BWYDLEN

Samsung

Gweledigaeth Samsung yw 'Law yn Llaw at Yfory! Mae Galluogi Pobl a Samsung yn byw yn driw i hyn trwy gefnogi pobl i ddefnyddio technoleg fel grym er daioni. Mewn partneriaeth ag Internet Matters, mae Samsung wedi ymrwymo i rymuso rhieni i gael y wybodaeth a'r offer i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein ledled y cartref cysylltiedig.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae Samsung yn gweithio'n agos gyda ni i sicrhau bod gwybodaeth berthnasol, hawdd ei deall, gyfredol yn cael ei darparu i rieni y mae gan eu plant fynediad i'r nifer cynyddol o gynhyrchion Samsung sydd bellach wedi'u cysylltu â'r Rhyngrwyd. Mae hyn yn rhychwantu y tu hwnt i'w dyfeisiau symudol fel ffonau clyfar a thabledi i'w hystod o oergelloedd Smart. Trwy ein microwefan ar y cyd, rydym am sicrhau y gall miliynau o blant elwa'n ddiogel o gysylltedd di-dor gartref ac wrth symud.

Cynnig cyngor ar yr adeg iawn

Mae Samsung yn sicrhau bod staff rheng flaen yn eu siopau ledled y wlad yn cael y wybodaeth gywir i helpu i gynghori rhieni ar sut i sefydlu a chefnogi eu plant i ddefnyddio dyfeisiau Samsung yn ddiogel. Felly pan fydd rhiant yn dod â ffôn clyfar, llechen neu hyd yn oed oergell Hwb Teulu newydd adref, bydd ganddynt y wybodaeth briodol i ganiatáu i'w plant gael mynediad i'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Mae Samsung wedi cefnogi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ers 2019, gan ddarparu gwybodaeth i dros 30000 o staff ei siop ar fanteision a sut i sefydlu ei ap Modd Plant diogel a chwsmeriaid trwy Samsung Members. Ers 2020 mae Samsung ac Internet Matters wedi cyflwyno cyfres o weithdai diogelwch ar-lein am ddim i blant i rieni a gofalwyr, gan gynnig profiad gyda nodweddion diogelwch a chymwysiadau ar draws dyfeisiau Samsung, yn ogystal â gweithdy hwyliog yn seiliedig ar weithgareddau i blant i annog meddwl creadigol am aros. yn ddiogel mewn byd digidol.

Yn ystod anterth y pandemig Covid-19, fe wnaethom greu cyfres fideo diogelwch ar-lein ar y we, gan gynnig ystod o fewnwelediadau a chyngor arbenigol i helpu i gadw teuluoedd yn ddiogel ar-lein.

Yn 2021 lansiwyd y Prosiect Ar-lein Gyda’n Gilydd, mae’r offeryn hwn yn helpu pobl ifanc, eu rhieni a’u gofalwyr, i ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ac annog diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein. Mae'r cam cyntaf yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â stereoteipiau rhyw a gellir ymweld â nhw yma . Yn 2022, rydym ar fin ehangu’r bartneriaeth hon ymhellach a helpu ymhellach i sicrhau diogelwch plant ar-lein.

Grymuso pobl gyda'r offer cywir

Fel un o gwmnïau technoleg mwyaf y byd, mae Samsung yn parhau i fuddsoddi mewn diweddaru eu app diogelwch digidol ar gyfer dyfeisiau symudol (Samsung Kids ) a nodweddion rheoli ar draws eu Peiriannau Digidol i'w gwneud yn hawdd i'w defnyddio ac yn gyfeillgar i deuluoedd. Bydd Internet Matters a chanllawiau syml Samsung yn helpu rhieni i ddod o hyd i awgrymiadau syml a all greu amgylchedd diogel i'w plant archwilio'r rhyngrwyd.

delwedd pdf

Conor Pierce
Is-lywydd Corfforaethol, Samsung UK ac Iwerddon

“Mae Samsung yn hynod falch o fod yn bartner gyda Internet Matters. Rydym yn credu yng ngrym gadarnhaol technoleg, a all agor llawer o bosibiliadau cyffrous i bobl. Ond mae'n bwysicach nag erioed bellach bod technoleg yn cael ei defnyddio'n gyfrifol ac yn barchus gan bawb, yn enwedig plant a phobl ifanc.

Yn Samsung ein huchelgais gyrru yw gwneud ein cynnyrch mor ddiogel â phosibl i ddefnyddwyr, darparu nodweddion diogelwch o'r safon uchaf ac, ynghyd â Internet Matters, creu offer addysgol sy'n ystyriol o deuluoedd fel The Online Together Project. Gobeithiwn y bydd mynediad at yr offer hyn yn galluogi miloedd yn fwy o deuluoedd i sbarduno sgyrsiau a dealltwriaeth am gadw’n ddiogel ar-lein.”

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolaethau ar Hwb Teulu SamsungCartref Plant or smartphones ac tabledi? Gweler ein canllawiau sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein