BWYDLEN

Tech a Phlant

Gwneud y gorau o ddyfodol digidol plant

Archwiliwch gyngor ar dechnolegau newydd a datblygol gan arbenigwyr mewn diogelwch ar-lein a’r gofod digidol i helpu i gadw plant yn ddiogel y Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel hwn.

Beth yw Tech a Phlant?

Mae technolegau digidol yn newid yn gyflym. O ddeallusrwydd artiffisial i'r metaverse, mae'n ymddangos bod ffordd newydd o ymgysylltu ar-lein bob amser. Ond sut mae'n effeithio ar blant?

Mae Tech a Phlant yn gyfres sydd â'r nod o archwilio'r pynciau hyn. Gyda chymorth arbenigwyr ar draws gwahanol ddiwydiannau a chefndiroedd, byddwn yn rhannu mewnwelediad â chi i helpu plant i wneud y gorau o'u dyfodol digidol.

Creu eich pecyn cymorth rhad ac am ddim

Derbyn adnoddau a chyngor personol i gadw ar ben y dechnoleg newydd a thechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Testun dan sylw

Dyma'r eicon ar gyfer: EWCH I'R CANLLAWIAU DIWEDDARAF darllen

Dyfodol cynorthwywyr llais

Mae'r rhan fwyaf o blant yn defnyddio technolegau cynorthwywyr llais trwy ddyfeisiau eu rhieni neu drwy siaradwyr craff gartref. O Siri i Alexa, gwelwch yr hyn y mae arbenigwyr yn ei ddweud am dechnoleg cynorthwyydd llais a beth i'w ddisgwyl ar gyfer y dyfodol.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: EWCH I'R CANLLAWIAU DIWEDDARAF

Archwiliwch bynciau eraill

O ddysgu trwy drochi i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial yn ddiogel, dewch o hyd i ganllaw i gefnogi'r dechnoleg y mae eich plentyn yn ei defnyddio neu y bydd yn ei defnyddio yn y dyfodol.

Pynciau i ddod

Archwiliwch ein pynciau Tech & Kids sydd ar ddod i gadw ar ben y tueddiadau esblygol yn y gofod digidol.

Adloniant yn y metaverse y tu hwnt i hapchwarae

Pa gwestiynau fydd arbenigwyr yn eu hateb?

 • Pa fathau o adloniant (y tu hwnt i gemau fideo) y gall plant a phobl ifanc ddod o hyd iddynt yn y metaverse?
 • Pa gyfleoedd y mae’r math hwn o adloniant yn eu cynnig i blant?
 • Pa risgiau allai fod yn gysylltiedig ag adloniant a geir yn y metaverse?
 • Beth allai rhieni ei wneud i gyfyngu ar y niwed posibl y gallai plant ddod ar ei draws yn y metaverse wrth geisio adloniant fel cyngherddau a digwyddiadau?
 • Pa effeithiau, naill ai'n negyddol neu'n gadarnhaol, y gallai adloniant o'r fath ei chael ar blant a phobl ifanc?
 • Sut gall rhieni helpu i sicrhau bod eu plant yn profi mwy o'r manteision?

Datblygiadau mewn e-chwaraeon a gemau

Pa gwestiynau fydd arbenigwyr yn eu hateb?

 • Sut olwg sydd ar dirwedd gyfredol e-chwaraeon?
 • Beth yw'r datblygiadau neu'r datblygiadau diweddaraf mewn e-chwaraeon?
 • Pa mor eang yn y DU y mae plant yn ymgysylltu ag e-chwaraeon ar lefel bersonol yn erbyn lefel broffesiynol neu swyddogol?
 • Sut olwg sydd ar hyn mewn ysgolion?
 • Sut gallai e-chwaraeon effeithio ar blant a phobl ifanc o ran eu lles?
 • Pa sgiliau allai cymryd rhan mewn e-chwaraeon a gemau tebyg helpu plant i ddatblygu?

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella