BWYDLEN

Samsung

Mae Samsung yn gweithio i sicrhau bod ei holl gynnyrch wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd (Rhyngrwyd Pethau) erbyn 2020 ac mae wedi ymrwymo i rymuso rhieni i feddu ar y wybodaeth a'r offer i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein trwy'r cartref cysylltiedig.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae Samsung yn gweithio'n agos gyda ni i sicrhau bod gwybodaeth berthnasol, hawdd ei deall, gyfredol yn cael ei darparu i rieni y mae gan eu plant fynediad i'r nifer cynyddol o gynhyrchion Samsung sydd bellach wedi'u cysylltu â'r Rhyngrwyd. Mae hyn yn rhychwantu y tu hwnt i'w dyfeisiau symudol fel ffonau clyfar a thabledi i'w hystod o oergelloedd Smart. Trwy ein microwefan ar y cyd, rydym am sicrhau y gall miliynau o blant elwa'n ddiogel o gysylltedd di-dor gartref ac wrth symud.

Cynnig cyngor ar yr adeg iawn

Mae Samsung yn sicrhau bod staff rheng flaen yn eu siopau ledled y wlad yn cael y wybodaeth gywir i helpu i gynghori rhieni ar sut i sefydlu a chefnogi eu plant i ddefnyddio dyfeisiau Samsung yn ddiogel. Felly pan fydd rhiant yn dod â ffôn clyfar, llechen neu hyd yn oed oergell Hwb Teulu adref, mae ganddyn nhw'r wybodaeth briodol i ganiatáu i'w plant gael mynediad i'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Ar gyfer Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2019, darparodd Samsung wybodaeth i dros 30'000 o staff ei siop ar fuddion a sut i sefydlu ei app Modd Plant sy'n ddiogel i blant. Fe wnaeth Samsung hefyd ymgysylltu â'u cwsmeriaid ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel trwy'r ap Aelodau Samsung ac ar draws y cyfryngau cymdeithasol trwy rannu gwybodaeth am a sut i sefydlu Modd Plant.

Grymuso pobl gyda'r offer cywir

Fel un o gwmnïau technoleg mwyaf y byd, mae Samsung yn parhau i fuddsoddi mewn diweddaru eu app diogelwch digidol ar gyfer dyfeisiau symudol (Kids Home) a rheoli nodweddion ar draws eu Offer Digidol i'w gwneud yn hawdd eu defnyddio ac yn gyfeillgar i deuluoedd. Bydd Internet Matters a chanllawiau syml Samsung yn helpu rhieni i ddod o hyd i awgrymiadau syml a all greu amgylchedd diogel i'w plant archwilio'r rhyngrwyd.

delwedd pdf

Conor Pierce
Is-lywydd Corfforaethol, Samsung UK ac Iwerddon

“Mae Samsung yn hynod falch o fod yn bartner gyda Internet Matters. Rydym yn credu yng ngrym gadarnhaol technoleg, a all agor llawer o bosibiliadau cyffrous i bobl. Ond mae'n bwysicach nag erioed bellach bod technoleg yn cael ei defnyddio'n gyfrifol ac yn barchus gan bawb, yn enwedig plant a phobl ifanc.

Gyda'n cenhadaeth i gysylltu holl gynhyrchion Samsung â'r rhyngrwyd gan 2020, rydym yn cydnabod y dylai ein gwasanaethau rheoli rhieni fynd y tu hwnt i ddyfeisiau Galaxy ac wrth inni ddechrau'r oes hon o fyw cysylltiedig, edrychwn ymlaen at allu helpu ac addysgu miliynau o rieni trwy'r cyngor gwych sydd gan Internet Matters i'w gynnig. "

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolaethau ar Hwb Teulu SamsungCartref Plant or smartphones ac tabledi? Gweler ein canllawiau sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein