedir i'r wybodaeth a gesglir o'r ddyfais hon, Samsung Health neu feddalwedd gysylltiedig wneud diagnosis, gwella, lliniaru, trin neu atal afiechyd neu gyflyrau eraill. Weithiau gall gweithgareddau effaith uchel gofrestru fel cwymp.

Rheoli lles plant cylch achub

Menyw yn dal ffôn clyfar, merch yn ei harddegau gyda gliniadur a dyn yn dal tabled.

I gael cyngor sy’n cefnogi diddordebau digidol newidiol eich plentyn wrth iddo dyfu, crëwch becyn cymorth digidol eich teulu.

DYSGU MWY

5 awgrym i ddefnyddio technoleg gwisgadwy yn ddiogel

Dywed Samsung, er bod nwyddau gwisgadwy yn gyffredinol ddiogel i'w defnyddio a bod llawer o fanteision iechyd meddwl a chorfforol, mae risgiau hefyd.

O'r herwydd, maent yn cynghori rhieni i gadw llygad barcud ar dechnoleg gwisgadwy eu plentyn i sicrhau bod tracio a thargedau yn aros o fewn arferion iach. Gall y cwestiynau canlynol gefnogi rhieni a gofalwyr o ran dillad gwisgadwy a diogelwch.

Beth mae eich plentyn eisiau ei olrhain a pham?

Delwedd corff ac olrhain gyda nwyddau gwisgadwy

Gall smartwatches Samsung olrhain pethau fel cyfrif cam, cwsg, straen, cyfansoddiad y corff, calorïau, pwysau a thargedau ffitrwydd eraill. Er y bydd rhai plant yn gweld y data fel nodwedd cŵl, efallai y bydd plant eraill yn obsesiwn dros niferoedd oherwydd delwedd y corff neu faterion iechyd meddwl.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mewngofnodi’n rheolaidd i weld sut maen nhw’n defnyddio technoleg gwisgadwy i gefnogi eu lles yn well. Yn ogystal, cynhaliwch sgyrsiau rheolaidd â nhw ynghylch pam maen nhw'n olrhain data, sut maen nhw'n ei ddefnyddio, pa wybodaeth y mae'n ei rhoi iddyn nhw a sut mae'n gwneud iddyn nhw deimlo.

Atgoffwch nhw mai dim ond rhan fach o'r darlun ehangach yw eu data iechyd; os yw'n rhoi straen arnyn nhw neu'n effeithio'n negyddol ar eu hiechyd meddwl, efallai ei bod hi'n bryd cymryd seibiant.

Dysgwch sut i hyrwyddo delwedd corff cadarnhaol gyda phlant.

A yw eich plentyn yr oedran cywir ar gyfer technoleg gwisgadwy?

Gwiriwch isafswm a therfynau oedran

Er y gallai llawer o blant ddefnyddio technoleg gwisgadwy fel smartwatches, nid yw pob un wedi'i gynllunio gyda phlant mewn golwg. O'r herwydd, efallai y bydd angen isafswm oedran penodol ar apiau a chyfrifon sy'n gysylltiedig â'r ddyfais.

Mae gwasanaethau Samsung, er enghraifft, wedi'u cyfyngu i'r rhai 18 oed a hŷn. Fodd bynnag, gall defnyddwyr 13-17 oed ddefnyddio gwasanaethau Samsung dan arweiniad rhiant neu warcheidwad.**

Pa bynnag ddyfais y mae eich plentyn yn ei defnyddio, gwiriwch y Telerau Gwasanaeth i sicrhau eu bod yn cydymffurfio. Bydd hyn yn helpu i'w cadw'n ddiogel yn y gofod digidol.

Sut ydych chi'n mesur amser sgrin?

Technoleg gwisgadwy ac amser sgrin

Mae llawer o smartwatches, gan gynnwys y rhai gan Samsung, yn caniatáu defnyddwyr i olrhain eu cwsg. Gall gwneud hyn helpu i olrhain patrymau cysgu a hyrwyddo arferion cysgu iach.

Fodd bynnag, gallai gwisgo oriawr smart i'r gwely gyfrif tuag at amser sgrin eich plentyn. O'r herwydd, mae'n bwysig trafod a gosod ffiniau ar sut olwg allai fod ar amser sgrin a lle gallai olrhain data fod.

Lawrlwythwch y Cytundeb Teulu Digidol i helpu i osod ffiniau amser sgrin.

A yw'r ddyfais wedi'i chysylltu'n iawn?

Sefydlu cysylltiadau diogelwch, apiau a chysylltiadau ar smartwatches

Cyn i'ch plentyn ddefnyddio oriawr smart neu ddyfais gwisgadwy arall, gwnewch yn siŵr ei fod yn cysylltu'n iawn â'r ffôn clyfar cysylltiedig. Mae hyn yn sicrhau, os oes angen gosod galwad frys, ei fod yn gwneud hynny'n gywir.

Yn ogystal, gallwch ofyn am gymeradwyaeth rhiant ar gyfer yr holl apps sydd ar gael ar y ffôn, fel Samsung Internet. Gellir rheoli neu dynnu apiau o'r ddyfais gysylltiedig.

A fydd nodweddion diogelwch yn effeithio ar eraill?

Gwiriwch sut mae nodweddion diogelwch yn gweithio

Gyda'r nodwedd canfod cwympiad dewisol ar gael ar smartwatches Samsung, gellir rhybuddio cysylltiadau rhag ofn cwymp. Fodd bynnag, os yw'r defnyddiwr yn cwympo'n ddamweiniol ond yn iawn, gallai cysylltiadau brys a osodwyd ymlaen llaw boeni bod rhywbeth o'i le, gan achosi straen gormodol. Gall gosod oedi neu ddiffodd galwadau SOS helpu i leihau'r tebygolrwydd y bydd hyn yn digwydd.

Wrth ymchwilio i nwyddau gwisgadwy posibl, cadwch olwg am y nodweddion diogelwch hynny ac ystyriwch sut y gallent effeithio ar eraill.

Cwrdd â'r arbenigwyr

Logo Samsung
Samsung

“Mae Samsung yn credu’n wirioneddol y gall dod â thechnoleg i flaen y gad ym myd addysg agor llawer o gyfleoedd i bobl ifanc – a ddangosir trwy ein gwaith ehangach ar draws Solve for Tomorrow a’n cefnogaeth barhaus i Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.” - James Kitto, Is-lywydd Corfforaethol, Samsung UK ac Iwerddon

Mewn partneriaeth ag Internet Matters, mae Samsung wedi ymrwymo i rymuso rhieni i gael y wybodaeth a'r offer i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein ledled y cartref cysylltiedig.

Ein gwaith gyda'n gilydd

**Trwy greu cyfrif neu ddefnyddio Samsung Services, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y Telerau hyn. Rydych hefyd yn cadarnhau bod:

1. Rydych wedi cyrraedd 18 oed; neu

2. Rydych yn 13 oed neu’n hŷn ond yn iau na 18 (“Dan oed”), eich bod wedi adolygu’r Telerau hyn gyda’ch rhiant neu warcheidwad cyfreithiol a’ch bod chi a’ch rhiant neu warcheidwad yn deall ac yn cydsynio i delerau ac amodau’r Telerau hyn. Os ydych yn rhiant neu'n warcheidwad sy'n caniatáu i blentyn dan oed ddefnyddio'r Gwasanaethau, rydych yn cytuno i: (i) oruchwylio defnydd y Plentyn Bach o'r Gwasanaethau; (ii) cymryd yr holl risgiau sy'n gysylltiedig â defnydd y Mân o'r Gwasanaethau, (iii) cymryd unrhyw atebolrwydd sy'n deillio o ddefnydd y Mân o'r Gwasanaethau; (iv) sicrhau cywirdeb a chywirdeb yr holl wybodaeth a gyflwynir gennych chi neu'r Plentyn Bach; a (v) cymryd cyfrifoldeb a chael eu rhwymo gan y Telerau hyn ar gyfer mynediad a defnydd y Plentyn Bach o'r Gwasanaethau.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella